Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΠΑΡΝΩΝΑ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ, Α’ΣΣ/17 Νοε 1946


ΕΚΘΕΣΙΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΚΑΙ ΤΑΫΓΕΤΟΥ ΣΥΝΤΑΧΘΕΙΣΑ ΥΠΟ ΤΟΥ ΤΑΓ/ΧΟΥ ΠΕΖ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ Δ/ΤΟΥΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΠΙΝΑΞ
ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 435
2. ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΔΙΛΟΧΙΑΣ 437
3. ΚΛΙΜΑΚΩΣΙΣ ΔΙΜ/ΩΝ ΧΩΡ/ΚΗΣ 438
4. ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ 440
5. ΑΡΧΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ 441
6. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α΄ΠΕΡΙΟΔΟΥ 441
7. ΕΡΕΥΝΑΙ-ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 443
8. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΙ ΦΑΣΕΩΣ(Πληροφορίαι- βάθος εξερευνήσεως) 445
9. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ-ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ 447
10. ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΣ 448
11. ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΑΡΝΩΝΟΣ-ΤΑΫΓΕΤΟΥ 449
12. ΠΟΙΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ ΧΩΡΑΣ 451
13. ΑΝΑΦΟΡΑ ΚΑΤ’ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
14. ΕΙΔΙΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΡΟΣ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΙΝ

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Ι
ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

α)     Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 25706/25.9.46 Διαταγής Α΄ΣΣ συγκροτείται Διλοχία Πεζικού εκ του 602 Τάγματος μεθ’ ομάδος Όλμων των 3» του ΓΚΕΑ με αποστολήν όπως αχθή σιδηροδρομικώς εις Τρίπολιν και εκείθεν να αναλάβη εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και ΤΑΫΓΕΤΟΥ.
β)     Διά της Διλοχίας θα επιδιωχθώσι τα κάτωθι:

Α΄ ΦΑΣΙΣ:

Εκκαθάρισις των βορρείων και ανατολικών κλιτύων του ΠΑΡΝΩΝΟΣ με χώρον εξορμήσεως την περιοχήν του ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ.

Β΄ ΦΑΣΙΣ :

Εκκαθάρισις των βορρείων, ανατολικών και είτα δυτικών κλιτύων του ΤΑΫΓΕΤΟΥ.
Ο συντονισμός των ενεργειών μεταξύ Στρατού και τμημάτων Χωρ/κής ως και η Γενική Διεύθυνσις των επιχειρήσεων είχεν ανατεθή εις την 81ην Περιοχήν.

γ)     Η Διλοχία συνεκροτήθη εξ ανδρών διαφόρων Λόχων του 602 Τάγματος με πυρήνας τον 1ον και 2ον Λόχους.
Οι άνδρες προήρχοντο εκ των κληθέντων εξ αναβολής λόγω σπουδών πτυχιούχων, μεταξύ 10-12 Ιουνίου 1946, η δε εκπαίδευσις, ην είχον υποστεί δεν υπερέβαινεν το τρίμηνον.
Παρά ταύτα οι άνδρες απεδείχθησαν ανώτεροι εις ψυχικήν και σωματικήν αντοχήν, εις πειθαρχίαν, φιλοτιμίαν και φιλοπατρίαν.

ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΥ ΚΑΙ ΛΟΧΩΝ
ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ

Το Επιτελείον της Διλοχίας απετελέσθη εκ των κάτωθι αξ/κών.

 1. Εκ του Ταγματάρχου Πεζ. ΑΡΒΑΝΙΤΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ του ΓΚΕΑ.
 2. Εκ του Λοχαγού Πεζ. ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ, ως επιτελούς.

ΔΙΛΟΧΙΑ
Διοικητής Διλοχίας ο Υποδιοικητής του 602 Τάγματος Ταγματάρχης ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ, αφιχθείς εν ΤΡΙΠΟΛΕΙ την 20ην ώραν της 30ης Σ/βρίου.
α)     1ος ΛΟΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ:Υπολοχαγός Πεζ. ΚΟΥΤΑΛΑΣ ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ
ΔΙΜΟΙΡΙΤΑΙ: Εφ. Υπολ/γός Πεζ. ΔΑΜΑΣΚΗΝΟΣ ΜΙΧΑΗΛ.
Εφ. Ανθ/γός Πεζ. ΚΟΥΡΑΝΟΣ ΦΩΤΙΟΣ και
Εφ. Ανθ/γός Πεζ. ΓΙΑΝΝΑΚΟΥΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΟΠΛΙΤΑΙ: 92.-

β)     2ος ΛΟΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Λοχαγός Πεζ. ΖΩΪΤΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
ΔΙΜΟΙΡΙΤΑΙ: ΄Εφ. Ανθ/γός ΚΥΠΡΙΩΤΑΚΗΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ.
Εφ. Ανθ/γός ΧΑΤΖΗΔΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ
Δόκιμος ΚΡΟΝΤΗΡΑΣ ΙΩΑΝΝΗΣ
ΟΠΛΙΤΑΙ: 95.

γ)     ΟΜΑΣ ΟΛΜΩΝ
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ: Μόνιμος Ανθ/γός ΜΕΓΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΣ
ΟΠΛΙΤΑΙ: 9.

δ)     ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕΣΑ
2 αυτοκίνητα των 3 τόννων
3 αυτοκίνητα των 3/4 τόννων, μετά των οδηγών των
ΣΥΝΟΛΟΝ ΔΥΝΑΜΕΩΣ
Αξιωματικοί         12
Οπλίται                 193
Σύνολον                           205

ε)     ΣΤΟΛΗ ΑΝΔΡΩΝ
Αρχικώς θερινή και από της 9ης Οκ/βρίου αντικατάστασις υπό χειμερινής τοιαύτης, μεταφερθείσης εξ Αθηνών μερίμνη του 602 Τάγματος.

στ)   ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
Διά την εκτέλεσιν της υγειονομικής υπηρεσίας αρχικώς είχεν ορισθεί είς οπλίτης βοηθητικός (ιατρός).
Από 11.10.46 και κατόπιν προτάσεώς μου προς τον Δ/τήν της 81ης Περιοχής και μέχρι πέρατος των επιχειρήσεων διετέθη ο εφ. Ανθ/τρος ΑΛΙΜΟΥΣΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ του Β.Κ. Τριπόλεως.

ζ)     ΜΕΣΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ
Ουδέν διετέθη καίτοι εζητήθησαν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΙΣ ΔΙΛΟΧΙΑΣ ΕΙΣ ΤΡΙΠΟΛΙΝ

α)     Η Διλοχία εξ Αθηνών μετεκινήθη σιδ/κώς προς ΤΡΙΠΟΛΙΝ την 6ην της 27ης.9.46, σταθμεύσασα αρχικώς εν Καταυλισμώ εις τοποθεσίαν ΚΑΡΤΣΟΒΑ, εις ην παρέμεινεν μέχρι της 6.10.46, οπότε λόγω των ενσκυψασών ραγδαιοτάτων βροχών, μετεστάθμευσεν εις τα κενά παραρτήματα του Γυμνασίου αρρένων ένθα παρέμεινεν μέχρι πρωίας της 11.10.46.
Η παραχώρησις των ως άνω οικημάτων εγένετο κατόπιν συνεννοήσεώς μου μετά του Γενικού Επιθεωρητού Μέσης Εκπαιδεύσεως των Γυμνασιαρχών, ευγενώς προσφερθέντων, χωρίς να παρακωλυθή η εκπαίδευσις.

β)     ΠΑΡΑΤΗΡΗΘΕΙΣΑ ΑΝΩΜΑΛΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΕΠΙΒΙΒΑΣΙΝ ΕΙΣ ΣΙΔ. ΣΤ. ΑΘΗΝΩΝ
Εν ω το τμήμα είχε συγκεντρωθεί εις τον χώρον επιβιβάσεως ο εντεταλμένος αξ/κός του Κέντρου Διερχομένων προς ανταλλαγήν των καταστάσεων επιβιβάσεως ουδαμώς ενεφανίσθη.
Διά την τιμωρίαν του περί ου πρόκειται ανηνέχθην προς τον παρευρισκόμενον κατά την επιβίβασιν επιτελή του Σ.Σ. Ταγ/ρχην Πεζ. ΜΑΚΟΠΟΥΛΟΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΙΙ
ΠΡΟΚΑΤΑΡΚΤΙΚΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ από 30-9-46 μέχρι 11.10.46

-Την 30.9.46 συνηντήθην εν ΤΡΙΠΟΛΕΙ μετά του κ. Διοικητού της 81ης Περιοχής και εν συνεχεία μετά του Διοικητού της ΑΔΧ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ αντ/ρχου ΠΑΠΠΑ.

-Μετά του περί ου πρόκειται ευρισκόμην πάντοτε εν στενή προσωπική επαφή προς συλλογήν πληροφοριών και μέχρι της ενάρξεως των επιχειρήσεων και εν αναμονή της αφίξεως του λοχαγού Πεζ. ΑΛΕΥΡΑ, διά το συντονισμόν των ενεργειών των τμημάτων περιοχής ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ.

-Από της 29ης και μέχρις ενάρξεως των επιχειρήσεων, εγένετο εκπαίδευσις των ανδρών, βάσει συνταχθέντος προγράμματος και σχετικής διδασκαλίας περί ανταρτοπολέμου.

-Την 1.10.46 εγένετο επιθεώρησις του τμήματος υπό του Δ/τού της 81ης Περιοχής.

-Κατά τον χρόνον της συναντήσεώς μας μετά του κ. Διοικητού της 81ης Περιοχής και έχων υπ΄όψιν μου τας προφορικάς οδηγίας του ΓΕΣ υπέβαλον προφορικώς Σχέδιον ενεργείας, όπερ συνίστατο εν γενικαίς γραμμαίς ΄΄εις την κατάληψιν των εγγύς προς την κορυφογραμμήν κατωκημένων τόπων, επί σκοπώ αποστερήσεως των πηγών ανεφοδιασμού, αποκοπής συνδέσμων κ.λ.π.΄΄

-Προ μεν της ενάρξεως της εκκαθαριστικής ενεργείας, αυστηροτάτη επιτήρησις των κυριοτέρων οδικών κόμβων εξ αμφοτέρων των πλευρών του ΠΑΡΝΩΝΟΣ υπό τμημάτων χωρ/κής και λοιπών τμημάτων, κατά δε την εκκαθαριστικήν ενέργειαν κίνησις της Διλοχίας με κύριον άξονα : ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ – ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ – ΓΕΡΑΚΙ – ΚΟΣΜΑΣ.

-Την 8.10.46 εξεδόθη η υπ΄αριθ. 1 ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ της Περιοχής η οποία υιοθέτησε τούτο και καθώρισε τας λεπτομερείας της εκτελέσεως.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙV
ΠΟΙΑ Η ΚΛΙΜΑΚΩΣΙΣ ΤΩΝ ΔΥΝΑΜΕΩΝ

α)     ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ
Προ της ενάρξεως των εκκαθαριστικών ενεργειών η ΑΔΧΠ, λόγω των γεγονότων άτινα είχον συμβή εις την περιοχήν της, είχε συγκροτήση τα κάτωθι Μεταβατικά Αποσπάσματα εξ οπλιτών χωροφυλακής, ληφθέντων εξ άλλων περιοχών της, εις ας επεκράτει ησυχία.
α΄.   ΕΙΣ ΚΥΝΟΥΡΙΑΝ

1)    ΑΓ. ΠΕΤΡΟΝ έδρα Σ.Χ
-έδρα μεταβ. αποσπάσματος
Δύναμις τούτου: 24 οπλίται
οπλισμός: τυφέκιον συν έν οπλοπολυβόλον
Διοικητής είς ανθ/στής
Ζώνη ενεργείας : ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ

2)    ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ
-έδρα Σταθμού (8 άνδρες)
-έδρα Μετ. αποσπάσματος: Δύναμις 20 ανδρών περίπου
-οπλισμός: τυφέκιον συν 2 οπλοπολυβόλα
-Διοικητής: Ανθ/στής ΘΩΜΑΣ
Ζώνη ενεργείας Περιοχή ΣΙΤΑΙΝΑΣ – ΠΡΑΣΤΟΣ-ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ -ΚΑΒΡΟΣ προς ΒΑΜΒΑΚΟΥ – προς ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ.

3)    ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ
-έδρα Σταθμού (8-10) άνδρες
-έδρα Μεταβ. αποσπάσματος 25-30 άνδρες
-οπλισμός: τυφέκιον συν 4 οπλοπολυβόλα
-Διοικητής : ο ανθ/ρχος ΦΡΙΔΑΣ
Ζώνη ενεργείας: Περιοχή ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ -ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ – προς ΚΟΣΜΑΝ.

4)    ΚΟΣΜΑΣ
-έδρα Σταθμού 8-10 άνδρες
-έδρα Μεταβ. αποσπάσματος
-οπλισμός: τυφέκιον συν οπλοπολυβόλον
-Διοικητής: ο υπενωματάρχης ή ανθ/ρχος ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ.
Ζώνη ενεργείας: Περιοχή ΚΟΣΜΑ – ΜΟΝΗ ΕΛΩΝΗΣ – ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ κ.λ.π.
β΄    Εις την κοιλάδα ανα/κώς ΕΥΡΩΤΑ

«Περιοχή ΔΙΟΙΚ. ΧΩΡ/ΚΗΣ ΣΠΑΡΤΗΣ»
1)    ΚΑΡΥΕΣ
-έδρα Σταθμού
-έδρα αποσπάσματος 25-30 άνδρες
-οπλισμός: τυφέκιον συν 2 οπλοπολυβόλα
-Διοικητής: αξ. Χωροφυλακής
Ζώνη ενεργείας: ΒΑΡΒΙΤΣΑ – ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΟΝΟΔΕΝΔΡΙ και προς ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ & ΑΓ. ΠΕΤΡΟΝ.

2)    ΒΑΣΣΑΡΑ. Μ. απόσπασμα εκ 30 ανδρών περίπου συν 3 οπλοπολυβόλα.

3)    ΖΑΡΟΦΩΝΑ. Μ. απόσπασμα 20-25 ανδρών συν οπλοπολυβόλον υπό υπενωματάρχην ΚΡΗΤΙΚΟΝ.
-Άπαντα τα άνω αποσπάσματα υπό τας διαταγάς του Μοιράρχου ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, ήτοι : ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ και ΣΠΑΡΤΗΣ, εν ω θα έδει να υπήρχε ιδία Διοίκησις εις εκάστην περιοχήν, λόγω εδαφικής διαμορφώ-σεως του ΠΑΡΝΩΝΟΣ.-
Το τοιούτον εκφεύγει της αρμοδιότητός μου και αρμόδιον να θεραπεύση το μειονέκτημα τούτο κατά την γνώμην μου, είναι το Αρχηγείον Χωροφ/κής ή η Ανωτέρα Δ/σις Πελοποννήσου.-

γ΄    ΛΟΙΠΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΕΩΣ
1)    Ανατολικώς του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και βορείως τούτου υπήρχον σχετικαί δυνάμεις εξ εντοπίων με ελάχιστον οπλισμόν και πυρ/κά, πλην όμως καλώς οργανωμέναι και πειθαρχικαί.
2)    Δυτικώς ΠΑΡΝΩΝΟΣ
Από ΚΑΡΥΟΝ – ΒΑΡΒΙΤΣΑ – ΒΡΕΣΘΕΝΑ – ΒΑΣΣΑΡΑΣ -ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ και Νοτιώτερον υπήρχον σημαντικαί τοιαύται με ισχυρόν οπλισμόν.

3)    Εις περιοχήν ΚΡΕΜΑΣΤΗΣ – ΝΙΑΤΑΣ. ΄Ετεραι δυνάμεις υπό άριστον από πάσης απόψεως ηγήτορα και καλώς οργανωμέναι και πειθαρχικαί.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ V
ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΑΙ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ

Διά την επιτυχίαν των εκκαθαριστικών ενεργειών προεβλέφθη η επιτήρησις τόσον των ακτών από ΑΣΤΡΟΥΣ – ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ, της αποστολής ταύτης ανατεθείσης εις όργανα χωροφ/κής, όσον και του άξονος της δημοσίας οδού ΣΠΑΡΤΗΣ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ, καθώς και της εγκαρσίας ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ -ΑΓ. ΠΕΤΡΟΣ – ΜΟΝΗ ΜΑΛΕΒΙΣ – ΑΓ. ΙΩΑΝΝΗΣ.
– Προς τον σκοπόν τούτον διετέθη εις την κοιλάδα Ευρώτα μερίμνη ΑΔΧΠ: ο Μοίραρχος ΚΟΤΣΙΡΑΣ με τας κατά τόπους δυνάμεις χωροφυλακής ή τινών ενισχύσεων.
– Εις πέντε ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ-ΒΟΥΡΒΟΥΡΑ είς ανθ/ρχος.
– Εις περιοχήν ΤΡΙΓΩΝΟΥ ΑΓ. ΙΩΑΝΝΟΥ – ΣΤΟΛΟΣ – ΜΕΛΙΒΟΥ, τμήματα χωρ/κής ΑΣΤΡΟΥΣ ενισχυμένη υπό εντοπίων.
– Διά τα τμήματα Ανατολικώς του ΠΑΡΝΩΝΟΣ ως συντονιστής είχε ορισθή ο Λοχ. Πεζ. ΑΛΕΥΡΑΣ.
– Διά τα τμήματα Δυτ. ΠΑΡΝΩΝΟΣ ο αρμόδιος Διοικητής των είχε λάβει σαφείς εγγράφους και προφορικάς εντολάς παρά του υποφαινομένου & υπό του κ. Διοικητού της 81ης Περιοχής.
Ως σύνδεσμος παρά του υποφαινομένου είχεν αποσταλλεί ο Μοίραρχος ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VΙ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Αι παρασχεθείσαι μοι πληροφορίαι συνοψίζονται εις τας κάτωθι:
1)     υπό της Περιοχής ότι αι δρώσαι συμμορίαι δεν υπερβαίνουσι τους 100 ενόπλους και ότι ο οπλισμός των περιλαμβάνει τυφέκιον και αυτόματα πάσης προελεύσεως, εν αναλογία 30%.
2)     ότι η συμμορία ΛΑΤΣΗ δρώσα εις περιοχήν ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ έχει ως ορμητήριόν της τον ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑΝ υψ. 1763 και ότι η τοποθεσία είναι οργανωμένη (πληροφορίαι ΙΙ Γραφ. ΓΕΣ, βάσει εκθέσεων ΑΛΕΥΡΑ και ΣΚΑΡΑΝΤΑΒΟΥ).
3)     ότι υπό της υποδ/σεως χωροφυλακής ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ κοινοποιηθείσης μοι διά της υπ΄αριθ. 7/2/82/4.10.46 ΔΑΔΧΠ δρώσαι συμμορίαι εις την περιοχήν της κατέχουσι τας κάτωθι θέσεις εις το συγκρότημα του ορεινού έγκου ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΟΥ (1763) ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΣΟΥΓΛΙ – ΧΙΟΝΙ – ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ – ΦΤΕΡΟΛΑΚΑ – ΚΑΚΙΑ ΠΛΕΥΡΑ -ΑΓΡΙΑΛΟΥ.
-ότι εντός σπηλαίων υπαρχόντων επί του ΠΑΡΝΩΝΟΣ Προφ. ΗΛΙΑΣ (1935) έχουσι αποθήκας τροφίμων και πυρομα/κών και εις κεκαλυμμένας δασώδεις εκτάσεις των άνω περιοχών.
-ότι εις θέσιν περί την περιοχήν ΦΟΝΕΥΜΕΝΟΙ (υψ. 1270) επί του ΖΥΓΟΥ, αμέσως Δυτ. ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ περί τα 4 χιλ. – αποθήκαι εντός σπηλαίων (πληροφορία ΑΔΧΠ).
-και άλλαι πληροφορίαι σχετικαί με την δράσιν των λοιπών συμμοριτών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VΙΙ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ Α΄ ΠΕΡΙΟΔΟΥ ΠΑΡΝΩΝΟΣ από 11.10.46-25.10.46

-Η Διλοχία συμπληρώσασα τας ελλείψεις της εις ιματισμόν και βελτιωθέντος του καιρού ήχθη με μέτρα ασφαλείας οδικώς από ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ εις την περιοχήν ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ ένθα χώρος εξορμήσεώς της.

-Διά την μεταφοράν της διετέθησαν αυτοκίνητά τινα κατόπιν Δ/γής της 81ης Περιοχής του ΒΚΤ.

-Προ της εξορμήσεως συνεγκέντρωσα τους πολίτας του χωρίου προς ους ωμίλησα ζητήσας την ενίσχυσιν και συνδρομήν των εις κτήνη και έμψυχον υλικόν, διά την εξασφάλισιν του άξονος εφοδιασμού μέχρι του Πρώτου σταθμού Πορείας ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ.

Τω όντι ο κόσμος με ευχαρίστησιν, προθυμίαν και άνευ γογγυσμού τινός έδωσε τα αιτηθέντα.

-Αι αναληφθείσαι εκκαθαριστικαί ενέργειαι των τμημάτων εγένοντο με μεγάλην προθυμίαν μεγίστην φιλοτιμίαν με ζήλον και αφοσίωσιν.

Οι οπλίται αμιλλώμενοι μεταξύ των εδείχθησαν υπέροχοι, κατά τρόπον ώστε ουδείς να παρουσιασθή βραδυπορών ή μεμψοιμερών παρά την τραχύτητα των εδαφικών συνθηκών.

Ουδεμία ύποπτος εδαφική περιοχή ή υποδειχθείσα ή γνωστή εκ των προτέρων έμεινεν ανεξερεύνητος, έστω και αν αύτη ευρίσκετο εις μέρος άβατον.

-Ειδικώς οι χωρικοί γνώσται εν πάσι λεπτομερεία του εδάφους συνετέλεσαν κατά πολύ εις την εξερεύνησιν, ανερχόμενοι μεθ΄ημών τας αλληλοδιαδόχους κορυφογραμμάς του ΠΑΡΝΩΝΟΣ, εις ύψος 1900 μ. περίπου και κατερχόμενοι εις αποκρύμνους, αποτόμους και κεκαλυμμένας υπό δασών χαράδρας.

Δι’ ο ανήκει πας έπαινος εις τους συμμετασχόντας της επιχειρήσεως κατοίκους ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ- ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ και λοιπών περιοχών ανατολικώς του ΠΑΡΝΩΝΟΣ.

Ειδικώτερον εξερευνήθη σπιθαμήν προς σπιθαμήν η περιοχή του ΠΡΟΦΗΤΟΥ ΗΛΙΑ (ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ) υψ. 1765, καθ’ όσον εφέρετο αύτη ως το μόνον ορμητήριον των συμμοριτών, ως ανωτέρω αναφέρεται.

Και ούτω αι πληροφορίαι περί κρυσφυγέτων ή αποθηκών, ή οργανωμένων τοποθεσιών εις την περιοχήν ταύτην απεδείχθησαν αβάσιμαι και εστερημέναι πάσης αληθοφανείας, καθ’ όσον το τοιούτον εξηκριβώθη λόγω της ανόδου δύο Ταγματαρχών, 8 αξιωματικών και απάσης της Διλοχίας και λοιπών πολιτών, επί της ως είρηται περιοχής.

-Εις τας εξερευνουμένας περιοχάς δεν αναπαυόμην μόνον με την προχωρητικήν κίνησιν, αλλ΄εγκαθίστων και τμήματα ενεδρών, εγένετο δε αντιστροφή τμημάτων προς τα οπίσω.

-Μια τοιαύτη αντιστροφή, εις την ως είρηται περιοχήν, εστέφθη υπό επιτυχίας προς ΑΓΡΙΑΛΟΥ – ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΪΚΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ, ένθα ευρέθησαν είδη τινά κλινοστρωμνής, αποθήκη με 50-80 οκάδες γεώμηλα και άλλα τινά είδη πυρποληθέντα λόγω αδυναμίας μεταφοράς των.

-Ετέρα αντιστροφή εγένετο εκ του ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ προς την περιοχήν ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ υπό τμημάτων του ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ και ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ, μετά την αποχώρησίν των εκ της φάλαγγος του Στρατού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

α)     Τα τμήματα πολιτών τα ενεργούντα δυτικώς του ΠΑΡΝΩΝΟΣ δεν εκινήθησαν ως έδει, ει μη μόνον κατά την πρώτην ημέραν, καθ’ ην επετεύχθη ο σύνδεσμος εν χώρω και χρόνω, συμφώνως προς την Δ/γήν μου. Αλλά και εάν εκινήθησαν κατά τας μετέπειτα ημέρας, η κίνησίς των υπήρξεν λίαν περιορισμένη και μάλλον παρέμειναν εις τους χώρους της συγκεντρώσεώς των.

β)     Τα τμήματα χωροφ/κής άτινα είχον εντολήν να ευρίσκωνται εις ΠΗΓΑΔΑΚΙΑ – ΒΟΥΡΒΟΥΡΟΝ, επί τω σκοπώ απαγορεύσεως ενδεχομένης διαρροής συμμοριτών προς βορράν, απεσύρθησαν προόρως υπό της ΑΔΧΠ πιθανώς λόγω αναγκών της και ούτω 4-5 συμμορίται κατόρθωσαν να διαρρεύσωσι βορρείως εκ της θέσεως ΜΠΑΚΟΥΡΟΥ – ΧΑΝΙ.

Μετά της μιας φάλαγγος εβάδιζε πεζή ο υποφαινόμενος από περιοχής ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ μέχρι ΒΡΟΝΤΑΜΑ και μετά της ετέρας ο έτερος Ταγ/ρχης ΔΑΝΔΟΥΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ καθ’ όμοιον τρόπον, διά την λεπτομερή εφαρμογήν των διαταχθέντων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ VΙΙΙ
ΕΡΕΥΝΑΙ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΕΡΕΥΝΗΣ

Εις έκαστον χωρίον εγένετο έρευνα των οικιών και εγκαταστάσεις ενεδρών μετά την προχωρητικήν κίνησιν.
Τα αποτελέσματα τούτων υπήρξαν τα εξής :

Α΄    Εν ΑΓ. ΠΕΤΡΩ
Η σύλληψις των κρυπτομένων ανταρτών εις αχυρώνα και κατηγορουμένων διά τας αποπείρας κατά του σταθμού Χωρ/κής ΑΓ. ΠΕΤΡΟΥ
1)    ΠΕΝΕΣΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ
2)    ΑΤΣΑΛΗ
3)    Μιας γυναικός

Β΄    εν ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΩ
-Η σύλληψις του συμμορίτου ΣΤΡΑΤΗΓΗ ΜΙΧΑΗΛ
-16-18 συμμοριτών (εφεδρικοί) παρουσιασθέντες κατόπιν ενεργειών μου.
-του συμμορίτου ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ, παρουσιασθέντος μετά την αναχώρησίν μου μέσω της μητρός του ΕΥΑΓΓΕΛΟΥ ΛΑΤΣΗ, εις ου την οικίαν παρέμεινα εκ προθέσεως και κατόπιν υποσχέσεώς μου ότι δεν έχει να πάθη τίποτε. Ο περί ου πρόκειται ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΤΣΗΣ εκρύπτετο & παρουσιάσθη κατά την 24ην ώραν ενώπιόν μου. Ούτος είχεν συμμετάσχη εις την επίθεσιν, κατά πληροφορίας, κατά του περιοδεύοντος συμβουλίου εις ΝΙΑΤΑ. Αφέθη ελεύθερος τότε κατόπιν συνεννοήσεώς μου μετά του Μοιράρχου ΣΤΑΥΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΥ, προκειμένου να χρησιμοποιηθή ως μεσάζων και ότι διά τα περαιτέρω θα επελαμβάνετο ο ίδιος ατομικώς.
-Μια μοτοσυκλέτα Γερμανικού τύπου B.C.A. λελυμένη υπ’ αυξ. αριθ. 04142, εις την οικίαν του συμμορίτου ΚΑΡΑΚΙΤΣΟΥ.
-Μια μπαταρία αγγλικού τύπου L.V.C.Α.Σ.-
-Ακουστικά ασυρμάτου ΥΖ/3.
-Έν μικρόφωνον Ηαηθ Νο 3α
-Έν μικρόφωνον Respitator Νο 1
-Δύο βίσματα Νο 10
-Έν Μοτοσακόν αποτελουμένου εκ της μηχανής του με δύο τροχούς και με συμπαγή τα ελαστικά του.
-Χάλκινον σύρμα, μια ή δύο κουλούραι εις την οικίαν ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ.
-Άπαντα τα ως άνω είδη παρεδώθησαν την 18ην Οκ/βρίου υπό του επιτελούς μου Λοχ/γού ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗ ΝΙΚΟΛΑΟΥ εις τον Δ/τήν του σταθμού ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙΟΥ, υπενωματάρχην ΠΗΤΟΝ Κ. βάσει συνταχθέ-ντος πρωτοκόλλου.

ΕΙΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΕΪΚΑ ΚΑΛΥΒΙΑ
Είδη κλινοστρωμνής ανταρτών, κάπες, κουβέρτες, περί τας 50-80 οκάδες γεώμηλα, πυρποληθέντα λόγω αδυναμίας μεταφοράς των.

Γ΄    ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΚΟΣΜΑΣ
Συνελήφθησαν εξ ενέδρας οι συμμορίται ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΣ Ν., ενεχόμενος διά το επεισόδιον του χωρίου ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ ο ΚΟΤΣΩΝΗΣ ΣΩΤ. και ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ Σ., χρησιμοποιούμενοι ως σύνδεσμοι και πληροφοριοδόται.

Δ΄    ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΓΕΡΑΚΙ
Συνελήφθησαν εντός υπογείου καταφυγείου κατόπιν ερεύνης οι εγκληματίαι: ΤΡΑΪΦΟΡΟΣ Γ. κατηγορούμενος δι΄εκτελέσεις των εφ. λοχαγού ΑΡΒΑΝΙΤΗ ΘΕΟΔ. και Λοχαγού ΑΡΓΕΙΤΗ, ο ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ ΠΟΤΗΣ, ενεχόμενος διά την δολοφονίαν του Συντ/ρχου Χωρ/κής ΤΟΥΡΚΟΒΑΣΙΛΗ. Αμφότεροι παρεδόθησαν την 25ην. 10.46 εις τον εισαγγελέα ΣΠΑΡΤΗΣ ληφθείσης σχετικής αποδείξεως παραδόσεώς των.

Ε΄    ΕΙΣ ΧΩΡΙΟΝ ΒΡΟΝΤΑΜΑ
Εκ γενομένης ερεύνης ανευρέθη εις αχυρώνα ραδιόφωνον τύπου «ΖΕΝΕΡΑΛ ΕΛΕΚΤΡΙΚ» υπ’ αριθ. 1029 ανήκον εις τον αρχηγόν συμμορίας ΑΝΤΣΚΛΗΝ ΓΕΩΡΓΙΟΝ, παραδοθέν διά πρωτοκόλλου εις τον Πρόεδρον της Κοινότητος ΚΟΥΤΣΟΒΑΣΙΛΗΝ ΔΗΜ. και ιερέα ΧΟΝΔΡΟΝ ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΙΧ
ΔΙΑΔΟΧΙΚΟΙ ΣΤΑΘΜΟΙ ΠΟΡΕΙΑΣ

 1. ΚΑΣΤΑΝΙΤΣΑ
 2. ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ
 3. ΚΟΣΜΑΣ
 4. ΓΕΡΑΚΙ-ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ
 5. ΣΚΟΥΡΑ
 6. ΣΠΑΡΤΗ

ΑΞΩΝ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ
Ο άξων εφοδιασμού εξησφαλίσθη διά κτηνών εξ εκάστου χωρίου, των κατοίκων ευγενώς προσφερθέντων προς τούτο.

ΥΓΙΕΙΝΗ ΑΝΔΡΩΝ
– Πάρα πολύ καλή
– Ουδείς παρέμεινε βραδυπορών
– Σωματική αντοχή αρίστη
– Απώλειαι : Δύο οπλίται προ εκκινήσεως εις Ν/μείον

ΔΙΑΤΡΟΦΗ
– Πολύ καλή – παρασκευαζομένου πάντοτε συσσιτίου πλην των ημερών πορείας καθ’ ας διενέμετο ξηρά τροφή.
– Μεθ’ έκαστον άλμα κατά τας εσπερινάς ώρας παροχή θερμού ροφήματος.

ΔΙΑΓΩΓΗ ΑΞΙΩΜΑΤΙΚΩΝ
Πολύ καλή. ΄Απαντες εξετέλουν τας ανατιθεμένας εντολάς μετά προθυμίας και ζήλου.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ Χ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΙΙας ΦΑΣΕΩΣ
ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΙΣ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

Την 29ην.10.46 η Διλοχία κατόπιν Δ/γής της Περιοχής μετεστάθμευσεν εις ΤΡΙΠΟΛΙΝ μεταφερθείσα δι΄αυτοκινήτων και μέτρα ασφαλείας.
– Την 30ην.10.46 εκκινήθη οδικώς δι΄αυτοκινήτων εις ΚΑΛΑΜΑΣ.
– Αι επιχειρήσεις της περιόδου ταύτης αρξάμεναι την πρωίαν της 2ας Ν/βρίου από τον χώρον συγκεντρώσεως ΑΡΤΕΜΙΣΙΑ-ΓΙΑΝΙΤΣΑ-ΚΑΜΠΟ ΓΑΪΤΣΕΣ, επερατώθησαν αι μεν πρώται την εσπέραν της Πέμπτης (5ης) Ν/βρίου, αι δε προς την περιοχήν ΣΑΪΔΩΝΟΣ την εσπέραν της 7ης.11.46.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙ
ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

 • Απόσπασμα Χωρφ/κής ΑΛΑΓΩΝΙΑΣ, δυνάμεως 30 ανδρών υπό ανθ/ρχον ΜΠΟΥΓΑΝ.
 • Απόσπασμα ΓΙΑΝΙΤΣΗΣ, δυνάμεως 23 ανδρών υπό ανθ/ρχον ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΝ.
 • Απόσπασμα ΓΑΪΤΣΩΝ, δυνάμεως 25 ανδρών.
 • Δύναμις σταθμού υποδ/σεως Χωρφ/κής ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ
 • Πολίται ένοπλοι βάσει του Νόμου Τ.Ο.Δ εκ περιοχής ΕΥΑΣ-ΑΛΑΓΩΝΙΑΣ – ΠΥΛΟΥ κ.λ.π. κατόπιν Διαταγής Διοικήσεως Χωροφυλακής Μεσσηνίας.
 • Επί πλέον διά Δ/γής της ΑΔΧΠ εκινητοποιήθησαν προς αντιστοίχους τομείς δυνάμεις των Δ/σεων Χωροφ/κής ΣΠΑΡΤΗΣ – ΓΥΘΕΙΟΥ – ΥΠΟΔ/ΣΕΩΣ ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ – ΜΕΛΙΓΑΛΑ, επί τω σκοπώ φράξεως απασών των διαβάσεων του ΤΑΫΓΕΤΟΥ προς την κοιλάδα του ΕΥΡΩΤΑ και προς το υψίπεδον ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΙ
Π Λ Η Ρ Ο Φ Ο Ρ Ι Α Ι

Εκ των παρασχεθεισών μοι πληροφοριών υπό της Δ.Χ. ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ, αι συμμορίαι ευρίσκοντο εις τας κάτωθι περιοχάς :

Υψώματα εκατέρωθεν ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ : δύναμις 40-50 άνδρες.
– Εις περιοχήν ΛΙΠΟΒΟΥΝΙ υψ. 1610 άνωθεν ΠΛΑΤΑΝΑΚΙΟΥ (5-10 άνδρες).
– Εις περιοχήν ΡΙΝΤΟΜΟΥ – ΚΑΡΕΑΣ -ΑΥΧΗΝ ΒΕΛΕΤΣΙ μεταξύ ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ – ΝΕΡΑΪΔΟΒΟΥΝΙ υψ. 1901 – 2025 με αρχηγούς συμμοριτών τους ΞΥΔΕΑΝ, ΤΙΤΟΝ, ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΝ κ.λ.π.
– ότι εις τας περιοχάς ΚΑΜΠΡΟΒΕΤΣ ή ΚΟΜΒΕΛΙ παρά τα όρια των Νομών ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ – ΛΑΚΩΝΙΑΣ, υπάρχουσι αποθήκαι πυρομαχικών και εις την περιοχήν ΞΕΡΟΒΟΥΝΑΣ (1852) αποθήκη τροφίμων.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΙΙ
ΕΔΑΦΟΣ

Γενικώς το έδαφος εις την περιοχήν του ΤΑΫΓΕΤΟΥ, από των Βορρείων και Δυτικών κλιτύων είναι κατ΄εξοχήν ορεινόν, απόκρημνον -διακεκομένον – και λίαν βραχώδες, με διαδοχικάς κορυφογραμμάς εις το εσωτερικόν απολύτου ύψους άνω των 1500 μ.
– με βαθείας και αποκρύμνους χαράδρας, τελείως ακάλυπτον προς τας κορυφάς λόγω του πετρώδους και κεκαλυμμένον εις τας προσβάσεις.
– ατραποί ανευρίσκονται μόνον υπό οδηγών εις τας ατελευτήτους χαλικώδεις εκτάσεις.

Μόνον δι’ αναρριχήσεως είναι δυνατόν να προσπελάσει τις τας υψηλοτάτας και αποτόμους κορυφάς.
– Υπό τοιαύτας εδαφικάς συνθήκας τα τμήματα ανελάμβανον τας διαταχθείσας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙV
ΒΑΘΟΣ ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΕΩΣ

Το βάθος εξερευνήσεως από την γραμμήν εξορμήσεως : ΑΡΤΕΜΗΣΙΑ – ΓΙΑΝΙΤΣΑ – ΓΑΪΤΣΕΣ, προς ανατολάς, διήκει από Β προς Νότον επί της κορυφογραμμής: ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ ή (ΠΟΤΕΙΣΙΩΝΕΣ) – ΞΙΡΟΒΟΥΝΙ υψ. 1852 – υψ. 1652 ΚΟΜΒΕΛΙ – ΑΥΧΗΝ – ΒΕΛΕΤΣΙ (Μεταξύ ΤΡΑΓΟΒΟΥΝΙ – ΝΕΡΑΪΔΟΒΟΥΝΙ (υψ. 1901 υψ. 2125) – ΡΙΝΤΟΜΟ – ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ (υψ. 1578).

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧV
ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

 • Κατά την ενεργηθείσαν εξερεύνησιν εις θέσιν ΠΟΤΕΙΣΙΩΝΕΣ (ΚΟΡΦΟΒΟΥΝΙ) ανευρέθη καταυλισμός 7-8 συμμοριτών καταστραφείς.
 • Οι συμμορίται πληροφορηθέντες τα των επιχειρήσεων ετράπησαν εγκαίρως προς τα χωρία της ΣΠΑΡΤΗΣ τα εγγύς προς την κορυφογραμμήν ή και Δυτικώς υποθαλπόμενοι υπό χωρικών ή και ακόμη πιθανώς να κατέφυγον, υποθαλπόμενοι εις ΣΠΑΡΤΗΝ – ΚΑΛΑΜΑΣ ή και κωμοπόλεις.
 • εις εκάστην των περιοχών του αυχένος ΒΕΛΕΤΣΙ και ΡΙΝΤΟΜΟΥ εθεάθησαν 3-4 συμμορίται εις εκάστην περιοχήν επί των κορυφών και από αποστάσεις 1500-2000 μέτρων καταδιωχθέντες και βληθέντες δι’ όλμων 3-5 βλημάτων άνευ αποτελέσματος.
 • Εις την περιοχήν ΓΙΑΝΝΙΤΣΗΣ πλησίον της Μονής ΝΤΙΜΙΟΒΗΣ συνελήφθη ο σύνδεσμος Μάλαμας εξάδελφος του συνωνύμου συμμορίτου.
 • Αποτέλεσμα της συλλήψεώς του και κατόπιν πιέσεως υπήρξε η παράδοσις εις την Δ/σιν Χωροφ/κής Μεσσηνίας του συμμορίτου ΜΑΛΑΜΑ, ενεχομένου διά πολλούς φόνους.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧVΙ
ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

1)     Κατά πληροφορίας συλληφθέντων δύο νεαρών ποιμένων καταγομένων εκ ΤΡΥΠΗΣ η ενέργεια του αποσπάσματος ήτο γνωστή εις τους χωρικούς, άγνωστον πως, προ τριών ημερών.
2)     Καίτοι είχεν διαταχθή η απομάκρυνσις των ποιμνίων προ καιρού οι κατά τόπους σταθμοί χωροφυ/κής της ΔΙΟΙΚ. ΣΠΑΡΤΗΣ και ιδίως της ΤΡΥΠΗΣ δεν είχον επιβλέψει προς τούτο, εν αντιθέσει προς την περιοχήν της Μεσσηνίας εις ην εγκαίρως είχε πραγματοποιηθή η απομάκρυνσίς των.
Το τοιούτον εγένετο αντιληπτόν και υπό του ΑΔΧΠ ελθόντος εις ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΑΛΑΓΩΝΙΑΣ και παρακολουθήσαντος τας επιχειρήσεις από 15ης-16ης ώρας της 2ας Ν/βρίου.
3)     Ο Διοικητής του Σταθμού Χωρ/κής ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ ονόματι ΜΠΟΥΓΑΣ δεν εξετέλεσεν την εκδοθείσαν διαταγήν μου επιχειρήσεων όπως κινηθή και φράξη τας οδεύσεις ΤΣΕΡΙΑ και ΔΙΑΣΕΛΟ – ΧΑΛΑΣΜΕΝΟ. Κατά του περί ου πρόκειται υποβληθή ειδικήν αναφοράν.
4)     Κατά τας επιχειρήσεις προς ΣΑΪΔΩΝΑ ο υπο/ρχος ΠΑΠΑΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΥ δεν εξετέλεσε την Διαταγήν μου επιχειρήσεων καίτοι διετάχθη τηλεφωνικώς υπό του υποφαινομένου προφασισθέντος ότι μετέβη προς εξερεύνησιν την 5 Ν/βρίου, χωρίς να έχη λάβη προς τούτο ειδικήν εντολήν αλλά παρέμεινεν κατά την ημέραν της 6 Ν/βρίου εις ΕΞΩΧΩΡΙ μετά ενόπλων χωρικών και ούτω η επιχείρησις εγένετο υπό της Διμοιρίας της αποβιβασθείσης εις ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΝ και της τοιαύτης του ΚΑΜΠΟΥ – ΣΙΛΙΝΟΒΑΣ.
Κατ’ αυτού υποβάλω την συνημμένην αναφοράν.-

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧVΙΙ
ΕΝΤΥΠΩΣΕΙΣ ΔΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΑΣ
(ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ)

α)     Εκ των συλλεγεισών πληροφοριών προκύπτουσι τα κάτωθι :
Υπό του συλληφθέντος συμμορίτου ΣΤΡΑΤΗΓΗ, ότι μεταξύ των συμμοριτών ΚΟΝΤΑΛΩΝΗ – ΛΑΤΣΗ, ΣΦΑΚΙΑΝΟΥ έχει προκύψει μεγάλη διάστασις.
-ότι κατά την επίθεσιν της ΒΑΜΒΟΥΚΑΣ ΒΑΡΒΙΤΣΗΣ κ.λ.π. εστερούντο πυρ/κών και ότι έν αυτόματον κατεστράφη.
-ότι μετά μεγίστης φειδούς χορηγούσι πυρ/κά και μόνον εις τους εμπίστους των.
-ότι από απόψεως επισιτιστικής καταστάσεως και αμφιέσεως ευρίσκονται εις αθλίαν κατάστασιν.

β)     Εκ πληροφοριών της Ηγουμένης της Μονής ΜΥΣΤΡΑ ο Σφακιανός έχει τύψεις συνειδήσεως και ρέπει ήδη προς την Θρησκομανίαν, αιτιώμενος τα θεία «διατί τον έφεραν εις ό σημείον ευρίσκεται».

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
γ)     ως σύνδεσμοί των χρησιμοποιούνται διάφοροι οδηγοί αυτοκινήτων της ΥΕΚΑ οι οποίοι τους εφοδιάζουσι ιδία εις περιοχήν ΣΠΑΡΤΗ – ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ δι΄εφημερίδων και λοιπών ειδών.

δ)     Επί πλέον υλοτόμοι, ως ο φονευθείς υπό αγνώστων ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ εκ ΒΑΜΒΑΚΟΥ, ο οποίος άλλοτε ήτο υπάλληλος του Υπουργείου Γεωργίας και παρητήθη. Πιθανόν να εχρησιμοποιήτο και ως σύνδεσμος και χρηματοδότης των (πληροφορίαι συλλεγείσαι παρά χωρικών).

ε)     Ομοίως ο εργολάβος της οδού ΣΠΑΡΤΗΣ – ΑΛΑΓΩΝΙΑΣ ονόματι ΜΗΤΣΟΥΛΑΣ, γνωστός διά τα κουμμουνιστικά του φρονήματα, ως μοι ανακοίνωσε ο Δ/τής του αποσπάσματος ΑΛΑΓΩΝΙΑΣ ανθ/ρχος ΜΠΟΥΓΑΣ. Πάντα τ΄ανωτέρω αναφέρω υπό τύπον πληροφοριών ίνα η Κεντρική Υπηρεσία λάβη τα προσήκοντα μέτρα εις το προσεχές μέλλον, ερχομένη εις συνεννόησιν με έτερα Υπουργεία ή Γεν. Ασφάλειαν ή το ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΧΩΡΟΦΥΛΑΚΗΣ.

ΣΧΕΤΙΚΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

-Οι αρχηγοί των περί ων πρόκειται, προέρχονται εκ των αποσυμφορηθέντων.
-Αι δυνάμεις των δεν υπερβαίνουσι τους 40-50 ενόπλους οίτινες συγκεντρούνται οσάκις πρόκειται να ενεργήσωσι, μεθ’ ο κατανέμονται καθ΄ομάδας 5-10 ενόπλων, με έργον την ληστείαν και διαρπαγήν των προϊόντων των χωρικών, επί τω σκοπώ εξασφαλίσεως της διατροφής και προσπορισμού χρηματικών ποσών εν συνεργασία με επιτηδείους εμπόρους των πόλεων, ίνα δε προσπορίζωνται και οικονομικής ενισχύσεως υπό του Κ. Κόμματος, ενεργούσι επιδρομάς κατά των αστυν. Σταθμών και κατά πολιτών αντιτιθεμένων ιδεολογικώς.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧVΙΙΙ
ΤΡΟΠΟΣ ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΕΩΣ ΠΑΡΝΩΝΟΣ ΠΡΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΝ ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ – ΚΟΙΛΑΔΟΣ ΕΥΡΩΤΑ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΠΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΤΟΥΤΟΥ ΜΕΤΑ ΤΑΫΓΕΤΟΥ

Εκ της Γενικής εξετάσεως του εδάφους προκύπτει ότι το πλέον νευρολογικόν και ευαίσθητον σημείον της περιοχής της Πελοποννήσου είναι ο ΠΑΡΝΩΝ.

-Ο ορεινός ούτος όγκος είναι ο συνδετικός κρίκος μεταξύ ΤΑΫΓΕΤΟΥ προς Νότον αφ΄ενός και των καταληγουσών οροσειρών προς ΑΡΩΑΝΙΑ αφ’ ετέρου.

Ειδικώς: Η περιοχή του είναι κεκαλυμμένη από πυκνοτάτας δασικάς εκτάσεις, με βατόν οδικόν δίκτυον, με πολλούς και πλουσίους κατωκημένους τόπους, κειμένους εκατέρωθεν της από Β προς ΝΑ διηκούσης κορυφογραμμής του.

-Οι κατωκημένοι τόποι :

ΒΑΡΒΙΤΣΑ – ΜΕΓΑΛΗ ΒΡΥΣΗ – ΤΣΙΤΖΙΝΑ – ΑΓΡΙΑΝΟΙ – ΖΑΡΑ-ΦΩΝΑ, αποτελούσι τας θερινάς διαμονάς των χωρίων της αριστεράς όχθης του ΕΥΡΩΤΑ ήτοι : ΒΑΣΣΑΡΑ – ΧΡΙΣΑΦΑ – ΖΟΥΠΑΙΝΑΣ. Το ήμισυ σχεδόν των κατοίκων εξ εκάστου χωρίου παρέμενεν κατά την διάρκειαν του χειμώνος λόγω των κτημάτων εις τα πρώτα τοιαύτα, το δε έτερον ήμισυ κατέρχεται εις τα δεύτερα.

-Τούτ’ αυτό συμβαίνει και με τα χωρία ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ – ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ – ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ – ΚΟΣΜΑΣ – ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ – ΓΕΡΑΚΙ, οι κάτοικοι των οποίων κατέρχονται προς ΛΑΚΩΝΙΑΝ.

-Κατά συνέπειαν παρέχεται αρίστη διατροφή, περίθαλψις και πολύ καλαί συνθήκαι διαβιώσεως των συμμοριτών, παρά την θέλησιν των κατοίκων.

-Τα άνω πλεονεκτήματα δεν παρέχονται υπό του ΤΑΫΓΕΤΟΥ εις ον σπανίζουσι οι κατωκημένοι τόποι, εγγύς προς την κορυφογραμμήν, αλλά και αν υπάρχουσι τοιούτοι είναι πτωχοί.

-Η διαμόρφωσίς του είναι ακάλυπτος, ορεινή, και κατ΄εξοχήν βραχώδης.

-Ούτος χρησιμοποιείται ως δεύτερον ορμητήριον εν περιπτώσει ανάγκης μετά ενδεχομένην αναχώρησίν των εκ ΠΑΡΝΩΝΟΣ.

Συνεπώς ο σύνδεσμος ούτος δέον να αποκοπή

Οσον διά την εξασφάλισιν της κατοχής του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και αποκοπήν του συνδέσμου μετά του ΤΑΫΓΕΤΟΥ, υποβάλω τα κάτωθι :

Α)    ΕΞΑΣΦΑΛΙΣΙΣ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΟΣ

1)    Να εγκατασταθή μονίμως τμήμα δυνάμεως 30-40 ανδρών με ισχυρόν οπλισμόν εις ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ.

Το τμήμα τούτο θα χρησιμοποιήται ως σταθερά βάσις Μεταβατικού αποσπάσματος χωρ/κής αναλόγου δυνάμεως με έδραν το ΠΑΛΑΙΟΧΩΡΙ προς έλεγχον αφ’ ενός μεν της ΚΥΝΟΥΡΙΑΣ, αφ’ ετέρου δε της κορυφογραμμής του ΠΑΡΝΩΝΟΣ προς Δυσμάς.

2)    Εις το τρίγωνον ΓΕΡΑΚΙ – ΒΡΟΝΤΑΜΑΣ – ΖΟΥΠΕΝΑ να εγκατασταθή τμήμα δυνάμεως λόχου προς αποκοπήν του συνδέσμου μεταξύ των Νοτίων προσβάσεων του ΠΑΡΝΩΝΟΣ και του ΛΥΚΟΒΟΥΝΙ -ΜΕΣΟΒΟΥΝΙ και προς Ν.Α.

3)    Αι βόρρειαι προσβάσεις από δυσμών να εξασφαλισθώσι δι΄εγκαταστάσεως τμήματος δυνάμεως 30-40 ανδρών με ισχυρόν οπλισμόν εις το χωρίον ΒΑΣΣΑΡΑ εις ο παρατηρούνται συχνά επιδρομαί συμμοριτών.

Το τμήμα τούτο θα χρησιμοποιείται ως σταθερά βάσις Μεταβατικού αποσπάσματος χωροφ/κής αναλόγου δυνάμεως, εγκατασταθησομένου είτε εις ΒΑΣΣΑΡΑ είτε εις ΚΡΙΣΑΦΑ.

Β)    Διά την εξασφάλισιν της κοιλάδος του ΕΥΡΩΤΑ να εγκατασταθή τμήμα δυνάμεως Λόχου εις ΣΠΑΡΤΗΝ, το οποίο να εγκαταστήση μονίμως τα κάτωθι φυλάκια.

α)  εις ΒΑΣΣΑΡΑ
β)  εις ΤΡΥΠΗΝ προς αποκοπήν του συνδέσμου ΤΑΫΓΕΤΟΥ ή ΠΑΡΝΩΝΟΣ διά ΜΕΓ. ΛΑΓΚΑΔΑΣ.
Η περιοχή ιδίως της ΤΡΥΠΗΣ μετά των παρακειμένων ορεινών χωρίων ΛΟΓΓΑΣΤΡΑΣ- ΣΟΥΣΤΙΑΝΟΙ είναι η πλέον παραγωγική εις συμμορίτας.
Η κατεύθυνσις της ΑΡΝΑΣ να εξασφαλισθή ισχυρώς υπό της Χωρ/κής διά μεταβατικού αποσπάσματος προς αποκοπήν του συνδέσμου από ΚΑΡΔΑΜΥΛΗΣ-ΤΣΕΡΙΑ-ΓΑΪΤΣΕΣ εκ της περιοχής ΜΕΣΣΗΝΙΑΣ.

Γ)    Η ΚΟΙΛΑΣ ΤΟΥ ΑΝΩ ΝΕΔΟΝΤΟΣ

Να εγκατασταθή τμήμα δυνάμεως 30 ανδρών εις ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ ΑΛΑΓΩΝΙΑΣ ή εις ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΝ, επί σκοπώ αποφράξεως από Δυσμών της ΜΕΓΑΛΗΣ ΛΑΓΚΑΔΑΣ ΠΡΟΣ ΣΠΑΡΤΗΝ.

Η ήδη θέσις του αποσπάσματος εις ΑΛΑΓΩΝΙΑΝ δεν εξυπηρετεί την κατάστασιν, διότι διά να αχθή τούτο εις την άνω περιοχήν απαιτούνται 5 ώραι.

Επί πλέον από ΑΡΤΕΜΗΣΙΑΣ μέχρι ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ και έτι ανατολικώτερον, υπάρχει δημοσία οδός μήκος 10 μιλλίων δυναμένη να διανυθή εντός 20 λεπτών δι΄αυτοκινήτου.

Επί πλέον ελέγχονται πάσαι αι οδεύσεις από ΛΙΠΟΒΟΥΝΙ -ΠΛΑΤΑΝΑΚΙ προς ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΝ.

-Να εξασφαλισθή διά φυλακίου η Γέφυρα του ΤΡΙΠΟΤΑΜΟΥ επί του ΝΕΔΟΝΤΟΣ, καθ΄όσον υπάρχει κίνδυνος να ανατιναχθή, ως προ δύο περίπου μηνών εγένετο, φρασσομένων εν ταυτώ των διαβάσεων προς ΠΟΛΛΙΑΝΗΝ και εκείθεν προς το οροπέδιον της ΜΕΓΑΛΟΥΠΟΛΕΩΣ.

Η εγκατάστασις των άνω τμημάτων κατά την γνώμην μου δέον να γίνη το δυνατόν ταχύτερον προς περιφρούρησιν της ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΥ, εξ ενδεχομένης ενισχύσεως των συμμοριτών, κατόπιν μάλιστα των παρατηρουμένων γεγονότων εις άλλας περιοχάς. Έστω και επί τρίμηνον ή τετράμηνον. Εάν το τοιούτον δεν είναι εφικτόν, τότε δέον να ενισχυθή η χωροφυλακή Α.Δ. ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΣΟΥ εις ως άνω περιοχή δι’ ανδρών αρτίως εξοπλισμένων με ισχυρόν οπλισμόν, καθ΄όσον δεν είναι δυνατόν να γνωρίζη τις, τι είναι δυνατόν να παρουσιασθή εις το εγγύς μέλλον. Αι νυν Δυνάμεις Χωροφ. είναι ανεπαρκείς και εν πολλοίς ουχί επαρκώς εξοπλισμέναι προς εμπέδωσιν της τάξεως προς πάσας τας κατευθύνσεις, εις τρόπον ώστε να μη παρουσιάζεται το φαινόμενον ενδεχομένης υποκαταστάσεώς της.

Εάν δε ήθελε πραγματοποιηθή η ενίσχυσίς της διά πολιτών συμφώνως των Νόμων Τ.Ο.Δ ούτοι δέον να υπάγωνται υπό αξ/κών χωροφυλακής και να μη αφίνωνται μόνοι υπό τας διαταγάς των αρχηγών των προς πρόληψιν ατασθαλιών.

ΚΕΦΑΛΑΙΟΝ ΧΙΧ

ΠΟΙΑ Η ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ ΤΗΣ ΥΠΑΙΘΡΟΥ

ΚΑΙ ΠΩΣ ΔΕΟΝ ΝΑ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΘΗ

Οι κάτοικοι των περιοχών εξ ων διήλθεν η Διλοχία συνέχονται υπό του τρόμου και φόβου των ανταρτών και υπό ατασθαλιών τινών ανευθύνων οργάνων, εις α ασφαλώς θα έχουσι εμφιλοχωρήση ύποπτα και επικίνδυνα στοιχεία διαπράττοντα παρανομίας και προκαλούντα διά των αστόχων των ενεργειών, την εξέγερσιν των χωρικών επιζητούντων ως μόνην σωτηρίαν των το ΒΟΥΝΟ και το όπλον.

 • Διά των κακών των πράξεων αι συμμορίαι υποβοηθούνται εμμέσως και πολλαπλασιάζουσι τας τάξεις των.

-Τα άλλοτε ανταρτοκρατούμενα χωρία και ιδίως ο ΑΓ. ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ κατά την κάθοδόν μας ήτον κενόν κατοίκων.

 • Οι κάτοικοι ήσαν κρυμμένοι εις τα σκήνα και εις τους αχυρώνας, πλην γερόντων τινών.
 • Προ της καταστάσεως ταύτης ευρεθείς, ηναγκάσθην να συγκεντρώσω τους χωρικούς και να τους ομιλήσω ότι δεν πρόκειται περί επιδρομής κατακτητών ή ανευθύνων ενόπλων, αλλά περί καθόδου τμήματος του Ελληνικού Στρατού, ο οποίος έχει εντολήν να φρουρήση την τιμήν, να εξασφαλίση την ησυχίαν, να εμπεδώση την τάξιν. Προσεκάλεσα δημοσίως άπαντας τους χωρικούς και ιδία τους νέους τους διωκομένους ή ανήκοντας εις τους εφέδρους συμμορίτας να επανακάμψωσι εις τας εστίας των και να επιδοθώσιν εις τας εργασίας των, να αφοσιωθώσι εις την διατροφήν των εγκαταλελειμένων εις την δυστυχίαν οικογενειών των.

Περιέτρεξα κατ’ ιδίαν τας οικίας των φυγοδικούντων, τόσον εγώ όσον και κατάλληλοι αξ/κοί και μορφωμένοι οπλίται, επί τούτω επιλεγέντες διά να τους πείσωμεν να επανακάμψωσι οίκαδε και ότι δεν έχουσι να πάθωσι τίποτε.

Το μέτρον τούτον έσχε άριστα αποτελέσματα και οι χωρικοί προσήρχοντο προθύμως ευελπιστούντες διά την ησυχίαν των.

Αποτέλεσμα τούτου ήτο να παρουσιασθώσι εις το χωρίον τούτο περί τους 16-18 τέως συμμορίται.

Αι ομιλίαι αύται εγένοντο εις άπαντα τα χωρία εξ ων διήλθον.

Προσεκάλουν τους ιερείς, τους διδασκάλους, τους γεροντοτέρους όπως και ούτοι εν τω μέτρω των πνευματικών των δυνάμεων καταβάλουσι πάσαν δυνατήν προσπάθειαν διά την ειρήνευσιν και γαλήνην του τόπου.

 • Διεκηρύξαμεν στεντορία τη φωνή όπως παύση η ανθρωποσφαγή μεταξύ μας διότι το τοιούτον ευνοεί τους εξωτερικούς εχθρούς.
 • Διεκηρύξαμεν να εγκαταλείψωσιν τους δήθεν καπεταναίους των οι οποίοι είναι μίσθαρνα όργανα ξένων προπαγανδών και οι οποίοι απομιζούν τον κόπον και τα προϊόντα των χωρικών.

 • Διεκηρύξαμεν την πίστην προς την Ελληνικήν οικογένεια, την Θρησκείαν, τον Σεβασμόν προς τον Νόμον, την αγάπην προς την Πατρίδα και την κατάσβεσιν των ατομικών παθών, εξ ων μαστίζεται η περιοχή αύτη.

 • Παντού εύρομεν πρόσφορον το έδαφος.

  Δεν υπάρχουσι εν ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΩ αι αυταί συνθήκαι οίαι εν ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ.

  -Ο κόσμος είναι εργατικός, φιλήσυχος και φιλόνομος και εθνικόφρων. Αγαπά την ησυχίαν ην λαχταρά και ποθεί.

  -Διά των ενεργειών μου τούτων και διά της αμέμπτου και αρίστης διαγωγής των υπ’ εμέ οπλιτών, δικαιούμαι να πιστεύω ακραδάντως ότι έσχον άριστα αποτελέσματα, η δε διέλευσις του ΣΤΡΑΤΟΥ μας διά πρώτην φοράν αφήκεν αρίστην εντύπωσιν, δι΄ο και τον περιέβαλον με αμέριστον αγάπην αφοσίωσιν και λατρείαν, θεωρούντες και πιστεύοντες συνειδητώς, είτε δεξιοί είτε αριστεροί, ότι είναι ο ΜΟΝΟΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ.

  -Πρέπει να παύσουν οπωσδήποτε αι αντεκδικήσεις και να εξασφαλισθή η ησυχία των χωρικών δι΄οργάνων εκπροσωπούντων τον ΝΟΜΟΝ και μόνον τον ΝΟΜΟΝ και ουχί υπό ανευθύνων παραγόντων, οίτινες ζημιούσι σημαντικώς την όλην γενικήν ΥΠΟΘΕΣΙΝ της ΠΑΤΡΙΔΟΣ μας και τείνουσι ν’ αντικαταστήσωσι τα υπεύθυνα όργανα της ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ.

  -Η Γη είναι ακαλλιέργητος.

  -Τα προϊόντα διαρπάζονται υπό των γενικών ατάκτων και πωλούνται εις επιτηδείους των πόλεων προς πλουτισμόν.

  -Οι ευπορούντες κατέρχονται προς τας πόλεις. Το χωρίον ολίγον κατ΄ολίγον φθίνει.

  -Οι κάτοικοι των χωρίων διά να εξασφαλίσωσι την ησυχίαν των συγκεντρούσι εράνους προς αγοράν όπλων, διά την αυτοπροστασίαν του χωρίου των, εφ’ όσον αι αρμόδιαι Αρχαί παρά τας προσπαθείας των, λόγω της ελλείψεως προσωπικού δεν είναι εις θέσιν να εξασφαλίσωσιν ταύτην.

  -Είναι απόλυτος και επιβεβλημένη ανάγκη όπως η ύπαιθρος χώρα διαφωτισθή εθνικώς και τονωθή ψυχικώς διά διδασκαλιών υπό των κατά τόπους Μητροπολιτών, Νομαρχών, Πολιτευτών και λοιπών διανοουμένων.

  -Κάτι παρόμοιον δέον να συμβή εις άπασαν την Ελληνικήν ύπαιθρον.

  Εις τους αμέσως προϊσταμένους μου εναπόκειται να κρίνωσι και σταθμίσωσι σοβαρώς, τα αναφερόμενα με πάσαν ειλικρίνειαν ευλάβειαν και με τον προσήκοντα σεβασμόν.

  Εν Αθήναις τη 17 Νοεμβρίου 1946

  Ο
  ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ των ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
  Τ.Υ.
  Σ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ
  ΤΑΓΜ/ΡΧΗΣ ΠΕΖ.

  Advertisements