Εκθεση επιχειρήσεως ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ(ΚΕΚΡΩΨ), 1 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/29 Δεκ 1946


Ι ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ

Ι. ΣΚΟΠΟΣ:
-Η επιχείρησις ΄΄ΚΕΚΡΩΨ΄΄ έλαβε χώραν συνεπεία της υπ΄ αριθ. Α.Π. 1737/1-11-46 Διαταγής του Β΄ΣΣ προς τον σκοπόν της εκκαθαρίσεως της περιοχής ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ (όρα Διαταγήν εν αντιγράφω επισυναπτομένην τη παρούση).
-Συμφώνως τη Διαταγή ταύτη ώφειλον να χρησιμοποιηθώσιν αι κάτωθι δυνάμεις:
1. ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Δύο και ήμισυ Τάγματα εκ ΔΕΣΚΑΤΗΣ και ΕΛΑΣΣΩΝΩΣ.
2. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ:
΄Εν και ήμισυ Τάγμα εκ ΚΟΝΙΣΚΟΥ (Σ.8455) και ΝΗΟΧΩΡΙΟΥ (Σ.9836).
Διλοχία εξ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ (Σ. 6567).
3. ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ:
Τάγμα εκ βορρά και δυσμών (τελικώς η ΧV Μεραρχία δεν έλαβεν μέρος εις την επιχείρησιν ταύτην.
-Διά της αυτής διαταγής καθωρίσθη όπως την διεύθυνσιν της επιχειρήσεως ταύτης αναλάβη η ΙΙ Μεραρχία.
ΙΙ. ΠΡΟΚΑΤΑΡΤΙΚΑΙ ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ
-Εις εκτέλεσιν της ανωτέρω αναφερομένης Διαταγής του Β΄ΣΣ επηκολούθησεν η κάτωθι συνεννόησις και εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 2871/26-11-46 Διαταγή ΙΙ Μεραρχίας.
1) -Την 25ην Νοεμβρίου ε.ε. έλαβεν χώραν εις περιοχήν ΤΣΙΟΤΙΟΥ (Σ.0633) συνάντησις μεταξύ Διοικητών ΙΙ-ΙΧ Μεραρχιών καθ’ ην καθωρίσθησαν:
α) ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΟΙ ΣΚΟΠΟΙ
ι) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: ΛΟΓΓΑ (Σ.9357) ΜΑΥΡΕΛΙ (Σ.9163) ΤΣΟΥΚΑ (Σ.8463).
ιι) ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: ΓΕΡΑΚΑΡΙ (Σ.8958) ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8456) ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ (Σ.8158) ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ (Σ.8261).
β) ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ:
Η κατάληψις των άνω αντικειμενικών σκοπών καθωρίσθη όπως επιτευχθή εις δύο φάσεις:
Α΄ ΦΑΣΙΣ:
ι) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Κορυφογραμμή ΤΣΙΟΥΚΑ-ΚΑΤΣΟΥΛΙ (Σ.8764) ΜΑΡΜΑΡΟ (Σ.9263)-ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟ (Σ.9660)-ΤΥΜΠΑΝΟΣ (Σ.9757) ΟΞΥΑ (Σ.9655).
ιι) ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Διάβασις ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Σ.9450) διαβάσεις εκατέρωθεν ΜΟΥΡΣΕΣ (Σ.9051)- ΚΟΝΙΣΚΟΣ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ-ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ (Σ.7964) – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (Σ.8164).
Β΄ ΦΑΣΙΣ:
ι) ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: Εκκαθάρισις περιοχής ΟΞΥΑΣ-ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ-ΜΑΥΡΕΛΙ-ΤΣΟΥΚΑ.
ιι) ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ: κατάληψις και εκκαθάρισις περιοχών ΓΕΡΑΚΑΡΙ-ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ.
γ) ΧΡΟΝΟΣ ΕΚΤΕΛΕΣΕΩΣ:
-Κατά την συνάντησιν ταύτην ωρίσθη κατ’ αρχήν η 29η Νοεμβρίου.
-Λόγω μη εγκαίρου συγκεντρώσεως των δυνάμεων της ΙΙ Μεραρχίας προτάσει αυτής η επιχείρησις ανεβλήθη διά την 30ην ιδίου.
δ) ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑ: ΄Ορα Α.Π. 3105/28-11-46 δγή Μεραρ.
2) Κατόπιν της άνω συνεννοήσεως και συμφώνως τη υπ’ αριθ. Α.Π. 1737/1-12-46 Διαταγή Β΄ΣΣ εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 2871/26-11-46 Διαταγή ΙΙ Μεραρχίας.
ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΥΠΟ ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (όρα Α.Π. 3105/28-11-46 Δ/γήν).
1. ΣΥΝΕΝΝΟΗΣΕΙΣ-ΔΙΑΤΑΓΑΙ:
α) Διά την εξασφάλισιν της εχεμυθείας ο Διοικητής της Μεραρχίας επεσκέφθη τον μεν Διοικητήν της 42ας Ταξιαρχίας την 28ην Νοεμβρίου τον δε Διοικητήν του 523 Τάγματος την 29ην ιδίου και παρέσχεν προφορικώς τας εις την επισυναπτομένην Διαταγήν Α.Π. 3105/28-11-46 Διαταγήν Επιχειρήσεων αναφερομένας οδηγίας.
Η ανωτέρω Διαταγή Επιχειρήσεων εκοινοποιήθη κατά τας απογευματινάς ώρας της προτεραίας (29 Νοεμβρίου) της επιχειρήσεως.
β) Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 3034/27-11-46 αναφοράς προς Β΄ΣΣ και Α.Π. 3111/29-11-46 προς ΧV Μεραρχίαν, η Μεραρχία ητήσατο όπως η ΧV τοιαύτη ενεργήση προς ΜΕΛΙΣΙ (Σ.6179) ΚΑΡΠΕΡΟ (Σ.5746) και ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ (Σ.5381)-ΑΝΘΡΑΚΙΑ (Σ.6274) προς τον σκοπόν της καλύψεως του αριστερού της Μεραρχίας και απαγορεύσεως διαρροής των συμμοριτών προς βορειοδυσμάς.
-Εις αρνητικήν απάντησιν της ΧV Μεραρχίας (Α.Π. 1779/28-11-46) λόγω αδυναμίας εστάλη αυτή το υπ’ αριθ. Α.Π. 3068/28-11-46 διά Β΄Σ Σ και το υπ’ αριθ. Α.Π. 3074/29-11-46 σήματα. Τελικώς η ΧV Μεραρχία δεν συμμετέσχεν της επιχειρήσεως.
γ) Κατόπιν της οριστικής αρνήσεως της ΧV Μεραρχίας (όρα υπ’ αριθ. Α.Π. 1779/29-11-46 έγγραφον ) εξεδόθη υπό της Μεραρχίας η υπ’ αριθ. 3158/2-12-46 διαταγή προς την 42αν Ταξιαρχίαν όπως κινήση εκτός του Αποσπάσματος εξ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ – προς ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΝ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (Σ.8164), και έτερον τοιούτον από ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ προς ΤΡΙΚΟΚΙΑΝ (Σ.7068) – ΤΡΙΦΥΛΛΙΑΝ (Σ.7262) ΚΑΤΑΚΑΛΗ (Σ.7670) προς τον σκοπόν της καλύψεως των προς ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΝ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ αποσπάσματος και πληρεστέραν παρεμπόδισιν διαρροής εξ ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ προς δυσμάς, των συμμοριτών.
-Προς διευκόλυνσιν της 42ας Ταξιαρχίας διά την ενίσχυσιν ως άνω του αριστερού της διατάξεως, διετέθησαν αυτή την ημέραν της επιχειρήσεως, διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 3158/2-12-46 Λόχος της 41ης Ταξιαρχίας και Ουλαμός Τεθωρακισμένων.
δ) Διά των υπ’ αριθ. Α.Π. 3035/27-11-46, 3067/28-11-46, 3108/29-11-46 σημάτων η Μεραρχία ητήσατο παρά της VΙΙΙ Μεραρχίας όπως προς παραπλάνησιν συμμοριτών και προς παρεμπόδισιν ενεργείας τούτων εις περιοχήν 42ας Ταξιαρχίας, ενεργήση εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ προς ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4069) – ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ και προς ΜΗΛΕΑ (Σ.5368) ΚΡΑΝΙΑ (Σ.4172).
-Η VΙΙΙ Μεραρχία επί των ανωτέρω σημάτων απήντησεν διά του υπ’ αριθ. Α.Π. 6167/28-11-46, γνωρίσασα ότι ηδύνατο εκπληρώση επιθυμίαν Μεραρχίας από 2-12-46.
2. ΠΡΟΘΕΣΕΙΣ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ (όρα Α.Π.3105/28-11-46 Διαταγήν Επιχειρήσεων).
-Η Μεραρχία προς εκπλήρωσιν της άνω αποστολής εξέφρασε προφορικώς και εγγράφως την πρόθεσιν, συνισταμένην εις κίνησιν προς την περιοχήν ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ και εξωτερικών γραμμών και εξ όσων το δυνατόν περισσοτέρων κατευθύνσεων προς τον σκοπόν της περισφύξεως των συμμοριτών εις την άνω περιοχήν.
ΙV ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ:
1) 42α ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ:
α) ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ (όρα Α.Π. 5256/29-11-46 Διαταγήν 42ας Ταξιαρχίας).
-Ως εμφαίνεται εις την άνω Διαταγήν η Ταξιαρχία συνεκρότησεν τέσσαρα Αποσπάσματα, άτινα ενήργησαν επί των κάτωθι κατευθύνσεων:
ι) ΟΞΥΝΕΙΑ – ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ -ΚΡΙΤΣΙΤΑΔΕΣ – ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ.
ιι) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ-ΑΥΧΗΝ ΑΓΙΑΣ ΤΡΙΑΔΟΣ-ΒΛΑΧΑΒΑ-ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ-ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ.
ιιι) ΘΕΟΠΕΤΡΑ-ΧΑΝΙ ΜΑΧΙΑ (παρά ΚΟΠΡΑΙΝΑΝ) ΚΑΚΟΡΕΜΑ-ΚΟΝΙΣΚΟΣ.
1α) ΒΑΝΙΑ ΕΡΗΜΟΚΚΛΗΣΙ (8247) – ΧΕΙΜΑΔΙΟ -ΚΟΝΙΣΚΟΣ.
-Εκτός των άνω Αποσπασμάτων συνεκροτήθη και έτερον Απόσπασμα ως αναφέρεται εν τη παραγράφω ΙΙΙ/Ι/γ, όπερ εκινήθη επί κατευθύνσεως ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ-ΤΡΙΚΟΚΙΑΝ-ΤΡΙΦΥΛΙΑ-ΚΑΤΑΚΑΛΗ διά τον σκοπόν όστις αναφέρεται εις την μνησθείσαν παράγραφον.
Το Απόσπασμα τούτο, μολονότι προεβλέπετο Λόχος Πεζικού, συμφώνως τη υπ’ αριθ. Α.Π. 3158/2-12-46 Διαταγή Μεραρχίας, συνεκροτήθη εκ Διμοιρίας Πεζικού και Ουλαμού Τεθωρακισμένων.
Επί τούτου χρόνου κινήσεως και ενεργείας του Αποσπάσματος τούτου υποβάλλεται ειδική αναφορά.
β) ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:
ι) Τ’ αποσπάσματα ταύτα εξεπλήρωσαν γενικώς ως προεβλέφθη, τας αποστολάς των πλην του Αποσπάσματος υπ’ αριθ. 1, ήτοι του κινηθέντος επί του άξονος ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ.
-Το Απόσπασμα αυτό καθ’ εαυτό, διοικούμενον υπό αρίστου Αξιωματικού Λοχαγού ΒΟΥΡΔΑ, ενήργησε μετά τόλμης και ταχύτητος, πλην δεν έφθασεν εγκαίρως εις τον αντικειμενικόν σκοπόν ουχί εξ υπαιτιότητος του Διοικητού του Αποσπάσματος αλλά λόγω του ότι το Απόσπασμα τούτο, παρά την Διαταγήν της Μεραρχίας, διετάχθη υπό της Ταξιαρχίας, ως εμφαίνεται εις την υπ’ αριθ. Α.Π. 5256/29-11-46/παραγ. ΙV διαταγήν αυτής να κινηθή εξ ΟΞΥΝΕΙΑΣ, ενώ εν τη Διαταγή της Μεραρχίας και κατά τας προφορικάς συνεννοήσεις προβλέπεται αφετηρία εκκινήσεως ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ κατά την Η ημέραν. Προς τούτο έδει να εγκαθίστατο υπό το πρόσχημα επιδρομής από της προτεραίας εις περιοχήν ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ.
-Η βραδύτης αύτη οφείλεται επί πλέον αφ’ ενός εις αναμονήν επί δίωρον τουλάχιστον εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ, εν αναμονή αφίξεως ετέρου Αποσπάσματος, (όρα ΄Εκθεσιν 42ας Ταξιαρχίας) και αφ’ ετέρου εις τας συναντηθείσας αντιστάσεις εις ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ και ΝΤΟΥΡΟΝ (Σ.6867).
2) ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 523 ΤΑΓΜΑΤΟΣ:
-Το Απόσπασμα τούτο επίσης εξεπλήρωσε την αποστολήν του ως καθορίσθη περίπου εν τη σχετική Διαταγή Μεραρχίας.
-Σχετικώς με το αναφερόμενον υπό του Τάγματος ευρύ άλμα κατά την Η ημέραν τούτο υπηγορεύθη εκ της ανάγκης του συντονισμού της κινήσεως μετά των Τμημάτων της ΙΙ Μεραρχίας και ιδία εκ της ανάγκης της ταχείας περισφύξεως του κλοιού εις το υψίπεδον του ΚΟΝΙΣΚΟΥ -ΓΕΡΑΚΑΡΙ κ.λ.π.
-Η εκκαθάρισις δέον να γίνηται υπό ειδικών τμημάτων ΜΑΔ κινουμένων όπισθεν των Τμημάτων Α΄ Κλιμακίου. Τούτο εφηρμόσθη υπό της 42ας Ταξιαρχίας και διετάχθη και η εφαρμογή και υπό των άλλων Τμημάτων.
3) ΠΥΡΟΒΟΛΙΚΟΝ:
-Η Πυροβολαρχία 25 κατετμήθη εις Ουλαμούς. Ο είς εκ τούτων διετέθη επί της κατευθύνσεως ΘΕΟΠΕΤΡΑ – ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΙ -ΚΟΝΙΣΚΟΣ και ο έτερος εις περιοχήν ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ.
-Ο επί του άξονος ΘΕΟΠΕΤΡΑΣ – ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΙ -ΚΟΝΙΣΚΟΣ Ουλαμός δεν ηδυνήθη να κινηθή βορειότερον ΜΑΝΔΡΑΒΕΛΛΙ λόγω κακής καταστάσεως οδού και καταστροφής ταύτης υπό συμμοριτών, ουδέ ηδυνήθη να υποστηρίξη τα εκ περιοχής ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ κινηθέντα Αποσπάσματα ελλείψει πλήρους συνδέσμου και του διακεκομμένου του εδάφους. Ούτω από της Η ημέρας διετάχθη η επιστροφή εις ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ.
-Ο εις περιοχήν ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ διατεθείς Ουλαμός, έχων την δυνατότητα υποστηρίξεως των Αποσπασμάτων εξ ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ μέχρι ΚΡΙΤΣΟΤΑΔΕΣ (Σ.7664) και ΚΑΤΑΚΑΛΗ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ, υπεστήριξε τα προς ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΝ Απόσπασμα επιτυχώς.
V. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ (όρα κατάστασιν υλικών περιελθόντων εις χείρας Αποσπασμάτων).
-Μολονότι η συντριβή των συμμοριτών δεν επετεύχθη εν τούτοις επήλθεν πλήρης διάλυσις των συμμοριών τραπεισών εν διαλύσει προς ΧΑΣΙΑ -ΑΜΑΡΜΠΕΗ ΚΟΖΑΚΑ.
-Διά την συντριβήν τούτων δεν ήτο δυνατόν να έχη τις πολλάς ελπίδας ου μόνον διότι αι συμμορίαι αποφεύγουσι τον αγώνα εναντίον Τμημάτων, κινουμένων μετά τάξεως και συνοχής αλλά και λόγω αποστάσεως αφετηριών κινήσεως των Τμημάτων και εδάφους.
Και εάν η πρόθεσις τηρηθή μυστική μέχρι της εκκινήσεως των Τμημάτων ως συνέβη εν τω συνόλω κατά την προκειμένην επιχείρησιν, δεν είναι δυνατόν ν’ αποκλεισθώσιν αι συμμορίαι εντός ωρισμένου χώρου και να υποχρεωθώσιν αναγκαστικώς εις μάχην και εάν χρησιμοποιούνται πολλαί φάλαγγες εκ διαφόρων κατευθύνσεων, ως εν προκειμένω όταν η αφετηρία ευρίσκεται μακράν και όταν η περιφέρεια του κύκλου εκκινήσεως των Τμημάτων είναι μεγάλη, διότι μοιραίως παραμένουσι κενά μεταξύ των Αποσπασμάτων και δίδεται χρόνος διαρροής οπωσδήποτε εις τας συμμορίας συνωδά του ανωμάλου εδάφους και της δυνατότητος εμφανίσεως των συμμοριτών, ως χωρικών ποιμένων κλπ.
-Η σμίκρυνσις της ακτίνος του κύκλου ηδύνατο να γίνη διά προκαταρτικής ενεργείας και διά προ πολλών ημερών προς παραπλάνησιν, πλην η ενέργεια αύτη προϋποθέτει επάρκειαν δυνάμεων και μάλιστα διαθεσίμων δυνάμεων.
VΙ. ΔΙΔΑΓΜΑΤΑ
1) ΕΧΕΜΥΘΕΙΑ:
-Εάν εις πάντα αγώνα η εχεμύθεια αποτελεί απαραίτητον προϋπόθεσιν της επιτυχίας εις τον σημερινόν αγώνα κατά των συμμοριτών, η προϋπόθεσις αύτη αποτελεί την πρωτεύουσαν ανάγκην.
-Κατά την προπαρασκευαστικήν περίοδον αι κινήσεις και πάσα σχετική ενέργεια πρέπει να γίνωνται υπό το πρόσχημα συνήθων γεγονότων.
-Ουδεμία, ει δυνατόν, κίνησις πρέπει να γίνεται προ της Η ημέρας.
Αι προπαρασκευαί να ενεργώνται εν καιρώ νυκτός, όταν πάσα κίνησις είναι απηγορευμένη και ολίγας ώρας, 1-2, προ της εκκινήσεως των Τμημάτων.
-Οσάκις, λόγω αποστάσεως, θεωρούνται απαραίτητοι ωρισμέναι κινήσεις αύται πρέπει να γίνωνται προ 2-3 ημερών και υπό το πρόσχημα της μετασταθμεύσεως και της οριστικής εγκαταστάσεως του τμήματος εις τον νέον χώρον. Εκδηλώσεις σχετικαί (ανόρυξις χαρακωμάτων κλπ) κρίνονται εις την περίπτωσιν ταύτην αναγκαίαι.
-Αι Διαταγαί επιχειρήσεων (ο σκοπός) και εις τους Διοικητάς των Ταγμάτων έτι, δέον να κοινοποιώνται ολίγας ώρας προ της εκκινήσεως.
-Αι επιτάξεις κτηνών δέον να γίνωνται επίσης ολίγας ώρας, 1-2 ώρας προ της εκκινήσεως των Τμημάτων και εις ώραν απαγορεύσεως της κυκλοφορίας.
2) ΔΙΑΤΑΞΙΣ:
-Λαμβανομένου υπ’ όψιν ότι οι συμμορίται αποφεύγουσι τον αγώνα εκ παρατάξεως και εις περίπτωσιν επιθετικής ενεργείας των στρατιωτικών τμημάτων είτε αποσύρονται προς ασφαλή περιοχήν είτε διαλύονται εμφανιζόμενοι ως Ποιμένες, γεωργοί κ.λ.π., είναι αναγκαίον όπως τα επιχειρούντα τμήματα ενεργώσι εξ εξωτερικών γραμμών προς το σημείον συγκεντρώσεως των συμμοριτών και εκ πολλών κατευθύνσεων, χρησιμο-ποιουμένων ει δυνατόν όλων των υπαρχόντων δρομολογίων εις τρόπον ώστε να μη αφίενται μεγάλα κενά μεταξύ των Αποσπασμάτων και παρέχεται ούτω η δυνατότης διαφυγής.
-Τα επί αυτής κατευθύνσεως ενεργούντα Τμήματα, δέον ν’ αποτελώσι δύο Κλιμάκια εν κρούσεως και το έτερον εκκαθαρίσεως ώστε το μεν πρώτον να κινείται ελευθέρως προς αναζήτησιν του εχθρού το δε έτερον κινούμενον όπισθεν του πρώτου να προβαίνη εις την εκκαθάρισιν των υπόπτων περιοχών και να καλύπτη τούτο.
-Η ύπαρξις εφίππων Τμημάτων παρ’ εκάστω Τάγματι, κατεδείχθη αναγκαία διά τας ορεινάς περιοχάς. Τα έφιππα ταύτα Τμήματα, λόγω της ταχυκινησίας των, θα παρήχον μιαν ικανήν κάλυψιν εις το Πεζικόν και εις ωρισμένας περιπτώσεις θα ηδύναντο να κινηθώσιν ασφαλώς προς τας οδούς συμπτύξεως των συμμοριών.
3. ΤΗΡΗΤΕΑ ΣΤΑΣΙΣ ΥΠΟ ΤΩΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:
α) Οι συμμορίται εις περίπτωσιν επιθετικής ενεργείας ίνα επιβραδύνωσι την κίνησιν των Τμημάτων, άρχονται του πυρός από μεγάλων αποστάσεων, ως συνέβη και κατ’ αυτάς τας επιχειρήσεις εις ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ, ίνα υποχρεώσωσι τα Τμήματα ν’ αναπτυχθώσι και ν’ απολέσωσι χρόνον υπέρ της συμπτύξεως των συμμοριτών.
-Πολλάκις τα Τμήματα εις την περίπτωσιν ταύτην αναπτύσσονται πλήρως και μάλιστα άρχονται πυρός αδικαιολογήτως, ενώ θα πρέπη να συνεχίσωσι την κίνησιν και να επιδιώξωσι ν’ αγκυστρώσωσι τον εχθρόν και εν ταύτω ν’ ελιχθώσι προς τας οδούς συμπτύξεως.
β) Η ταχύτης εν τη εκτελέσει κατεδείχθη και εις τον σημερινόν αγώνα ως αποτελούσα απαραίτητον ανάγκην προς επίτευξιν του σκοπού.
γ) Η διείσδυσις επίσης κατεδείχθη ότι πρέπει να συντελείται μετ’ επιμονής ιδία εις τον αγώνα τούτον όπου δεν παρουσιάζεται συνέχεια κατοχής και όπου ο εχθρός δεν διαθέτει ισχυρά και αρκετά μέσα πυρός.
δ) Η καταδίωξις επίσης δέον να συντελείται μετά ταχύτητος και άνευ απωλείας χρόνου. Παρετηρήθη η ανάπτυξις όλων των Τμημάτων και η επιζήτησις της καταδιώξεως διά τμημάτων διασκορπισμένων.
Ιδιαίτερα σήμερον πας ηγέτης οφείλει να τηρή εις χείρας του εφεδρείαν τινα, να κινή ταύτην καταλλήλως και να εξαπολύη εις καταδίωξιν μάλιστα διά κυκλωτικής ενεργείας, ευθύς ως ήθελεν επιστή ο χρόνος.
4. ΜΕΣΑ ΠΥΡΟΣ
-Δεδομένου ότι ο εχθρός βάλλει εκ μεγάλης αποστάσεως και δη εις σημεία υποχρεωτικής διαβάσεως και ούτω αναγκάζει τα τμήματα ν’ αλλάξωσι κατεύθυνσιν και ν’ απωλέσωσι υπέρ των συμμοριτών χρόνον, ενδείκνυται η ύπαρξις εις έκαστον απόσπασμα μέσου πυρός δυναμένου από αποστάσεως 2-3 χιλ. μέτρων να εξουδετερώνη την αντίστασιν και να διευκολύνη την ταχείαν προχώρησιν του Πεζικού.
-Το Πυρ/κόν (25 χιλ.), μη δυνάμενον να χρησιμοποιηθή εις ορεινόν έδαφος και οι ΄Ολμοι 4,2΄΄ μη δυνάμενοι λόγω όγκου να παρακολουθή εγγύτατα το Πεζικόν, δεν αποτελούσι το μέσον ικανοποιήσεως της άνω ανάγκης.
Ο ΄Ολμος 3΄΄ πλην δυνάμενος να χρησιμοποιή γεμίσματα επιτρέποντα βολήν πλέον των 2 χιλ. αποτελεί το μέσον όπερ δύναται να κινείται μετά του Λόχου Πεζικού και επεμβαίνη εις τον αγώνα εν καιρώ τω δέοντι.
5. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ:
Λόγω της μεγάλης κλιμακώσεως κατά πλάτος του Τάγματος και της διεξαγωγής ανεξαρτήτου συνήθως αγώνος υφ’ εκάστου Λόχου του Τάγματος κατεδείχθη απαραίτητος η ύπαρξις δυνατότητος διαθέσεως ασυρμάτων 22 εις έκαστον Λόχον Πεζικού.
-Επί μακρόν η διεύθυνσις της επιχειρήσεως διετέλει εν αγνοία της καταστάσεως των Αποσπασμάτων, ουχί βεβαίως ελλείψει ασυρμάτων 22, διότι είχον ληφθή μέτρα εφοδιασμού όλων σχεδόν των Αποσπασμάτων διά τοιούτων αλλά λόγω μη καλής λειτουργίας των ασυρμάτων, οφειλομένης εν πολλοίς εις την ακαταλληλότητα των χειριστών.

Εν ΣΤΓ 913 τη 29 Δεκεμβρίου 1946
Ο
Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ
Κ Ι Τ Ρ Ι Λ Α Κ Η Σ Σ Τ.
ΥΠΟΣΤΡΑΤΗΓΟΣ