Εκθεση επιχειρήσεως Χασίων ΚΕΚΡΩΨ, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/3 Δεκ 1946


ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

ΕΠΙ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ ΧΑΣΙΩΝ

«ΚΕΚΡΩΨ»

Ι.         ΣΚΟΠΟΣ

-Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 2096/2-12-46 Διαταγής Β΄ΣΣ, διετάχθη η εκκαθάρισις της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ (όρα αντίγραφον Διαταγής).

-Συμφώνως τη Διαταγή ταύτη ώφειλον να χρησιμοποιηθώσιν αι κάτωθι Δυνάμεις υπό τας Διαταγάς της ΙΧ Μεραρχίας :

  1. VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ:

-Λόχος μεθ΄ομάδος ΄Ολμων προς Π. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ

-Λόχος μετά Διμοιρίας ΄Ολμων εκ ΜΗΛΕΑΣ προς ΚΡΑΝΙΑΝ

  1. ΧV ΜΕΡΑΡΧΙΑ:

-Λόχος προς ΜΕΛΙΣΙ-ΚΑΡΠΕΡΟΝ προς απόφραξιν οδεύσεων από ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ και αποτροπήν διαρροής προς ΧΑΣΙΑ.

-Λόχος ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ

  1. ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ:

-Δύο Λόχους προς κατεύθυνσιν ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ-ΑΝΘΡΑΚΙΑ με την ιδίαν αποστολήν.

ΙΙ.       ΕΚΔΟΘΕΙΣΑΙ ΔΙΑΤΑΓΑΙ ΥΠΟ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ :

-Η Μεραρχία κατόπιν της άνω Διαταγής, εξέδωκε την υπ΄αριθ. Α.Π.4001/3-12-46 διαταγήν, δι’ ης καθώρισε τον τρόπον ενεργείας των εις την διάθεσιν αυτής τεθέντων Τμημάτων (όρα αντίγραφον).

-Συνεπεία της Διαταγής ταύτης το Β΄ΣΣ διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 2137/3-12-46 Διαταγής καθώρισε μη κίνησιν Λόχου ΚΗΠΟΥΡΓΙΟΥ ΧV Μεραρχίας πέραν (Σ.4878) ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΥ.

-Κατόπιν τούτου η Μεραρχία εξέδωκε την υπ΄αριθ. 3192/3-12-46 Διαταγήν προς 43ην Ταξιαρχίαν, περί προωθήσεως Τμημάτων, ανατολικώτερον των καθορισθεισών θέσεων διά της Α.Π. 4001/3-12-46.

ΙΙΙ.      ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ:

-Συμφώνως τη υπ΄αριθ. Α.Π. 2096/2-12-46 Διαταγή Β΄ΣΣ η επιχείρησις προς εκκαθάρισιν της περιοχής ΧΑΣΙΩΝ έδει να ήρχιζε την 3ην Δεκεμβρίου:

1)     3η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ :

α)    Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας ήχθησαν εις αφετηρίας εξορμήσεως ήτοι ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ-ΑΝΑΒΡΥΚΑ-ΚΑΡΠΕΡΟΝ.

β)    Τμήματα ΧV Μεραρχίας : δεν εκινήθησαν ως Α.Π.4001/3-12-46 Διαταγή Μεραρχίας καθώριζε. Κατόπιν Α.Π. 2137/3-12-46 Διαταγής Β΄ΣΣ Τμήματα ΧV Μεραρχίας, διετάχθησαν διά της Α.Π. 3191/3-12-46 Διαταγής Μεραρχίας όπως απαγορεύσωσιν τας δι’ ΑΙΜΙΛΙΑΝΟΝ εκ ΝΑ διαβάσεις.

γ)    Τμήματα VΙΙΙ Μεραρχίας : διά της υπ΄αριθ. Α.Π. 3192/3-12-46 Διαταγής διετάχθησαν όπως επιδιώξουν σύνδεσμον μετά τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας την 4ην Δεκεμβρίου περί (Σ.6274). Ανωτέρω Διαταγή εξεδόθη κατόπιν υπ΄αριθ. Α.Π. 2137/3-12-46 Διαταγής Β΄ΣΣ, θεωρούσης επισφαλή κίνησιν πέραν (Σ.5778), Λόχου ΚΗΠΟΥΡΙΟΥ.

2)     4η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:

Τμήματα ΙΧ Μεραρχίας από πρωίας ετέθησαν εις κίνησιν προς αντικειμενικούς σκοπούς ως Α.Π. 4001/3-12-46 Διαταγή Μεραρχίας. ΄Ητοι Απόσπασμα εκινήθη από ΑΝΑΒΡΥΤΑ μετά ΓΡΗΑΣ προς ΑΝΘΡΑΚΙΑΝ, αφιχθέν απογευματινάς ώρας. Απόσπασμα συνεπλάκη ανατολικώς ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ μετά 150μελούς συμμορίας.

Συμπλοκή διήρκεσεν περί τας δύο ώρας, συμμοριτών κατεχόντων ισχυράς θέσεις εις ας είχον κατασκευάσει πολυβολεία και χαρακώματα. Απώλειαι συμμοριτών είς νεκρός και 4 τραυματίαι. Απώλειαι ημετέρων είς ελαφρώς τραυματίας. Εις ΑΝΘΡΑΚΙΑΝ ουδείς κάτοικος ανευρέθη.

Τμήματα VΙΙΙ Μεραρχίας ευρίσκοντο εσπέραν εις (5870) και (5673).

Τμήματα ΧV Μεραρχίας δεν εκινήθησαν προς αντικειμενικούς τους σκοπούς ως Α.Π. 4001/3-12-46 Διαταγή Μεραρχίας.

3)     5η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:

Τμήματα VΙΙΙ Μεραρχίας, διετάχθησαν συνεχίσωσιν κίνησίν των προς ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ και ΑΝΘΡΑΚΙΑΝ. Ανωτέρω Τμήματα αφίχθησαν τελικούς αντικειμενικούς σκοπούς των μεσημβρινάς ώρας 6ης Δεκεμβρίου. Κατά την διέλευσιν ανωτέρω Τμημάτων εκ χωρίου ΔΙΑΚΟΣ, παρουσιάσθη αυτόμολος συμμορίτης μετά του οπλισμού του συγκροτήματος ΣΤΡΑΤΟΥ.

4)     6η ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ:

Άπαντα Τμήματα VΙΙΙ και ΙΧ Μεραρχιών ήρχισαν κινούμενα επιστρέφοντα έδρας των. Σχετική Διαταγή Μεραρχίας Α.Π. 3219/5-12-46.

ΧV.    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:

-Κατά την συμπλοκήν Ανατολικώς υψωμάτων ΑΝΘΡΑΚΙΑΣ συμμορίται εγκατέλειψαν πυρομαχικά κλινοσκεπάσματα και άλλα υλικά.

-Δεν κατέστη δυνατός ο εγκλωβισμός αριθμού συμμοριτών λόγω μη κινήσεως Τμημάτων ΧV Μεραρχίας και λόγω μη ταχείας κινήσεως Αποσπασμάτων VΙΙΙ Μεραρχίας.