Αναφορά καταστάσεως περιοχή Γ’ ΣΣ/ΑΠ18064/17 Νοε 1946


Γ΄ ΣΣ                                                                        Θεσσαλονίκη 17. ΧΙ.1946
Α                                                                                          ω. 16
Επιχειρήσεις                                                                            ραδιοτηλεγρ.
αρ. απορ. 18064                                                                      κρυπτογρ.
επείγον
Γενικόν επιτελείον
(Α΄ Υπαρχηγού)
Αθήνας

Σήμερον 6.30 ώραν προσεβλήθη Αρχάγγελος από 2-3 σημείων ΣΤΟΠ.
Αεροπορικαί κατοπτεύσεις 9 ώρας ανέφεραν αποκρουσθέντας συμμορίτας καταδιωκομένους τούτο επιστοποιήθη και εξ άλλων αναφορών ΣΤΟΠ. Επίσης ηκούοντο ολίγον προ μεσημβρίας τυφεκοβολισμοί από Αετοχώρι Νότια και ελαφρά τμήματα με ωπλισμένους χωρικούς εκ Προμάχων έσπευδον επικουρίαν ΣΤΟΠ. Από 18 Νοεμβρίου εγκαθίσταται ολόκληρον τάγμα Αρχάγγελον Σκρά και προς τούτο μεσημβρίαν σήμερον ανεχώρησεν Αρδέαν 514 τάγμα ανακληθέν εκ Κατερίνης ΣΤΟΠ. Επίσης από σήμερον προετοιμάζω εγκατάστασιν εις Κιλκίς ολοκλήρου τάγματος Τρίγωνον Δοϊράνης Τριεθνούς όπου υπάρχουν ανήσυχοι πληροφορίαι ΣΤΟΠ. Κατάστασις συμμοριακή γενικώς επιβαρύνεται και σοβαρά ενδεχόμενα δεν αποκλείονται με αιφνιδίας εισβολάς εκ γειτονικών χωρών οποίαι ανατρέπουν εύκολα ισορροπίαν εδαφικών διαμερισμάτων ιδιαιτέρως εποχήν ταύτην όπου μεγάλαι δυσκολίαι κινήσεως επί κατεστραμμένων οδών ΣΤΟΠ. Γ΄ΣΣ έχει τεραστίαν έκτασιν και είναι αδύνατον να προφυλάξη όλα τα γεωγραφικά σημεία από κακοποιήσεις, σφαγάς, καταστροφήν συγκοινωνιών ΣΤΟΠ. Ως ανέφερα 17288 από 18 Νοεμβρίου απαιτείται ενίσχυσις διά πληθωρικών Λόχων Κυνηγών και αυτών τούτων ταγμάτων οποίων επηρεάζεται ηθικόν και πρέπει να το κρατήσωμεν πάση θυσία ΣΤΟΠ.

αντιστράτηγος Βεντήρης

Advertisements