Τηλεγράφημα προς 10η ΜΠΖ, Γ’ΣΣ/ΑΠ19919/2 Δεκ 1946


Γ΄ ΣΣ                                                                      Θεσσαλονίκη 2.ΧΙΙ.1946
Α΄                                                                                 απόρρητος
πληροφορίαι                                                                   επείγουσα

αρ. απορρ. 19919
Προς
την Χ μεραρχίαν
Ενταύθα

Από βαθείας νυκτός 26.ΧΙ.1946 ο 8ος Λόχος Κυνηγών υπολ. Κωνσταντινίδη υπέστη επίθεσιν παρά αναρχικών συμμοριών. Μόλις από 9 ώ. έλαβε γνώσιν το Γ΄ΣΣ και με αναφοράν του επιτελάρχου 36 αντισυνταγματάρχου Παπαπαναγιώτου ότι ο εν Μανδάλω λόχος χωροφυλακής υπέστη επίθεσιν παρά 100 περίπου συμμοριτών και ότι επί τόπου έχει σπεύση ο διοικητής χωροφυλακής Γιαννιτσών μετά χωροφυλάκων και λόχου. Βραδύτερον ήρχισαν ανήσυχοι αναφοραί ότι τα σταλέντα τμήματα δεν ήσαν λόχος και χωροφυλακή αλλά μικρόν τμήμα χωροφυλακής και διμοιρία καθηλωθέντα εις Λάκκαν παρ΄ άλλων ενεδρευόντων και ότι οι συμμορίται ήσαν εκατοντάδες, οπότε ήρχισε το Γ΄ΣΣ εις αναζήτησιν και αποστολήν επικουριών εκ 3 διαφόρων σημείων και αι οποίαι έφθασαν αργά και το κακόν είχεν συντελεσθή εις όλην του την έκτασιν.

Διατάξατε αμέσως ανακρίσεις και αναφέρατε.

αντιστράτηγος Βεντήρης

Κοινοποίησις

ΓΕΣ (υ.τ.α) διεύθ. πληροφ.

Α.Δ.Χ.Κ.Μ.