Δελτίο Πληροφοριών αρ.10 (Περί συμμοριών ΝΟΦ-ΚΚΕ 16-31/10/1946), ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/4/31 Οκτ 1946


ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                (1:100.000

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ                            Χάρται   (

ΤΜΗΜΑ ΙV                                                                              (1:500.000

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π.

ΔΕΛΤΙΟΝ

ΥΠ. ΑΡΙΘΜ. 10

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ ΕΠΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΩΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ

ΝΟΦ – ΚΚΕ

ΑΠΟ 16-31 Οκτωβρίου 1946

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Α)   Επί της Νοφικής κινήσεως

1)    Το Γ΄ ΣΣ αναφέρει ότι ανεξακρίβωτοι πληροφορίαι φέρουσι είσοδον νέων συμμοριτών εκ Γιοϋγκοσλαυϊας εις την περιοχήν ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ.

Ούτω, επαναλαμβάνεται η εις το υπ’ αριθ. 9 Δελτίον πληροφοριών αναγραφείσα καθ’ ην «σημαντικαί δυνάμεις φυγοδίκων ελασιτών και Νοφιτών πρόκειται να εισέλθουν εις την Ελλάδα».

2)    Επιβεβαιούται η πληροφορία συγχωνεύσεως Νοφικών και Κομμουνιστικών συμμοριών.

Β)   Επί της Κομμουνιστικής κινήσεως

1)    Το ΚΚΕ καταβάλλει τεραστίας και δραστηρίους προσπαθείας διά την ενοποίησιν και συντονισμόν του συμμοριακού αγώνος.

Κατεδείχθη ότι, τουλάχιστον εις την περιοχήν ΟΣΣΗΣ το ΚΚΕ έχει αποστείλει έμπειρα και φανατικά μέλη του άτινα και επέτυχον την πλήρη υπαγωγήν των Συμμοριών υπό το ΚΚΕ (Κομματική περιοχή Βόλου).

Το αυτό συμβαίνει και εις την υπόλοιπον τουλάχιστον Θεσσαλίαν.

2)    Καταβάλλει προσπαθείας διά την διατήρησιν, πάσει θυσία της νομίμου ζωής όλων των Κομματικών οργανώσεών του και παραφυάδων του.

3)    Επιδιώκει την πάση θυσία επέκτασιν της ενόπλου αντιστάσεως εις ολόκληρον την ύπαιθρον Χώραν.

4)    Οργανώνει την ΄΄ ένοπλον αυτοάμυναν ΄΄ εντός των Πόλεων.

ΙΙ.    ΣΥΜΜΟΡΙΑΚΗ ΚΙΝΗΣΙΣ

Ως το συνημμένον σχεδιάγραμμα και στατιστικός Πίναξ.

Αναλυτικότερον η κατά το εξεταζόμενον 15θήμερον κίνησις παρουσιάζεται ως κάτωθι :

ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ. Εξακολουθεί η δράσις ενόπλων αναρχικών εις τα όρη ΠΑΡΝΩΝ και ΤΑΫΓΕΤΟΣ.

Η δύναμις των συμμοριτών εις μεν τον ΠΑΡΝΩΝΑ υπολογίζεται εις 100 εις δε τον ΤΑΫΓΕΤΟΝ 150.

ΟΡΟΣ ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ – ΟΡ. ΟΙΤΗ – ΛΑΜΙΑ – ΕΥΡΥΤΑΝΙΑ

α)    ΄Ορος ΠΑΡΝΑΣΣΟΣ: ΄Ανευ προς το παρόν δράσεως 60-100μελής συμμορία ΔΙΑΜΑΝΤΗ.

Αύτη φέρεται προετοιμαζομένη να δράση μεταξύ ΛΕΙΒΑΔΙΑΣ-ΛΑΜΙΑΣ.

β)    Ορεινός όγκος μεταξύ ΟΙΤΗΣ και ΤΥΜΦΡΥΣΤΟΥ: 100-150μελής συμμορία ΜΠΕΛΗ άνευ σοβαράς δράσεως.

γ)    Ορεινός όγκος μεταξύ ΛΑΜΙΑΣ-ΑΛΜΥΡΟΥ: Ζωηρά δράσις 90μελούς συμμορίας υπό άγνωστον αρχηγόν.

δ)    Περιοχή ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ: δράσις συμμοριών. εις χωρία ΣΕΚΛΙΖΑ (8800) – ΡΑΧΟΥΛΑ (8695) – ΜΑΣΤΡΟΓΙΑΝΝΗ (8472) – ΝΕΡΑΪΔΑ (7885) (Χάρτης Καρδίτσης) ενεφανίσθη συγκρότημα 200 περίπου αναρχικών.

ε)    ΑΛΜΥΡΟΣ ΠΥΛΙΟΝ. Επανελήφθη δράσις συμμοριών. Δύναμις περίπου 150.

στ)  ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙ: Περιορισμένη δράσις. Δύναμις περίπου 30.

ζ)    ΠΕΡΙΟΧΗ ΟΣΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΥ: Συμμορίαι των περιοχών αυτών μετετοπίσθησαν εις περιοχήν Δυτικής Θεσσαλίας. Φαίνεται ότι αρκετός αριθμός τούτων προτίθεται εγκατασταθή εις την ως άνω περιοχήν.

η)    Απεναντίας εις κυρίον ΟΛΥΜΠΟΝ σημειούται λίαν έντονος δράσις των συμμοριών.

θ)    Η δύναμις των επί του ΟΛΥΜΠΟΥ δρώντων συμμοριτών δεν πρέπει να υπολογίζεται μικροτέρα των 700.

ι)     ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΙΕΡΡΙΩΝ. Μάλλον έντονος δράσις. Η δύναμίς των είναι περίπου 200-300.

ια)   ΑΝΤΙΧΑΣΙΑ – ΧΑΣΙΑ – ΚΑΜΒΟΥΝΙΑ – ΓΡΕΒΕΝΑ: Εξακολουθή εντονωτάτη δράσις συμμοριών. Η δύναμις τούτων δεν πρέπει να υπολογίζεται μικρωτέρα των 1200.

ιβ)   ΠΕΡΙΟΧΗ ΓΡΑΜΜΟΥ: (Κόνιτσα – Σαμαρίνα – Νεστόριον) Εξακολουθεί η δράσις των συμμοριών. Δύναμις τούτων περί τους 400-500.

ιγ)   ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΙΤΣΙ : Εις την περιοχήν ταύτην παρουσιάσθη συγκέντρωσις συμμοριών. Η δύναμίς των δεν πρέπει να υπολογίζεται μικροτέρα των 300.

ιδ)   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΑΪΜΑΚΤΣΑΛΑΝ-ΒΕΡΜΙΟΝ: Εις την περιοχήν ταύτην σημειούται περιοδικώς είσδυσις συμμοριών από Βορρά διά την εγκατάστασίν των εις το ΒΕΡΜΙΟΝ. Η δύναμίς των περίπου 500.

ιε)   ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΪΚΟΥ: Περιωρισμένη δράσις. Δύναμις υπέρ τους 100.

ιστ) ΠΕΡΙΟΧΗ ΒΕΡΤΙΣΚΟΥ – ΚΕΡΔΥΛΙΩΝ – ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ: Εξακολουθεί δράσις συμμοριών δυνάμεως περίπου 250.

ιζ)   ΠΕΡΙΟΧΗ ΜΠΕΛΕΣ: Δράσις συμμοριών. Δύναμις περίπου 80-100.

ιη)   ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΡΟΥΣΙΩΝ: ΄Εντονος δράσις. Δύναμις περίπου 100.

ιθ)   ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΑΓΓΑΙΟΥ: Ως προηγούμενον 15νθήμερον. Δύναμις περί τους 70-100.

κ)    ΠΕΡΙΟΧΗ ΕΒΡΟΥ: Ως και το προηγούμενον 15θήμερον. Δύναμις περί τους 400.

Εκ των άνω καταφαίνεται ότι ο εν συνόλω αριθμός των δρώντων συμμοριτών καθ’ άπασαν την Χώραν ανέρχεται εις τέσσαρας χιλιάδας επτακοσίους συμμορίτας (4700) περίπου.

ΙΙΙ.  ΓΕΝΙΚΗ ΕΝΤΥΠΩΣΙΣ

1)    Κατά το διαρρεύσαν δεκαπενθήμερον παρετηρήθη έντασις του ναρκοπολέμου.

2)    Προσπάθειαι διεισδύσεως των συμμοριών εις περιοχάς ΗΠΕΙΡΟΥ και ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ.

3)    Επίμονος προσπάθεια διά συλλογήν τροφίμων και υλικού πάσης φύσεως αναγκαίου προς διατροφήν και διαχείμανσιν των συμμοριτών.

4)    Έντονος και δραστηρία προσπάθεια του ΚΚΕ διά την τόνωσιν του αγώνος χωρίς αύτη να φαίνεται ότι έχει επιτύχει αποτελέσματα σοβαρά.

5)    Επικειμένης της συζητήσεως του ζητήματος των Ελληνοβουλγαρικών συνόρων εις το εν Νέα Υόρκη Συμβούλιον των 4 Υπουργών των Εξωτερικών, είναι ενδεχόμενον πιθανώς να ενταθή ο συμμοριακός αγών και εν τη περιοχή ταύτη, δι’ ευνοήτους λόγους δοθέντος μάλιστα ότι υπάρχουσι ενδείξεις περί τούτου (ήτοι: ύποπτοι κινήσεις παρατηρηθείσαι υπό του Γ΄ Σ.Σ εν τη περιοχή ΑΛΗΜΠΟΤΟΥΣ και ΚΑΡΑΝΤΑΓ, εκτόξευσις (30) φωτοβολίδων την 25-10-46 εν τη περιοχή ΑΛΗΜΠΟΤΟΥΣ, υπαγωγή της Βουλγαρικής Προκαλύψεως υπό Ρωσσικήν Διοίκησιν).

Αθήναι τη 31 Οκτωβρίου 1946

Η

Δ.Β./Η.Α.                                               ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Δια την ακρίβειαν                                               Κ.   ΙΑΤΡΟΥ

Το                                                         Αντ/ρχης Πυρ/κού

ΙV/A2 Tμήμα


16-31 Οκτωβρίου 1946

ΠΙΝΑΞ

ΚΑΤΑΝΟΜΗΣ ΔΥΝΑΜΕΩΣ ΣΥΜΜΟΡΙΤΩΝ

1)     Α΄Σώμα Στρατού

           Πελοπόννησος 250
Παρνασσός 60
Οίτη – Τυμφρυστός 100
Λαμία – Αλμυρός 90
Ευρυτάνια 200
Σύνολον 700

2)     Β΄ Σώμα Στρατού

Αλμυρός – Πήλιον 150
Μαυροβούνι 30
Ολυμπος 700
Πιέρρια 50
Αντιχάσια – Χάσια – Καμβούνια 1200
Γράμμος 300
Βίτσι 300
Βέρμιον 100 100
Σύνολον 2800

3)     Γ΄Σώμα Στρατού

Πιέρρια 150
Καϊμάκτσαλάν-Βέρμιον 400
Πάϊκον 100
Βερτίσκος-Κερδύλλιον-Χαλκιδική 250
Μπέλες 30
Κρούσια 100
Παγγαίον 70
Εβρος 120
Σύνολον 1250

Σύνολον                                                                                                                                                       4750

Το

ΙV/A2 Τμήμα

Advertisements