Παρατηρήσεις επί δράσεως Λόχων Κυνηγών, Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ20156/6 Δεκ 1946


ΠΡΟΣ. Α.Δ.Χ.Κ.Μ.                                                    Γ΄ΣΣ (Α1)
Αριθμ. Α.Π. 20156

Β.Σ.Τ. 903 τη 6.ΧΙΙ.46

Διεπιστώθη ότι από μακρού ήδη χρόνου οι Λόχοι Κυνηγών μετεβλήθησαν εις στατικά τμήματα. Ωχυρώθησαν εντός των χωρίων και παραμένουσι εκεί αδρανή. Αμεσον αποτέλεσμα της τοιαύτης νοοτροπίας είναι:

(α)   Οτι αφέθη η ύπαιθρος εις την διάθεσιν των συμμοριών, οίτινες λεηλατούν, στρατολογούν και γενικώς δρούν ελευθέρως.

(β)   Οτι τα τμήματα υφίστανται επιθέσεις, διότι λόγω της στατικότητος των υπάρχει η ευχέρεια εκ μέρους των συμμοριών να καθορίσωσι την διάταξιν του τμήματος, να συγκεντρώσωσι ισχυρωτέρας πολλαπλασίας δυνάμεις και να προσβάλλωσι αιφνηδιαστικώς το τμήμα. Τοιαύτη είναι η περίπτωσις του Μανδάλου.

(γ)   Οτι λόγω της στατικότητός των τα τμήματα αισθάνονται τον κίνδυνον όστις τα απειλεί και αντί διά της κινήσεως να αντιδράσωσι και ν΄ αναλάβωσι την πρωτοβουλίαν απευθύνωσιν απεγνωσμένας εκκλήσεις προς ενίσχυσιν και ανάληψιν εκκαθαριστικών επιχειρήσεων διά μεγάλων δυνάμεων στρατού. (Περίπτωσις Κορεμπανά εις Κερδύλλια).

Είναι ανάγκη να κατανοηθή υπό πάντων των διοικητών τμημάτων Χωρ/κής και στρατού ότι η στατικότης, ακινησία και αδράνεια των τμημάτων πρέπει να αποσκορακισθή από τον νούν των. Κίνησις-κίνησις και πληροφορίαι είναι τα δύο στοιχεία τα οποία :

(α)   Θα παρέξωσι την ασφάλειαν εις τα τμήματα.

(β)   Θα δώσωσι εις αυτά την πρωτοβουλίαν.

(γ)   Θα παρέξωσι το αίσθημα της ασφαλείας εις τους πληθυσμούς οίτινες ούτω θα αντιδράσωσι κατά της στρατολογίας των υπό των συμμοριών και κατά της αφαιρέσεως τροφίμων.

Κατόπιν των ανωτέρω παρακαλώ όπως εκδόσητε αυστηράς διαταγάς προς τους Λόχους Χωρ/κής, όπως ευρίσκονται εις συνεχή σχεδόν κίνησιν, συμφώνως προς τας διαταγάς τας οποίας θα λαμβάνωσι από τας Ταξιαρχίας εις τας περιοχάς των οποίων δρώσι αλλά και εξ ιδίας αυτών των διοικητών των Λόχων πρωτοβουλίας. Το ιδανικόν θα ήτο να μη διανυκτερεύη ουδέν τμήμα δύο κατά συνέχειαν νύκτας εις το αυτό σημείον. Διά να καταστή όμως τούτο δυνατόν δεν πρέπει οι Λόχοι να είναι επιβεβαρυμένοι με αποθήκας τροφίμων και άλλων υλικών. Ταύτα δέον να διατηρώνται εις τας πλησιεστέρας Δ/σεις και Υποδ/σεις Χωρ/κής, οπόθεν θα παραλαμβάνωνται τμηματικώς αναλόγως των αναγκών.

αντιστράτηγος Βεντήρης

Ν.Κ

ακριβές αντίγραφον