Διαταγή επιχειρήσεων Χασίων ΚΕΚΡΩΨ, 2 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/26 Νοε 1946


ΙΙα ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΓΡΑΦ. Α1                                               ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΚΕΚΡΩΨ»

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΧΑΡΤΑΙ : ΤΡΙΚΚΑΛΩΝ 1: 100.000                       Αριθμ. αντιγράφου 7

Αριθμ. Πρωτ. Α.Π.2871

Σ.Τ.Γ. 912 τη 26.11.1946

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ: Ως συνημμένον ειδικόν δελτίον.
 2. ΠΡΟΘΕΣΙΣ: Περίσφιξις και συντριβή των εις περιοχήν ΑΝΤΙΧΑΣΙΩΝ ευρισκομένων συμμοριτών, καταστροφή εγκαταστάσεων και ανεύρεσις αποθηκών.
 3. ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ:

α)    ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

 • 507 Τάγμα μείον Λόχος
 • 508 Τάγμα μείον Διλοχία

 • 612 Τάγμα

 • Λόχος 501 Τάγματος

 • Λόχος 509 Τάγματος

 • Πυροβολικόν (Μια Πυροβολαρχία)

Άπαντα υπό τας διαταγάς του Δ/τού της 22ας Ταξιαρχίας

β)    ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Περίπου δύο Τάγματα

γ)    Εις την κρίσιν της 22ας Ταξιαρχίας επαφίεται η ανάκλησις μέρους των ανωτέρω δυνάμεων προ της αποπερατώσεως της επιχειρήσεως, βάσει των αναγκών της.

 1. ΜΕΔΟΘΟΣ: Η επιχείρησις θα εκτελεσθή εις δύο φάσεις.

α)    Πρώτη φάσις: Ημέρα Η.

ι.     Υπό ΙΙας Μεραρχίας. Κατάληψις της κορυφογραμμής ΤΣΙΟΥΚΑ – ΚΑΤΣΟΥΛΙ (Σ.8764) – ΜΑΡΜΑΡΟ (Σ.9263) – ΠΑΛΗΟΚΑ-ΣΤΡΟ (Σ.9660) – ΤΥΜΠΑΝΟΣ (Σ.9757) – ΟΞΥΑ (Σ.9655).

ιι.    Υπό ΙΧης Μεραρχίας. Κατάληψις ΑΓΡΙΛΙΑΣ – Διαβάσεως ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ (Σ.9450) – Διαβάσεων εκατέρωθεν ΜΟΥΡΣΕΣ (Σ.9051) – ΚΟΝΙΣΚΟΣ (Σ.8456) – ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ (Σ.8258).

β)    Δευτέρα φάσις : Εκκαθάρισις εσωτερικώς δημιουργηθη-σομένου θύλακος με την κάτωθι κατανομήν.

ι.     ΙΙ Μεραρχία : Περιοχαί ΟΞΥΑΣ-ΛΟΓΓΑ – ΑΧΕΛΙΝΑΔΑ – ΜΑΥΡΕΛΙ – ΤΣΟΥΚΑ.

ιι.    ΙΧ Μεραρχία Περιοχαί ΓΕΡΑΚΑΡΙ – ΚΟΝΙΣΚΟΣ -ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ.

ιιι.   Χρόνος εκτελέσεως : ΄Αμα τη λήξει της πρώτης φάσεως.

 1. ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΣΑ :

Εις την διάθεσιν του 612 Τάγματος καθ΄όλην την διάρκειαν της επιχειρήσεως έν στοιχείον όλμου χορηγηθησόμενον υπό του 501 Τάγματος.

 1. ΣΥΝΘΗΜΑΤΙΚΑ (κατά την ραδιοτηλεφωνίαν)

ι)     Εις τας συντεταγμένας θα προστίθεται υπό του αποστολέως και εις την τετμημένην και εις την τεταγμένην σταθερός συντελεστής 6. Αι συντεταγμέναι θα δίδωνται διά τεσσάρων αριθμών και ουχί διά έξ. (π.χ. ΄Αν θέλωμεν να διαβιβάσωμεν τας συντεταγμένας (Τ.2642) -πραγματικάς- αύται θα διαβιβασθώσιν ως (Τ.248) κ.ο.κ)

ιι)    ΤΣΟΥΚΑ                  =          ΜΗΛΟ

ΜΑΥΡΕΛΙ               =          ΑΧΛΑΔΙ

ΛΟΓΓΑ                     =          ΡΟΔΑΚΙΝΟ

ΟΞΥΑ                                   =          ΚΟΡΟΜΗΛΟ

ΑΓΡΙΛΙΑ                 =          ΣΥΚΟ

ΓΕΡΑΚΑΡΙ              =          ΚΥΔΩΝΙ

ΚΟΝΙΣΚΟΣ             =          ΜΠΑΝΑΝΑ

ΦΛΑΜΠΟΥΡΕΣΙ    =          ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ

ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑ  =          ΜΑΝΤΑΡΙΝΙ

ιιι)   Διά φωτοβολίδων

Η ημέρα :

2 φωτοβολίδες πράσινες = φίλιον τμήμα ΙΙ Μεραρχίας.

2 φωτοβολίδες ερυθραί = φίλιον τμήμα ΙΧ Μεραρχίας.

Η+1 ημέρα

1 πράσινη και εν συνεχεία 1 λευκή = φίλιον τμήμα ΙΙ Μεραρχίας.

1 ερυθρά και εν συνεχεία 1 λευκή = φίλιον τμήμα ΙΧ Μεραρχίας.

Η+2 ημέρα: Τα της Η ημέρας

Η+3 ημέρα: Τα της Η+1 ημέρας

 1. Η ημέρα Η καθορίσθη διά νεωτέρας διαταγής.
 2. Τα τμήματα δέον να ευρεθώσι εις την βάσιν εξορμήσεώς των μέχρι της νυκτός της Η ημέρας.
 3. Διαταγή Διαβιβάσεων έπεται.

Ο

Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ

ΤΣΙΓΓΟΥΝΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ

Διά την ακρίβειαν                                       ΣΥΝΤ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Το

Γραφ. Α1

Τ.Σ.Υ.

ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ

22α Ταξιαρχία αντίγραφα υπ’ αριθμ.   1, 2, 3

612 Τάγμα       αντίγραφο υπ’ αριθμ.     4

3η Ταξιαρχία   αντίγραφο υπ’ αριθμ.     5

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

Β΄ΣΣ (Α1)       αντίγραφο υπ’ αριθμ.     6

Γραφ. Α1 Μερ            αντίγραφο υπ’ αριθμ.     7

ΙΧ Μεραρχία (Α1) αντίγραφο υπ’ αριθμ.   8

                                                           

Advertisements