Εκθεση περί διαλύσεως τάγματος Γεωργίου 22 Νοε 1946


ΠΟΡΙΣΜΑ

Ενεργηθείσης ενόρκου προανακρίσεως

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντ/χης Πυρ/κού Λασπιάς Αθαν. ενεργήσας ένορκον προανάκρισιν δυνάμει των σχετικών άρθρων της Στρ. Ποιν. Νομ. και εις εκτέλεσιν της ΑΠ.294/27-11-46 Δ/γής της Στρ. Δ/σεως Λαμίας προς εξακρίβωσιν των υπευθύνων διά την διάλυσιν του αποσπάσματος Ταγμ. Γεωργίου Γεωργίου λαβούσαν χώραν εν ΝΕΟΧΩΡΙΩ την εσπέραν της 22/11/46 και λαβών υπ΄ όψιν τας καταθέσεις των μαρτύρων και κατηγορουμένων ως και τας μετά πλείστων οπλιτών προφορικάς μου ομιλίας συνήγαγον τα κάτωθι :

Κατόπιν του επισυναπτομένου τη δικογραφία ΑΠ.230/25-11-46 Προσχεδίου Επιχειρήσεων έλαβον χώραν επιχειρήσεις προς εξόντωσιν των ληστοσυμμοριών εν τη περιοχή των Δυτικών Δήμων. Εις τας επιχειρήσεις ταύτας έλαβε μέρος και το υπό τον Υποδ/τήν του 106 Τάγματος Ταγμ. Γεωργίου Γεώργιον συγκροτηθέν απόσπασμα, του οποίου η σύνθεσις ήτο η κάτωθι :

1ος Λόχος του 106 Τ. υπό τον Μον. Ανθ/γόν Παπανικολάου αποτελούμενος εκ δύο Διμοιριών των 24 ανδρών εκάστη και της Ομάδος Διοικήσεως εκ 12 ανδρών, ήτοι σύνολον ανδρών 60. Εκ τούτων οι 12 ήσαν εκ των 5 ημέρας προ των επιχειρήσεων κληθέντων εφέδρων εξ Ευβοίας και τοποθετηθέντων εις τον 2ον Λόχον.

Ο Λόχος είχε 4 οπλ/λα, 6-7 αυτόματα Τόμιγκσον, 20 χειροβομβίδας, 100 φυσίγγια κατ΄ οπλίτην, 9 ταινίας κατ΄ αυτόματον και 4000 φυσίγγια εντός κιβωτίων.

-Μια Διμοιρία υπό τον Ανθ/στήν Πεζ. Γκράβαν Κ. εξ 23 ανδρών απάντων προσκληθέντων 5 ημέρας προ των επιχειρήσεων. Η Διμοιρία αύτη εφωδιάσθη διά 3 Γερμανικών μυδραλλίων, ων την χρήσιν ουδείς εγνώριζεν, ούτε ο Διμοιρίτης. Ο οπλισμός εδόθη εις τους άνδρας την 17/11/ και δύο ώρας προ της επιχειρήσεως δι΄ ΥΠΑΤΗΝ.

-Είς ασύρματος

-Αριθμός τις Χωρ/κων.

Αι επιχειρήσεις του αποσπάσματος τούτου εξελήχθησαν ως κάτωθι :

Την μεσημβρίαν της 15 Ν/βρίου ο 1 Λόχος έλαβε διαταγήν, όπως κινηθή προς ΥΠΑΤΗ και εκείθεν προς ΝΕΟΧΩΡΙ-ΠΥΡΓΟΝ (ου ο Σταθμός Χωρ/κής προσβληθείς υπό συμμοριτών είχε διαλυθεί) προς αναζήτησιν και εξόντωσιν των συμμοριτών. Ο Λόχος κινηθείς με μειωμένην δύναμιν (38 οπλίτας το όλον) δι΄ αυτοκινήτου έφθασεν εις ΥΠΑΤΗΝ περί την 16ην ώραν οπόθεν παραλαβών 12 χωρ/κας του προσβληθέντος Σταθμού ΠΥΡΓΟΥ, εκινήθη προς ΣΙΚΙΑΝ, ένθα και διανυκτέρευσεν.

Την επομένην 16 Ν/βρίου ο Λόχος έφθασεν εις ΜΕΣΟΧΩΡΙ όπου συνήντησε Λόχον του 613 Τ. έχοντος εντολήν να συνοδεύση τον Λόχον του 106 Τ. μέχρι ΠΥΡΓΟΥ, μεθ΄ ο να επιστρέψη εις ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ.

Ταυτοχρόνως έφθασε και ο ανθ/γός του 106 Τ. Καραγεώργος Θεμ. οδηγών 22 άνδρας, δι’ ων συνεπληρώθη ο Λόχος ανελθούσης της δυνάμεώς του εις 60. Εις τον ανθ/γόν Καραγεώργον ο Δ/τής του Λόχου ανέθεσε την διοίκησιν των μεταγωγικών.

Είτα ο Λόχος συνοδευόμενος και υπό μιας Διμοιρίας (υπό τον Ανθ/γόν Λαλέαν) του Λόχου του 613 Τ. εκινήθη προς ΠΥΡΓΟΝ, όπου έφθασε περί την 17.00΄. Διενυκτέρευσε εν Πύργω λαβών μέτρα ασφαλείας. Παρέμεινεν εκεί και την 17/11. Την πρωϊαν της 18 Ν/βρίου εγκατεστάθη επί του υψώματος ΠΑΘΑΙΝΑ (Β.Α ΠΥΡΓΟΥ) κατόπιν δ/γής δοθείσης τω Λόχω την 19ην ώραν της 17 Ν/βρίου υπό του Δ/τού του αποσπάσματος ευρισκομένου εις ΥΠΑΤΗΝ. Περί την μεσημβρίαν της αυτής ημέρας έφθασεν εις ΠΑΘΑΙΝΑ ο Δ/τής του Αποσπάσματος Ταγμ. Γεωργίου Γεώργιος έχων μαζύ του την Διμοιρίαν του Γκράβα. Η Διμοιρία Γκράβα κατόπιν Δ/γής του Ταγμ. Γεωργίου μετέβη εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, όπου και διενυκτέρευσεν λαβούσα μέτρα ασφαλείας. Ο Ταγμ. Γεωργίου μετέβη εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ κατά τας εσπερινάς ώρας και παρέμεινε μετά της Διμοιρίας.

Η αποστολή της Διμοιρίας Γκράβα εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ αποτελεί σφάλμα λαμβανομένης μάλιστα υπ΄ όψιν του τρόπου συγκροτήσεώς της.

Η νυξ διήλθεν άνευ επεισοδίων.

Την επομένην 19 Ν/βρίου και περί 1300 έφθασεν εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ ο Λόχος (Διμοιρία του ανθ/γού Λαλέα 613 Τ. είχεν επιστρέψει ήδη εις ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ) όστις εγκατέστησε έξ (6) φυλάκια εις τας παρυφάς του χωρίου και εντός τούτου, ως εμφαίνεται εις το συνημμένον σχεδιάγραμμα. Εκράτησε και τον Σ.Δ. του Λόχου την ομάδα Δ/σεως εκ 12 ανδρών, εις ους ήσαν και οι μεταγωγικοί. Η ομάς Δ/σεως ήτο η μόνη εφεδρεία εις χείρας του Διοικητού του Λόχου. Την διάταξιν ταύτην ενέκρινεν ο Δ/τής του Αποσπάσματος Ταγμ. Γεωργίου. Ο τελευταίος εγκατέστησε τον Σ.Δ.Δ εις την εκκλησίαν (όρα σχεδιάγραμμα) ένθα ετάχθη και η Διμοιρία του Ανθ/στού Γκράβα.

Η εντολή όλων των φυλακίων ήτο να αντιστώσιν επί τόπου. Σχέδιον διεξαγωγής της μάχης, εάν τυχόν προσεβάλοντο τα τμήματα υπό των ανταρτών δεν υπήρχεν.

Την επομένην 20 Ν/βρίου και περί την 1000΄ Ταγμ. Γεωργίου συγκεντρώσας τους αξ/κούς του Αποσπάσματος εις ύψωμά τι έδωσε γενικάς τινας οδηγίας περί της ανάγκης επαγρυπνήσεως προς αποφυγήν αιφνηδιασμού.

Διά την ληφθείσαν υπό του Αποσπάσματος διάταξιν δεν δύναταί τις ν΄ αποφανθή, εάν ήτο καλή ή κακή, εφ΄ όσον δεν μεταβή τις επί τόπου. Το βασικόν σφάλμα του Ταγμ. είναι ότι εγκατέστησε το Απόσπασμά του εντός του χωρίου, διότι είναι παγκοίνως γνωστόν, ότι τα χωρία της περιοχής των επιχειρήσεων είναι κατά το πλείστον κομμουνιστικά βοηθούντα τους συμμμορίτας. Επί πλέον είχεν διαταχθεί προφορικώς υπό του Στρ. Δ/τού Λαμίας να μη εγκαθίστατι εις τα χωρία.

Περί την 19.45΄ της 20 Ν/βρίου ηκούσθησαν πυροβολισμοί εκ της κατευθύνσεως των φυλακίων. Κατά την στιγμήν ταύτην η κατάστασις των αναγκών ήτο η κάτωθι :

-Ο Δ/τής του Αποσπάσματος Ταγμ. Γεωργίου Γεώργιος δεν ευρίσκετο εις τον Σ.Δ. του, αλλ΄ είχε μεταβή προς διανυκτέρευσιν εις τινα οικίαν απέχουσαν αρκετά του Σ.Δ. Εκεί είχεν εξαγάγει τα υποδήματά του και έπινεν τέιον. Δεν είχε διατάξει την αναγνώρισιν της οικίας και του προς αυτήν δρομολογίου, ώστε να είναι εύκολος ή κατά την νύκτα ανεύρεσις.

Ο Ανθ/στής Γκράβας εγνώριζε το ονοματεπώνυμον του οικοδεσπότου και ότι η οικία ήτο εγγύς της πηγής του χωρίου.

-Ο Δ/τής του Λόχου Ανθ/γός Παπανικολάου ευρίσκετο εις τον Σ.Δ. του Λόχου έψων παρ΄ αυτώ τον ανθ/γόν Καραγεώργον Θ.

-Ο Ανθ/γός Κολοφωτιάς Διμοιρίτης της ΙΙ Διμοιρίας ευρίσκετο εις φυλάκιον 5 του Λοχίου Ραυτοπούλου Ζ.

-Ο ανθ/γός Κόλλας Ι. Διμοιρίτης της Ι Διμοιρίας ηυρίσκετο μετά του στρατιώτου Γιδαράκου Κ. εις τον Σ.Δ. του Αποσπάσματος και επρόκειτο να μεταβή εις την οικίαν του στρατιώτου τούτου (Νεοχωρίτου όντος), προς διανυκτέρευσιν ω, είχε πράξει και την προτεραίαν νύκτα. Η περί ης οικία ήτο τόσον μακρυά από το πλέον μεμακρυσμένον φυλάκιον ώστε διά να διανύση τις την μεταξύ των απόσπασιν εν καιρώ νυκτός εχρειάζετο μιαν ώραν λόγω του δυσβάτου εδάφους.

-Ο Ανθ/στής Σκράβας ευρίσκετο εις το Τμήμα του εν τω Σ.Δ (εκκλησία).

Εν συμπεράσματι κατά την έναρξιν της επιθέσεως των συμμοριτών ο Ταγμ. Γεωργίου Γ. και ο Ανθ/γός Κόλλας Ι. δεν ευρίσκοντο εις τας θέσεις των διά να μετάσχωσι της μάχης και να διοικήσωσι τα μαχόμενα τμήματα. Μετά τους πρώτους πυροβολισμούς 19.45΄ η μάχη εξελίχθη ως κάτωθι ως διαπίστωσα εκ της προφορικής εξετάσεως όλων μαζί των επί κεφαλής των φυλακίων μετά το πέρας της εξετάσεως όλων των μαρτύρων και κατηγορουμένων:

Πρώτον προσεβλήθη το φυλάκιον 3 του Λοχίου Αντωνογεωργάκη και μετά 15΄-20΄ προσεβλήθησαν τα φυλάκια 4 Λοχίου Μπλάφα Ι. 5 Λοχίου Ραυτοπούλου και 6 Δεκ. Ξανθοπούλου Γ.

Άπαντα τ’ ανωτέρω φυλάκια πλην του Δεκ. Ξανθοπούλου μετ’ αγώνα διαρκείας 30΄-90΄ ηχμαλωτίσθησαν εξαντληθέντων των πυρ/κών των, τα οποία βέβαια δεν τα εχρησιμοποίησαν καταλλήλως. Φαίνεται ότι οι άνδρες όλων των φυλακίων έβαλον συνεχώς και ατάκτως.

Το φυλάκιον του Δεκ. Ξανθοπούλου προσεβλήθη δις αλλά διά των πυρών απέκρουσε τους επιτεθέντας. Η δευτέρα επίθεσις διεδέχθη την πρώτην μετά 20΄ περίπου. Το φυλάκιον τούτο παρέμεινεν εις την θέσιν μέχρι της πρωίας της επομένης (08.00΄-8-30΄) χωρίς να ενοχληθή υπό των συμμοριτών μετά την αποτυχίαν της δευτέρας μετά του φυλακίου επιθέσεώς των. Οι άνδρες του φυλακίου τούτου την πρωίαν της επομένης ενωθέντες μετά των ανδρών φυλακίου Σαμαροπούλου εκινήθησαν προς ΠΥΡΓΟΝ και εκείθεν προς ΥΠΑΤΗΝ.

Το φυλάκιον 2 Δεκ. Σαμαροπούλου Αθ. δεν προσεβλήθη υπό των ανταρτών διότι ο Λοχίας άμα τη ενάρξει της μάχης, εξήλθε μετά των ανδρών του οικήματος και ετάχθη περί τα 30 μ. έξωθι του οικήματος και εκεί έμεινε μέχρι της πρωϊας. Κατά την διάρκειαν της νυκτός αντάρται εισελθόντες εντός του οικήματος και μη ευρόντας στρατιώτας, υπέθεσαν ότι η φρουρά είχεν αιχμαλωτισθεί υπ΄ άλλων εν επιχειρήσει.

Αμφότεροι αι ανωτέρω δεκανείς (οι οποίοι είναι εθελονταί και τελειόφοιτοι Γυμνασίου ) παραμείναντες εις τας θέσεις των μέχρι πρωίας επεδείξαντο πνεύμα αφοσιώσεως προς το καθήκον των.

Το φυλάκιον 1 του Δεκ. Μυλωνά Αλ. προσεβλήθη περί την 2αν πρωϊνήν αμυνθέν περί 30΄ μεθ’ ο ηχμαλωτίσθη. Η αιχμαλωσία του φυλακίου τούτου είναι αρκετά σκοτεινή. Οι αντάρται ευθύς ως εκύκλωσαν το φυλάκιον εκάλεσαν τους άνδρας να παραδοθώσι πληροφορήσαντες τούτους, ότι ο Λόχος ηχμαλωτίσθη μαζύ με τους ανθ/γούς Κολοφωτιάν και Κόλλαν. Η φρουρά απήντησε διά πυρών, ο δε αρχιφύλαξ Δεκ. Μυλωνάς, Αλ. τους είπε ότι δεν παραδίδονται και να φέρουν Αξ/κόν του Λόχου για να πεισθούν ότι ολόκληρος ο Λόχος ηχμαλωτίσθη. Πράγματι μετά 30΄ έφθασε εις το φυλάκιον ο Διμοιρίτης των ανθ/γός Κόλλας οδηγούμενος υπό ανταρτών. Ολίγας στιγμάς προ της αφίξεως του ανθ/γού Κόλλα οι πέριξ του φυλακίου ευρισκόμενοι αντάρται είχον εισέλθει εις το φυλάκιον καταληφθέντων των ανδρών της Φρουράς. Τούτο καταθέτει μόνον ο μάρτυς Τσαντήλας, όλοι οι άλλοι άνδρες της Φρουράς οι εξετασθέντες εις τας εγγράφους καταθέσεις των καταθέτουσιν ότι η παράδοσις του φυλακίου εγένετο μετά την άφιξιν του ανθ/γού Κόλλα εις την προτροπήν αυτού να παραδοθούν. Εκ της κατ’ αντιπαράστασιν προφορικής εξετάσεως του ανθ/γού Κόλλα μεθ’ ενός εκάστου ανδρός της φρουράς διεπίστωσα, ότι όταν ο Κόλλας αφίκετο μετά των ανταρτών εις το φυλάκιον η φρουρά είχε παραδοθεί και συνεπώς ο ανθ/γός Κόλλας δεν επρόλαβε να προτρέψη εις την παράδοσιν ή μη της Φρουράς.

Οπωσδήποτε ο ανθ/γός δεν ώφειλε να φθάση εις το φυλάκιον έστω και εάν δεν εξετέλεσε την πράξιν της προτροπής προς παράδοσιν. ΄Ωφειλε να αρνηθή έστω και με την απώλειαν της ζωής του. Αχθείς μέχρι του φυλακίου με τον σκοπόν να συστήση εις τους άνδρας να παραδοθούν επεδείξατο ψυχικήν κάμψιν.

Γενικώς η αντίστασις των φυλακίων δεν υπήρξε οία έδει να ήτο. Οι αρχιφύλακες αιχμαλωτιζόμενοι δεν εγνώριζον εάν ο Δ/τής του Ταγμ. και οι αξ/κοί του είχον εγκαταλήψει τας θέσεις των. Παρά την ανομοιογένειαν των τμημάτων, εάν εγένετο καλή χρήσις των πυρών ήτο δυνατή η παράτασις του αγώνος ώστε να εδίδετο καιρός εις την διοίκησιν να επέμβη εάν υποτεθή ότι αύτη δεν εγκατέλειπε την θέσιν.

Η ενέργεια των αξ/κών καθ΄ όλην την διάρκειαν της μάχης ήτο η κάτωθι (19.45΄ -10.57΄ ώρα καθ΄ ην εσίψησεν ο ασύρματος κατά την κατάθεσιν του Ταγμ. Παπαρρόδου, ην έκαμε διά τα γεγονότα του 613 Τ.).

 1. ΤΑΓ/ΧΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΓΕΩΡΓ. (Δτής Αποσπάσματος)

Κυκλωθείς εις την οικίαν εις ην ευρίσκετο, από της ενάρξεως της επιχειρήσεως υπό ομάδος 3-4 συμμοριτών κατώρθωσεν να δραπετεύση ανυπόδητος και να τραπή προς ΠΥΡΓΟΝ. ΄Ωφειλε να τραπή πάση θυσία προς τον Σ.Δ. Η δικαιολογία ότι ήτο κυκλωμένη η εκκλησία δεν ευσταθεί. Οι εισελθόντες εις το χωρίον αντάρται δεν υπερέβησαν τους 60 και συνεπώς δεν ήτο δυνατόν 60 άνθρωποι να κυκλώσουν τους πάντας και τα πάντα. ΄Ωφειλε έστω και διά φωνής να συνδεθή με τον Σ.Δ. και την εκεί ευρισκομένην διμοιρίαν Γκράβα. Φαίνεται κλονισθείς ψυχικώς εκ του κινδύνους ον διέτρεξεν εντός της κυκλωθείσης οικίας, μετά την έξοδον εκ ταύτης δεν εσκέφθη το απόσπασμα του εγκαταλείψας τούτο ενώπιον του εχθρού και εν πλήρει μάχη.

 1. ΑΝΘ/ΓΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΙΩΑΝΝΗΣ (Δ/τής Λόχου)

Ευρισκόμενος εις τον Σ.Δ. του Λόχου ανέρχεται εις τι ύψωμα ύπερθεν του Σ.Δ. μετά του ανθ/γού Καραγεώργου Θ. και τινών οπλιτών της Ομάδος Διοικήσεως. Παρακολουθεί την μάχην και φωνάζει εις το πλησιέστερον φυλάκιον του Λοχίου Ραυτοπούλου (όπου και ο Διμοιρίτης Ανθ/γός Κολοφωτιάς) ν’ αμυνθή και ότι θ’ ανέβη εις το ύψωμα μετά μυδραλίου αλλά δεν προβαίνει εις ουδεμίαν ενέργειαν. ΄Εχει εις χείρας του 12 άνδρας και δι’ αυτών δεν ενεργεί τίποτε. Κατέρχεται εις τον Σ.Δ. του Αποσπάσματος προς συνάντησιν του Δ/τού τούτου, εν ω ώφειλε να παραμείνη εις την θέσιν του και ν’ αποστείλη σύνδεσμον διά να λάβη επαφήν μετά του Δ/τού. Μη ευρών τον Δ/τήν προέτεινε εις τον Ανθ/στήν Γκράβαν να αναβιβάση έν μυδράλιον εις τι ύψωμα διά να υποστηρίξη τα κινδυνεύοντα φυλάκια. Ο Ανθ/στής μη έχων τοιαύτην εντολήν από τον Δ/τήν του Αποσπάσματος δεν συμφωνεί. Ο Δ/τής του Λόχου επανέρχεται εις το ύψωμα ύπερθεν του Σ.Δ. του Λόχου, αλλά και πάλιν ουδέν ενεργεί προς βοήθειαν των κινδυνευόντων φυλακίων διά των ανδρών της Ομάδος Διοικήσεως. Επεδεινουμένης της καταστάσεως κατέρχεται μετά της ομάδος Δ/σεως εις την εκκλησίαν (όπου ο Σ.Δ. του Αποσπάσματος) ένθα ευρίσκοντο πλέον περί τους 35-40 άνδρες δεν αναλαμβάνει την διοίκησιν τούτων (εφ΄ όσον ο Ταγμ. Γεωργίου δεν έχει εμφανισθεί εισέτι), και δεν επιχειρεί διά τούτων να σπεύση προς βοήθειαν των φυλακίων και προς αποκατάστασιν της καταστάσεως. Μένει αδρανής και διατάσσει την υποχώρησιν πάντων προς την χαράδραν ευρισκομένην Β. της εκκλησίας. Εν συμπεράσματι ο ανθ/γός Παπανικολάου Ι. Δ/τής του Λόχου και αυτοδικαίως Δ/τής του Αποσπάσματος (εφ’ όσον είχεν εξαφανισθεί ο Ταγμ. Γεωργίου) δεν εξασκεί ουδεμίαν διοίκησιν, ευθύς ως ήρξατο η μάχη και μετά τρίωρον περίπου σπεύδει ν΄ απομακρυνθή του πεδίου της μάχης εγκατελείπων τα τμήματά του. Την στιγμήν της φυγής του υπήρχον εισέτι τρία φυλάκια άθικτα, ων τα δύο παρέμειναν εις τας θέσεις των, μέχρι της 08 περίπου της επομένης.

 1. ΑΝΘ/ΓΟΣ ΚΟΛΛΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ (Διμοιρίτης Ι Διμοιρίας)

Ευρίσκετο μακράν της διμοιρίας του, ως μη ώφειλε. Δεν έχει διάθεσιν να σπεύση εις την Διμοιρίαν και να μετάσχη της μάχης. Διαθέτει αυτόματο Τόμιγκεν και εφοδιασθείς με δύο χειροβομβίδας υπό του Ανθ/στού Γκράβα δεν σπεύδει προς την Διμοιρίαν, αλλά κάθεται αδρανής, εγγύς της εκκλησίας. Συλλαμβάνεται αιχμάλωτος μόνος του άγνωστον υπό ποίας συνθήκας. Εγκατέλειψε την θέσιν ενώπιον του εχθρού εν πλήρει μάχη. Συλληφθείς αιχμάλωτος οδηγείται υπό ανταρτών εις το φυλάκιον 1 διά να προτρέψη την φρουράν να παραδοθή. Δεν εκτελεί μεν την πράξιν ταύτην, διότι ολίγαι στιγμαί προ της αφίξεώς του εις το φυλάκιον η φρουρά καμφθείσα είχε παραδοθεί πλην όμως και το ότι έφθασε μέχρι του φυλακίου είναι εγκληματικόν. ΄Ωφειλεν να προτιμήση να εκτελεσθή υπό των συμμοριτών παρά να οδηγηθή ζωντανός ενώπιον της Φρουράς του φυλακίου.

 1. ΑΝΘ/ΓΟΣ ΚΟΛΟΦΩΤΙΑΣ (Διμοιρίτης Ι Διμοιρίας)

Ευρισκόμενος εις το φυλάκιον 5 του Λόχου Ραυτοπούλου ημύνθη επί των εκτός του οικήματος θέσεων μέχρι εξαντλήσεως των πυρ/κών, οπότε εισήλθεν εις το οίκημα και ηχμαλωτίσθη μετά της φρουράς του φυλακίου. Η έγκλεισίς του εις το οίκημα ήτο ατυχής, αλλά τουλάχιστον δεν εγκατέλειψε την θέσιν του ως έπραξαν οι άλλοι αξ/κοί.

 1. ΑΝΘ/ΓΟΣ ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΙΣ ΘΕΜ. (Δ/τής Μεταγωγικών του Λόχου)

Δεν είχε διοίκησιν μαχίμου Τμήματος και ευρίσκετο διαρκώς μετά του Δ/τού του Λόχου όστις ουδεμίαν εντολήν του ανέθεσε κατά την τρίωρον διάρκειαν της μάχης. ΄Οταν όμως κατήλθεν εις την εκκλησίαν μετά του Δ/τού του Λόχου ώφειλε κατά την κρίσιμον εκείνην ώραν να αναλάβη πρωτοβούλως κάποιαν δράσιν εμψυχώνων και παροτρύνων τους άνδρας της ομάδος Διοικήσεως του Λόχου ως και τους της Διμοιρίας του Ανθ/στού Γκράβα. Ετήρησε παθητικήν στάσιν επιδειξάμενος έλλειψιν προσόντων ηγήτορος και ψυχραιμίας.

 1. ΑΝΘ/ΣΤΗΣ ΓΚΡΑΒΑΣ ΚΩΝ. (Διμοιρίτης)

Άμα τη ενάρξει της επιθέσεως ετήρησε ψυχραιμίαν και κατέβαλε προσπαθείας να ενθαρύνη τους υπ΄ αυτόν άνδρας, τους οποίους προ διημέρου μόνον εγνώρισε. Παρέμεινε μετά του τμήματός του μέχρις ου ο Ανθ/γός Παπανικολάου έδωσεν την διαταγήν της υποχωρήσεως. Κατά την υποχώρησιν δε εμερίμνησε διά την διάσωσιν των τριών μυδραλίων της Διμοιρίας του. Δεν συνεμορφώθη προς την υπόδειξιν του ανθ/γού Παπανικολάου, όπως ωθήση έν μυδράλιον εις τι ύψωμα προς υποστήριξιν των κινδυνευόντων φυλακίων. Η ανάληψις όμως τοιαύτης πρωτοβουλίας άνευ δ/γής του Δ/τού του Αποσπάσματος ήτο ανωτέρα των ικανότητών του. Φθάσας την πρωίαν την 21 Ν/βρίου εις ΥΠΑΤΗΝ μετά 15 περίπου οπλιτών της Διμοιρίας του αφήνει τούτους εκεί και αναχωρεί διά Λαμίαν, ίνα αναφέρη τα συμβάντα και να επιδέση τραύμα ουσιαστικώς ανύπαρκτον (πρόκειται περί αμυχής εκ πτώσεως επί του εδάφους). Η τοιαύτη ενέργεια τον βαρύνει.

Εν συμπεράσματι η στάσις των αξ/κών και κυρίως ή του Ταγμ. Γεωργίου Ανθ/γού Παπανικολάου και ανθ/γού Κόλλα υπήρξεν αξιοθρήνητος, διότι εγκατέλειψαν τα τμήματά των.

Η στάσιν των πλείστων δ/τών φυλακίων ασφαλώς δεν υπήρξεν οία έδει να ήτο, διότι ηδύνατο να κρατήσωσιν τας θέσεις των, επί περισσότερον χρόνον εάν ετήρουν την ψυχραιμίαν των και έκαμον καλήν χρήσιν των πυρών των.

Η μη λήψις ουδεμιάς δ/γής εκ μέρους των αξ/κών των απαλλάσει τούτους της ευθύνης διά την αιχμαλωσίαν των φρουρών των φυλακίων.

Οι διοικηταί φυλακίων Δεκανείς Ξανθόπουλος και Σαμαρόπουλος παρέμεινον μέχρι της πρωίας της επομένης υπό συνθήκας εκτεθειμένας ανωτέρω.

Εκ των οπλιτών οι κάτωθι υπέπεσαν εις αδίκημα ποινικώς κολάσιμον. Βήττας Νικόλαος εγκατέλειψε το φυλάκιόν του μετέβη εις την εκκλησίαν συνομίλησε μετά του ασυρματιστού Χριστοφορίδη, περίπου 2 ώρας, προ της συλλήψεως του ασυρματιστού και εν συνεχεία ηχμαλωτίσθη υπό των συμμοριτών. Η κατάθεσις τούτου είναι τελείως αντίθετος προς την του Χριστοφορίδη, διότι ο μεν Βήττας καταθέτει ότι ηχμαλωτίσθη εξερχόμενος της εκκλησίας ολίγα λεπτά αφού συνωμίλησε μετά του Χριστοφορίδη, εν ω ο τελευταίος ούτος καταθέτει ότι μετά την συνομιλίαν μετά του Βήττα επέρασαν δύο ώραι μέχρι της στιγμής της ιδίας του αιχμαλωσίας. Το πιθανώτερον είναι ότι ο στρατ. Βήττας εγκατέλειψε το φυλάκιον του και αφού μετέδωσε εις τους εν τη εκκλησία άνδρας τα περί της αιχμαλωσίας του φυλακίου του ηυτομόλησεν προς τους αντάρτας εμφορούμενος υπό κομμουνιστικών φρονημάτων.

Οι στρατ. Μαρινέλλος Θεοδ. και Αλεξίου Νικόλαος κατά την υποχώρησιν εγκατέλειψαν τα μυδράλια τους εις απόστασιν 150 μ. από την εκκλησίαν.

Ο στρατ. Κοζανίτης Βασ. δεν εξετέλεσε μετά προθυμίας δ/γήν του Δεκ. Σαμαροπούλου όπως εξέλθει του φυλακίου και καταλάβη θέσιν μάχης.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

αποφαίνομαι

 1. ΄Οπως ο Δ/τής του Αποσπάσματος Ταγμ. Γεωργίου Γεώργιος του Σταματίου παραπεμφθεί ενώπιον Στρατοδικείου επί εγκαταλείψει θέσεως ενώπιον του εχθρού και εν ώρα μάχης συμφώνως τω άρθρω 81 της Στρ. Ποιν. Νομοθεσίας προφυλακιζόμενος εν τω μεταξύ.
 2. ΄Οπως ο Δ/τής του Λόχου Ανθ/γός Παπανικολάου Ιωάννης του Γεωργίου παραπεμφθή ενώπιον του Στρατοδικείου επί εγκαταλείψει θέσεως ενώπιον του εχθρού και εν ώρα μάχης συμφώνως τω άρθρω 81 της Σ.Π.Ν προφυλακιζόμενος εν τω μεταξύ.
 3. ΄Οπως ο Διμοιρίτης Ι Διμοιρίας Κόλλας Ιωάννης του Κων/νου παραπεμφθεί ενώπιον του Στρατοδικείου επί εγκαταλείψη θέσεως ενώπιον του εχθρού εν ώρα μάχης, συμφώνως τω άρθρω 81 της Σ.Π.Ν προφυλακιζόμενος.
 4. ΄Οπως ο Ανθ/γός Καραγιώργος Θεμιστοκλής του Ανδρέου παραπεμφθή ενώπιον ανακριτικού Συμβουλίου προς έκπτωσιν του βαθμού του επί αδρανεία κατά την ώραν της μάχης.
 5. ΄Οπως ο Ανθ/στής Γκράβας Κων/νος του Δημητρίου ελεγχθεί διοικητικώς. Μετά την κρίσιν της προϊσταμένης του αρχής διότι μετά την διάλυσιν του αποσπάσματος αφιχθείς μετά 15 ανδρών εις ΥΠΑΤΗΝ αφήκε τούτους εκεί και μετέβη εις ΛΑΜΙΑΝ άνευ εγκρίσεως ουδενός προϊσταμένου του.
 6. ΄Οπως ο στρατ. Βήττας Νικόλαος του Ιωάννου παραπεμφθή ενώπιον του Στρατοδικείου επί εγκαταλείψη θέσεως και αυτομολία εις τον εχθρόν συμφώνως τοις άρθροις 54 και 81 της Στρ. Ποιν. Νομοθεσίας προφυλακιζόμενος.
 7. ΄Οπως οι στρατ. Μαρινέλλος Θεόδωρος του Σταματίου και Αλεξίου Νικόλαος του Ιωάννου παραπεμφθώσιν ενώπιον Στρατοδικείου επί εγκαταλείψη των μυδραλίων των επί του πεδίου της μάχης, χωρίς να προφυλακισθώσιν.
 8. ΄Οπως ο στρατ. Κοζανίτης Βασίλειος του Ζήση απαλλαγή διότι ναι με δεν επροθυμοποιήθη να εξέλθη του φυλακίου και καταβάλη θέσιν μάχης πλην όμως έπειτα παρέμεινεν μετά της φρουράς μέχρι της πρωίας της επομένης.

Λαμία τη 6 Δεκεμβρίου 1946

Ο

Ενεργήσας την προανάκρισιν

ΛΑΣΠΙΑΣ ΑΘΑΝ.

ΑΝΤ/ΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

Ακριβές αντίγραφον

Τ.Υ