Αναφορά καταστάσεως Β’ΣΣ/Α1/ΑΠ2253/11 Δεκ 1946


θέμα:   Κατάστασις Εχθρού        ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

  • ΓΕΣ/Α1                                                                  Β΄ΣΣ/Α.Π.2253/Α1
    ΚΟΙΝ.Γραφείον Α1/Β΄ΣΣ                                          904 τη 11-12-46
    Υμέτερον Α.Π. 380637/1-12-46
  • ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΕΧΘΡΟΥ

α)    Από απόψεως ηθικού και υλικής συγκροτήσεως ευρίσκεται εις κακήν κατάστασιν. Μετά τα αλλεπάλληλα πλήγματα άτινα υπέστη εις όλας τας περιοχάς ΚΙΣΣΑΒΟΥ – ΟΛΥΜΠΟΥ – ΧΑΣΙΩΝ – ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ – ΠΙΝΔΟΥ και ΓΡΑΜΜΟΥ απώλεσε προσωπικόν, εφόδια, πυρομαχικά συνδέσμους, αποθήκας και γενικώς εξηρθρώθη το σύστημα εφ’ ου υπελόγιζον αι συμμορίαι διά να εξασφαλίσουν την άνετον διαβίωσιν κατά τον χειμώνα.

β)    Ήδη προσπαθούν δι’ εντατικής στρατολογίας να αναπληρώ-σουν τας ελλείψεις των και δι’ αρπαγών ληστειών ν’ ανασυγκροτήσουν τα εφόδιά των.

γ)    Ως σπουδαιότερα επίκεντρα των ενεργειών των παρέμειναν κατά περιοχάς:

ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

-ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ (ένθα διεξάγονται ήδη εκκαθαριστικαί ενέργειαι).

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

-ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΟΖΙΑΚΑ και ΚΑΤΩ ΠΙΝΔΟΥ (΄Ασπροπόταμος-Αργιθέα).

ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ

-ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΟΥ (Κοτύλη-Επταχώρι-περιοχή Βίτσι)

δ)    Γενικώς εις ολόκληρον την περιοχήν του Σ.Σ η συμμοριακή ενέργεια ευρίσκεται εις περίοδον κάμψεως.

Αι προσπάθειαι ας καταβάλουν αι συμμορίαι είναι απεγνωσμέναι και η πρωτοβουλία έχει περιέλθει εις τας Μονάδας του Σ.Σ. καθ’ όλην την γραμμήν και η στιγμή είναι κατάλληλος διά την έντασιν των προσπαθειών προς ολοκληρωτικήν συντριβήν των συμμοριών.

  1. ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΟΥ Σ.Σ.

α)    Ηθικόν

Ευρίσκεται το ηθικόν των Αξ/κών και οπλιτών εις Αρίστην κατάστασιν. Οφείλεται τούτο εις την άοκνον μέριμναν ήτις καταβάλλεται εις όλα τα κλιμάκια της Διοικήσεως διά την καλήν διαβίωσιν των ανδρών διά την λελογισμένην χρήσιν των τμημάτων και διά την αυστηράν τήρησιν μέτρων ασφαλείας κατά την επίθεσιν την άμυναν και την στάθμευσιν.

β)    Υλική κατάστασις

ι.     Υφίστανται σημαντικαί ελλείψεις Αξ/κών εις τα επιτελεία και τας Μονάδας γνωσταί εις την υπηρεσίαν εκ των υποβαλλομένων καταστάσεων.

ιι.    Υφίστανται εισέτι ανεπάρκεια προς συνεχή κατοχήν των ιδιαιτέρως ενδιαφερόντων νευραλγικών σημείων.

ιιι.   Η ανεπάρκεια αύτη δεν έχει την έννοιαν ότι υφίσταται οίος δήποτε κίνδυνος να εκφύγη η πρωτοβουλία των επιχειρήσεων από τας χείρας του ΣΣ, έχει μόνον την έννοιαν ότι δεν δυνάμεθα να είμεθα πανταχού συνεχώς παρόντες, όπως είναι απαραίτητον διά να ανυψωθή το ηθικόν των κατοίκων και να έχωμεν τας αναγκαίας πληροφορίας διά να συντρίψωμεν ήδη τας απομονωθείσας συμμορίας εις αυτά ταύτα τα κρησφύγετά των.

ιυ.   Επί πλέον δεδομένου ότι δεν είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν τι είναι δυνατόν να προκύψη από κατευθύνσεως Γιουγκοσλαυΐας και Αλβανίας διά την ενίσχυσιν της συμμοριακής κινήσεως συντρέχει είς επί πλέον λόγος να επωφεληθώμεν της παρουσιαζομένης ευκαιρίας όπως συντρίψωμεν την συμμοριακήν κίνησιν εν τω εσωτερικώ και μείνωμεν ελεύθεροι να αντιμετωπίσωμεν την από Βορρά και Δυσμών κατεύθυνσιν.

  1. ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΜΕΤΡΑ

Ως ετόνισα και ανωτέρω, ήδη έχει επιστή η χρονική στιγμή της εντατικής δράσεως προς συντριβήν των συμμοριών, η δε ευκαιρία αύτη δεν πρέπει να μας διαφύγη.

Προς ολοκλήρωσιν της προσπαθείας το Σ.Σ. κρίνει ό,τι, δέον να ενισχυθή διά των επομένων συμπληρωματικών μέσων:

α)    Διά 5 νέων Ταγμάτων εμπολέμου Συνθέσεως περί ων η από 7-1-46 έκθεσις Διοικητού ΣΣ.

β)    Διά 2 Ιλών εκ του 11 Συν/τος Αναγνωρίσεως καθ’ όσον η εντατική χρησιμοποίησις του ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως έχει επιφέρει φθοράν του υλικού και σχετικήν κόπωσιν του προσωπικού.

γ)    Διά μιας Μοίρας Ορειβατικού Πυροβολικού των 3.7.

δ)    Διά μιας Μοίρας Πεδινού Πυρ/κού ΙΙ Μεραρχίας.

ε)    Διά συμπληρώσεως της εμπολέμου δυνάμεως των Μονάδων ως αι υπ΄ αριθμ. Α.Π. 410507/Α3/4-12-46, Α.Π. 41058/Α3 διαταγαί υμών.

στ)  ΔΙΑ ΕΦΙΠΠΟΥ ΠΕΖΙΚΟΥ

ι.     ΄Εφιππον τμήμα 60 ίππων κατά Ταξιαρχίαν προς αντιμετώπισιν των εφίππων συμμοριών.

ζ)    ΔΙΑ ΤΕΘΩΡΑΚΙΣΜΕΝΩΝ ΜΕΣΩΝ

Συμπλήρωσις των ελλείψεων του ΙΧ Συν/τος Αναγνωρίσεως διά της δημιουργίας μιας ΄Ιλης εφόδου.

η)    ΔΙΑ ΚΑΡΙΕΡΣ

ι.     Μια Διμοιρία Κάριερς κατά Ταξιαρχίαν προς χρησιμοποίησιν κυρίως διά συνοδείαν φαλάγγων και ανεφοδιαστικούς σκοπούς.

θ)    ΔΙΑ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ

ι.     Συμπλήρωσις των εις Αξ-κούς ελλείψεων των Ανωτέρων Διοικήσεων Χωροφυλακής Θεσσαλίας, Ηπείρου και Δυτ. Μακεδονίας ως και του Μηχανοκινήτου Τάγματος Χωροφυλακής.

ιι.    Ενίσχυσις εις χωροφύλακας των αυτών ανωτέρω Διοικήσεων προς επανεγκατάστασιν των προβλεπομένων Αρχών Χωρ/κής με ενισχυμένην δύναμιν.

ιιι.   Συμπλήρωσις των εις οπλίτας ελλείψεων του Μηχανοκινήτου Ταγ/τος Χωροφυλακής και χορήγησις αυτώ μέσων Διοικήσεως και Διαβιβάσεων. Επί πλέον όλμων 3΄΄ ων ήδη στερείται.

ι)     ΔΙΑ ΜΕΣΩΝ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

Συμπλήρωσις των Μονάδων εις μέσα Διαβιβάσεων ιδία των εις συσκευάς ασυρμάτου ελλείψεων των Μονάδων του Σ.Σ.

ια)   ΔΙΑ ΜΕΣΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Συμπλήρωσις, βάσει των συνθέσεων, των ελλείψεων των Μονάδων εις Μεταφορικά μέσα, συνεργεία επισκευών και ανταλλακτικά.

ιβ)   ΔΙΑ ΜΙΚΤΩΝ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΩΝ ΔΙΩΞΕΩΣ

ι.     Χορήγησις των απαιτουμένων μέσων διά την μισθοτροφο-δοσίαν, υπόδησιν και ιματισμόν των δι’ ονομαστικών προσκλήσεων καταταγέντων εις τας ΜΑΔ ιδιωτών.

ιι.    ΄Εγκρισις χορηγήσεως αυταίς υπό των Μονάδων οπλισμού και πυρομαχικών.

ιγ)   ΔΙΑ ΜΟΝΑΔΩΝ ΑΥΤΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ι.     Πρόβλεψις χορηγήσεως αυταίς ενός ζεύγους αρβυλλών και ενός επανωφορίου ή χλαίνης.

ιι.    Εις περιπτώσεις συμμετοχής εις επιχειρήσεις παροχή υλικών αμοιβών μέχρι 4.000 ημερησίως εις έκαστον.

ιδ)   Πλήν της συγκροτήσεως της αιτηθείσης Διοικήσεως Ταξιαρχίας εις Καστορίαν με πλήρες και κατάλληλον Επιτελείον η διάθεσις των αιτουμένων επί πλέον Ταγμάτων θα απαιτήση την συγκρότησιν και ετέρας Διοικήσεως Ταξιαρχίας με έδραν τα ΓΡΕΒΕΝΑ.

Ο

Β.Β/Α.Π                                                                        Δ ΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ΣΣ

Ακριβές αντίγραφον                                                    ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Τ.Σ.Υ.                                                                      ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements