Εκθεση γεγονότων Φλαμπουραρίου-Ζαγορίου 24-4-1946, 8η Μερ./Α1


VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ
Α1 ΓΡΑΦΕΙΟΝ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ
ΕΠΙ ΤΩΝ ΓΕΓΟΝΟΤΩΝ ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ-ΖΑΓΟΡΙΟΥ της 25ης Δ/βρίου 1946

1.- ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΠΕΡΙΟΧΗΣ.-
Εις την υπ όψιν περιοχήν από μακρού χρόνου έδρα η συμμορία ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ εκ 12-15 μελών ήτις προέβαινεν εις λεηλασίας εθνικοφρόνων και απαγωγάς 2-3 ατόμων.-
Αι κινήσεις τμημάτων Στρατού και Χωρ/κής προς εξόντωσίν της δεν είχον φέρει αποτελέσματα.-
Η Μεραρχία προς αποτροπήν νέων εις βάρος του Εθνικόφρονος πληθυσμού εκνόμων πράξεων των άνω συμμοριτών και απαλλαγής της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ εκ τούτων, απεφάσισε την διά συνδεδυασμένων ενεργειών αποσπασμάτων Στρατού και Χωρ/κής εξόντωσίν των.
Προς τούτο μετά σύμφωνον γνώμην του τε Ανωτέρου Δ/τού Χωρ/κής Ηπείρου και του Δ/τού Χωρ/κής Ιωαννίνων ανέθεσε διά της υπ αριθ. Α.Π. 6532/Α1/16-12-46 διαταγής της την διοίκησιν πάντων των αποσπασμάτων εις τον Διοικητήν της Υποδ/σεως Χωρ/κής Μετσόβου Ανθ/ρχον ΜΟΥΡΚΑΝ Βασίλειον, πεπειραμένον και δραστήριον Αξ/κόν Χωρ/κής γνώστην της καταστάσεως της περιοχής ΖΑΓΟΡΙΟΥ από πάσης απόψεως.-
2. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ.-
-Μεταβατικόν Απόσπασμα Υ.Χ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ
-Μεταβατικόν Απόσπασμα Υ.Χ. ΤΣΕΠΕΛΟΒΟΥ
-ΜΑΥ υπό τον Εφ. Ανθ/γόν ΘΕΟΔΩΡΟΥ όπερ έδρα εις το Δυτικόν τμήμα ΖΑΓΟΡΙΟΥ, δυνάμεως 25 ανδρών.-
-ΜΑΥ υπό τον Εφ. Ανθ/γόν ΝΙΚΟΥ όπερ έδρα εις το Ανατολικόν τμήμα ΖΑΓΟΡΙΟΥ, δυνάμεως 25 ανδρών.-
-Διμοιρία Στρατού εγκατεστημένη εις ΠΕΤΡΑΝ (Σ.182602), δυνάμεως 28 ανδρών.-
-Διμοιρία Στρατού εγκατεστημένη εις ΔΙΚΟΡΦΟΝ (Ρ.990637), δυνάμεως 30 ανδρών.-
΄Απαντα τα άνω τμήματα και αποσπάσματα εφοδιάσθησαν δι Ασυρμάτων Νο 18. –
3. ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΝΘ/ΡΧΟΥ ΜΟΥΡΚΑ μέχρι 25-12-46.-
Την άνω αποστολήν ανέλαβεν ο Ανθ/ρχος από της πρωίας της 18-12-46 κινούμενος εν τη υπ όψει περιοχή μετά του αποσπάσματός του της Υ.Χ. ΜΕΤΣΟΒΟΥ, χωρίς αποτέλεσμα ή επαφήν μετά της συμμορίας ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΗ, πλην της αυθορμήτου παρουσίας ενός συμμορίτου της άνω συμμορίας Κ. ΦΟΛΙΝΑ.-
4. ΚΙΝΗΣΙΣ ΛΟΧΟΥ 528 ΤΑΓΜΑΤΟΣ την 24-12-46.-
Η Μεραρχία την 23-12-46 είχεν ανεξακρίβωτον πληροφορίαν ότι πιθανώς η εις ΠΙΝΔΟΝ δρώσα 150μελής συμμορία ΠΕΤΡΙΤΗ-ΝΕΜΕΡ-ΤΣΙΚΑ ΣΔΡΑΒΟΥ πιθανώς να κατευθυνθή διά ΛΥΚΟ-ΚΡΕΜΑΣΜΑ (Ν.2801) – ΠΕΡΙΒΟΛΙ (Σ.2833) εις περιοχήν ΒΩΒΟΥΣΗΣ (Σ.2278).-
Αυθημερόν διά της υπ αριθ. Α.Π. 6727/Α1/23-12-46 (ώρα 18.15) διέταξε την εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ κίνησιν λόχου ενισχυμένου διά μιας εισέτι διμοιρίας και στοιχείου όλμου 3΄΄ του 528 Τάγματος.-
Η κίνησις επραγματοποιήθη την πρωίαν της επομένης 24-12-46 προς ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ (Σ.1572) – ΒΩΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278).- Ο λόχος ούτος διετάχθη να αχθή εις ΒΩΒΟΥΣΑΝ και μετά 4ήμερον εκκαθάρισιν περιοχής επανέλθη εις ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ όπου και να εγκατασταθή θέτων υπό έλεγχον τας από ΒΩΒΟΥΣΗΣ οδεύσεις.
5.- ΓΕΓΟΝΟΤΑ 25 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 1946.-
Από της 24-12-46 εις το χωρίον ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΝ (Σ.1670) ευρίσκοντο.
-Το Απόσπασμα Υ.Χ ΜΕΤΣΟΒΟΥ, δυνάμεως 11 οπλιτών Χωρ/κής.
-Η ΜΑΥ υπό τον Εφ. Ανθ/γόν ΝΙΚΟΥ, δυνάμεως 15 ανδρών ων 12 άνευ θητείας οπλίται.-
Aμφότερα ετέλουν υπό την Διοίκησιν του Ανθ/ρχου ΜΟΥΡΚΑ.-
Εκ των υστέρων εξηκριβώθη ότι η 150μελής συμμορία ΝΕΜΕΡΤΣΙΚΑ – ΠΕΤΡΙΤΗ – ΣΔΡΑΒΟΥ, είχε από της 23 τρέχοντος εισέλθει εις το χωρίον ΒΩΒΟΥΣΑΝ απηγόρευσε δε πάσαν κίνησιν εκ του χωρίου, τούτου δ΄ ένεκεν ουδεμία πληροφορία περί της εκεί εμφανίσεως της έφθασεν ούτε εις τον Ανθ/ρχον ΜΟΥΡΚΑΝ, ούτε εις άλλο γειτονικόν Στρατ. τμήμα.-
Επίσης εξηκριβώθη μετά τα γεγονότα ότι την 25-12-46 η συμμορία ευρίσκετο εις το χωρίον ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ (Σ.1572), λαβούσα τ αυτά μέτρα ώστε να μη γνωσθή τούτο.-
Την πρωϊαν της 25-12-46 ο Εφ. Ανθ/γός ΝΙΚΟΥ εχορήγησεν άδειαν λόγω της εορτής εις δύο άνευ θητείας άνδρας του αποσπάσματός του διά το ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ (Σ.1572) εξ ου ούτοι κατήγοντο, οίτινες πράγματι μετέβησαν εις το άνω χωρίον, τελούντες δε εν αγνοία της εκεί παρουσίας των συμμοριτών συνελήφθησαν παρ αυτών.-
Οι συμμορίται προφανώς πληροφορηθέντες παρ αυτών περί της εις ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ παρουσίας Στρατ. Τμημάτων εκινήθησαν κατά τούτων.-
Εξ αντιθέτου ο Ανθ/ρχος ΜΟΥΡΚΑΣ τελών εν αγνοία της παρουσίας των συμμοριτών εις ελαχίστην απ αυτού απόστασιν και ενεργών μετά εγκληματικής αδιαφορίας και αμελείας ουδέν απολύτως μέτρον ασφαλείας του έλαβεν, ου μόνον διά το γεύμα των ανδρών ενδιαφερθείς διεσκόρπισεν, άπαντας τους άνδρας ανά ένα-δύο εις εκάστην οικίαν των προσφερθέντων κατοίκων του χωρίου ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ διά να γευματίσωσι.- Ως ήτο επόμενον οι συμμορίται επλησίασαν το χωρίον μη γενόμενοι αντιληπτοί, ει μη παρά τινος ποιμενόπαιδος από του ύπερθεν του χωρίου υψώματος ΠΡΟΦΗΤΗΣ – ΗΛΙΑΣ.-
Περί την 13.00 ώραν ενώ οι συμμορίται είχον τελείως κυκλώσει το χωρίον, ο άνω ρηθείς ποιμενόπαις έσπευσε και ειδοποίησε τους επί κεφαλής του αποσπάσματος Αξ/κούς ευρισκομένους και τούτους εις τινα οικίαν.-
Αμέσως άπαντες εξήλθον των οικιών, αλλ άνευ συνοχής και διοικήσεως ευρεθέντες ουδέν αποτέλεσμα έφερον αρκούμενοι, εις ατομικήν άμυναν εν μέσω πλήρους συγχίσεως.-
Τελικώς πάσα αντίστασίς των εκάμφθη ταχέως και συνελήφθησαν άπαντες πλην ενός οπλίτου Χωρ/κής και τριών ανδρών εκ των τοιούτων άνευ θητείας οίτινες εκρύβησαν παρά των κατοίκων.-
Ο Ανθ/ρχος ΜΟΥΡΚΑΣ αντέστη ηρωϊκώς και φέρων τραύμα κοιλίας συνελήφθη.-
Ο Εφ. Ανθ/γός ΝΙΚΟΥ συνελήφθη εκ των πρώτων.- Ως δε καταθέτουσι οι μετέπειτα απελευθερωθέντες, αιχμάλωτοι και προφανώς υπό την πίεσιν των συμμοριτών εκάλει τους εισέτι ατομικώς ανθισταμένους άνδρας του να παραδοθώσιν.-
6. ΕΠΕΜΒΑΣΙΣ ΛΟΧΟΥ 528 ΤΑΓΜΑΤΟΣ.-
Ο από της πρωίας της 24-12-46 κινηθείς εκ ΜΕΤΣΟΒΟΥ λόχος του 528 Τάγματος ευρέθη την 14.00 ώραν της 25-12-46 πορευόμενος εκ ΓΡΕΒΕΝΗΤΙΟΥ (Σ.1764) προς ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ (Σ.1572).- Την αυτήν ώραν εξερχόμενος του χωρίου ΓΡΕΒΕΝΗΤΙΟΥ (Σ.1764) ήκουσεν ριπάς πολυβόλων και εκκρήξεις χειροβομβίδων από της κατευθύνσεως ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ (Σ.1670). Επέσπευσε την κίνησίν του και περί ώραν 17.00 ευρέθη προ συνεχούς πυρός των συμμοριτών εκ του Νοτίως του χωρίου ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ υψώματος.-
Ο λόχος δι επιθέσεως επέτυχε κατόπιν σφοδράς μάχης την ανακατάληψιν του χωρίου, των συμμοριτών τραπέντων εις φυγήν, με την επέλευσιν του σκότους.-
Ο Λόχος λόγω των ειδικών συνθηκών υφ ας ευρέθη επί της καιρικής καταστάσεως και σκότους δεν εσυνέχισε κατά την νύκτα την καταδίωξιν μη δυνηθείς άλλως τε να συγκεντρώση την ώραν εκείνην ουδεμίαν πληροφορίαν περί της κατευθύνσεώς των.-
Την πρωίαν της επομένης εκίνησεν διμοιρίαν προς ΔΟΛΙΑΝΗΝ (Σ.1266) και ετέραν προς ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ (Σ.1572) εκ των κατοίκων των οποίων και επληροφορήθη την προς ΛΑΪΣΤΑΝ (Σ.1483) ή ΒΩΒΟΥΣΑΝ (Σ.2278) κατεύθυνσιν των συμμοριτών.-
7. ΑΠΩΛΕΙΑΙ
α) ΗΜΕΤΕΡΩΝ
ι) Οι συμμορίται φεύγοντες εκ του χωρίου ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙ εσφαγίασαν τους συλληφθέντας αιχμαλώτους 1) Ανθ/ρχον ΜΟΥΡΚΑΝ και 2) 10 οπλίτας της Χωρ/κής αφού προηγουμένως απεγύμνωσαν τούτους.-
Τα πτώματα τούτων ανευρέθησαν την 26-12-46 υπό του λόχου 528 Τάγματος εις την χαράδραν κειμένην 1000 περίπου μέτρα Βορείως ΦΛΑΜΠΟΥΡΑΡΙΟΥ.-
ιι) Παρέλαβον μεθ εαυτών τον εφ. Ανθ/γόν ΝΙΚΟΥ μετά των μετ αυτού συλληφθέντων 12 ανδρών του αποσπάσματός του, ούς αφήκαν ελευθέρους την 29-12-46 εκ ΒΩΒΟΥΣΗΣ.-
β) ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ
ι) Είς συμμορίτης ΘΑΝΟΣ νεκρός εγκαταληφθείς επί του πεδίου της συμπλοκής.-
ιι) τρεις συμμορίται τραυματίαι παραληφθέντες παρ αυτών.-
8. Γ Ε Ν Ι Κ Α
α) Η Μεραρχία τελεί εν αναμονή της υποβολής του πορίσματος της διαταχθείσης ενόρκου προανακρίσεως διά τον καταλογισμόν της ευθύνης του επιζήσαντος Διοικητού της Μ.Α.Υ. Εφ. Ανθ/γού ΝΙΚΟΥ.
β) Εξέδωσεν προς τας Μονάδας της την υπ αριθ. Α.Π.7/Α1/2-1-47 διαταγήν της, ην αντίγραφον συνυποβάλλεται.
Ε.Δ
Ο
Δ.Γ/Ε.Π Ε π ι τ ε λ ά ρ χ η ς
ακριβές αντίγραφον

ΣΤΑΜΟΠΟΥΛΟΣ ΑΘΑΝ.
Αντ/ρχης Πυρ/κού

Τ.Σ.Υ

Advertisements