Έκθεση εκκαθαριστικής ενέργειας ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ- ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ (23 Σ/βρίου-10 Οκ/βρίου), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/11 Οκτ 1946


ΘΕΜΑ: Έκθεσις επί εκκαθαριστικής ενέργειας περιοχής ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ- ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ – ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ – ΜΟΝΟΠΥΛΟΥ -ΛΥΚΟΡΡΑΧΗΣ (23 Σ/βρίου-10 Οκ/βρίου).

Απόρρητος

VΙΙΙ Μεραρχία Α.Π. 4863/Α1

ΣΤΓ 918 11-10-46

ΠΡΟΣ Β΄ ΣΣ/Α1

ΚΟΙΝ 584, 529 Τάγματα – 43 Ταξιαρχίαν

 1. ΔΙΑΤΑΓΗ ΚΑΙ ΑΙΤΙΑ ΔΙ’ ΗΝ ΔΙΕΤΑΧΘΗ

Μετά την επίθεσιν των συμμοριτών εναντίον της Υποδ/σεως Χωρ/κής ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΣ αι πληροφορίαι έφερον τους συμμορίτας επί της περιοχής ΑΕΤΟΜΗΛΙΤΣΗΣ – ΠΕΥΚΟ – ΜΥΡΟΒΛΗΤΗ – ΛΥΚΟΡΡΑΧΗ δι’ ο και διετάχθη η εκκαθάρισις ταύτης υπό της αποσταλείσης εις ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ διλοχίας υπό τας δ/γάς του Ταγ/χου ΤΣΙΤΟΥ Γ.

 1. ΠΡΟΘΕΣΙΣ

Συνάντησις, προσβολή και διάλυσις των συμμοριτών και η εκκαθάρισις της περιοχής.

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

α)    Δυνάμεις

ι)     Λόχος του 529 Τάγματος υπό λοχ. Πεζ. ΝΑΚΑΝ ΧΑΡ.

ιι)    Λόχος του 584 Τάγ. υπό λοχ. ΜΑΥΡΙΔΗΝ Ν.

β)    Κίνησις

Αύτη κατά χρονολογικήν σειράν έχει ως κάτωθι.

23-9-46. Η διλοχία εκκινήσασα κατά την ημερομηνίαν ταύτην κατέλαβε τας θέσεις.

 • Λόχος ΝΑΚΑ ΄΄ΠΡΟΦΗΤΗΝ ΗΛΙΑΝ΄΄ (0616)
 • Λόχος ΜΑΥΡΙΔΗ ΄΄ΜΕΓΑΛΗ ΡΑΧΗ΄΄ (0716)

24-9-46. Ο Λόχος ΝΑΚΑ κατέλαβε την θέσιν ΣΤΑΥΡΟΝ (0621) διαταχθείς να παραμείνη επί ταύτης λόγω παρατηρηθείσης κινήσεως συμμοριτών εις ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ (095235).

Ο Λόχος ΜΑΥΡΙΔΗ καταλαβών την ΜΟΥΚΑ ΠΕΤΡΑ (1119) και αντιληφθείς κινήσεις συμμοριτών πέραν ταύτης έβαλε δι’ όλμων.

25-9-46. Ο Λόχος ΝΑΚΑ κατέλαβε την ΜΑΥΡΗ ΠΕΤΡΑ των συμμοριτών υποχωρησάντων χωρίς να αντισταθώσιν.

26-9-46. Την πρωίαν η διλοχία ελθούσα εις επαφήν μετά των τμημάτων του 575 Τ/τος ΧV Μεραρχίας υπό τον Ταγ/χην ΤΙΒΕΡΙΟΝ και αντιληφθείσα βολήν όλμων διέταξε την κατάληψιν των υψωμάτων ΑΡΕΝΑ (125210) υπό του λόχου ΜΑΥΡΙΔΗ.

Δια συνδέσμων δε πληροφορηθείσα συμπλοκήν τμημάτων ΤΙΒΕΡΙΟΥ μετά συμμοριτών εις ΧΡΥΣΗ (1916) κατέλαβε και τη υποδείξει του ανωτέρω Ταγ/χου τον αυχένα (Ν.142188) διά διμοιρίας Λόχου ΜΑΥΡΙΔΗ και τα υψώματα ΤΣΟΥΜΙΑ (133230) διά του λόχου ΝΑΚΑ προς αποκοπήν διαφυγής συμμοριτών προς Δυσμάς.

27-9-46. Η διλοχία κατά την ημέραν ταύτην δεν ηδυνήθη παρ’ όλας τας προσπαθείας της να έλθη εις επαφήν μετά των τμημάτων ΤΙΒΕΡΙΟΥ. Αι πληροφορίαι έφερον τους συμμορίτας διαφυγόντας προς ΚΟΤΥΛΙ (2122). Το εσπέρας η διλοχία διετάχθη παρά της Μεραρχίας να συμπτυχθή και επανέλθη εις ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ.

28-9-46. Σύμπτυξις τμημάτων και προπαρασκευή εκκινήσεως.

29-9-46. Τα τμήματα της διλοχίας εκινήθησαν ως κάτωθι.

 • Λόχος ΝΑΚΑ προς ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ.
 • Λόχος ΜΑΥΡΙΔΗ προς ΚΑΝΤΣΙΚΟΝ (1310).

 • Η Διλοχία εν κινήσει προς επάνοδον ευρισκομένη έλαβε διαταγήν της Μεραρχίας όπως κινηθή προς ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ προς καταδίωξιν συμμορίας ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ εν συνδέσμω μετά διλοχίας Ταγ/χου ΤΙΒΕΡΙΟΥ της ΧV Μεραρχίας κινουμένου από ΠΕΥΚΟ προς ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ.

  30-9-46. Προωθήθη και έφθασεν εις θέσιν ΤΣΟΥΜΙΑ.

  1-10-46. Εκινήθη από ΤΣΟΥΜΙΑ – ΛΕΙΒΑΔΟΤΟΠΙ – ΑΓ. ΖΑΧΑΡΙΑΣ – ΥΨ. ΠΑΠΟΥΛΙΑ (133834) ένθα επιδιώξασα επαφήν μετά τμημάτων Ταγ/χου ΤΙΒΕΡΙΟΥ δεν κατόρθωσε ταύτην καθόσον ούτος κατόπιν δ/γής ΧV Μεραρχίας εκινήθη προς ΝΕΟΧΩΡΙΟΝ.

  Μετά ταύτα η διλοχία εκινήθη προς ΜΟΝΟΠΥΛΟΝ (142870) ένθα και αφίχθη την 15.00 ώραν άνευ ουδεμιάς επαφής μετά των συμμοριτών.

  3-10-46. Ανάπαυσις.

  4-10-46 Κατόπιν της υπ’ αριθ. 4610/1-9-46 Δ/γής της Μεραρχίας κοινοποιηθείσης διά της υπ’ αριθ. 1297 υπό της ΧV Μεραρχίας εις την διλοχίαν, αύτη διετάχθη να επανέλθη εις ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ.

  Την 0730 ώραν εκινήθη διά του δρομολογίου ΜΟΝΟΠΥΛΟΥ-ΠΕΥΚΟΝ-ΜΥΡΟΒΛΗΤΗΣ-ΠΕΥΚΟΦΥΤΟΝ (178185)-ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ.

  Την 16.00 ώραν ευρισκομένη εν πορεία και εις θέσιν ΠΡΙΟΝΙ (163217) εις δασώδη περιοχήν εβλήθη υπό αναρχικών δι’ αυτομάτων όπλων και χειροβομβίδων εκ των υψωμάτων ΑΡΕΝΑ (125210). Η διλοχία καταλαβούσα αμέσως θέσεις ανέλαβε πρωτοβουλίαν και ανέκοψε την επίθεσιν των συμμοριτών ήτις απεσκόπει την αποκοπήν της φάλαγγος και την διαρπαγήν των πυρομαχικών της. Ούτω ο μεν λόχος ΝΑΚΑ καταλαβών θέσεις ήρξατο δραστικών πυρών, ο δε λόχος ΜΑΥΡΙΔΗ υποστηριζόμενος υπό των ως άνω πυρών και δι’ όλμων ανέλαβεν επίθεσιν προς κατάληψιν των υψωμάτων ΑΡΡΕΝΑ.

  Ο αγών λόγω της φύσεως του εδάφους και του υπερτέρου αριθμού των συμμοριτών (200-250) καλώς οπλισμένων διεξήχθη σκληρός και εις τινά σημεία εκ του συστάδην.

  Με την επέλευσιν του σκότους οι συμμορίται ήρχισαν την απαγκίστρωσίν των κατευθυνθέντες ως εγνώσθη εκ των υστέρων προς ΚΟΤΥΛΙ της διλοχίας μη δυνηθείσης λόγω του σκότους και της δασώδους περιοχής να παρακολουθήση τούτους. Μετά ταύτα αύτη συνεπτύχθη επί των υψωμάτων ΧΡΥΣΗ (19-16). Αι απώλειαι ήσαν αι κάτωθι.

  α)  Ημετέρων. 1 στρατιώτης τραυματίας μεταφερθείς αμέσως εις Στρατ. Νοσοκ. Ιωαννίνων ένθα και νοσηλεύεται εισέτι.

  Δύο στρατιώται Τσιτώνης Αδαμ. του 529 Τάγματος και Κίκκερης Ελευθ. του 584 Τάγματος οίτινες συλληφθέντες υπό των συμμοριτών αφέθησαν ελεύθεροι και επανήλθον την 13.10 ώραν της 9 τρέχοντος εις τας Μονάδας των.

  Είς στρατιώτης Τσακογιάννης Νέστωρ τραυματισθείς και συλληφθείς αιχμάλωτος υπέκυψεν εις τα τραύματά του ως εβεβαίωσαν οι δύο συλληφθέντες και επανελθόντες οπλίται.

  β)  Συμμοριτών. Ανεξακρίβωτοι λόγω του σκότους και της απαγκιστρώσεως τούτων.

  Την 6-10-46 η Διλοχία επανήλθεν εις ΠΥΡΣΟΓΙΑΝΝΗΝ προς ανασύνταξιν και ανεφοδιασμόν.

  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

  α)     διά της κινήσεως ταύτης της διλοχίας και της συμπλοκής της με τους συμμορίτας ανεπτέρωσε το ηθικόν αφ’ ενός των εθνικοφρόνων πολιτών των χωρίων και αφ’ ετέρου εδημιούργησε την πεποίθησιν εις τους συμμορίτας ότι παντού θα συναντώσι τμήματα Στρατού και θα υποκύπτωσιν εις την πίεσίν των.

  β)     Προέβη εις σύλληψιν αρκετού αριθμού υπόπτων και υποθαλπόντων τους συμμορίτας ους και παρέδωκεν αρμοδίως.

  Κ.Δ.
  Ο Επιτελάρχης
  Α. Σταμόπουλος
  Αντ/χης
  Δ.Γ./Δ.Μ.
  Ακριβές Αντίγραφον
  Τ.Σ.Υ.

  Advertisements