Εκθεση περί διαλύσεως 1/613 ΤΠΖ, 4 Δεκ 1946


ΠΟΡΙΣΜΑ

Ενεργηθείσης ενόρκου προανακρίσεως

Ο κάτωθι υπογεγραμμένος Αντ/χης Πυρ/κού Λασπιάς Αθανάσιος ενεργήσας ένορκον προανάκρισιν δυνάμει των σχετικών άρθρων της Στρατ. Ποιν. Νομοθεσίας και εις εκτέλεσιν της Α.Π. 294/27-11-46 Δ/γής της Στρατ. Διοικήσεως Λαμίας προς εξακρίβωσιν των υπευθύνων της διαλύσεως του 1ου Λόχου του 613 Τάγματος κατά τας τελευταίας εναντίον των ανταρτών επιχειρήσεις ως και διά τα γεγονότα ολοκλήρου του Τάγματος και λαβών υπ’ όψιν τας καταθέσεις των μαρτύρων και κατηγορουμένων τας μετά πλείστων οπλιτών του Τάγματος προφορικάς μου επαφάς συνήγαγον τα κάτωθι:

Κατόπιν του επισυναπτομένου τη δικογραφία Α.Π. 230/15-11-46 Προσχεδίου Επιχειρήσεων έλαβον χώραν επιχειρήσεις εναντίον των ληστοσυμμοριών της εν τω προσχεδίω αναφερομένης περιοχής υφ’ όλων των Τμημάτων των αναγραφομένων εν τω αυτώ προσχεδίω.

Η γενική κατάστασις του Τάγματος κατά την έναρξιν των επιχειρήσεων δεν ήτο ευχάριστος από απόψεως ηθικού διά τους κάτωθι λόγους:

Οι άνδρες ήσαν καταπεπονημένοι λόγω της επί ενάμισυ περίπου μήνα συνεχούς κινήσεώς των προς καταδίωξιν των ληστοσυμμοριών εις ορεινάς και δυσβάτους περιοχάς και μάλιστα κατά τας δύο τελευταίας εβδομάδας η κόπωσις ήτο μεγίστη λόγω των συνεχών βροχών και του καιρού.

Άπαντες οι οπλίται του Τάγματος είναι έφεδροι της κλάσεως 1937 στρατευθέντες κατόπιν επιλογής. Η μερική αύτη πρόσκλησις επέδρασε δυσμενώς επί του ηθικού των οπλιτών και είναι η σοβαρωτέρα όλων των αιτίων της μειώσεως του ηθικού των, διότι είναι γνωστόν παγκοίνως, ότι την μερικότητα δεν ανέχεται ο ΄Ελλην.

Την ανωτέρω δυσμενή επίδρασιν επηύξησεν η απαλλαγή πολλών συγχωριανών των διαθετόντων είτε μέσα είτε χρήματα, εν ω είχον όλα τα προσόντα (εθνικόφρονες & υγιείς) διά να στρατευθώσιν.

Πολλοί των μη στρατευθέντων και ιδίως κομμουνισταί έγραφον εις συγχωριανούς των στρατιώτας, ότι αυτοί έμειναν εις τα χωρία των διά να ικανοποιούν τας συζύγους των στρατευθέντων.

Κατά την κατάταξιν των στρατευθέντων δεν ελήφθησαν ευεργετικά μέτρα δι΄ ωρισμένας κατηγορίας και ούτω υπηρετούσιν οπλίται πολύτεκνοι, οπλίται έχοντες δύο εισέτι αδελφούς υπηρετούντας, οπλίται διατελέσαντες εν ομηρία καθ΄ όλην την διάρκειαν της κατοχής, τραυματίαι της Αλβανικής εκστρατείας κ.λ.π. Εις τον 4ον Λόχον συνήντησα δύο αδελφούς υπηρετούντας και μοι ανέφερον, ότι προ τινων ημερών εκλήθησαν έτεροι δύο αδελφοί των κληρωτοί προς κατάταξιν.-

Εφεδρικά επιδόματα και είδη Ούνρα δεν χορηγούνται εις τας οικογενείας των και ως είναι γνωστόν το πλείστον των οικογενειών των στρατιωτών είναι πάμπτωχοι.

΄Ολα τα ανωτέρω προστιθέμενα εις την εκ των συνεχών πορειών σωματικήν κόπωσιν εδημιούργησαν αναταραχήν (καταλλήλως υποδαυλιζο-μένην και καλλιεργουμένην υπό των αναρχικών στοιχείων) εις τα πνεύματα της ολότητος σχεδόν των οπλιτών, οίτινες δεν βλέπουσι τίποτε άλλο παρά την επάνοδον εις τας εστίας και την οικογενειακήν θαλπωρήν και μη τολμώντες να ζητήσωσι κατ΄ ευθείαν απόλυσιν (διότι αντιλαμβάνονται ότι τούτο δεν αρμόζει εις εθνικόφρονας ΄Ελληνας, ως είναι σχεδόν η ολότης μείον πολύ μικρού ποσοστού) έρριψαν το σύνθημα της αντικαταστάσεως και της μεταφοράς των εις το εσωτερικόν, εν ω εσωτερικόν σήμερον δεν υπάρχει διά την Ελλάδα, ήτις αγωνίζεται καθ΄ άπασαν την Επικράτειαν μη εξαιρουμένης και της Πλατείας Συν/τος, διότι και εκεί ο εχθρός ελλοχεύει.

Τοιαύτη ήτο η ψυχική κατάστασις των οπλιτών του Τάγματος, όταν ήρξαντο αι περί ων πρόκειται επιχειρήσεις, αίτινες εξειλίχθησαν ως κάτωθι :

1ος ΛΟΧΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΒΑΡΝΑΒΑ ΚΙΜΩΝΟΣ

(3 Αξ/κοί-45 οπλίται ωργανωμένοι εις δύο Διμοιρίας). Ο Λόχος συμφώνως τω ανωτέρω προμνησθέντι προσχεδίω Επιχειρήσεων και τη Δ/γή του Τάγματος την 03.00΄ της 21 Ν/βρίου ετέθη εις πορείαν εκ περιοχής ΓΑΡΔΙΚΙΟΥ προς ΑΡΓΥΡΙΑ ένθα έφθασε περί την 12.00΄. Εκεί διά του ασυρμάτου έλαβε παρά του Τάγματος την πληροφορίαν, ότι ο Λόχος του 106 Τάγματος ο ευρισκόμενος εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ την παρελθούσαν νύκτα διελύθη υπό των ανταρτών και ότι το ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ κατέχεται υπό των ανταρτών και ότι το Τμήμα Ταγ/χου Κρανιά ευρίσκεται εν επαφή μετά τούτων.

Συγχρόνως έλαβε Διαταγήν του Τάγματος να κινηθή επειγόντως διά ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΗΣ προς ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ διά να ενωθή μετά του Κρανιά και να ταχθή υπό τας διαταγάς του.

Ο Λόχος ετέθη αμέσως εις πορείαν προς ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΝ προ της οποίας εβλήθη υπό ληστοσυμμορίας δυνάμεως 30 περίπου ανδρών. Μετά συμπλοκήν μιας περίπου ώρας διεσκόρπισε την συμμορίαν τραπείσαν προς ΜΑΡΑΔΕΣ.

Η επέλευσις του σκότους εύρε τον Λόχον εις την περιοχήν ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ, όπου και διενυκτέρευσε με μέτρα ασφαλείας.

Κατά την εσπέραν της 21ης Ν/βρίου εν ΚΟΛΟΚΥΘΙΑ ο Λοχαγός έλαβε νέαν Διαταγήν του Ταγ/τος, όπως άμα τη εω κινηθή επειγόντως προς ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ. Ο Δ/τής του Λόχου την πρωίαν της επομένης 22 Ν/βρίου προ της αναχωρήσεώς του εκ ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ ηρώτησε το Τάγμα διά του ασυρμάτου, εάν έδει να αναμείνη εκεί την άφιξιν του 2ου Λόχου και είτα να κινηθή μετά τούτου προς ΑΝΑΤΟΛΗΝ-ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ.

Ο Δ/τής του Τάγματος διέταξε να κινηθή αμέσως, διότι υπελόγιζε (και ορθώς υπελόγιζε διότι ηγνόει τας δυσχερείας του 2ου Λόχου μη διαθέτοντος ασύρματον διά να αναφέρη σχετικώς ότι ο 2ος Λόχος δεν θα απείχε από τον 1ον Λόχον πολύ).

Ο Λόχος ετέθη εν πορεία με την δύναμίν του ηλαττωμένην κατά 9 άνδρας, οίτινες διετέθησαν διά την οδήγησιν ισαρίθμων κτηνών επιταχθέντων διά την μεταφοράν των κλινοσκεπασμάτων και λοιπών ειδών των οπλιτών. Οι κάτοχοι των κτηνών εδραπέτευσαν κατά την στιγμήν της επιτάξεως.

Η προς ΑΝΑΤΟΛΗΝ πορεία εγένετο με μέτρα ασφαλείας. Ο Λόχος φθάσας εις αυχένα Β.Δ ΑΝΑΤΟΛΗΣ περί την 11.00΄ παράμεινεν εκεί μέχρι της 12.00΄. Πληροφορηθείς από κάτοικον του χωρίου, ότι το χωρίον δεν κατέχεται υπό των ανταρτών και ότι την προτεραίαν ηκούοντο πυροβολισμοί εκ ΝΕΟΧΩΡΙΟΥ απεφάσισε και κατήλθεν εις το χωρίον ΑΝΑΤΟΛΗ (Το μοιραίον σφάλμα).

Φθάσας εις το χωρίον την μεν μιαν Διμοιρίαν διέθεσε διά την εγκατάστασιν φυλακίων, ως εμφαίνεται εις συνημμένον τη δικογραφία σχεδιάγραμμα, την δε ετέραν εκράτησε εις το Σχολείον του χωρίου.

Εις το Σχολείον εγκατέστησε τον ασύρματον και ανέφερε εις το Τάγμα, ότι ευρίσκετο εν ΑΝΑΤΟΛΗ και εζήτησε πληροφορίας περί της κατευθύνσεως, ην έδει να ακολουθήση διά να συναντήση το τμήμα του Ταγ/χου Κρανιά και να τεθή υπό τας διαταγάς του. ΄Ελαβε από το Τάγμα την πληροφορίαν, ότι οι εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ αντάρται διέφυγον προς ΔΑΦΝΗ-ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑ και ότι ο Ταγ/χης Κρανιάς κινείται προς τα υψώματα Β.Α ΚΑΣΤΡΙΩΤΙΣΣΑΣ.

Εκτός των ανωτέρω πληροφοριών ο Λόχος έλαβε Διαταγήν του Τάγματος να καταλάβη μετά του 2ου Λόχου τον αυχένα της ΑΝΑΤΟΛΗΣ.

Άμα τω πέρατι της αποκρυπτογραφήσεως της διαταγής ταύτης οι περί την εκκλησίαν ευρισκόμενοι άνδρες και μεταγωγικά εδέχθησαν πυκνά πυρά εξ όλων των σημείων των πέριξ του χωρίου πλην των Β. και ΒΑ τοιούτων. Ο εχθρός μετά την κίνησιν του Λόχου προς το χωρίον κατέλαβε τον αυχένα εφ’ ου ο λόχος παρέμεινεν επί μιαν ώραν.

Ο Διοικητής του Λόχου αιφνιδιασθείς πλήρως διετήρησε την ψυχραιμίαν του και διέταξε τον διμοιρίτην της Διμοιρίας της εχούσης τα φυλάκεια να καταλάβη διά μικρού τμήματος τον προηγουμένως κατεχόμενον αυχένα, αλλ’ όταν το τμήμα τούτο εκινήθη προς τα εκεί τον εύρε κατειλημμένον υπό του εχθρού.

Ο Λόχος αιφνιδιασθείς και απειλούμενος δι’ ολοκληρωτικής κυκλώσεως υπό εχθρού διπλασίου περίπου (έλαβε μέρος εις την μάχην η υπό τον Παλαιολόγον ανταρτική ομάς εκ 65 ανδρών, ως κατέθεσεν ο μετά της ομάδος ταύτης ευρισκόμενος αιχμάλωτος ασυρματιστής του Λόχου Νεοχωρίου Χριστοφορίδης και όστις εδραπέτευσε κατά την μάχην της ΑΝΑΤΟΛΗΣ, πιθανώτατα δε έλαβε μέρος και η 30μελής ομάς του Φεγγάρα, ην την προτεραίαν διεσκόρπισε ο Λόχος εις ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΝ), ήτο καταδικασμένος εις πλήρη διάλυσιν και αιχμαλωσίαν. Η μόνη ενδεδειγμένη ενέργεια ήτο να διαφύγη προς το ύψωμα ΞΕΡΟΒΟΥΝΙ πριν κλεισθή η προς αυτό σύμπτυξις.

Προς τα εκεί ο Διοικητής του Λόχου διέταξε να συμπτυχθώσι πάντες, πλην όμως δεν επετεύχθη η συγκέντρωσις όλων των διαφυγόντων εκ του χωρίου ανδρών. Συνεκεντρώθησαν οι Αξ/κοί με ελαχίστους άνδρας. Οι εντός της εκκλησίας μη κατορθώσαντες να εξέλθωσι λόγω των πυκνών πυρών των κατευθυνομένων προς την θύραν ταύτης εκυκλώθησαν παραδοθέντες, φονευθέντος ενός και τραυματισθέντων τριών.

Οι Αξ/κοί του Λόχου επολέμησαν με γενναιότητα ως και το πλείστον των στρατιωτών.

Οι οπλίται Πέπας Παναγιώτης, Ρογκάκης Παν, Τσίμπος Σπυρ, και Δεσύλλας Δημ. κατά την σύμπτυξίν των εγκατέλειψαν τα οπλοπολυβόλα Μπρέν δι΄ων ήσαν εξωπλισμένοι.

Οι στρατιώται Οικονόμου Κων, και Βλάχος Θεοφάνης εγκατέλειψαν τους όλμους 2΄΄ δι’ ων ήσαν εξωπλισμένοι.

Εκ των ανωτέρω εγκαταλειψάντων των οπλισμόν των υπάρχουν ελαφρυντικά διά τους κάτωθι :

Δεσύλλαν Δημ, διότι το εγκατέλειψε κατόπιν διαταγής του Διμοιρίτου του Ανθ/γού Παύλη.

Βλάχον Θεοφάνην, διότι ο όλμος του ων βεβλαμένος ήτο φορτωμένος επί ημιόνου μη χρησιμοποιηθείς. Ο στρατιώτης ούτος εχρησιμοποιήθη δι΄ άλλας εντολάς.

Τσίμπον Σπυρίδωνα, διότι έβαλε από εγγυτάτης αποστάσεως ελευθερώσας διά της βολής του στρατιώτην του Λόχου συλληφθέντα αιχμάλωτον.-

Οι άλλοι τρεις Οικονόμου Κων, Πέπας Παν, και Ρογκάκης Παν, φέρουσι βαρυτάτην ευθύνην διά την επί του πεδίου της μάχης εγκατάλειψιν των οπλοπολυβόλων των και όλμου.

Εν συμπεράσματι η διάλυσις του 1ου Λόχου και η αιχμαλωσία μιας διμοιρίας περίπου οφείλεται εις κακήν τακτικήν ενέργειαν του Δ/τού του Λόχου, όστις εισήλθεν εις το χωρίον διά να κάμη στάσιν προς λειτουργίαν του ασυρμάτου, ενώ τούτο ηδύνατο και ώφειλε να το κάμη επί του αυχένος, εφ΄ ου παρέμεινεν επί ολόκληρον ώραν. Η κακή αυτή ενέργεια είναι έτι μάλλον αξιοκατάκριτος δοθέντος ότι ο Διοικητής του Λόχου εγνώριζε την εχθρότητα των κατοίκων όλων των χωρίων της περιοχής επιχειρήσεων.

Οι Αξ/κοί του Λόχου επολέμησαν γενναίως και κατέβαλον πάσαν δυνατήν προσπάθειαν να διασώσωσι τα τμήματά των, πλην όμως η καταστροφή του Λόχου ήτο αναπόφευκτος εντός της παγίδος εις ην είχε παγιδευθή.

Τινές των μη αιχμαλωτισθέντων οπλιτών εγκατέλειψαν αδικαιολογήτως τον οπλισμόν των επί του πεδίου της μάχης.-

2ος ΛΟΧΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΒΑΡΒΑΡΙΓΟΥ ΔΙΟΝΥΣΙΟΥ

(3 Αξ/κοί – 50 οπλίται ωργανωμένοι εις 2 Διμοιρίας).

Ο Λόχος εκκινήσας εκ υψώματος ΡΑΧΗΣ (835-568) την 16ην ώραν της 20ης Ν/βρίου έφθασεν εις ΓΑΡΔΙΚΙ την 03.00΄ της 21ης Ν/βρίου κατόπιν 9ώρου συνεχούς κοπιωδεστάτης πορείας λόγω του δυσβάτου εδάφους. Εις ΓΑΡΔΙΚΙ συνήντησε τον 1ον Λόχον του Λοχαγού Βαρνάβα.

Περί την 08.00΄ της 21ης Ν/βρίου ετέθη εν πορεία προς ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΝ ένθα έφθασεν περί την μεσημβρίαν και εγκατεστάθη εκεί αμυντικώς, ως είχε διαταχθή υπό του Τάγ/τος.-

Περί την 18.00΄ ήκουσε πυροβολισμούς εκ της κατευθύνσεως της ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ, εξ ων συνεπέρανεν, ότι ο Λόχος Βαρνάβα συνεπλάκη με τους αντάρτας.

Επίσης περί την αυτήν ώραν έλαβε σημείωμα του Λοχαγού Βαρνάβα δι’ ου μετεβιβάζετο εις τον 2ον Λόχον Διαταγή του Τάγ/τος όπως κινηθή επειγόντως διά ΚΟΛΟΚΥΘΙΑΣ-ΑΝΑΤΟΛΗΣ προς ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ προς συνάντησιν του τμήματος του Ταγ/χου Κρανιά και τεθή υπό τας Διαταγάς τούτου.

Κατόπιν της Διαταγής ταύτης απεφάσισε να εκκινήση εκ ΚΥΡΙΑΚΟΧΩΡΙΟΥ την 06.00΄ της 22 Νοεμβρίου μη δυνηθείς όμως να συγκεντρώση κατά την διάρκειαν της νυκτός τ΄ απαιτούμενα κτήνη λόγω της αντιδράσεως των χωρικών φυγαδευσάντων τα ζώα των μακράν του χωρίου, εξεκίνησε την 08.00΄ ήτοι με καθυστέρησιν δίωρον.

Την 11.00΄ έφθασε εις ΑΡΓΥΡΙΑ, όπου εύρε σημείωμα του Λοχαγού Βαρνάβα, δι΄ ου τον επληροφόρει ότι ούτος εκινείτο προς ΑΝΑΤΟΛΗΝ και ότι και ο 2ος Λόχος έδει να κινηθή επειγόντως κατόπιν και νέας Δ/γής του Τάγματος.

Φθάσας ο Λόχος εις ΚΟΛΟΛΥΘΙΑΝ επληροφορήθη υπό παιδίσκης, ότι εντός του χωρίου ηυρίσκοντο αντάρται έλαβε δε καταλλήλους διατάξεις. Εισελθών εντός του χωρίου και πληροφορηθείς, ότι οι αντάρται διέφυγον προς Δ. διέθεσεν έν τμήμα προς καταδίωξίν των, ενώ ο υπόλοιπος λόχος εσυνέχισε την κίνησίν του προς ΑΝΑΤΟΛΗΝ.

Το προς καταδίωξιν των ανταρτών διατεθέν τμήμα μη συναντήσαν τούτους εκινήθη προς ΑΝΑΤΟΛΗΝ.

Περί την 17.00΄ ο Λόχος έφθασε εις την περιοχήν της ΑΝΑΤΟΛΗΣ βληθείς υπό των ανταρτών. Εγκατεστάθη αμυντικώς επί καταλλήλων θέσεων και ετήρησε ταύτας καθ΄ όλην την διάρκειαν της νυκτός εν επαφή μετά των ανταρτών.

Την πρωίαν ο Λόχος απέστειλε περίπολον εις το χωρίον ΑΝΑΤΟΛΗ ήτις εισελθούσα εις αυτό επληροφορήθη τα της καταστροφής του Λόχου Βαρνάβα κατά την προτεραίαν.- Η περίπολος επανελθούσα συντόμως εις τον Λόχον ανέφερεν τ΄ ανωτέρω εις τον Διοικητήν του Λόχου, όστις αντιληφθείς εν τω μεταξύ κινήσεις των ανταρτών σκοπουσών την κύκλωσιν του Λόχου απεφάσισε την σύμπτυξιν του Λόχου προς Β.

Πράγματι ο Λόχος ήρξατο συμπτυσσόμενος περί την 09.00΄ προς Β. και διά του δρομολογίου ΜΑΡΜΑΡΑ-ΠΕΡΙΒΟΛΙ έφθασε την εσπέραν της αυτής ημέρας 23 Ν/βρίου εις ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ όπου και διενυκτέρευσεν. Την επομένην 24 Νοεμβρίου έφθασεν εις Σπερχειάδα, οπόθεν επικοινωνήσας τηλ/κώς μετά του Τάγ/τος διετάχθη να επανέλθη εις ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΝ έδραν του Τάγ/τος αυθημερόν όπερ και έπραξεν.

Η απόφασις του Διοικητού του Λόχου να συμπτυχθή προς Β. ήτο ορθωτάτη και επιβεβλημένη. Η απόφασίς του όμως ν΄ αχθή εις ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ αυθημερόν και εκείθεν εις ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ την επομένην ημέραν είναι αξιοκατάκριτος.

Ο Λοχαγός Βαρβαρίγος αποφασίσας να συμπυχθή προς Β. διότι κατά την κρίσιν ο φράξας το προς ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ δρομολόγιον εχθρός ήτο ισχυρότερος της δυνάμεώς του δεν ώφειλε ν΄ αγνοήση την αποστολήν του όπως αχθή εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ προς συνάντησιν του τμήματος του Ταγ/χου Κρανιά και να τεθή υπό τας Διαταγάς του. ΄Ωφειλε να εξαντλήση παν μέσον διά την εκτέλεσιν της αποστολής του.

Πάσα άλλη απόφασίς του έστω και αν αποτύγχανε ήτο καλλιτέρα της αποφάσεώς του ν΄ αχθή κατ΄ ευθείαν εις ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ.

Ο Διοικητής του Λόχου συμπτυχθείς προς Β. προς αποφυγήν κυκλώσεως ηδύνατο αντί ν΄ αχθή κατ΄ ευθείαν εις ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ παραιτούμενος της εκτελέσεως της αποστολής του να ενεργήση κατά ένα των κάτωθι τρόπων χωρίς ν΄ αποκλείωνται και άλλοι αρκεί να συνέτεινον εις την εκπλήρωσιν της αποστολής του.-

α΄ Να εγκατασταθή αμυντικώς επί των υψωμάτων αμέσως Ν. ΜΑΡΜΑΡΩΝ και να δώση εν ανάγκη και μάχην εκεί εάν οι αντάρται ετόλμων να τον προσβάλωσι. Εκείθεν ν΄ αποστείλη αγγελιοφόρους από διάφορα δρομολόγια τόσον προς ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑΝ, όσον και προς ΝΕΟΧΩΡΙ και διά των εκεί υπαρχόντων τηλεφώνων να ζητήση πληροφορίας από το Τάγμα περί του πρακτέου.

β΄ Διά ΜΑΡΜΑΡΩΝ να κατευθυνθή εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ και εκείθεν να εξακριβώση την εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ υφισταμένην κατάστασιν. Επί πλέον φθάνων εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ θα ηδύνατο ταχέως να επικοινωνήση μετά του Τάγ/τος διά του Τηλ/νου του υπάρχοντος εις ΜΕΣΟΧΩΡΙ, απέχοντος από το ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ 3 χιλιόμετρα.

Ο Διοικητής του Λόχου Βαρβαρίγος αχθείς εντός της 23 Ν/βρίου κατ΄ ευθείαν εις ΑΝΩ ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ έπραξε τούτο αναντιρρήτως όχι από προσωπικήν λιποψυχίαν, διότι είναι πολεμιστής της Αλβανικής εκστρατείας (καθ΄ ην και ετραυματίσθη) και του Ιερού Λόχου, αλλά λόγω της κακής καταστάσεως του ηθικού των ανδρών του, μη θελήσας να εξασκήση εν ανάγκη και βία.

4ος ΛΟΧΟΣ ΛΟΧΑΓΟΥ ΣΙΑΧΟΥ ΚΩΝ/ΝΟΥ (Τρείς Διμοιρίαι)

Τας πρώτας πρωϊνάς ώρας της 21 Ν/βρίου ο Λόχος εγκατεστάθη εις περιοχήν ΓΟΥΛΙΝΑ-ΠΡ. ΗΛΙΑΣ (Ν.Δ. ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΟΣ).

Την 14.00΄ της αυτής ημέρας έλαβε διαταγήν του Τάγ/τος να κινηθή προς ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ-ΠΥΡΓΟΝ και εκείθεν προς ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ, όπου κατά πληροφορίας υπήρχον αντάρται.

Ο Λόχος κινηθείς έφθασεν εις ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ περί την 18.30΄ και εγκατεστάθη αμυντικώς, διότι κατά νεωτέρας πληροφορίας υπήρχον αντάρται εις τον ΠΥΡΓΟΝ.

Την 06.00΄ της 22 Ν/βρίου μετεκινήθη εις ΠΥΡΓΟΝ εγκατασταθείς αμυντικώς επί των Β.Α. υψωμάτων τούτου. Είχε δε την πληροφορίαν, ότι το ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ κατείχετο υπό των ανταρτών.

Κατά τας τελευταίας απογευματινάς ώρας οι άνδρες της Διμοιρίας του Ανθ/γού Σιφογιάννη διεμαρτύροντο προς τούτον και εζήτουν αντικατάστασιν. Ούτος αντί να επιβληθή εις τους φωνασκούντας τους είπε να πάνε 10 εις τον Διοικητήν του Τάγματος να κάνουν τα παράπονά των όταν ο Λόχος θα επέστρεφε εις την ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ.

Διά της επιπολαίας ταύτης υποδείξεως ο ειρημένος Ανθ/γός ενίσχυε τους στρατιώτας του εις την απείθειαν.

Περί την 18.00΄ της αυτής ημέρας ο Λόχος συνεδέθη μετά του Ταγ/χου Κρανιά ευρισκομένου εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ και έλαβε παρά τούτου την διαταγήν, όπως την πρωίαν της επομένης μετακινηθή εις ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ.

Άμα τη έω της 23ης Ν/βρίου εκινήθη προς ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ και αφιχθείς εις αυτό παρέμεινεν μέχρι της 13.30΄ οπότε τη Διαταγή του Ταγ/χου Κρανιά εκινήθη αρχικώς μεν προς ΠΑΛΗΟΚΛΗΣΙ είτα δε προς ΔΑΦΝΗΝ, όπου και διανυκτέρευσε με μέτρα ασφαλείας.

Κατά την εις ΔΑΦΝΗΝ παραμονήν του Λόχου οι άνδρες τούτου εξεδήλωσαν απροθυμίαν συνεχίσεως της εκτελέσεως της αποστολής των με την δικαιολογίαν ότι εκουράσθησαν και ότι ήσαν νηστικοί επί δύο ημέρας ως πράγματι και ήσαν.

Την πρωίαν της 24ης ο στρατιώτης Παρασκευόπουλος Νικόλαος και ενώ ο Λόχος ανέμενεν έξωθι του χωρίου ΔΑΦΝΗ Διαταγήν να κινηθή προς ΑΝΑΤΟΛΗΝ εξήγειρε τους στρατιώτας φωνάζων «τι καθήμεθα και δε ξεκινάμε να πετάξωμε τα όπλα και να τα παραδώσωμεν εις τον Μπελήν».

Λόγω της ανωτέρω καταστάσεως του Λόχου τόσον ο Ταγ/χης Κρανιάς, όσον και ο Διοικητής του 613 Τάγ/τος Ταγ/χης Παπαρρόδος Ν. διά κρυπτογραφήματος ανέφερον εις την Στρατ. Δ/σιν Λαμίας, ότι το ηθικόν του Λόχου Σιάχου ήτο μηδέν. Επί πλέον ο Ταγ/χης Κρανιάς διά του αυτού κρυπτογραφήματος ανέφερεν ότι ο Λόχος ητήσατο την άμεσον επάνοδόν του εις την έδραν του Τάγματος.-

Αμφότερα τα ως άνω κρυπτογραφήματα ελήφθησαν εις την Στρατ. Δ/σιν Λαμίας την 12.00΄ της 24 Ν/βρίου.-

Η Στρατ. Δ/σις έστειλε προς τους Ταγ/χας Κρανιά και Παπαρρόδον ως και προς τον Λοχαγόν Σιάχον την Α.Π. 282/24-11-46 (ώρα 13.00) κρυπτογραφικήν διαταγήν δι΄ ης διέτασσεν όπως ο Λόχος Σιάχου παραμείνη προς εκτέλεσιν της αποστολής του παραπέμπων πάντα απειθούντα ενώπιον Στρατοδικείου. Επίσης διέτασσεν όπως το υπόλοιπον Τάγμα Παπαρρόδου να ανασυγκροτηθή και να καλύψη την ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ.

Ο Λόχος Σιάχου εκινήθη εκ Δάφνης περί την μεσημβρίαν προς ΑΝΑΤΟΛΗΝ προς ΜΑΡΜΑΡΑ ένθα έφθασε περί τας τελευταίας απογευματινάς ώρας και διενυκτέρευσεν εκεί.

Κατά τον Δ/τήν του Λόχου η κίνησις αύτη εγένετο κατόπιν συμφωνίας και συνεννοήσεως μετά του Ταγ/χου Κρανιά ούτινος η εξέτασις προς τον παρόν είναι αδύνατος λόγω του ότι ούτος ευρίσκεται εις περιοχάς μετά των οποίων δεν είναι δυνατή η επικοινωνία.

Την επομένην εκ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ο Λόχος εκινήθη εις ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ διότι κατά την κατάθεσιν του Δ/τού του Λόχου δεν επετεύχθη επαφή μετά του Ταγ/χου Κρανιά και διότι δεν διέθετε τρόφιμα ο Λόχος πράγμα όπερ είναι αληθές. Και εδώ ελλείπει η εξέτασις του Ταγ/χου Κρανιά. Εκ του κρυπτογραφήματος του Ταγ/χου του ληφθέντος εις την Στρατ. Δ/σιν Λαμίας την 17.15΄ εμφαίνεται ότι ο Λόχος του Σιάχου έφευγε προς ΜΑΡΜΑΡΑ και ότι ο Ταγ/χης Κρανιάς δεν ηδύνατο να τον συγκρατήση.

Το γεγονός είναι ότι ο Δ/τής του Λόχου Σιάχος όστις και εις τας προηγουμένας επιχειρήσεις αλλά και εις τας τελευταίας διώκησε τους άνδρας του διά του παραδείγματος, δεν επεβλήθη επί του Λόχου διά την συνέχισιν των επιχειρήσεων μετά του τμήματος Κρανιά. Πάντως μετά την εκ ΔΑΦΝΗΣ πορείαν προς ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ διετήρησε την συνοχήν του Λόχου συγκρατήσας τούτον εις ΜΑΡΜΑΡΑ την νύκτα της 24ης Ν/βρίου.

Η περίπτωσις του Λοχαγού Σιάχου είναι ελαφροτέρα της του Λοχαγού Βαρβαρίγου, διότι ενώ ο δεύτερος ηυρίσκετο εν επαφή μετά των ανταρτών και είχε σαφή και συγκεκριμένην εντολήν να ενωθή μετά του τμήματος Κρανιά, ο πρώτος (Σιάχος) δεν ηυρίσκετο εν επαφή μετά του εχθρού και είχε γενικήν πλέον αποστολήν όπως υπαγόμενος υπό το τμήμα Κρανιά εξακολουθήση την καταδίωξιν των ανταρτών αναζητών τούτον εις την ορεινήν περιοχήν εις ην διεξήγοντο αι επιχειρήσεις.

ΔΙΑ ΤΑΥΤΑ

αποφαίνομαι τα κάτωθι :

  1. Δ/τής του Τάγ/τος 613 Ταγ/χης Παπαρρόδου Νικ.

Διά την διεξαγωγήν των εκτελεσθεισών επιχειρήσεων δεν παρέλειψε τίποτε το οποίον να ηδύνατο να επιδράση δυσμενώς επί της εξελίξεώς των. Οι δύο Λόχοι Βαρνάβα και Βαρβαρίνου ήτο προτιμώτερον να ήσαν υπό διοίκησιν ενός, του υποδιοικητού του Τάγματος.

Από Διοικητικής πλευράς διοικεί καλώς το Τάγμα και οι άνδρες τον σέβονται και αγαπώσιν. ΄Ισως είναι περισσότερον του δέοντος ευγενής έναντι των Αξ/κών του και ενδοτικός.

  1. Υποδ/τής του Τάγματος Ταγ/χης Καπιδάκης

Μολονότι η διεξαχθείσα ανάκρισις δεν ησχολήθη ειδικώς με τούτον εν τούτοις διεπίστωσα ότι δεν έχει κύρος έναντι των οπλιτών του Τάγ/τος. Ο σοβαρώτερος λόγος είναι ότι ουδέποτε επεσκέφθη τμήματα του Τάγματος ευρισκόμενα μακράν της έδρας τούτου και διότι ασχολείται περισσότερον του δέοντος με τους χοίρους, ους διαθέτει το Τάγμα διά την βελτίωσιν του συσσιτίου του.

Ενδείκνυται η ταχίστη μετάθεσίς του εκ του Τάγ/τος.

  1. Λοχαγός Βαρνάβας Κίμων

Ενήργησε κακώς από τακτικής πλευράς εισελθών εντός του χωρίου ΑΝΑΤΟΛΗ προς στάσιν πλην όμως διετήρησε την ψυχραιμίαν παρά τον αιφνιδιασμόν, ον υπέστη ο Λόχος του επολέμησε γενναίως διασώσας ότι ηδύνατο ανθρωπίνως να διασωθή.

Μετά το ατύχημα του Λόχου εξακολουθεί να απολαμβάνη της εμπιστοσύνης των ανδρών του. Πρόκειται περί πολύ καλού Διοικητού Λόχου.

Δι΄ όλα τ΄ ανωτέρω προτείνω όπως απαλλαγή παντός ελέγχου διά το τακτικόν του σφάλμα.

  1. Λοχαγός Βαρβαρίγος Διονύσιος

Παρητήθη της εκτελέσεως της αποστολής του υποστάς την επίδρασιν του μειωθέντος ηθικού του Λόχου του. Μολονότι η πράξις αύτη είναι ποινικώς κολαστέα εν τούτοις προτείνω, όπως μη διωχθή ποινικώς λόγω της εν τω παρελθόντι δράσεώς του και των λοιπών επαγγελματικών του προσόντων. Πρόκειται περί πολύ καλού Αξ/κού.-

Πάντως διά την πράξιν ταύτην δεν είναι νοητόν ν΄ απαλλαγή παντός ελέγχου και προτείνω την παραπομπήν του ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου ή επί τω επιεικέστερον την τιμωρίαν του υπό του Υπουργείου Στρ/κών διά προσκαίρου παύσεως.

Διά λόγους γενικωτέρας σκοπιμότητος προτείνω την άμεσον μετάθεσίν του εκ του Τάγ/τος.

  1. Λοχαγός Σιάχος Κων/νος

Ευρεθείς προ απροθυμίας των ανδρών του να συνεχίσωσι τας επιχειρήσεις προς καταδίωξιν των ανταρτών συνεκράτησε μεν τον Λόχον του από πλήρη διάλυσιν, πλην όμως δεν επέτυχε πλήρη επιβολήν επ’ αυτού. Μη ούσης δυνατής της ενόρκου εξετάσεως του Ταγ/χου Κρανιά προς σαφή εξακρίβωσιν των συνθηκών υφ’ ας ο Λόχος Σιάχου εκινήθη εκ ΔΑΦΝΗΣ προς ΜΑΡΜΑΡΑ και εκείθεν προς ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ και δεδομένου ότι ο Λοχαγός ούτος είναι πολύ καλός από πάσης απόψεως και διοικεί τον Λόχον του διά του παραδείγματος απολαμβάνων της εκτιμήσεως των ανδρών του προτείνω όπως ούτος απαλλαγή παντός ελέγχου.

  1. Εφ. Ανθ/γός Σιφογιάννης Στυλιανός

Στερείται ευψυχίας χωρίς όμως και να εγκαταλείπη και την θέσιν του κατά την μάχην. Μάλλον ακολουθεί την διμοιρίαν του παρά την οδηγεί προς την μάχην.

Κατά τας τελευταίας απογευματινάς ώρας της 22 Ν/βρίου εν ΠΥΡΓΩ διά να απαλλαγή των φωνασκιών των οπλιτών της διμοιρίας του υπέδειξε λίαν επιπολαίως εις τούτους να πάνε 10 εις τον Διοικητήν του Τάγ/τος να παραπονεθούν, όταν επιστρέψη ο Λόχος εις την ΣΠΕΡΧΕΙΑΔΑ. Η υπόδειξις αύτη δεν διαφέρει της υποκινήσεως προς απείθειαν, πλην όμως ο ειρημένος έκαμε τούτο από ασύγνωστον επιπολαιότητα.

Στερείται προσόντων ηγήτορος και ουδεμίαν υπηρεσίαν δύναται να προσφέρη εις μάχιμον τμήμα.

Προτείνω όπως, παραπεμφθή ενώπιον Ανακριτικού Συμβουλίου προς έκπτωσιν του βαθμού του.

  1. Στρατιώτης Παρασκευόπουλος Νικόλαος

Προτείνω όπως παραπεμφθή ενώπιον του Στρατοδικείου επί υποκινήσει εις στάσιν ενώπιον του εχθρού και να παραμείνη εν προφυλακίσει μέχρι της εκδικάσεως της υποθέσεως.

  1. Στρατιώται Οικονόμου Κων, Πέπας Παν. και Ρογκάκης Παν.

Προτείνω όπως παραπεμφθώσιν ενώπιον Στρατοδικείου, διότι εγκατέλειψαν τον οπλισμόν επί του πεδίου της μάχης, ο μεν πρώτος όλμον 2΄΄ οι δε δύο άλλοι οπλοπολυβόλα.

Επίσης προτείνω την άμεσον προφυλάκισιν τούτων και την κοινοποίησιν ταύτης εις την Η.Δ. του Τάγ/τος.

  1. Στρατιώται Δεσύλλας Δημ. Βλάχος Θεοφ. και Τσίγκος Σπυρ.

Προτείνω την απαλλαγήν τούτων πάσης ευθύνης.

Εν Λαμία τη 4 Δεκεμβρίου 1946.

Ο

Ενεργήσας την προανάκρισιν

ΛΑΣΠΙΑΣ ΑΘΑΝ.

Αντ/χης Πυρ/κού

Διά την ακρίβειαν

ΤΟ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1

Τ.Υ.