Διαταγή επιχειρήσεων Χασίων ΚΕΚΡΩΨ, 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/28 Νοε 1946


ΘΕΜΑ: Διαταγή επιχειρήσεων

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΠΡΟΣ: 42α ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ                        ΥΠΕΡΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

523 ΤΑΓΜΑ                                ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α/Α1

ΚΟΙΝ: Γραφείον Α1                                ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 3105

Εν Σ.Τ.Γ. 913 τη 28 Νοεμβρίου 1946

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ «ΚΕΚΡΩΨ»

ΧΑΡΤΑΙ ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ

ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ 1:100.000

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: (όρα Δελτίον Πληροφοριών)

1)    Σ Υ Μ Μ Ο Ρ Ι Α Ι :

Δύναμις περίπου 1000 – 1200 συμμοριτών φέρεται συγκε-ντρωμένη εις περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ – ΜΑΥΡΕΛΙ – ΛΟΓΓΑ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΒΕΡΔΙΚΟΥΣΑ – ΟΞΥΙΑ.

Εις την περιοχήν ταύτην φέρεται επίσης ότι έχει συγκεντρωθή μεγάλη ποσότης εφοδίων και σοβαραί εγκαταστάσεις πάσης φύσεως έχουσι κατασκευασθή.

Δύναμις επίσης 400-500 συμμοριτών φέρεται εις την περιοχήν βορείως ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΥ και νοτίως ΓΡΕΒΕΝΩΝ.

2)    ΦΙΛΙΑ ΤΜΗΜΑΤΑ

Προς τον σκοπόν της συντριβής καταστροφής των εγκαταστάσεων και ανευρέσεως των εφοδίων των συμμοριτών εις την περιοχήν ΤΣΟΥΚΑ-ΜΑΥΡΕΛΙ-ΛΟΓΓΑ κ.λ.π. θέλουν χρησιμοποιηθή δυνάμεις ΙΙ Μεραρχίας εκ περιοχής ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ-ΣΥΚΙΑ-ΚΡΑΝΙΑ-ΔΕΣΙΤΗΣ και ΔΕΣΚΑΤΗΣ ως και ημέτεραι δυνάμεις εκ Νότου και δυσμών.

ΙΙ.    ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

1)    Η επιχείρησις αύτη εκτελεσθήσεται εις δύο φάσεις.

α)    Α΄ ΦΑΣΙΣ

Κατάληψις της γραμμής : Διαβάσεις ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Σ.9450) Διαβάσεις εκατέρωθεν ΜΟΥΡΣΕΣ (Σ.9051) ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΚΕΡΑΣΙΑ ΣΙΝΟΥ – (Σ.7964) – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ (Σ.8164).

β)    Β΄ ΦΑΣΙΣ

Κατάληψις και εκκαθάρισις των περιοχών ΓΕΡΑΚΑΡΙ -ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ.

2)    Η ΙΙ Μεραρχία κατά μεν την Α΄Φάσιν θέλει καταλάβει την κορυφογραμμήν ΤΣΙΟΥΚΑ – ΚΑΤΣΟΥΛΙ (Σ.8764) – ΜΑΡΜΑΡΟ (Σ.9263) -ΠΑΛΗΟΚΑΣΤΡΟ (Σ.9660) – ΤΥΜΠΑΝΟΣ (Σ.9757) – ΟΞΥΑ (Σ.9655) κατά δεν την Β΄Φάσιν θέλει εκκαθαρίση την περιοχήν ΟΞΥΑΣ – ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ -ΜΑΥΡΕΛΙ – ΤΣΟΥΚΑ.

ΙΙΙ.  Π Ρ Ο Θ Ε Σ Ι Σ

Η Μεραρχία προτίθεται κινουμένη επί των κάτωθι γενικών κατευθύνσεων και συγκλίνουσα ταύτας προς την περιοχήν ΓΕΡΑΚΑΡΙ -ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ, να περισφίξη τους συμμορίτας εν συνεργασία μετά της ΙΙ Μεραρχίας εις την περιοχήν ΛΟΓΓΑ – ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΜΑΥΡΕΛΙ -ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ -ΤΣΟΥΚΑ.

1) ΓΡΙΖΑΝΟΝ – ΑΓΡΙΛΗΑ – ΓΕΡΑΚΑΡΙ

2) ΒΑΝΙΑ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΚΟΤΡΩΝΙ

3) ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ

4) ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΣ -ΑΣΠΡΟΚΛΗΣΙΑ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ.

ΙV.  ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΗΣΟΜΕΝΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

1)    42 Ταξιαρχία:

Δύναμις ουχί μεγαλυτέρα των δύο Ταγμάτων.

Συμπληρωματικά μέσα : Πυρ/χία 25 λ.

2)    523 Τάγμα : Δύναμις ουχί μεγαλυτέρα της Διλοχίας.

3)    ΄Ορια μεταξύ Αποσπασμάτων : ΜΕΓΑΛΟ ΧΩΡΙΟ- ΛΙΟΠΡΑΣΟΝ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΑΔΗΣ (Σ.8654) εις την 42αν Ταξιαρχίαν.

  1. Α Π Ο Σ Τ Ο Λ Η

1)    42α ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ :

α)    Α΄ΦΑΣΙΣ

Κινουμένη επί των γενικών κατευθύνσεων ΒΑΝΙΑ -ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΚΟΤΡΩΝΙ και ΚΑΛΑΜΠΑΚΑ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ και καλυπτομένη ισχυρώς εις το αριστερόν κατά τον άξονα ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ θέλει επιδιώξει διά κεραυνοβόλου ενεργείας να καταλάβη την Γραμμήν ΠΑΔΗ (Σ.8654) – ΚΟΝΙΣΚΟΣ – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ περισφίγγουσα όσον το δυνατόν περισσότερον τον κλοιόν και παρεμποδίζουσα πάσαν διαρροήν προς Νότον και δυσμάς των συμμοριτών.

Σύνδεσμος μετά Αποσπάσματος 523 Τάγματος εις ΜΟΥΡΣΕΣ (9051) επιζητηθησόμενον υπό της 42ας Ταξιαρχίας.

β)    Β΄ ΦΑΣΙΣ

Προώθησις των Τμημάτων προς ΚΟΤΡΩΝΙ -ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ και εκκαθάρισις της περιοχής εν συνδέσμω με εκατέρωθεν Τμήματα.

2)    523 Τ Α Γ Μ Α

α)    Α΄ ΦΑΣΙΣ

Ενεργών εν τη κατευθύνσει ΓΡΙΖΑΝΟΝ -ΑΓΡΙΛΙΑ -ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ – ΓΕΡΑΚΑΡΙ και ΝΙΟΧΩΡΙ – ΝΕΑ ΣΜΟΛΙΑ – ΜΟΥΡΣΕΣ – ΓΕΡΑΚΑΡΙ θέλει επιδιώξει την κατάληψιν της Γραμμής ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ – ΜΟΥΡΣΕΣ.

Επιζήτησις Συνδέσμου με τας εκατέρωθεν Μονάδας.

β)    Β΄ ΦΑΣΙΣ

Προώθησις προς ΓΕΡΑΚΑΡΙ και εκκαθάρισις της περιοχής ταύτης εν συνδέσμω με τα εκατέρωθεν Τμήματα.

  1. Ε Κ Τ Ε Λ Ε Σ Ι Σ

1)    Η ΗΜΕΡΑ : καθορισθήσεται δι΄ειδικής Δ/γής.

2)    Α΄ΦΑΣΙΣ Κατά την Η ημέραν.

3)    Β΄ΦΑΣΙΣ Από της Η-1Ι Διάρκεια περίπου έξ (6) ημέρας.

Παραμονή των Τμημάτων εις περιοχήν ΓΕΡΑΚΑΡΙ -ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ κ.λ.π. μέχρι τελείας εκκαθαρίσεως περιοχής, καταστροφής εγκαταστάσεων, ανευρέσεως και μεταφοράς εφοδίων.

Η 42α Ταξιαρχία εις ην υπαχθήσονται από της αφίξεως εις Περιοχήν ΓΕΡΑΚΑΡΙ και τα Τμήματα 523 Τάγματος μετά την κατάληψιν της Γραμμής ΓΕΡΑΚΑΡΙ-ΓΡΕΒΕΝΙΤΣΑ θα πρέπει να διατηρήση διά τας περαιτέρω ενεργείας (καταστροφή εγκαταστάσεων κ.λ.π) τας απαραιτήτους δυνάμεις αποσύρουσα πάσαν πλεονάζουσαν δύναμιν εις την έδραν της.

4)    Διά την εξασφάλισιν της εχεμυθείας πάσα προπαρασκευή να γίνη αθορύβως και υπό το πρόσχημα αντικαταστάσεως Μονάδων κ.λ.π.

5)    Η επίταξις των απαιτουμένων κτηνών διά την μεταφοράν όλμων πυρ/κών κ.λ.π δέον να συντελεσθή κατά τας πρωϊνάς ώρας, της Η ημέρας αποκλειομένης πάσης εξόδου εκ των χωρίων – σταθμεύσεως μέχρι της 0700 ώρας το βραδύτερον.

VΙΙ. ΠΑΡΑΠΛΑΝΗΣΙΣ :

1)    Παρεκλήθη η ΧV Μεραρχία όπως κατά Η και Η-1 ενεργήση επί των κάτωθι κατευθύνσεων προς παραπλάνησιν και κάλυψιν ενεργείας 42 Ταξιαρχίας κατά τον άξονα ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ – ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ – ΡΑΧΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ.

α)    ΜΕΛΙΣΙ – ΚΑΡΠΕΡΟΝ

β)    ΠΗΓΑΔΙΤΣΑ – ΑΝΘΡΑΚΙΑ

2)    Ομοίως η VΙΙΙ Μεραρχία όπως κατά τας ιδίας ημέρας ενεργήση επί κατευθύνσεων

α)    ΜΕΤΣΟΒΟΝ – ΜΑΛΑΚΑΣΙ – Π. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ

β)    ΜΗΛΕΑ – ΚΡΑΝΙΑ

3)    Η 41η Ταξιαρχία οφείλει αμέσως να κινήση κατά την διάρκειαν των ημερών τούτων τμήματα προς κατευθύνσεις κατά την κρίσιν της προς παραπλάνησιν και παρεμπόδισιν επεμβάσεως συμμοριτών προς Χώρους σταθμεύσεως μετακινηθησομένων δι΄επιχειρήσεις Τμημάτων.

VIII. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ : (όρα ειδικήν διαταγήν)

1)    ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑ: (Κατά την Ραδιοτηλεφωνίαν)

Εις τας συντεταγμένας θα προστίθεται υπό του αποστολέως και εις την τετμημένην και εις την τεταγμένην σταθερός συντελεστής. Αι συντεταγμέναι θα δίδωνται διά τεσσάρων αριθμών και ουχί διά έξ (π.χ εάν θέλωμεν να διαβιβάσωμεν τας συντεταγμένας (Τ.2642) πραγματικάς αύται θα διαβιβασθώσιν ως (Τ.3248).

ιι.    ΤΣΟΥΚΑ                       =          ΜΗΛΟ

ΜΑΥΡΕΛΙ                    =          ΑΧΛΑΔΙ

ΛΟΓΓΑ                         =          ΡΟΔΑΚΙΝΟ

ΟΞΙΑ                            =          ΚΟΡΟΜΗΛΟ

ΑΓΡΙΛΙΑ                      =          ΣΥΚΟ

ΓΕΡΑΚΑΡΙ                   =          ΚΥΔΩΝΙ

ΚΟΝΙΣΚΟΣ                  =          ΜΠΑΝΑΝΑ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ         =          ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ       =          ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ

Αντί των πραγματικών ονομάτων (Στήλη πρώτη) θα δίδωνται τα έναντι συνθηματικά.

ιιι.   Διά φωτοβολίδων (Αναγνώρισις αμοιβαί φιλίων Τμημάτων)

Η ημέρα:            2 φωτοβολίδες πράσινοι = φίλιον Τμήμα ΙΙ Μεραρχίας.

2 φωτοβολίδες ερυθραί = φίλιον τμήμα ΙΧ Μεραρχίας.

Η+1 ημέρα: 1 πράσινη και εν συνεχεία 1 λευκή =φίλιον Τμήμα ΙΙ Μ.

1 ερυθρά και εν συνεχεία 1 λευκή φίλιον τμήμα ΙΧ Μεραρχ.

Η+2 ημέρα: Τα της Η ημέρας

Η+3 ημέρα: Τα της Η+1 ημέρας.

2)    Ασύρματοι :

΄Εκαστον απόσπασμα θα συνδέεται μετά της προϊσταμένης αρχής και με τα παράπλευρα Τμήματα δι΄ασυρμάτου.

Ομοίως έκαστος Λόχος μετά των Διοικήσεών των και ει δυνατόν αι Διμοιρίαι μετά των Λόχων δι΄ασυρμάτου.

3)    Τα μέλλοντα να ενεργήσουν Τμήματα θα φέρωσιν και σήματα αναγνωρίσεως μετά της Αεροπορίας.

ΙΧ.  ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ :

1)    ΠΥΡΟΜΑΧΙΚΑ: Κατά την κρίσιν των Μονάδων. Συνιστάται η λήψις μέτρων αναχορηγείας ενδεχομένως.

2)    ΤΡΟΦΙΜΑ : Προβλέψεις διά έξ (6) ημέρας.

Χ.    Δ Ι Α Κ Ο Μ Ι Δ Α Ι: Εις 42αν Ταξιαρχίαν διατεθήσονται συμπληρωματικώς έν υγειονομικόν αυτοκίνητον και ουλαμός τραυματιοφορέων.

Εις 523 Τάγμα διατεθήσονται επίσης έν Υγειονομικόν αυτοκίνητον και 12 τραυματιοφορείς και είς ιατρός. Εκάστη φάλαγξ μερίμνη των Μονάδων να εφοδιασθή και δι΄αριθμού κτηνών ημιόνων διά την μεταφοράν τυχόν τραυματιών.-