Εκθεση εκκαθαριστικής επιχείρησης Βερμίου, 33 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/Α1/ΑΠ1694/22 Νοε 1946


ΘΕΜΑ: Εκθεσις ενεργηθείσης εκκαθαριστικής         ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
Επιχειρήσεως Βερμίου
ΠΡΟΣ:   Γ΄Σ.Σ/Α1/Α2                                                    33η ΤΑΞ. ΠΕΖ./Α.Π.1694/Α1
ΧΙ Μεραρχίαν/Α1/Α2                                                       914γ. Σ.Τ.Γ. τη 22-11-46
ΚΟΙΝ:   Α.Δ.Κ. Μακεδονίας
Γραφ. Α1

ΕΚΘΕΣΙΣ

 Εκτελεσθείσης Εκκαθαριστικής Επιχειρήσεως Βερμίου κατόπιν της 1529 Διαταγής Ταξιαρχίας διά την 1ην Φάσιν αυτής, ης ανεστάλη η συνέχισις της υπό της Α.Π. 17687 Διαταγής Γ΄ΣΣ.
Α.   517 Τάγμα:
1)    Πρόθεσις : Εξερεύνησις της περιοχής ΑΝΩ ΒΕΡΜΙΟΥ-ΚΑΛΥΒΙΑ-ΜΠΕΤΣΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ – ΠΟΛΙΤΗ υψ. ΤΣΑΝΑΚΤΣΙ (υψ.2065) – υψ. ΚΟΣΕΛΕΡ – ΛΥΚΟΣΚΑΛΑ – ΠΑΙΟΝΙΑ και καταστροφή των συναντη-θησομένων συμμοριών, εγκαταστάσεών των και παντός δυναμένου να χρησιμοποιηθή ως καταφύγιον των συμμοριτών.
2)    ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:
α)  Δύο Λόχοι του Τάγματος και 2 στοιχεία όλμων.
β)  Διμοιρία Κυνηγών Φυτιάς.
– Την 13-11-46 η Διλοχία εκκινήθη και έφθασεν εις Κωστοχώριον.
– Ανακληθείσα η φάλαγξ επανήλθεν εις Βέρροιαν κατά τας μεσημβρινάς ώρας της 14ης.
3)    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ : 00

Β.   518 Τάγμα:
1)    Πρόθεσις: Εξερεύνησις της περιοχής : υψ. 1025- 1255 -ΝΤΟΡΤΟΠΟΛΙΣ – ΚΟΥΡΙ ΚΑΨΑΛΑ-ΜΠΑΜΠΙ – Χαράδραι 1305 -ΜΠΑΤΣΙΟ – υψ. 1458 – Τρία Πηγάδια και σύμπλεγμα ημιονικών οδών (05-50) -Μαύρη Πέτρα, και καταστροφή κ.λ.π.
2)    ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:
Δύο Λόχοι και 2 στοιχεία όλμων εις δύο φάλαγγας.
17 ιδιώται μετά των μεταγωγικών των.
10 ένοπλοι αποσπάσματος.
Κίνησις επί καθορισθέντων δρομολογίων διά της Διαταγής της Ταξιαρχίας.
Λήξις: Τα Τμήματα ανακλειθέντα επανήλθον την 11.30΄ ώραν της 14ης.
ΑΠΩΛΕΙΑΙ : Ημετέρων 00 Αναρχικών 00
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ :
α)    Υλικά: Κατεστράφησαν 15 καλύβαι εις περιοχήν ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΕΩΣ ανήκουσαι εις Αρχηγείον Βερροίας, σάκκοι πλήρης αλεύρων, κάλαθοι πλήρης παξιμαδίων, ποσότητες λαχανικών, αρκετά είδη ιματισμού και κλινοστρωμνής, δοχεία ελαίου, δοχεία τυρού, παστού κρέατος και μιτζίθρας και είς ίππος εγδαρμένος χρησιμοποιούμενος ως τροφή. Αι καλύβαι είχον ως σκέπην ελάσματα λαμαρινών, εξ ων άλλα μεν παρελήφθησαν, άλλα δε κατεστράφησαν επί τόπου, εσωτερικώς δε είχον ξυλίνας κλίνας κεκαλυμμένας διά παχέος στρώματος χόρτου. Παρελήφθησαν 2 ιταλικά τυφέκια, το έν άχρηστον, 15 δέρματα εσφαγμένων προβάτων, δύο χειροβομβίδες και άλλα μικροπράγματα.
β)    Ηθικά: 1) Αναπτέρωσις ηθικού κατοίκων Ναούσσης και επαύξησις της εμπιστοσύνης προς τους οπλίτας του Τάγματος.
2) Κατάπτωσις του ηθικού των συμμοριτών, όντος ετράπησαν εις φυγήν και εγκατέληψαν τα πάντα άθικτα εν τω καταυλισμώ των και αυτό το φαγητόν των επί της πυράς.

ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ :
Εις το ύψωμα 1255 περί ώραν 15.30΄ το προπορευόμενον Τμήμα του αριστερού Λόχου ήκουσεν φωνήν προερχομένην εκ του υψ. ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΕΩΣ «Ποίοι είσθε σεις;» εν συνεχεία «ποίοι είσθε ρε;» Ο Λόχος ήρχισεν να κινή αμέσως Τμήμα προς το δεξιόν πλευρόν οι δε συμμορίται έβαλον εναντίων των διά 4-5 ριπών αυτομάτου όπλου. Ο Λόχος αναγνωρίσας την θέσιν των αυτομάτων εσίγησεν τούτο διά βολής δύο ΜΠΡΕΝ.
Λόγω του ελιγμού και των πυρών οι συμμορίται ετράπησαν εις φυγήν κινηθέντες μάλλον προς Β.Δ. απολεσθείσης της επαφής μετ΄ αυτών λόγω του κεκαλυμμένου του εδάφους.
Με την επέλευσιν του σκότους ο Λόχος εγκατέστησεν ενέδρας, την δε πρωίαν της 14ης απέστηλεν ισχυράν περίπολον προς συνάντησιν του 5ου Λόχου Κυνηγών (Μαρίνας).
Συμπέρασμα: Επί του υψ. ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΕΩΣ υπήρχον χαρακώματα και πολυβολεία, η δε χωρητικότης των καταυλισμών εις το μέσον τούτο ήτο διά 69-70 συμμορίτας.

Γ.     519 Τάγμα :
1)    Πρόθεσις: Εξερεύνησις της περιοχής ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ -ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ (Ο.07575) – ΣΙΚΛΑΣ (υψ. 1062) – ΝΤΟΡΖΙΛΟΒΟ (υψ. 1040 και 1084) – ΒΑΚΟΥΦΙΚΑ ΤΣΑΪΡΙΑ – ΤΡΙΓ. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ -ΑΓΙΟΣ ΠΑΥΛΟΣ και καταστροφή κλπ.
2)    ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: Δύο Λόχοι τυφεκιοφόρων και 2 στοιχεία όλμων και 25 ημιόνων εκταχθέντων εις δύο φάλαγγας υπό Δ/σιν Λοχ. Βασιλείου Σωκρατ.
3)    ΕΝΑΡΞΙΣ : Την 06.00΄ ώραν της 13-11-46 εξερεύνησις του εδάφους και κατωκοιμένων τόπων μέχρι 16.00΄ καθ’ εγκατεστάθη αμυντικώς εις περιοχήν αυχένος ΜΑΥΡΕΣ ΠΕΤΡΕΣ-υψ. ΜΠΑΚΟΒΙ – ΝΙΒΑ.
4)    ΛΗΞΙΣ: Την πρωίαν της 14-11-46 καθ’ ην διετάχθη η αναστολή της επιχειρήσεως και επιστροφή Τμημάτων εις έδραν Τάγματος αυθημερόν.
5)    ΑΠΩΛΕΙΑΙ: Ημετέρων 00, Συμμοριτών 00.
6)    ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ:
α)   Υλικά: ουδέν (επιχείρησις ανεστάλη).
β)    Τόνωσις ηθικού κατοίκων εξερευνηθείσης περιοχής.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:
α)    Την 11-11-46 διήλθον δι΄ Αγίας Φωτεινής δύο ομάδες 45 συμμοριτών κατευθυνθείσαι προφανώς προς ΠΟΛΛΑ ΝΕΡΑ προς προμήθειαν άρτου και τυρού.
β)    Την 8-9/11/46 ολιγομελής συμμορία εισήλθεν εις ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΝ και ανεχώρησεν την ιδίαν ημέραν συναποκομίσασα τρόφιμα.
γ)    Εις την είσοδον ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΣ κατεστράφησαν δύο πολυβολεία κατασκευασθέντα υπό των συμμοριτών.
δ)    565 Τάγμα : Λόγω εσπευσμένης αναχωρήσεώς του δεν υπέβαλεν έκθεσιν,
ε)    Λόχος Κυνηγών ΜΑΡΙΝΑΣ :

ΠΡΟΘΕΣΙΣ: Εξερεύνησις πλήρης των δασωδών και ορεινών περιοχών ΓΙΑΝΝΑ – ΚΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΕΓΑΛΟΥ ΡΕΥΜΑΤΟΣ – ΜΕΤΑΜΟ-ΡΦΩΣΕΩΣ – υψ. ΠΑΠΡΙΣΚΟ (υψ. 1185) – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – ΜΑΝΙΑΚΙ – ΛΥΚΟΣΚΑΛΑ.
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ: Οπλίται 50.
Από 06.00΄ ώρας της 13-11-46 τεθείς εις κίνησιν ο Λόχος εξηρεύνησεν τας περιοχάς Γιαννακοχωρίου – Μεγάλου Ρεύματος και εγκατασταθείς περί ώραν 17.00΄ εις Μεταμόρφωσιν με μέτρα αμύνης.
Από 06.00΄ πρωίας της 14-11-46 τεθείς εις κίνησιν προς εξερεύνησιν εις τα υψώματα ΠΑΠΡΙΣΚΟ (υψ. 1458) – ΜΠΑΤΖΙΟ όπερ εβλήθη υπό όλμων 518 Τάγματος και ώραν 07.30΄-08.00΄ τελικώς εγκατεστάθη εις ΝΤΟΡΝΤΟΠΟΛΙΝ όπου ανεύρεν τα ίχνη καταστραφέντος υπό 518 Τάγματος καταυλισμού.
Από 07.00΄ της 15 κινηθείς προς υψ. ΛΥΚΟΣΚΑΛΑ, ότε έφθασεν εις υψ. 1926 πλησίον καλυβιών Καραθόδωρα και Τριών Πηγαδιών αντελήφθη κίνησιν ομάδος 10 μετά τριών ημιόνων ήτις εισήρχετο εις δασώδην περιοχήν κάτωθεν υψ. ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ (υψ. 2027) και απέχοντα από του Λόχου περί τα 2.000 μ.
Κινηθείσα προς την κατεύθυνσιν ταύτην Διμοιρία, εδέχθη πυρά 2 μυδραλιοβόλων. Κινηθείσα εκ των πλευρών η άλλη Διμοιρία και αναπτυχθείσα η πρώτη, συμμορία ετράπη εις φυγήν υποστηριζομένη υπό πυρών των μυδραλιοβόλων και να εξαφανισθή καταδιωχθείσα επί τρίωρον προς το δάσος Κουτσουφλιανή και ΄Ανω Γραμματικού. Την 16ην επάνοδος.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑ: Κατά την συμπλοκήν οι συμμορίται εγκατέλειψαν ημίονον μετά σάγματος όστις παρελήφθη υπό του Λόχου.
Εις τόπον συμπλοκής ευρίσκοντο πολλαί κηλίδες αίματος και γάζες.
Εμπρισμός των οικιών Κουτσούφλιανης και ΑΓ. ΠΑΥΛΟΥ.-

Ο
Τ Α Ξ Ι Α Ρ Χ Ο Σ
Ε.Δ/Β.Μ                                                             ΟΛΥΜΠΙΟΣ ΔΗΜ.

Διά την ακρίβειαν                                                           Συν/ρχης Πυρ.
Τ.Σ.Υ

Advertisements