Εκθεση συμπλοκής ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗ 4-10-1946, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/12 Οκτ 1946


ΘΕΜΑ: Εκθεσις επί της λαβούσης χώραν συμπλοκής Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ την 4-10-46.

Απόρρητος

VΙΙΙ Μεραρχία Α.Π. 4864/Α1
ΣΤΓ 918 12-10-46

ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ/Α1
ΚΟΙΝ: 43 Ταξιαρχίαν

  1. ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΔΙ’ ΗΝ ΔΙΕΤΑΧΘΗ

α)    Το 528 Τάγμα της 43 Ταξ/χίας κατά την 3 τρέχοντος εστάθμευεν ως ακολούθως.

  • 1ος Λόχος και 2ος εις ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑΝ Μετσόβου (Σ.298608)
  • 3ο Λόχος εις Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ προς φύλαξιν της ομωνύμου γεφύρας.

β)    Ο 3ος λόχος την 1300 ώραν της 3 τρέχ. ανέφερεν ότι φάλαγξ χιλίων συμμοριτών κινείται από πρωίας από ΑΓΙΟΦΥΛΛΟΝ (Σ.6566) προς ΚΑΚΟΠΛΕΥΡΙ (Σ.5368). Επίσης ότι τμήματα τούτων κατέχουν θέσεις εις (Σ.4565) και (Σ.4665) ως και ότι τοιούτοι εσημειώθησαν εις ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ (Σ.4456) με πρόθεσιν πάντων την επίθεσιν κατά του λόχου και καταστροφήν της γεφύρας.
γ)    Κατόπιν των ανωτέρω η 43 Ταξιαρχία.
ι)     Διέταξε την μετακίνησιν και των υπολοίπων δύο λόχων του 528 Τάγματος προς Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ.
ιι)    Κατόπιν τηλ/κής επικοινωνίας η ΙΧ Μεραρχία εκίνησε δύναμιν 3 λόχων προς ΟΡΘΟΒΟΥΝΙ (Σ.5656) – ΤΡΥΓΩΝΑ (Σ.5951). Η δύναμις όμως αύτη κατόπιν μεταγενεστέρας δ/γής Σ. Στρατού εκινήθη προς ΚΗΠΟΥΡΙΟ (Σ.4978) ένθα είχεν εκδηλωθή επίθεσις αναρχικών κατά της Υποδ/σεως Χωρ/κής ΚΗΠΟΥΡΙΟ.

  1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ. Η ματαίωσις των σχεδίων των συμμοριτών και εν συνεχεία καταδίωξις και διάλυσις.
  2. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ.

α)    Δυνάμεις ημετέρων νύκτα 3-10-46

1ος Λόχος 528 Τάγματος εις (Σ.4363)

2ος Λόχος 528 Τάγματος εις (Σ.4163)

3ος Λόχος 528 Τάγματος εις αρχικήν θέσιν Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ (Σ.4462).

Σ.Δ. Τάγματος και εφεδρική διμοιρία εις (Σ.4262).

Κατόπιν των πληροφοριών περί εμφανίσεως συμμοριτών εις ΑΜΠΕΛΟΧΩΡΙ οι 1ος, 2ος λόχοι προσανατολίζονται προς ΑΡΛΙΑΝΤΖΑ (Σ.4567) διά Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ (Σ.425655) και προς ΜΠΡΑΚ ΤΑΜΠΟΥΡ (Σ.4665).

β)    Δυνάμεις συμμοριτών: εξακριβωθείσαι κατά και μετά την συμπλοκήν.

-150 εις (Σ.445602) με αρχηγόν πιθανώς ΖΑΡΑΛΗΝ.

-50 εις (Σ.437612).

-150 εις (Σ.455635) καλώς εξωπλισμένοι με στρατ. στολάς υπό αρχηγόν ΜΑΚΕΔΩΝΑ.
-Αγνώστου δυνάμεως εις (Σ.480630).

-Αγνώστου δυνάμεως εις ύψωμα ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ μετά πολ/λων
-Αγνώστου δυνάμεως μεταφερθέντες διά δύο ιδιωτικών αυτοκινήτων εις ύψωμα Β. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ.

-50 εις θέσιν μεταξύ 1ου και 3ου λόχου.

  1. ΣΥΜΒΑΝΤΑ ΤΗΝ 4-10-46

Την 03.20 ώραν 2 οπλίται του 3ου λόχου συνοδεύοντες μεταγωγικά 1 λόχου ενέπεσαν εις ενέδραν των αναρχικών και συνελήφθησαν.

Ούτοι απηλευθερώθησαν κατά την συμπλοκήν αφού προηγουμένως τους αφηρέθησαν τα δίκοχα και χρήματα χωρίς να κακοποιηθώσιν.

Την αυτήν ως άνω ώραν ο Δ/τής του Τάγματος μεταβαίνων δι’ αυτοκινήτου ενέπεσεν εις ενέδραν 50μελούς συμμορίας εις (Σ.435618). Αντηλλάγησαν πυρ/σμοί άνευ θυμάτων επί 10΄.

Την 0400 ώραν οι 1ος και 3ος λόχοι δέχονται πυρά από (Σ.4664), (Σ.445602) και (Σ.437612) συνεχισθέντα μέχρι της 0900 ώρας και ιδία ο 3ος λόχος. Το Τάγμα προ της τοιαύτης απειλής εκίνησε τον 2ον λόχον (εφεδρείας) προς Ν.Δ. κατεύθυνσιν από 0730 ώρας.

Την 0530 ώραν εκδηλούται επίθεσις σημαντικής δυνάμεως συμμοριτών κατά του 3ου Λόχου από αντέρεισμα (Σ.432628) και από αντέρεισμα Β. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ (Σ.450630).

Εις ενίσχυσιν του λόχου τούτου εκινήθη την 0830 ώραν ο 1ος λόχος όστις όμως εδέχθη την επίθεσιν συμμοριτών προελθόντων εκ της κατευθύνσεως ΤΡΥΓΩΝΑ (Σ.5159) και συμμοριτών εκείνην την στιγμήν αποβιβασθέντων εκ δύο φορτηγών ιδιωτικών αυτοκινήτων εις υψώματα Α/κώς ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ.

Η συμπλοκή διήρκεσε μέχρι 0900 ώρας καθ’ ην οι λόχοι 1ος και 3ος ανεχαίτισεν τας άνω επιθέσεις και εν συνεχεία προέβησαν εις κίνησιν προς εκκαθάρισιν της περιοχής χωρίς όμως να έλθωσιν εις επαφήν μετά των συμμοριτών τραπέντων προς ορεινόν όγκον ΜΕΣΟΒΟΥΝΙΟΥ.

Τα κινηθέντα τμήματα της ΙΧ Μεραρχίας, ων η κίνησις είχεν ανασταλή προς Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ ευρίσκοντο την 0700 ώραν 5 χιλιόμετρα Α. ΟΡΘΟΒΟΥΝΙΟΥ. Διά τηλ/κής επαφής της 43 Ταξιαρχίας ταύτα διετάχθησαν να σπεύσουν προς Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΝ και να καταλάβουν ύψωμα ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΥ (Σ.4761) Α. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ διά τον εγκλωβισμόν των συμμοριτών.

Την 1000 ώραν συμμορίται εκ των Α. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ υψωμάτων έβαλον διά πυρών αυτομάτων και πολ/λων κατά του 3 Λόχου.

Ομοίως ούτος δέχεται 3-4 βλήματα όλμων 81 χιλ. απαντών δε διά πυρών αυτομάτων και όλμων αναγκάζει τούτους να σιγήσωσι την 10.15 ώραν.

Την 10.30 παρατηρούνται κινήσεις συμμοριτών επί υψωμάτων Α. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ κινουμένων προς Β. διά χαράδρας (Σ.4863).

Την 1200 τμήματα 42 Ταξιαρχίας αφίχθησαν επί υψωμάτων Α. ΚΟΡΥΔΑΛΟΥ των συμμοριτών τραπέντων προς Βορράν.

Κατόπιν τηλ/κής επαφής μετά της ΙΧ Μεραρχίας τμήματα ταύτης διετάχθησαν όπως συμμετάσχωσιν εις καταδίωξιν συμμοριτών.

Κίνησις 2ου λόχου και προσβολή διά πλευρικών πυρών της ομάδος ΣΑΡΑΛΗ αναγκάζει ταύτην να συμπτυχθή διά του ρεύματος ΚΑΜΠΑΝΟΥΒΑ (Σ.430605) προς Νότον.

Την 13.10 ώραν τα τμήματα κατόπιν δ/γής της Μεραρχίας διατάσσονται να αναλάβωσι δραστηρίαν καταδίωξιν των συμμοριτών μέχρις εξοντώσεώς των.

Την 1510 το 528 Τάγμα αναφέρει ότι τα τμήματα της 42 Ταξιαρχίας διετάχθησαν αναμείνουν διαταγάς και να μη μετάσχουν καταδιώξεως.

Πέραν της ώρας ταύτης λόγω και των καιρικών συνθηκών ουδεμία επαφή επετεύχθη.

  1. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

α)    Υλικά. Η έγκαιρος πληροφορία περί συγκεντρώσεως σημαντικών δυνάμεων συμμοριτών και η εξακρίβωσις των προθέσεών των, συνετέλεσαν εις την έγκαιρον λήψιν των ενδεδειγμένων μέτρων και ούτω απεσοβήθη βεβαία εξουδετέρωσις του Λόχου Ν. ΚΟΥΤΣΟΥΦΛΙΑΝΗΣ και καταστροφή της γεφύρας ης την φρούρησιν είχεν ούτος αναλάβει.

β)    Ηθικά. Η αποτυχία ενός σχεδίου καλώς μελετημένου παρά των αναρχικών με τόσας δυνάμεις συνετέλεσεν εις την ενθάρρυνσιν του πληθυσμού των πέριξ χωρίων και επανάκτησιν εμπιστοσύνης και πίστεως επί της ισχύος του Κράτους.

γ)    Απώλειαι

ι)     Ημετέρων. 1 στρατιώτης νεκρός και δύο στρατιώται τραυματίαι.

ιι)    Αναρχικών Εξακριβωθείσαι 6 νεκροί αφεθέντες εις τον τόπον συμπλοκής. 4 τραυματίαι παραληφθέντες παρ΄αυτών.

δ)    ΣΥΛΛΗΨΕΙΣ

Εκ των 40 συλληφθέντων ως υπόπτων, εκρατήθησαν τελικώς 6 διά περαιτέρω εξέτασιν άπαντες εκ του χωρίου ΜΑΛΑΚΑΣΙ (Σ.4059).

Δ.Γ./Δ.Μ.                                                                                Κ.Δ.

Ακριβές Αντίγραφον                                                                    Ο Επιτελάρχης

Τ.Σ.Υ.                                                                             Α. Σταμόπουλος

Αντ/χης

Advertisements