Σχέδιο Εκκαθαριστικών Επιχειρήσεων Πελοποννήσου, Α’ΣΣ/Α1/24 Δεκ 1946


Α΄ΣΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α-Α αντίτυπον
24/12/46

Σ Χ Ε Δ Ι Ο Ν
ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ,
κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 486178/Α1 Δ/γής ΥΣ/ΓΕΣ/Α1

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
1. Συμμορίαι
Αι κατά τας υπαρχούσας μέχρι σήμερον πληροφορίαι πιθαναί δυνάμεις και οπλισμός των αναρχικών συμμοριών είναι αι κάτωθι:
(α) Βόρειος ΠΑΡΝΩΝ (Περιοχή ΤΖΙΤΖΙΝΑ – ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ -ΠΡΑΣΤΟΣ – ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ – ΒΑΜΒΑΚΟΥ – ΒΕΡΡΟΙΑ).
Μόνιμος δύναμις εξηκριβωμένη 150 ένοπλοι ων 23 γυναίκες. Οπλισμός: Τυφέκια, 50 βαρέα και ελαφρά πολυβόλα και αυτόματα εν ολμίδιον Ιταλικόν και 1 αντιαρματικόν των 0,20.
(β) Βόρειος ΤΑΫΓΕΤΟΣ (Περιοχή ΤΡΙΠΗ – ΣΟΥΣΤΙΑΝΟΙ -ΒΟΔΟΝΙΑ – ΑΛΑΓΩΝΙΑ – ΒΑΡΣΙΝΙΚΟΣ – ΜΥΣΤΡΑΣ).
Μόνιμος δύναμις εξηκριβωμένη 50 ένοπλοι. Διαθέτουν 7 ελαφρά πολυβόλα, 10 αυτόματα, 1 μυδράλιον και υπόλοιπα φορητά τυφέκια).
(γ) Β.Δ. Κλιτύες ΤΑΫΓΕΤΟΥ (Περιοχή ΣΥΡΑΚΕΪΚΑ – ΛΕΥΤΙΝΙ -ΔΥΡΑΧΙ – ΣΠΑΝΕΪΚΑ – ΠΕΤΡΙΝΑ – ΤΟΥΡΚΟΛΕΚΑ).
Μόνιμος δύναμις ουχί απολύτως εξηκριβωμένη 20 ένοπλοι. Οπλισμός ανεξακρίβωτος.
(δ) Νότιος ΠΑΡΝΩΝ (Περιοχή ΚΡΕΜΑΣΤΗ – ΡΗΧΕΑ – ΙΕΡΑΞ -ΚΑΣΤΡΙ – ΚΥΠΑΡΙΣΙ).
Μόνιμος δύναμις εξηκριβωμένη 40. Κατ’ ανεξακριβώτους πληροφορίας εσχάτως μέρος των δυνάμεων ετράπη εις την (α) Περιοχήν. Οπλισμός της Ομάδος ταύτης ανεξακρίβωτος.
(ε) Συμμορία 40 ανδρών ΠΕΡΚΙΚΑ μη εντοπισθείσα με οπλισμόν ανεξακρίβωτον.
(στ) Συμμορία Κανελλοπούλου 25 ανδρών εδρεύουσα εις ΛΥΚΕΙΟΝ μεταξύ ΑΝΔΡΙΤΣΑΙΝΗΣ – ΙΣΑΡΙ – ΚΡΕΣΤΑΙΝΑ.
Αι ανωτέρω εκτεθείσαι δυνάμεις δυνατόν διπλασιασθώσι διά των εις τα χωρία Εφεδρικών.
Αι συμμορίαι αύται είναι εγκατεστημέναι εις δασώδες, διακεκκομένον έδαφος άνευ συγκοινωνιών και ήδη κακαλυμένον υπό χιόνων. Είναι εγκατεστημένοι εντός σπηλαίων ή προχείρων καλυβών.
2. Φίλιαι Δυνάμεις
(α) Υπό συγκρότησιν 4 Λόχοι Ορειν. Καταδρομέων (Κομμάντος) των οποίων η οργάνωσις και στοιχειώδης εκπαίδευσις υπολογίζεται να έχει περατωθή πλήρως εντός του πρώτου δεκαημέρου Φεβρουαρίου.
(β) Χωρ/κή υπάρχουσα.
Ως δύναμις επιθετική ανυπολόγιστος. Μετά αναδιοργάνωσιν & στοιχειώδη εκπαίδευσιν διά ταύτης θα επιδιωχθή η αποκατάστασις της εννοίας του Κράτους εις τας ανησύχους περιοχάς.
(γ) Απαιτούμενοι συμπληρωματικαί Δυνάμεις
Τουλάχιστον τέσσαρα (4) Τάγματα Πεζικού.
Ίλη αναγνωρίσεως-Πυρ/χία και συνεργασία μετ’ Αεροπορίας & Ναυτικού.

ΠΡΟΘΕΣΙΣ
3. Ν’ αποκατασταθή πλήρως η τάξις εις την ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΝ.
ΜΕΘΟΔΟΣ
4. Προπαρασκευή
(α) Απαιτείται διά την οργάνωσιν των Μονάδων Κομμάντος, την στοιχειώδη εκπαίδευσιν αυτών, την ανασυγκρότησιν της Χωρ/κής και των ΜΑΥ τουλάχιστον ολόκληρος ο μην Ιανουάριος, αρξαμένης ήδη της σχετικής εργασίας.
(β) Η διάθεσις των Ταγμάτων θα γίνη 5-8 ημέρας προ της ενάρξεως των Επιχειρήσεων.
(γ) Ταύτης θα προηγηθή δραστηρία ενέργεια των Λόχων Κομμάντος διά συλλογήν πληροφοριών και εντόπισιν των συμμοριών και αφαίρεσιν εκ τούτων της ελευθερίας ενεργείας. Μέχρι της οργανώσεως των Λόχων Κομμάντος η προσπάθεια αύτη θα καταβάλλεται ως και σήμερον διά των Εθνικοφρόνων πολιτών & Χωροφυλακής.
5. Εκαθαριστικαί Επιχειρήσεις
Εις δύο χρόνους
(α) Πρώτος χρόνος.
Ι.- Διά τριών Ταγμάτων περίσχεσις της βορείας περιοχής Πάρνωνος, εκκαθάρισις αυτής, εγκατάστασις Χωρ/κής οργάνωσις των ΜΑΥ.
ΙΙ.- Ταυτοχρόνως διά Τάγματος απόφραξις όλων των διαβάσεων εκ Πάρνωνος προς Ταΰγετον ίνα μη γίνη διαφυγή προς την περιοχήν ταύτην.
ΙΙΙ.- Εν συνεχεία διά δύο Ταγμάτων εκκαθάρισις της νοτίας περιοχής Πάρνωνος διά δε του τρίτου διαφύλαξις απασών των οδεύσεων των αγουσών εκ Νοτίου προς Βόρειον Πάρνωνα. Το τέταρτον Τάγμα θα επιτηρή την Βορείαν περιοχήν Ταϋγέτου.
Εγκατάστασις και εις την περιοχήν ταύτην των Αρχών Χωρ/κής και οργάνωσις ΜΑΥ.
(β) Δεύτερος χρόνος.
Διά τριών Ταγμάτων περίσχεσις της βορείας περιοχής Ταϋγέτου, εκκαθάρισις ταύτης και εγκατάστασις των Αρχών Χωρ/κής και οργάνωσις των ΜΑΥ και διά του τετάρτου Τάγματος ενέργεια προς Νότιον Ταΰγετον.
Και εις τους δύο χρόνους θα δρώσιν επ’ ωφελείας των Ταγμάτων το μείζον μέρος των Λόχων Κομμάντος εις τα ΜΑΥ.
(γ) Το Ναυτικόν κατά τον πρώτον χρόνον θα περιπολή τας Δυτικάς και Νοτίους ακτάς Πελοποννήσου, η δε Αεροπορία θα συμβάλη εις την εκκαθάρισιν δι’ αναγνωρίσεων και αποστολών μάχης και εις τους δύο χρόνους.
(δ) Διάρκεια επιχειρήσεων εκάστου χρόνου τουλάχιστον 10-15 ημέρας.
(ε) Κατά τας Επιχειρήσεις θα χρησιμοποιείται και ως κινητή δύναμις Τμήματα των ΜΑΥ.
(στ) Ο καθορισμός των περιοχών περισφίγξεως είναι συνάρτισις των πληροφοριών της αποχής εκείνης και μελετωμένου επικαίρου σχεδίου εκπονηθησομένου επί τόπου υπό του διευθύνοντος την Επιχείρησιν.
(ζ) Εαν διατεθή και πέμπτον Τάγμα τότε η Επιχείρησις θα γίνη ταυτόχρονος διά 3 Ταγμάτων εις Πάρνωνα και διά 2 εις Ταΰγετον με γενικήν κατεύθυνσιν εκ Β. προς Ν. Εις την περίπτωσιν ταύτην ο χρόνος εκτελέσεως θα συντομευθή κατά το ήμισυ και ο αιφνιδιασμός θα επιτευχθή καλύτερον.
6. Μετά την επιβολήν της τάξεως.
Να παραμείνη εν Τάγμα εις ανήσυχον περιοχήν ως στατική δύναμις αι δε λοιπαί δυνάμεις ν΄αποχωρήσωσι.
(Επιβολή τάξεως δεν σημαίνει και πλήρη εξόντωσιν ατάκτων. Θα υπάρχωσιν ολιγομελείς τοιούτοι οίτινες θα πρέπει να παρακολουθώνται και καταδιώκονται).
ΔΙΟΙΚΗΣΙΣ- ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΙΣ
7. Ανάγκη να δοθή συμπληρ. υλικόν (άρβυλα οπλισμός ) διά την οργάνωσιν των ΜΑΥ και πίστωσις διά την διατροφήν των κατά την χρησιμοποίησίν των κατά τας ημέρας των Επιχειρήσεων
ΕΣΩΤΕΡΙΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΙ
8. Διοικητής της όλης Επιχειρήσεως ο Υποστράτ. Κετσέας με ειδικόν Επιτελείον και με πρώτον αρχικόν Σταθμόν εις ΤΡΙΠΟΛΙΝ εγκατασταθέντα ήδη.- Ανάγκη εκτός των ασυρμάτων Λόχων Κομμάντος έκαστον Τάγμα Επιχειρήσεων να είναι εφοδιασμένον δι’ ασυρμάτου Νο 22.
ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
9. Κατόπιν της αναπτύξεως του ανωτέρω Σχεδίου και ίνα το ΣΣ φέρη εις πέρας την αποστολήν του προτείνω:
(α) Να διατεθώσιν εις τον Υποστρ. Κετσέαν τα τρία Τάγματα Τριπόλεως εγκαίρως.
(β) Να εγκριθή όπως μετακινηθή εις ΛΕΩΝΙΔΙΟΝ έν Τάγμα εκ των εις την διάθεσιν του Σώματος.
(γ) Να διατεθή μία Πυρ/χία Πεδινού Πυρ/κού και μία Ίλη Αναγνωρίσεως διά την αναπτέρωσιν κυρίως του ηθικού του Στρατού και του πληθυσμού.
(δ) Μετά τας Επιχειρήσεις άπασαι αι Δυνάμεις θ’ αποσυρθώσι πλήν Τάγματος.
Ο
Διοικητής του Α΄ΣΣ
Τ.Σ.Υ.

Δ.ΓΙΑΤΖΗΣ
ΑΝΤ/ΓΟΣ

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
-ΥΣ/ΓΕΣ/Α1 (αντίτυπα 2).