Ατυχή επεισόδια, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/26 Δεκ 1946


ΘΕΜΑ: Ατυχή επεισόδια Μεραρχίας εις αγώνα                                  ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
κατά ανταρτών                                                                                             ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΠΡΟΣ: Τον Αντιστράτηγον                                                                VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α/Α.Π.1844
Διοικητήν του Γ΄ΣΣ                                                                                          Σ.Τ.Γ. 915 26.ΧΙΙ.1946

 1. Απάντησις εις υπ’ αριθ. Α.Π. 22087.22.ΧΙΙ.46 Διαταγή Υμών.
 2. Πιστεύω ότι η Μεραρχία δεν έχει τέσσαρα, αλλά δύο ατυχή επεισόδια, το της ΔΡΟΣΙΝΗΣ και το του ΚΟΡΥΜΒΟΥ. Το της ΡΗΤΙΝΗΣ έλαβε χώραν όταν το τάγμα δεν υπήγετο υπό τας Διαταγάς της Μεραρχίας και δεν γνωρίζω τας συνθήκας.
  Διά το της ΠΡΟΣΩΤΣΑΝΗΣ νομίζω, ως το προσηρτημένον αντίγραφον αναφοράς μου, ότι εξελέγη ο καλύτερος χώρος διά λόχον Κομμουνιστών εκ των υπαρχόντων εις την Μεραρχίαν και ότι εάν υπάρχει ευθύνη αυτή πιθανόν να βαρύνη την Υπηρεσίαν ήτις δεν μεταφέρει τους Κομμουνιστάς οπλίτας εις τινα Νήσον, αλλά τους θέλει εγγύς των Μονάδων και μάλιστα των εν προκαλύψει.
  Επ’ αυτού ανέφερα και διά την υπ’ αριθ. Α.Π. 1764.16.ΧΙΙ.46. αναφοράς μου ολίγας ημέρας προ του επεισοδίου τούτου.
  Αλλά ως αντιστάθμισα ατυχών επεισοδίων, θα έχει η Μεραρχία να προτάξη, ότι ενώπιον πολυαριθμοτέρου εχθρού και καλύτερον οπλισμένου, διατηρεί την πρωτοβουλίαν, ότι δις τον ώθησεν εντός του Βουλγαρικού εδάφους και ότι ούτος δεν ηδυνήθη ουδαμού να σχηματίση ελεύθερον, ως ήθελεν, Κομμουνιστικόν Κράτος.
 3. Αιτία επεισοδίων
  Αναλαμβάνω όλας τας ευθύνας της Μεραρχίας και των κατωτέρων μου, και, ό,τι θα αναφέρω, θα έχει ως σκοπόν όχι δικαιολογίαν, αλλά ίνα κατανοηθούν αι δυσβάστακτοι δυσχέρειαι προ των οποίων παλαίει ο Διοικητής της Μεραρχίας, τας οποίας δυσχερείας, πιστεύω ότι τας αντιμετωπίζει κατά τον καλύτερον δυνατόν τρόπον, δυσχέρειαι αι οποίαι, θα υπερνικώντο ευκόλως, με ολίγην ενίσχυσιν εις προσωπικόν και υλικόν.
  α. Ποιόν Αξιωματικών
  -Κατ’ επανάληψιν εις Υμάς και ΓΕΣ ανέφερα το χαμηλόν επίπεδον ποιότητος των Αξιωματικών της Μεραρχίας.
  -Προσηρτημένως υποβάλλεται.
  -Αριθμητική ποιοτική Κατάστασις ανωτέρων αξιωματικών.
  -Αριθμητική -΄΄- -΄΄- Διοικητών Λόχων Πεζικού.
  -Αριθμητική κατάστασις μετατεθέντων εκ Μεραρχίας από 1-7-46.
  -Αριθμητική κατάστασις μετατεθέντων εις Μεραρχίαν από 1-7-46.
  Απλή μελέτη τούτων καταδεικνύει καλώς την κατάστασιν.
  Εις τα ανωτέρω προσθέτω ότι.
  -Εις το επιτελείον της Μεραρχίας υπηρετεί είς και μόνον πραγματικός Επιτελής (εκπαιδευθείς), και εις Ταξιαρχίας η κατάστασις είναι χειροτέρα.
  -Διά των μεταθέσεων απεστερήθη η Μεραρχία μερικών καλών Αξιωματικών.
  Εις Δροσινήν υπήρχεν είς Αξιωματικός λοχαγός Πρεβεζάνος, ο οποίος εφέρετο ως καλός, και μάλιστα είχεν υπέρ αυτού, ότι εις Αλβανίαν επέδειξεν ανδρείαν.
  Ούτε ο Μέραρχος, ούτε άλλος τις, είχεν ένδειξιν τινά, ότι θα ετήρει επαίσχυντον διαγωγήν: διότι, ως γνωστόν, εις τον εμφύλιον τούτον αγώνα, η στάσις του οιουδήποτε αρχηγού είναι όλως πρωταρχικόν στοιχείον επιτυχίας ή αποτυχίας.
  Εις Κόρυμβον υπήρχεν είς Ταγματάρχης, τον οποίον αντεκα-τέστησα από διοικητήν Τάγματος ως ανίκανον επαγγελματικώς, αλλά δεν εφαντάζετο τις ότι θα ετήρη επαίσχυντον διαγωγήν, διότι εις Μικράν Ασίαν και Μακεδονίαν είχεν επιδείξει γεναιότητα.
  β) Ποιόν οπλιτών
  -Είναι η σπουδαιοτέρα αιτία διότι και τα δύο επεισόδια επέτυχον από τους αναρχικούς διότι συνενοήθησαν οι ομοϊδεάτας των οπλίτας.
  Πιστεύω απολύτως ότι δέον να μη υπηρετώσι εις μαχίμους μονάδας όχι μόνον Κομμουνισταί αλλά και ύποπτοι.
  Ο χαρακτηρισμός δε των οπλιτών εις κατηγορίας είναι δύσκολος και πολλάκις της Α κατηγορίας είναι χειρότεροι της Γ.
  Ομολογώ ότι δεν είμαι ευχαριστημένος από τους αξιωματικούς πληροφοριών των ταγμάτων αλλά πιστεύω ότι το έργον των είναι δύσκολον.
  Οι καλοί κομμουνισταί γνωρίζουσι να μη ανακαλύπτονται, και το χειρότερον δεν υπάρχουσι καλύτεροι αξιωματικοί εις την Μεραρχίαν ίνα χρησιμοποιηθώσι ως τοιούτοι των πληροφοριών.
  -Αι μέχρι τούδε διαταγαί Υμών και του ΓΕΣ (Α.Π. 8440.20.7.46 Γ΄ΣΣ) διέτασσον την από τας μονάδας απομάκρυνσιν μόνον της κατηγορίας Γ και τούτο εφηρμόσθη επακριβώς.
  Τον Ιούλιον 1946 η μεραρχία προέτεινε την απομάκρυνσιν 6-696-(Α.Π. 3048.23.7.46), και ενεκρίθη μόνον διά 450.
  ΄Ητοι παρέμειναν 246 επικίνδυνοι κομμουνισταί Γ΄ κατηγορίας εις μονάδας και σχηματισμούς της Μεραρχίας.
  Εις αυτούς δέον να προστεθούν και έτεροι 89 Γ κ΄ Β κατηγορίας τους οποίους αποσυμφορούν την ΧΙ Μεραρχίαν το Σ.Σ. απέσπασεν εις VΙΙ Μεραρχίαν διά Α.Π.34490.21.VΙΙ.46 & 16491.31.Χ.46. Δ/γής.
  ΄Ηδη η Μεραρχία έχει 250 Α κατηγορίας και 260 Β τοιούτους.
  Διά των προσηρτημένων αντιγράφων διαταγών μου (Α.Π.1805.21.ΧΙΙ.46 και Α.Π.1553.24.ΧΙ.46) λόγω του επείγοντος, η Μεραρχία έλαβε την πρωτοβουλίαν γενικής αποσυμφορήσεως, παρά τας υφισταμένας διαταγάς, (7η παράγραφος της Α.Π. 16661.Ι.ΧΙ.46. Δ/γής Γ΄ΣΣ).
  Τέλος ως μοι ανέφερεν ο αξιωματικός πληροφοριών της Μεραρχίας, λοχαγός κ. Χούντας, όστις λαμβάνει μέρος εις τας εν τω Σ.Σ. σχετικάς συσκέψεις, καίτοι και παρά των αντιπροσώπων και των τριών Μεραρχιών εζητήθη η απομάκρυνσις απασών των κατηγοριών των κομμουνιστών, οι αντιπρόσωποι του Σ.Σ. δεν συνεφώνησαν με την άποψιν ταύτην.
  γ) ΄Ελλειψις υπαξιωματικών και εγγραμμάτων.
  Προσηρτημένως υποβάλλεται κατάστασις υπαξιωματικών.
  Ελλείπουσι 771 υπαξιωματικοί επί 1179 προβλεπομένων, και το χειρότερον ότι και με την νυν κληθείσαν κλάσιν 1945 δεν προβλέπεται καλυτέρευσις διότι δεν υπάρχουσι εγγράμματοι.
  Το ΣΣ 351 νεοσυλλέκτους κλάσ. 1945, εκ παλαιάς Ελλάδος, προοριζομένους διά την Μεραρχίαν, εξ ων πολλοί εγγράμματοι παρεχώρησεν εις ΧΙ Μεραρχίαν και αντί αυτών εδόθησαν εις VΙΙ Μεραρχίαν αγράμματοι και πολλοί Τούρκοι εκ ΚΒΕΑ.
  Ούτοι πολλοί λόχοι έχουν ένα λοχίαν και 1-2 δεκανείς.
  Εξ αυτού εννοεί πας τις, συνηγορούσης και της ελλείψεως επαρκών και καλών αξιωματικών, πόσον δύσκολος είναι, εκτός των άλλων κακών, και η παρακολούθησις των δρόντων κομμουνιστών.
  δ) ΄Ελλειψις οπλιτών γενικώς.
  Υποβάλλεται αντίγραφον της υπ’ αριθ. 2946.29.ΧΙ.46 αναφοράς μου.
  Προστιθεμένων εις ελλείποντας 958 οπλίτας των Οθωμανών (αχρήστων και επιβλαβών δι’ ανταρτικόν αγώνα και πιθανότατα δι’ οιονδή-ποτε αγώνα) και των κομμουνιστών απασών των κατηγοριών ελλείπουσιν εις Μεραρχίαν 1865 οπλίται Πεζικού, ήτοι 4 ½ εκ των 9 ταγμάτων της.
 4. Απ’ ευθείας εις ΓΕΣ ανέφερα (Α.Π. 18041.ΙΙ.ΧΙΙ.46) ότι ουδεμίαν άλλην αναφοράν υπέβαλα, πλην της διαμαρτυρίας διά είσοδον ανταρτών εις Βουλγαρίαν, και τούτο διά το επείγον και κυρίως διότι δεν ήτο παρά τυπικόν ζήτημα.
  Ως προς τας δήθεν δηλώσεις μου, εις δημοσιογράφους ανέφερα ότι εις τοιαύτας δεν προέβην ποτέ.
  Επ’ αμφοτέρων, δεν έχω ν’ αναφέρω τι το επί πλέον.
 5. Αποτροπή νέων επεισοδίων διά το μέλλον.
  -Πιστεύω ότι ο Διοικητής της Μεραρχίας ενεργεί με πείσμα ανάλογον εκείνου το οποίον απαιτούν αι περιστάσεις και ο Αντιστράτηγος Διοικητής του Γ.Σ.Σ.
  -Ο Διοικητής της Μεραρχίας νομίζει ότι αι σημεριναί συνθήκαι απαιτούν συγχρόνως, ποσότητα και ποιότητα προσωπικού, αλλά βεβαίως προτιμώ, ως και ο Διοικητής του Σ.Σ., την ποιότητα από την ποσότητα.
  Το εκάστοτε έργον, είναι ανάλογον με εκάστοτε συνθήκας και διατιθέμενα μέσα.
  Δύναμαι να βεβαιώσω ότι θα φθάσωμεν εις το όριον της προσπαθείας, ελπίζοντες μη επανάληψιν ατυχών επεισοδίων.
 6. Συμπέρασμα
  Νομίζω ότε ήλθον εις Καβάλλαν η Μεραρχία ήτο εις όχι ευχάριστον κατάστασιν, ή μάλλον όχι η Μεραρχία, αλλά το Σύνταγμα Πεζικού, διότι έχει δύναμιν πεζικού 3000 ανδρών παρόντων, και είναι γνωστόν ότι δεν έχει Πυροβολικόν, (προ 15θημέρου εστάλη μια και μόνον Πυρ/χία), Μηχανικόν, ελαχίστας Διαβιβάσεις, κ.τ.λ.
  ΄Εχω την γνώμην ότι κρατείται η κατάστασις, και πιστεύω επιτυχώς ως τώρα, με τα δόντια, κατά την κοινήν έκφρασιν.
  Θα εξακολουθήσωμεν εργαζόμενοι με την ιδίαν ζέσην αλλά ενισχύσατέ μας, με προσωπικόν και υλικόν.
  Και η ενίσχυσις χρειάζεται κυρίως διά ηθικόν των ασθενών χαρακτήρων, και σήμερον, διά τον εμφύλιον πόλεμον, υπάρχουν πάρα πολλοί ασθενείς χαρακτήρες.
  Και δεν το λέγω αυτό διά τον Διοικητήν του Σ.Σ., αλλά γενικώς, διότι δεν ηξεύρω τας απαιτήσεις των άλλων Μεραρχιών του Σ.Σ., καίτοι πιστεύω ότι παρημελήθη η Θράκη και Ανατολική Μακεδονία, εις όφελος Κεντρικής Μακεδονίας.

Υποστράτηγος Ασημακόπουλος Αλ.
Τ.Υ.