Εκθεση εκκαθαριστικής επιχείρησης Χασίων(30-11-1946), 42 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/Α1/30 Δεκ 1946


ΘΕΜΑ: Εκθεσις εκκαθαριστικής επιχειρήσεως

ΠΡΟΣ: Την ΙΧ Μεραρχίαν/Α1

ΚΟΙΝ : Γραφείον Α1                                                  ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

42α Ταξ/χία 5404/Α1

ΣΤΓ 913β τη 9-12-46

Ι.     Κατόπιν πληροφοριών ότι εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΥΡΕΛΙ-ΛΟΓΓΑ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ – ΟΞΥΑ είχεν συγκεντρωθή σημαντικός αριθμός συμμοριτών μεγάλη ποσότης εφοδίων και είχον κατασκευασθή σοβαρώταται εγκαταστάσεις, η Μεραρχία εξέδωσε την υπ΄αριθ. 5256/29-11-46 κοινοποιηθείσαν και υμίν δι΄ ης συνεκροτήθησαν τα κάτωθι Αποσπάσματα τα οποία ενήργησαν κατά τους κάτωθι έκαστον άξονας ενεργείας. Σχετική υπ΄ αριθ. 3105/29-11-46 Δ/γή Μεραρχίας,

1ον Απόσπασμα

ι)     4 Διμοιρίαι του 524 Τάγματος μεθ΄ ομάδος Όλμων. Μικτόν Απόσπασμα ΟΞΥΝΕΙΑΣ: Διοικητής ο Λοχαγός ΒΟΥΡΔΑΣ του 524 Τάγματος.

ιι)    ΟΞΥΝΕΙΑ – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΚΕΡΑΣΙΑ – ΣΙΝΟΥ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ Λόχος του 525 Τάγματος – Ουλαμός Τεθωρακισμένων – Ουλαμός Πυρ/κού: Διοικητής ο Ταγ/χης ΠΑΣΣΙΑΛΗΣ του 524 Τάγματος.

ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ-ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ

2ον Απόσπασμα: Δύο Λόχοι του 524 Τάγματος μεθ΄ ομάδος Ολμων και Απόσπασμα Λοχαγού ΜΠΑΚΟΛΗ.

Διοικητής, ο Διοικητής του 524 Τάγματος Ταγ/χης ΤΖΑΝΕΑΣ με βοηθόν τον Λοχαγόν ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΝ ΗΛΙΑΝ του Επιτελείου της Ταξιαρχίας.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΒΛΑΧΑΒΑ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ και είτα επέκτασις προς ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗ και ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ.

3ον Απόσπασμα: Δύο Διμοιρίαι του 525 Τάγματος με στοιχείον Ολμων-Ουλαμός Πυροβολικού-Απόσπασμα Ανθ/γού ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ κινηθέν από χωρίον ΒΑΣΙΛΙΚΗ προς ΣΠΑΘΑΔΕΣ από 0600 ώρας της 30-11-46.

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΧΑΝΙ ΒΕΡΕΤΣΙ – ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΙ -ΚΟΝΙΣΚΟΣ.

Διοικητής: ο Δ/τής του 525 Τάγματος Ταγ/χης ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ Ζ. Μετά του αποσπάσματος τούτου εκινήθη ο Επιτελάρχης της Ταξιαρχίας.

4ον Απόσπασμα: Δύο Λόχοι του 526 Τάγματος μεθ’ ομάδος Ολμων.

ΒΑΝΙΑ-ΧΕΙΜΑΔΙΟ-ΚΟΝΙΣΚΟΣ.

Διοικητής ο Λοχαγός ΜΠΙΤΖΟΛΑΣ του 526 Τάγματος.

5ον Απόσπασμα: Δύο Λόχοι του 523 Τάγματος υπαχθέντες υπό τας Διαταγάς της Ταξιαρχίας μετά την άφιξίν των εις ΓΕΡΑΚΑΡΙ.

Διοικητής ο Διοικητής του Τάγματος.

Εις τας επιχειρήσεις έλαβον επίσης μέρος είς Λόχος του 526 Τάγματος. Τμήματα του 525 Τάγματος και δύο Λόχοι της 41ης Ταξιαρχίας άτινα εχρησιμοποιήθησαν ως κατωτέρω εκτίθεται:

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Ως σκοπός της επιχειρήσεως ετέθη:

α)    Η περίσφιξις του όγκου των συμμοριτών εν τη περιοχή ΧΑΣΙΩΝ, η πλήρη εξόντωσις τούτων και η εκκαθάρισις της περιοχής.

β)    Η ανεύρεσις των εν τη περιοχή αποθηκών των συμμοριτών και η καταστροφή των πάσης φύσεως εγκαταστάσεων τούτων.

γ)    Η σύλληψις πάντων των συνεργαζομένων ΄΄η υποθαλπόντων τους συμμορίτας.

ΙΙΙ.  ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

α)    Δυνάμεις. Αι ως άνω αναφερθείσαι.

β)    Έναρξις: Από 0600 ώρας της 30 Νοεμβρίου ε.ε.

γ)    Λήξις: Η εκκαθάρισις της περιοχής συνεχίζεται υπό των τμημάτων άτινα έχουν εγκατασταθεί εις χωρία της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ και ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ.

ΙV.  ΑΠΩΛΕΙΑΙ

α)    Ημετέρων: Ο Λοχαγός ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΣ του Επιτελείου της Ταξιαρχίας νεκρός και είς οπλίτης του 524 Τάγματος τραυματίας μάλλον ελαφρώς.

β)    Συμμοριτών: Δύο νεκροί και τέσσαρες τραυματίαι εξακριβωθέντες. Σημαντικός αριθμός τραυματιών μη εξακριβωθείς.

γ)    Αιχμάλωτοι 80 (εξ ων τέσσαρες συμμορίται άοπλοι της συμμορίας ΑΛΕΥΡΑ και οι λοιποί σύνδεσμοι αναρχικών μέλη αυτοαμύνης ανυπότακτοι και συγγενείς συμμοριτών).

  1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

α)    Υλικά: Εις περιοχήν χωρίου ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗ ανευρέθησαν δύο αποθήκαι συμμοριτών περιέχουσαι μεγάλας ποσότητας πυρ/κών ανατιναχθείσαι.

Στοιχεία και εξαρτήματα Τυπογραφείου, Σημαντική ποσότης τυπογραφικού χάρτου, μια Γραφομηχανή, τρεις ρόλοι δέρματος, δύο σάκκοι υλικών υποδηματοποιού, ένα κιβώτιον φυσιγγίων βουλγαρικής προελεύσεως. Περισσότεραι των 300 ναρκών καταστραφεισών εντός σπηλαίου λόγω του αδυνάτου της μεταφοράς των, και προς πρόληψιν κλοπής, τούτων. Δύο κιβώτια βλημάτων βαρέων πολυβόλων τροχειοδεικτικών τέσσαρες σάκκοι διαφόρων ανδρικών υφασμάτων, αριθμός υποδημάτων του εμπορίου.

Εις θέσιν ΜΠΑΡΟΥΧΕΣ ανευρέθησαν τα κάτωθι:

21 Τυφέκια διαφόρων τύπων, ένα Τηλέμετρον εν καλή καταστάσει περί τας 1000 οκάδας Σικάλεως.

β)    Ηθικά: Το αίσθημα ασφαλείας των χωρικών διά της παρουσίας ισχυρών τμημάτων Στρατού ετονώθη υπό την προϋπόθεσιν ότι η παραμονή τούτων θα είναι οριστική.

Πάντες επείσθησαν πάντες κατόπιν της σχεδόν αμαχητί φυγής των ανταρτικών ομάδων ότι το Κράτος είναι εις θέσιν πάντοτε να επιβάλη τον Νόμον.

Οι κάτοικοι των χωρίων αντελήφθησαν το άριστον ηθικόν των στρατιωτών, και την ακλόνητον πίστιν προς το καθήκον των.

Επείσθησαν ότι λίαν συντόμως, θα επιβληθή το Κράτος του Νόμου και ότι οι δρώντες σήμερον συμμορίται ή θα εξοντωθώσιν ή θα παραδοθώσιν εφ’ όσον θα εξακολουθήσουν λαμβανόμενα σκληρά μέτρα υπό της πολιτείας.

Αντιθέτως το ηθικόν των συμμοριτών και των μετ΄ αυτών συνεργαζομένων εμειώθη σημαντικώς καθ΄ όσον αντελήφθησαν ότι αι προθέσεις των περί δημιουργίας συμμοριακού κράτους ΧΑΣΙΩΝ και ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ εναυάγησαν οριστικώς.

VΙ.  ΒΡΑΧΕΙΑ ΚΡΙΤΙΚΗ ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ

α)    Τήρησις μυστικότητος:

Ως εμφαίνεται εκ της προσηρτησμένης εκθέσεως του Δ/τού του 524 Τάγματος οι συμμορίται εγνώριζον την εκτελεσθείσαν επιχείρησιν. Τούτο επιβεβαιούται εκ της καταθέσεως συμμορίτου αυθορμήτως παρουσιασθέντος εις το Απόσπασμα ΒΟΥΡΔΑ την 1ην ημέραν των Επιχειρήσεων.

Ο ρηθείς συμμορίτης κατέθεσεν ημίν ότι οι εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ ευρισκομένη συμμορία επληροφορήθη την σχεδιαζομένη επιχείρησιν παρά συνδέσμου ελθόντος εκ της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ την νύκτα της 29-30 π.μ.

β)    Εκτέλεσις

Αι ενεργήσασαι δυνάμεις προς περιοχήν ΧΑΣΙΩΝ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ, εκινήθησαν ως ακολούθως:

Α΄. 30 Νοεμβρίου

α)    Το πρώτον απόσπασμα ετέθη εις κίνησιν από 0600 ώρας. Την 07.30΄ έφθασεν εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ. Η εμπροσθοφυλακή ανερχομένη τα υψώματα του ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ εβλήθη υπό 100μελούς συμμορίας υπό τους ΓΑΛΑΝΗΝ και ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ.

Η συμπλοκή διήρκεσεν 20΄ λεπ. της συμμορίας τελικώς τραπείσης προς ΓΡΑΙΑΝ ή ΤΡΙΚΟΚΙΑΝ.

Το Απόσπασμα παρέμεινεν εν συνεχεία μέχρι της 11 ώρας εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ αναμένον την άφιξιν των υπό τον Ταγ/χην ΠΑΣΣΙΛΛΗΝ τμημάτων μεθ’ο εκινήθη προς ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΝ.

Καθ’ ην στιγμήν προσήγκεζεν εις ύψωμα ΝΤΟΥΡΟΝ (Σ.6867) εβλήθη υπό συμμοριτών υπό τον ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΝ κατεχόντων θέσεις επί των ανωτέρω υψωμάτων. Μετά ολιγόλεπτον αντίστασιν η συμμορία ετράπη εις άτακτον φυγήν και το Απόσπασμα συνέχισεν κίνησιν του μέχρι ΠΑΣΑΛΙΚΙ (Σ.7166) όπου και διανυκτέρευσεν.

β)    Το 2ον Απόσπασμα τεθέν εις κίνησιν από 0600 ώρας αφίχθη εις ΒΛΑΧΑΒΑΝ την 10.30 ώραν προέβη εις λεπτομερή εξερεύνησιν του χωρίου και από 1200 ώρας συνέχισεν την κίνησίν του προς ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ.

Την 5.30 ώραν εβλήθη υπό 50μελούς συμμορίας εκ των θέσεων περί το σημείον (Σ.7251).

Μετά δίωρον αντίστασιν η συμμορία επωφεληθείσα της πυκνοτάτης ομίχλης ετράπη προς ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ και εν συνεχεία προς ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗ καταδιωχθείσα υπό του υπό τον Λοχαγόν ΕΥΘΥΜΙΟ-ΠΟΥΛΟΝ Λόχου.

Το Απόσπασμα την νύκτα παρέμεινεν επί θέσεων εγγύς του (Σ.7959).

γ)    Το 3ον Απόσπασμα εκκινήσαν εκ ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ την 0730΄ διά ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ κατευθύνθη μετά του εν τω μεταξύ αφιχθέντος Ουλαμού Πυρ/κού εις ΧΑΝΙ ΒΕΡΕΤΣΙ εις ο αφίχθη την 10.30΄ ώραν παρέμεινεν προσωρινώς ίνα επικοινωνήση με τάλλα Αποσπάσματα. Συνεδέθη διά ασυρμάτου μόνον με τον 2ον Απόσπασμα όπερ την 10.30΄ αφίχθη εις ΒΛΑΧΑΒΑΝ και με το πρώτον Απόσπασμα διέταξαν τούτο να κινηθή προς την καθορισθείσαν κατεύθυνσίν του μη αναμένων εν ανάγκη την άφιξιν των υπό τον Ταγ/χην ΠΑΣΣΙΑΛΗΝ Τμημάτων.

Από της 1100 ώρας ετέθη εις κίνησιν προς ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΙ.

Η μετατόπισις του Πυρ/κού και των λοιπών οχημάτων εγένετο με βραδύτατο ρυθμόν λόγω του ότι η οδός ήτο κατεστραμμένη εις πολλά σημεία υπό των συμμοριτών. Διά την διέλευσιν των οχημάτων το Απόσπασμα ηναγκάσθη να κατασκευάση την οδόν όπερ το καθυστέρησεν πολύ. Την 12.45΄ ώραν αφίχθη εις ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΙ άνευ ουδεμιάς αντιστάσεως. Το απόσπασμα ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ αποσπασθέν εις ΧΑΝΙ ΒΕΡΕΤΣΙ προέβη εις την έρευναν του χωρίου ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΙ και διανυκτέρευσεν εις τούτο. Την 16.30 ώραν το υπόλοιπον του Αποσπάσματος πλην του Πυρ/κού των οχημάτων και του εκ μιας Διμοιρίας τμήματος συνοδείας τούτων άτινα επέστρεψαν από ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΙ εις έδραν των αφίχθη εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ. Συνεδέθη μεθ΄ ενός Λόχου του 4ου Αποσπάσματος όστις είχεν αφιχθή εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ την ιδίαν περίπου ώραν. Επειδή ηκούοντο πυκνοί πυροβολισμοί εκ της κατευθύνσεως του χωρίου ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ ο διευθύνων τας επιχειρήσεις Αντ/χης ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ άμα τη αφίξει του εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ διέταξεν τον Λοχαγόν ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΝ να κινηθή με δύο Διμοιρίας προς ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ. Μετά παρέλευσιν μιας ώρας ουδεμία κίνησις παρετηρήτο εις το ανωτέρω χωρίον οι δε πυροβολισμοί είχον παύσει.

Επελθόντος δε του σκότους διετάχθη η επάνοδος του Τμήματος εις KONIΣKON.

δ)    Το 4ον Απόσπασμα τεθέν εις κίνησιν από της 0600 ώρας εις υψώματα ΤΣΕΛΙΓΚΑ (Σ.8450) συνέχιζον την κίνησιν του διά μιας φάλαγγος κατ΄ ευθείαν εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ και διά της ετέρας μέσω ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΠΑΔΗΣ ομοίως προς ΚΟΝΙΣΚΟΝ προς περίσχεσιν τούτου εξ Α. και Β.

Την 16.30΄ ώραν ο είς Λόχος αφίχθη εις υψώματα Δ. ΚΟΝΙΣΚΟΥ ο δε έτερος εις βόρεια αντερείσματα επάνω ΚΟΚΑΣ (Σ.8556) όπου και διανυκτέρευσεν.

Ο αφιχθείς εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ λόχος εκινήθη προς υψώματα Α. ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙΟΥ ίνα συντονίση την ενέργειά του μετά του ετέρου Αποσπάσματος Λοχαγού ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ.

Αμφότερα τ΄ ανωτέρω τμήματα επανήλθον εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ την 18.30 ώραν. Διά της υπ΄ αριθ. Α.Π. 2564/30-11-46 Διαταγής Ταξιαρχίας διετάσσετο ο Ταγ/χης ΠΑΣΣΑΛΗΣ όπως ενεργήση δραστηρίως προς παρεμπόδισιν διαρροής συμμοριτών εκ της περιοχής ΚΑΤΑΚΑΛΗ (Σ.7670).

Την 16ην ώραν αφίχθη εις έδραν Ταξιαρχίας ο Λόχος 41ης Ταξιαρχίας υπό τον Λοχαγόν ΔΩΡΗΝ διατεθείς εις το 525 Τάγμα. Το 525 Τάγμα ενισχυθέν διά του ανωτέρω Λόχου διετάχθη να λάβη τα ενδεικνυόμενα μέτρα προς παρεμπόδισιν διαρροής συμμοριτών εκ Α. προς Δ. και ιδία εκ του δρομολογίου προς την γέφυραν ΜΗΚΑΝΙ.

Β΄. 1η Δεκεμβρίου

α)    Το πρώτον απόσπασμα τεθέν εις κίνησιν από της 0730΄ ώρας έφθασεν την 1700 ώραν εις υψώματα 957 και 902 άνευ αντιστάσεως.

Συνεδέθη τας μεταμεσημβρινάς ώρας τόσον μετά του Αποσπάσματος ΜΠΑΚΟΛΗ κινηθέντος προς εξερεύνησιν περιοχής ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΟΥ όσον και μετά Τμημάτων 507 Τάγματος ευρισκομένων εις χωρίον ΤΣΟΥΚΑ.

β)    Τον 2ον Απόσπασμα συνεχίσαν την κίνησίν του εισήλθεν εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ την 0900.

Απέστειλεν το Απόσπασμα ΜΠΑΚΩΛΗ προς εξερεύνησιν περιοχής ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΟΥ δύο Διμοιρίας προς ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑΝ και διά το υπόλοιπον Τμήματος του προέβη εις την εξερεύνησιν του χωρίου και των εγγύς περιοχών.

γ)    Το 3ον Απόσπασμα με δύναμιν Χωρ/κής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ υπό τον Δ/τήν της Υποδ/σεως ηρεύνησεν το χωρίον ΚΟΝΙΣΚΟΝ και την πέριξ περιοχήν.

Συνεκέντρωσεν πολλά είδη ιδία ρουχισμόν που οι χωρικοί είχον αποκρύψει εις τους αγρούς και απέδωσεν ταύτα εις τους δικαιούχους.

δ)    Το τέταρτον Απόσπασμα από 08.00 ώρας εκινήθη προς ΓΕΡΑΚΑΡΙ εξ ου επέστρεψεν την 12.00 ώραν.

ε)    Την 1200 ώραν αφίχθη εις ΓΕΡΑΚΑΡΙ είς Λόχος του 523 Τάγματος και μετά δύο ώρας και ο έτερος τεθέντες αμφότεροι υπό τας Διαταγάς της Ταξιαρχίας.

στ)  Το 525 Τάγμα προώθησεν περιπόλους εις ΓΑΒΡΟΝ (Σ.6759) και ΣΚΕΠΑΡΝΙ προς τον σκοπόν της παρεμποδίσεως διαρροής των συμμοριτών προς Δ. αι περίπολοι επεστρέψασαι την 1800 ώραν συνέλαβον 7 άτομα εξ ων είς σύνδεσμος των συμμοριτών και 6 μέλη οργανώσεως αυτοαμύνης.

ζ)    Λόχος του 526 Τάγματος εκινήθη από πρωίας εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ όπου έφθασεν την 1030΄ ώραν τεθείς εις την διάθεσιν του Ταγ/χου ΠΑΣΑΛΗ.

η)    Ουλαμός Τεθωρακισμένων τεθείς εις την διάθεσιν της Ταξιαρχίας και αφιχθείς εις έδραν της την 1130 ώραν μετά τμήματος προστασίας υπό τον Λοχαγόν ΣΚΟΥΡΑΝ εκινήθη εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ την 13ην ώραν και έφθασεν εις τούτο την 15.30΄ ώραν.

θ)    Το απόσπασμα ΠΑΣΑΛΗ αποτελούμενον εκ δύο Διμοιριών του 526 Τάγματος ενός Ουλαμού Τεθωρακισμένων και διμοιρίας προστασίας τούτου εκινήθη την 1100 ώραν προς ΚΑΡΠΕΡΟΝ. Κατά την κίνησίν του και περί ώραν 16ην ένα όχημα του Ουλαμού Τεθωρακισμένων προσέκρουσεν επί νάρκης εις θέσιν 7380, συνεπεία της οποίας ετραυματίσθη ο Ουλαμαγός λίαν ελαφρώς και δύο άνδρες του Πληρώματος εξ ων ο είς μάλλον σοβαρώς.

Γ΄. 2α Δεκεμβρίου:

α)    Το πρώτον Απόσπασμα διαταχθέν από 1-12-46 εκινήθη προς ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΝ με την εντολήν να εξερευνήση την περιοχήν ταύτης.

Κατόπιν Διαταγής μου το απόσπασμα από της επομένης έδει να συνεχίση την κίνησίν του μέσω ΚΑΤΑΚΑΛΗ (Σ.6671) εις ΚΑΡΠΕΡΟΝ (Σ.7176). Η Διαταγή αύτη διεβιβάσθη εις το Απόσπασμα την 800 ώραν όταν τούτο ευρίσκετο εις υψοδ. 843 (Σ.7664). Το απόσπασμα κατά την κίνησίν του προς το ανωτέρω σημείον εβλήθη υπό 20μελούς συμμορίας ενεδρευούσης εις το υψ. 843. Η συμπλοκή διήρκεσεν επί 20΄ λεπτά.

β)    Το Απόσπασμα ΜΠΑΚΩΛΗ εξηρεύνησεν την περιοχήν (Σ.7860) ανευρόν αποθήκην πυρ/κών ην και ανατίναξεν.

γ)    Εκ του τρίτου αποσπάσματος παρέμεινεν εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ μόνον το Απόσπασμα ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ μετά της δυνάμεως Χωρ/κής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ. Ο Λόχος του 525 Τάγματος ανεχώρησε την πρωίαν επιστρέψας εις ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ.

δ)    Το τέταρτον Απόσπασμα ησχολήθη με την έρευνα της εγγύς του ΚΟΝΙΣΚΟΥ περιοχής. Ανεκάλυψεν πολλά κεκρυμμένα ιδία ρουχισμόν άτινα απεδόθησαν εις τους κατοίκους του χωρίου κατόπιν εξακριβώσεως ότι ανήκουσι εις τούτους.

ε)    Το πέμπτον απόσπασμα (Διλοχία 523 Τάγματος) δι΄ ενός Λόχου εξηρεύνησεν την περιοχήν εγγύς σημείου (Σ.8954). Συνέλαβεν τρεις χωρικούς κρυπτομένους εντός δάσους εξ ων δύο γονείς συμμοριτών. Διά μιας Διμοιρίας προέβη εις την συλλογήν της μονίμου τηλεφωνικής γραμμής εκ χαλκίνου σύρματος ΓΕΡΑΚΑΡΙ-ΛΟΓΓΑ.

στ)  Το Απόσπασμα ΠΑΣΣΑΛΗ παρέμεινεν καθ΄ όλην την ημέραν εις ΚΑΡΠΕΡΟΝ ομοίως και ο Λόχος ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ εις το ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ.

Δ΄. 3 Δεκεμβρίου

α)    Το πρώτον απόσπασμα από της 0700 ώρας ετέθη εις κίνησιν προς ΚΑΡΠΕΡΟΝ μέσω ΚΑΤΑΚΑΛΗ. ΄Οταν αφίχθη εις ΚΑΤΑΚΑΛΗ διετάχθη να κινηθή μέσω ΤΡΥΦΥΛΛΙΟΥ και ΤΡΙΚΟΚΙΑΣ προς ΑΝΑΒΡΥΚΑ. Την 1530 ώραν αφίχθη εις ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΝ όπου ως ανέφερεν ανεύρεν σημαντικήν ποσότητα σίτου και εζήτησε να παραμείνη καθ΄ όλην την ημέραν διά την συγκέντρωσιν τούτου. Κατόπιν όμως νεωτέρας διαταγής ετέθη αμέσως εις κίνησιν και αφίχθη το εσπέρας εις ΑΝΑΒΡΥΚΑ.

β)    Κατόπιν της εσπευσμένης κινήσεως εξ ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ του αποσπάσματος ΒΟΥΡΔΑ και της μη πλήρους εξευρενήσεως της περιοχής ταύτης είς Λόχος του δευτέρου Αποσπάσματος υπό τον Λοχαγόν ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΝ διαταχθείς εκινήθη από της 0700 ώρας προς ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΝ. Αφιχθείς εις το χωρίον τούτο την 1700 ώραν διετάχθη να συνεχίση την κίνησίν του εις ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΝ με την εντολήν να εξασφαλίση τον υπό του Αποσπάσματος ΒΟΥΡΔΑ ανευρεθέντα σίτον. Την 18ην ώραν ευρισκόμενος εις ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΝ διετάχθη από της πρωίας της επομένης να κινηθή μέσω ΤΡΙΚΟΚΙΑΣ εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ. Η υπόλοιπος δύναμις του δευτέρου αποσπάσματος ηρεύνησεν την εγγύς των χωρίων ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ και ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗ περιοχήν ανευρούσα πλείστα εκ των ως άνω αναφερομένων υλικών.

γ)    Ανά είς Λόχος εκ του 4ου και 5ου Αποσπασμάτων από πρωίας εκινήθησαν προς εξηρεύνησιν περιοχών ΜΠΑΡΟΥΧΕΣ (Σ.8955) και ΑΡΚΟΥΔΟΒΡΥΣΗ (Σ.8656). Ανεύρων δε τα ως άνω αναφερόμενα είδη.

δ)    Ο Λόχος ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ διαταχθείς εκινήθη από πρωίας προς ΒΟΥΡΓΑΡΗ (Σ.6970) όπου αφιχθείς την μεσημβρίαν εγκατεστάθη.

ε)    Το Απόσπασμα ΟΞΥΝΕΙΑΣ μετά δύο ομάδων του 3ου Λόχου του 524 Τάγματος ηρεύνησεν την περιοχήν ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ (Σ.5668) και ΣΤΑΓΙΑΔΕΣ (Σ.3565) επέστρεψαν την 1600 ώραν εις ΟΞΥΝΕΙΑΝ.

Ανέφερεν ότι την πρωϊαν 15 περίπου συμμορίται ενεφανίσθησαν εις υψώματα ΑΓΝΑΝΤΙΑΣ τραπέντες προς ΓΕΩΡΓΙΤΣΑΝ.

Ε΄. 4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

α)    Λόγω μη επικοινωνίας μετά του Σταθμού Διοικήσεως Επιτελάρχου κατά την διάρκειαν της νυκτός η Δ/γή περί ανακλήσεως εις ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ του Σταθμού Διοικήσεως Επιτελάρχου και της επανόδου εις την έδραν του Δ/τού του 523 Τάγματος μεθ΄ ενός Λόχου διεβιβάσθη εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ την 0600 ώραν. Η εκτέλεσις της Δ/γής ταύτης δεν κατέστη δυνατή διά την ημέραν εκείνην λόγω της μετακινήσεως των τμημάτων προς εξερεύνησιν της περιοχής. Τα Τμήματα κατά την ημέραν ταύτην ενέργησαν ως κάτωθι:

β)    Το πρώτον απόσπασμα από της 0700 ώρας εκινήθη μέσω ΓΡΗΑΣ προς ΑΝΘΡΑΚΙΑ την 900 ώραν αφίχθη εις ΓΡΗΑΝ άνευ αντιστάσεως. Μετά εκκαθάρισιν χωρίου εσυνέχισεν την κίνησίν του προς ΑΝΘΡΑΚΙΑΝ την 1045 ώραν.

Η εμπροσθοφυλακή του Αποσπάσματος εβλήθη εκ των υψωμάτων του ΑΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ (Σ.8475) υπό συμμορίας σημαντικού αριθμού συμμοριτών διαθετούσης βαρύτατον οπλισμόν. Η συμπλοκή διήρκεσεν δύο περίπου ώρας της συμμορίας τραπείσης αφ΄ ενός προς ΒΟΥΛΓΑΡΗ αφ΄ ετέρου Β. υψωμάτων Αγ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ. Το Απόσπασμα Διενυκτέρευσε επί υψωμάτων Β.Α ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ.

γ)    Ο Λόχος ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΥ συνεχίσας την κίνησίν του αφίχθη την 13.30΄ ώραν ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ όπου και εγκατεστάθη.

δ)    Το απόσπασμα ΜΠΑΚΟΛΗ προέβη εις έρευνας εις περιοχήν ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗ και ανεύρεν πολλά εκ των ως άνω αναφερθέντων υλικών.

ε)    Το τέταρτον Απόσπασμα από πρωίας εκινήθη προς εξερεύνησιν περιοχής ΚΑΤΣΑΟΥΝΗ (Σ.9052). Τας εσπερινάς ώρας επέστρεψεν έδραν του συλλαβών 7 ιδιώτας κρυπτομένους εντός δάσους εξ΄ ων ο είς συμμορίτης.

στ)  Το πέμπτον Απόσπασμα δι΄ ενός Λόχου ησχολήθη με έρευναν της περιοχής εγγύς σημείου (Σ.9052) επεστρέψαν εσπέρας εις την έδραν του.

ζ)    Το Απόσπασμα ΠΑΣΣΑΛΗ παρέμεινεν εις ΚΑΡΠΕΡΟΝ.

ΣΤ΄. 5 Δεκεμβρίου

Κατόπιν της υπ’ αριθ, 3188/30-12-46 Δ/γής Μεραρχίας κοινοποιηθείσης εις τον Σ.Δ. Επιτελάρχου την 0840΄ ώραν της 4-12-46 διετάσσοντο τα κάτωθι:

Εις περιοχήν ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ να παραμείνωσιν δύο Λόχοι της Ταξιαρχίας και είς Λόχος του 523 Τάγματος υπό την διοίκησιν του Ταγ/χου ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ προς συνέχισιν της εκκαθαρίσεως της περιοχής.

΄Απαντα τα λοιπά τμήματα έδει να κινηθώσι η μεν διοίκησις και είς Λόχος του 523 Τάγματος, από της πρωίας της 4-12-46 ο δε Σταθμός Διοικήσεως μετά των υπολοίπων Τμημάτων από της πρωίας της 5-12-46.

Διά τους άνω εκτεθέντας λόγους η εκτέλεσις της διαταγής διά τα Τμήματα του 523 Τάγματος ανεβλήθη επί μιαν ημέραν.

Ο Επιτελάρχης της Ταξιαρχίας εις εκτέλεσιν σχετικής διαταγής μου εξέδωσε την υπ΄ αριθ. 40 διαταγήν δι΄ ης καθωρίζοντο τα κάτωθι:

Ι.     Από 5-12-46 παραμείνωσι περιοχήν ΚΟΝΙΣΚΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ-ΓΕΡΑΚΑΡΙ κάτωθι Τμήματα υπό την διοίκησιν του Ταγ/χου ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑ.

α.  ΚΟΝΙΣΚΟΣ διοίκησις μετά Λόχου του 526 Τάγματος.

-Απόσπασμα ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ- Σταθμός Χωρ/κής εκ 15 ανδρών υπό κατάλληλον Υπαξ/κόν

β.  ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ: Λόχος του 526 Τάγματος υπό Λοχαγόν -Απόσπασμα ΜΠΑΚΟΛΗ.

γ. ΓΕΡΑΚΑΡΙ: Λόχος 523 Τάγματος υπό Λοχαγόν.

ΙΙ.   Υπόλοιπα Τμήματα επανέλθουν έδρας των διά των ακολούθων δρομολογίων:

α)  Διοίκησις και Λόχος 523 Τάγματος.

ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΚΟΥΜΑΡΓΙΑ – ΑΡΓΗΛΙΑ – ΚΟΥΚΟΣ (Σ.8746) – ΛΙΟΠΡΑΣΟΝ – ΝΗΟΧΩΡΙ.

Νύκτα 5 προς 6ην διανυκτέρευσις εις ΑΡΡΗΛΙΑΝ.

β)  Διοίκησις και Λόχος 524 Τάγματος.

ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΒΛΑΧΑΒΑ -ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ.

Έναρξις μετακινήσεως ανωτέρω τμημάτων από 0830΄ ώρας της 8-12-46.

Κατά την διαδρομήν των δέον να εξερευνήσουν λεπτομερώς πάσας τας περιοχάς κατά τον άξονα κινήσεώς των και ιδιαιτέρως ΑΓΡΗΛΙΑΝ-ΛΙΟΠΡΑΣΟΝ και ΚΟΥΚΟ.

Αι μετακινήσεις των ανωτέρω τμημάτων συνετελέσθησαν ως καθωρίσθησαν της ως άνω Διαταγής του κ. Επιτελάρχου.

Ο Λόχος ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗ διαταχθείς εκινήθη εις ΒΟΥΡΓΑΡΗ προς ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ. Ομοίως το απόσπασμα ΒΟΥΡΔΑ εξ ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ.

6η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ

α)    Το Απόσπασμα ΒΟΥΡΔΑ εξ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ κινηθέν από πρωίας έφθασεν εις ΟΞΥΝΕΙΑΝ την 1400 ώραν όπου και εγκατεστάθη.

β)    Το Απόσπασμα ΠΑΣΣΑΛΗ κινηθέν από ΚΑΡΠΕΡΟΝ έφθασεν εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ την 1400 ώραν.

7η Δεκεμβρίου

Την 0915 ώραν ανεχώρησεν εξ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ ο Ουλαμός Πυρ/κού δύο Ουλαμοί Τεθωρακισμένων Τμήμα Λοχαγού ΣΚΟΥΡΑ διά ΤΡΙΚΚΑΛΑ και Λόχος 525 Τάγματος διά ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ.

VII. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Οι Ασύρματοι Νο 22 δι’ ων είχον εφοδιασθή άπαντα τ’ αποσπάσματα ελειτούργησαν απ’ αρχής μέχρι τέλους των επιχειρήσεων πολύ καλώς. Κατά τας νυκτερινάς όμως ώρας παρετηρήθη δυσχέρεια τις μικρά εις την επικοινωνίαν ιδία του Σ.Δ. Επιτελάρχου μετά της Ταξιαρχίας ωφειλομένης εις παρεμβολάς λόγω καιρικών συνθηκών.

Το Προσωπικόν των Διαβιβάσεων απέδειξεν ότι ου μόνον κέκτηται τας απαραιτήτους τεχνικάς γνώσεις αλλά και όλα τα ηθικά προσόντα άτινα πρέπει να κοσμούν ένα διαβιβαστήν.

δ)    Μέθοδοι αναρχικών

  1. Οι συμμορίται έχουν πλήρες δίκτυον πληροφοριών και Διαβιβάσεων.

Διά τούτο γνωρίζουν σχεδόν πάντοτε τας ενεργουμένας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις.

  1. Ουδέποτε κτυπούν στρατιωτικά τμήματα ευρισκόμενα εν εγρηγόρσει και έχουν λάβει μέτρα ασφαλείας εκτός εάν τα τμήματα είναι μικρά και έχουν συγκεντρωθεί πολλοί συμμορίται.
  2. ΄Εχουν πάντοτε καλάς πληροφορίας και αποφεύγουν συστηματικώς να έρχωντε εις σύγκρουσιν με Στρατιωτικά τμήματα ανωτέρας δυνάμεως.

Διά ν’ αντιμετωπίσουν στρατιωτικά τμήματα δέον να είναι απολύτως βέβαιοι περί της επιτυχίας των.

  1. Διαδίδουν εντέχνως ότι προτίθενται να ενεργήσουν εις άλλην περιοχήν επιτυγχάνοντες ούτω τον αιφνιδιασμόν.
  2. Ενεργούν πάντοτε βάσει προδιαγεγραμμένου σχεδίου τόσον κατά την άμυναν όσον και κατά την επίθεσιν.

Όταν τους επιτίθενται έχουν υπολογίσει μέχρι της τελευταίας λεπτομερείας τον τρόπον ενεργείας των (οδεύσεις υποχωρήσεως-περιοχάς εις ας θ’ αποκρυβώσιν κ.λ.π.)

Ο ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ

Ακριβές αντίγραφον                                           ΣΥΝ/ΧΗΣ ΔΙΑΒ/ΣΕΩΝ

Τ.Σ υπογ. δυσαν.

Ακριβές αντίγραφον

Σ.Τ.Γ. 913 τη 30-12-46

Το Γραφείον Α1ΙΧ μεραρχίας