Διαταγή επιχειρήσεων ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ, 42 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/Α1/29 Δεκ 1946


ΘΕΜΑ : Διαταγή Επιχειρήσεων                                 ΕΞΑΙΡ. ΕΠΕΙΓΟΝ
ΠΡΟΣ : 524, 526 Τάγματα                                             ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΚΟΙΝ : ΙΧ Μεραρχίαν Α1-Α2                                          42α Ταξιαρχία 5256/Α1
Σ.Τ.Γ. 913 β-29-11-46

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ (Ορα συνημμένον Δελτίον Πληροφοριών)

ΙΙ.    ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ
Η Ταξιαρχία προτίθεται να προωθήση ταχέως ισχυράς δυνάμεις προς την περιοχήν ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ (7964) – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ (Σ.8158) -ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ (Σ.8261) – ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8456) – ΚΟΤΡΩΝΙ (Σ.8659) επί σκοπώ :
1)    Να περισφίξη τους συμμορίτας εν συνεργασία με τμήματα της 41ης Ταξιαρχίας και ΙΙ Μεραρχίας.
2)    Ν’ ανεύρη τας εν τη ανωτέρω περιοχή αποθήκας των συμμοριτών και να συλλάβη πάντας τους μετ’ αυτών συνεργαζομένους ή υποθάλποντας τούτους.
3)    Ν’ αποφράξη τας προς Ν.ΝΔ και Δ. δρομολόγια υποχωρήσεως των συμμοριτών.

ΙΙΙ.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ
1)    Η επιχείρησις αύτη προβλέπεται να εκτελεσθή εις δύο φάσεις :
Α ΦΑΣΙΣ
Κατάληψις της γραμμής ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ -ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ (Σ.7964) ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (Σ.8164).
Β ΦΑΣΙΣ
Κατάληψις και εκκαθάρισις των περιοχών ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) -ΚΟΤΡΩΝΙ-ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ.
2)    Η 41η Ταξιαρχία κατά την Α΄ Φάσιν θα καταλάβη τας διαβάσεις εκατέρωθεν ΜΟΥΡΣΕΣ (Σ.9051) και ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Σ.9450).
3)    Η ΙΙ Μεραρχία κατά την Α΄ Φάσιν θέλει καταλάβει την κορυφογραμμήν ΤΣΟΥΚΑ (Σ.8463) – ΚΑΤΣΟΥΛΙ (Σ.8764) – ΜΑΡΜΑΡΟ (Σ.9263) – ΠΑΛΑΙΟΣΚΑΛΟ (Σ.9650) – ΟΞΥΑ (Σ.9655).
Κατά την Β΄ Φάσιν θέλει εκκαθαρίσει την περιοχήν ΟΞΥΑΣ -ΑΧΕΛΙΝΑΔΑΣ – ΜΑΥΡΕΛΙ – ΤΣΙΟΥΚΑΣ.

ΙV.  ΑΞΟΝΕΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ-ΩΡΑΙ ΕΚΚΙΝΗΣΕΩΣ
Απόσπασμα υπ’ αριθμ. 1
ΟΞΥΝΕΙΑ – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ -ΚΡΙΤΣΙ-ΤΑΔΕΣ – ΚΕΡΑΣΙΑΣΙΝΟΥ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ.
α)    Ο 1ος Λόχος του 524 Τάγματος μετά μιας διμοιρίας του 3ου Λόχου ιδίου Τάγματος και μιας ομάδος ΄Ολμων.
Διοικητής : Ο Λοχαγός ΒΟΥΡΔΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ.
Εξ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ μετά την άφιξιν του Λόχου 525 Τάγματος και Ουλαμού Πυρ.
β)    ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ-ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ
Λόχος 525 Τάγματος μετά Ουλαμού Πυρ/κού και στοιχείου ΄Ολμων.
Διοικητής: Ο Ταγ/ρχης ΠΑΣΣΑΛΗΣ του 524 Τάγματος.
Τούτο ν’ αχθή εις περιοχήν ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ μέχρι της 0800 ώρας.
Απόσπασμα υπ’ αριθ. 2
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΑΥΧΗΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ-ΒΛΑΧΑΒΑ – ΦΛΑ-ΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ.
Δύο Λόχοι του 524 Τάγματος (2ος και 4ος), Μικτόν Απόσπασμα Λοχαγού ΜΠΑΚΟΛΗ, Ομάς όλμων.
Διοικητής ο Διοικητής του 524 Τάγματος Ταγ/χης ΤΖΑΝΕΑΣ με βοηθόν τον λοχαγόν ΕΥΘΥΜΙΟΠΟΥΛΟΝ ΗΛΙΑΝ του Επιτελείου της Ταξιαρχίας.
Ώρα εκκινήσεως η 0600 πρωϊνή.
Απόσπασμα υπ’ αριθ. 3
ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΘΕΟΠΕΤΡΑ – ΧΑΝΙ ΜΑΧΙΑ (παρά την ΚΟΠΡΑΙ-ΝΑΝ) – ΧΑΝΙ ΒΕΡΕΝΤΣΙ – ΧΑΪΡΑΦ ΚΑΚΟΡΕΜΑ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ.
Ο 4ος Λόχος του 525 Τάγματος, Μικτόν Απόσπασμα ΜΕΝΔΡΙΝΟΥ, Ουλαμός Πυροβολικού Ομάς ΄Ολμων.
Διοικητής ο Διοικητής του 526 Τάγματος : Ταγ/χης ΠΑΠΑΖΑΧΑΡΙΑΣ. Ούτος μετά την κατάληψιν του ΚΟΝΙΣΚΟΥ θα αναλάβη και την διοίκησιν του υπ’ αριθ. 4 Αποσπάσματος.
Εκκίνησις την 0700 ώραν.
Απόσπασμα υπ’ αριθ. 4
ΒΑΝΙΑ ΕΡΗΜΟΚΚΛΗΣΙ (Σ.8247) – ΧΕΙΜΑΔΙΟ – ΕΙΚΟΝΟΣΤΑΣΙΟ (Σ.8464) – ΤΣΙΛΙΚΙ ΛΑΚΚΕΣ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ.
-Διλοχία ΒΑΝΙΑΣ μετά ομάδος Ολμων.
-Διοικητής ο Λοχαγός ΜΠΙΣΤΟΛΑΣ του 526 Τάγματος
Εκκίνησις την 0600 ώραν
Την γενικήν Διεύθυνσιν των επιχειρήσεων θα έχη ο Επιτελάρχης της Ταξιαρχίας με βοηθούς τους Αξ/κούς Επιχειρήσεων και βοηθόν Αξ/κόν Πληροφοριών.

ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ

α)    Υπ’ αριθ. 1
ι.     Αποσπάσματος ΒΟΥΡΔΑ
Ταχεία κατάληψις του ορεινού όγκου ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (υψ. 843)-ΚΡΙΤΣΟΤΑΔΕΣ και ακολούθως προώθησις μέχρι υψμ ΚΟΥΤΡΟΥΜΠΑ (υψ.909).
Εκκαθάρισις της ως άνω περιοχής από παντός αναρχικού στοιχείου.
-Κάλυψις των υπολοίπων δυνάμεων από βορρά.
ιι.    Λόχος 525 Τάγματος
Κάλυψις από κατευθύνσεως ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ – ΟΞΥΝΕΙΑΣ.
Χρησιμοποίησις ως στηρίγματος Πυρ/κού κατά την διάρκειαν της παραμονής του εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ μεθ΄ ο διάθεσις δυνάμεως επαρκούς προς συνοδείαν τούτων εις ΜΟΥΡΓΚΑΝΙ.

β)    Υπ’ αριθ. 2
Ταχεία κατάληψις ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ και εν συνεχεία προώθησις ισχυρού τμήματος προς ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ.
Λεπτομερής εξερεύνησις χωρίου ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗ.
Τήρησις στενού συνδέσμου μετά των εις περιοχήν ΚΟΝΙΣΚΟΥ ενεργούντων Τμημάτων. Εκκαθάρισις της περιοχής κατά τον άξονα της κινήσεώς του.
γ)    Υπ’ αριθ. 3
Εις την διάθεσιν του Επιτελάρχου της Ταξιαρχίας διά τον σύνδεσμον και υποστήριξιν των υπ΄ αριθ. 2 και 3 Αποσπασμάτων.
δ)    Υπ’ αριθ. 4
Ταχεία κίνησις προς ορεινόν συγκρότημα ΤΣΕΛΙΓΚΑΣ και εν συνεχεία δραστηρία ενέργεια προς κατάληψιν των υψωμάτων ΠΑΔΗ (υψ.108), προς στενήν περίσφιξιν ΚΟΝΙΣΚΟΥ, εν στενώ συνδέσμω μετά του υπ΄ αριθ. 3 Αποσπάσματος.
ε)    Ουλαμόν Πυρ/κού αγόμενον ο είς εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ και ο έτερος εις ΧΑΝΙ ΒΕΡΕΤΣΙ να ταχθώσι με δυνατότητας εκτελέσεως βολής προς περίσχεσιν.

VΙ.  ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ

  1. Μερίμνη του υπ’ αριθ. 4 Αποσπάσματος εις ΜΟΥΡΣΕΣ (Σ.9051) μετά των Τμημάτων της 41ης Ταξιαρχίας κατά την Α΄ Φάσιν.
  2. Μερίμνη του υπ αριθ. 1 Αποσπάσματος εις περιοχήν ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΗΣ μετά των τμημάτων του υπ΄ αριθ. 2 αποσπάσματος (κατά την δευτέραν φάσιν).

VΙΙ. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

  1. Α΄ ΦΑΣΙΣ: Κατά την Η ημέρα
  2. Β΄ ΦΑΣΙΣ: Από της Η+1 ημέρας
  3. Η Η ημέρα καθορισθήσεται διά νεωτέρας διαταγής.

Διάρκεια παραμονής τμημάτων εις περιοχήν ΓΕΡΑΚΑΡΙ -ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ έξ περίπου ημερών μέχρι τελείας εκκαθαρίσεως της περιοχής, ανευρέσεως και μεταφοράς των εφοδίων των ανταρτών.

  1. Προς εξασφάλισιν της εχεμυθείας πάσα προπαρασκευή να γίνη αθορύβως.

VΙΙΙ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ
ι.     ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑ (Κατά την Ραδιοτηλεφωνίαν)
Εις τας συντεταγμένας να προστίθεται τόσον η συντεταγμένη όσον και η συντετμημένην ο σταθερός αριθμός 6.
-Αι συντεταγμέναι θα δίδωνται διά τεσσάρων αριθμών και ουχί διά έξ (π.χ εάν θέλωμεν να διαβιβάσωμεν τας συντεταγμένας (Σ.9240) πραγματικάς θα διαβιβάσωμεν ταύτας ως (Σ.9246)).
ιι)    Αντί των πραγματικών κάτωθι ονομάτων θα δίδωνται τα έναντι εκάστου συνθηματικά :
ΤΣΟΥΚΑ – ΜΗΛΟ
ΛΟΓΓΑ – ΡΟΔΑΚΙΝΟ
ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΜΠΑΝΑΝΑ
ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ
ιιι)   Διά φωτοβολίδων (αμοιβαία αναγνώρισις φιλίων Τμημάτων)
Η ημέρα δύο φωτοβολίδες πράσιναι-φίλιον Τμήμα ΙΙ Μεραρχίας.
Η ημέρα δύο φωτοβολίδες ερυθραί-Φίλιον Τμήμα ΙΧ Μεραρχίας.
Η+1 ημέρα Μια πράσινη και εν συνεχεία μια λευκή-Φίλιον Τμήμα ΙΙ Μεραρχία.
Μια ερυθρά και εν συνεχεία μια λευκή Φίλιον Τμήμα ΙΧ Μεραρχία.
Η+2 ημέρα τα της Η ημέρας.
Η+3 Ημέρα τα της Η+1 ημέρας κ.ο.κ
ιυ)   ΑΣΥΡΜΑΤΟΙ
Έκαστον απόσπασμα θα συνδέηται μετά της Προϊσταμένης του Αρχής και του παραπλεύρως τμήματος δι΄ασυρμάτου Νο 22.
-Διά τον εσωτερικόν σύνδεσμον να χρησιμοποιηθώσιν οι ασύρματοι Νο 18 και 48.
υ)    Άπαντα τα Τμήματα να παραλάβωσιν μεθ’ εαυτών και τα σήματα αναγνωρίσεως μετά της Αεροπορίας.
ΙΧ.  ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ

  1. Πυρομαχικά : Μερίμνη των οικείων Ταγμάτων με τα προβλεπόμενα.
  2. Τροφαί: κατ΄ αρχήν προβλέψεις δι΄ έξ ημέρας.

Χ.    ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ
Εις άπαντα τα αποσπάσματα θα διατεθή ανά είς Ιατρός και ο προβλεπόμενος αριθμός τραυματιοφορέων.
Εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ και ΧΑΝΙ ΒΕΡΕΤΣΙ ανά έν υγειονομικόν αυτοκίνητον.
Εξοικονόμησις κτηνών διά τυχόν μεταφοράς τραυματιών μερίμνη των αποσπασμάτων.

ΧΙ.  ΑΝΑΦΟΡΑΙ
Σ.Δ. Διοικητού Αποσπασμάτων κατ’ αρχάς εις ΧΑΝΙ ΒΕΡΕΤΣΙ και εν συνεχεία εις ΚΟΝΙΣΚΟΝ.
Κατά την Α΄ Φάσιν ανά τρίωρον αρχής γενομένης από της 0700 ώρας.
Κατά την Β΄ Φάσιν, καθορισθήσεται διά νεωτέρας Διαταγής.
Μετά την λήξιν της επιχειρήσεως να υποβληθώσιν αι κεκανονισμέναι εκθέσεις.

Ο ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ
ΤΡΕΠΕΚΛΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΣΥΝ/ΧΗΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
Ακριβές αντίγραφον

Σ.Τ.Γ. 913 τη 30-12-46
Το Γραφείον Α1 ΙΧ Μεραρχίας

——————————————–

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ
ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ
29-11-46

ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΙ
Αρχηγός ΧΑΣΙΩΝ-ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ: ΚΑΡΤΣΙΩΤΗΣ: έδρα ΛΟΓΓΑ και ενίοτε ΓΕΡΑΚΑΡΙ.
Εις την περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ δρώσιν τα κάτωθι: Συγκροτήματα Συμμοριτών:
1)     Συγκρότημα ΜΑΡΜΠΕΗ (ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗ ΓΕΩΡΓΙΟΥ) Περιοχή δράσεως ΚΕΦΑΛΟΒΡΥΣΟΝ (2966) – ΛΥΚΟΥΔΙ – (1375) -ΣΑΡΑΝΤΑΠΟ-ΡΟΝ (0886) – ΚΡΑΝΙΑ ΔΕΣΚΑΤΗΣ (0174) – ΒΑΛΑΝΙΔΑ (2770)
2)     Συγκρότημα ΧΑΡΙΖΑΝΗ: Περιοχή δράσεως: ΔΕΣΚΑΤΗ -ΠΑΛΗΟΥΡΙ – ΚΑΤΑΚΑΛΗ (7675) – ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ (7964)
3)     Συγκρότημα ΑΒΡΑΜΙΚΟΥ: Περιοχή Δράσεως: ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΒΛΑΧΑΒΑ – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ.
4)     Συγκρότημα ΦΑΡΚΑΔΩΝΟΣ:
Περιοχή δράσεως: ΔΙΑΣΕΛΟΝΟ (2246) – ΜΕΓ. ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ -ΖΑΡΚΟΝ (1035) – ΝΕΟΧΩΡΙ (0538) – ΑΓΡΗΛΙΑ.
5)     Συγκρότημα ΑΛΕΥΡΑ: Περιοχή δράσεως: ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ -ΜΑΥΡΕΛΙ – ΛΟΓΓΑ – ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ.
6)     Συγκρότημα ΘΑΝΑΣΗ: Περιοχή δράσεως: ΕΛΗΑΝΟΚΑΣΤΡΟΝ – ΛΙΟΠΡΑΣΟΝ (8644) – ΤΟΥΡΝΑΒΟΣ (8714).
7)     Συγκρότημα ΓΑΛΑΝΗ: Περιοχή δράσεως: ΓΑΒΡΟΝ (6759)- ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ (7564) – ΤΡΙΦΥΛΛΙ (7264) – ΑΡΑΠΗ (7373) -ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ (6566).
Η δύναμις εκάστου των ανωτέρω συγκροτημάτων υπολογίζεται εις 100-150 άνδρες.
Είναι οργανωμένοι εις τρεις διμοιρίας των τριών ομάδων.
Ο οπλισμός των γενικώς αποτελείται εξ εννέα οπλοπολυβόλων 12 υποπολυβόλων 2 πολυβόλα Γερμανικά ή Ιταλικά Τυφέκια διαφόρων τύπων και προελεύσεως μικρόν αριθμόν χειροβομβίδων. Τινά των συγκροτημάτων ένα ΄Ολμον 3΄΄ και 1-2 ατομικούς με περιορισμένον αριθμόν βλημάτων.
Γενικώς η δύναμις των συμμοριτών περιοχής ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ υπολογίζεται εις 1000 άνδρας.
Εις ΑΝΘΡΑΚΙΑΝ εδρεύει το Αρχηγείον ΛΑΣΣΑΝΗ δυνάμεως 500 περίπου συμμοριτών. Περιοχή δράσεως : ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ (6566) – ΚΗΠΟΥΡΓΙΟ (5668) – ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΣ (5578) – ΚΑΡΠΕΡΟΝ (7176). Διαθέτει δύο ή τρεις σωλήνας ΄Ολμων των 81 χιλ.
Εσχάτως συμμορίται φέρονται συγκεντρωμένοι εις περιοχήν ΚΟΝΙΣΚΟΥ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ -ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ-ΛΟΓΓΑ-ΜΑΥΡΕΛΙ-ΓΕΡΑΚΑΡΙ.

ΑΠΟΘΗΚΑΙ:
Τροφίμων Πυρομαχικών και λοιπών εφοδίων ευρίσκονται εις

α)     Δασώδη περιοχήν ΟΞΥΑΣ (9653)
β)     Πέριξ ΛΟΓΓΑ (9357): Εντός καταφυγίων υπολογίζεται ότι υπάρχουν 400 νάρκαι και τρόφιμα και Πυρ/κά περί τούτων γνωρίζει έμπιστος του Αρχηγείου ΦΩΤΙΟΣ ΧΑΡΧΑΤΖΗΣ εκ ΛΟΓΓΑ.
γ)     Οικία ΧΡΗΣΤΟΥ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ εις ΛΟΓΓΑ αποθήκη τροφίμων και Ιματισμού.
δ)     Εις θέσιν ΑΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ (6475) αποθήκαι τροφίμων υλικών και λοιπών. Ταύτην γνωρίζει ο ιερεύς και ο υιός του του χωρίου ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ.
ε)     Περιοχήν ΚΡΙΤΣΙΟΤΑΔΕΣ (7664) αποθήκαι τροφίμων και λοιπών εφοδίων και ΤΡΑΧΑΝΙΩΤΗ (7961) εις θέσιν ΓΟΥΡΟΥΝΑ ΤΡΑΝΗ -ΜΑΛΕΜΑΤΗ – ΖΑΧΑΡΗ ΚΑΛΥΒΙΑ – ΜΑΝΔΡΙΤΣΙΟΣ.
στ)   Εις ΚΟΥΜΑΡΙΑΝ (9250) αποθήκαι εντός οικιών αναρχικών.
ζ)     Περιοχήν ΒΛΑΧΑΒΑΣ υπόνοιαι υπάρξεως αποθηκών πυρομαχικών και λοιπών εφοδίων.

ΑΓΕΛΑΙ
1)     300 Βόες και 4000 αιγοπρόβατα εις περιοχήν ΚΑΤΣΟΥΛΙ (9052)-ΣΚΟΥΤΙΝΑ (9354).
2)     150 Βόες και 2000 αιγοπρόβατα εις περιοχήν ΤΡΙΚΟΚΙΑΣ και ΤΡΙΦΥΛΛΙΟΥ (7269)
Νοσοκομεία συμμοριτών φέρονται εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΛΟΓΓΑ -ΚΟΝΙΣΚΟΣ.
Φέρεται ότι εγκατεστάθη τηλεφωνική Γραμμή μεταξύ των διαφόρων χωρίων.

Το Γραφείον Α2
Τ.Σ. υπογραφή δυσανάγνωστη
Ακριβές αντίγραφον

Σ.Τ.Γ. 913 τη 30-12-46
Το Γραφείον Α1 ΙΧ μεραρχίας

Advertisements