Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΠΑΪΚΟΥ, Γ’ΣΣ/Α1/7 Οκτ 1946


Χάρται 1: 100.000
Γ΄ ΣΣ                                                         ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ-ΓΕΥΓΕΛΗ-ΕΔΕΣΣΑ-ΚΑΦΑΛΑΡ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΠΑΪΚΟΥ

  1. Διετάχθησαν διά της υπ’ αρθμ. Α.Π. 2312/28.ΙΧ.46 Διαταγής Χ Μεραρχίας κατόπιν συγκεντρωθεισών πληροφοριών ότι εις περιοχάς ΤΣΟΥΚΑ (Ο.390778) ΚΑΣΤΑΝΕΡΙ (Ο.442845) ΜΥΛΟΣ ΛΕΣΚΟΒΟΥ (Ο.395915) ευρίσκονται συμμορίται.

Σκοπός των επιχειρήσεων η εξόντωσις των συμμοριτών και η απαλλαγή των πληθυσμών των πέριξ χωρίων εκ της τρομοκρατίας.

  1. ΔΙΑΤΕΘΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΕΙΣ

α)    Στρατού 12 Λόχοι Πεζικού μετά των Δ/τών και Ομάδων Δ/σεων 4 Ταγμάτων (565-513-566-564).

β΄)   Χωροφυλακής 8 Διμοιρίαι κυνηγών μετά ελευθέρων σκοπευτών.

Αι ανωτέρω δυνάμεις κατενεμήθησαν εις 5 συγκροτήματα εκ των οποίων τα δύο (1 και 5) ανέλαβον την απόφραξιν των διαβάσεων προς Βαν και Δαν τα δε υπόλοιπα (2-3-4) την εξερεύνησιν και εκκαθάρισιν απάσης της περιοχής του ΠΑΙΚΟΥ. εκ Ν προς Β και εξ Α προς Δας.

  1. ΣΥΝΘΕΣΙΣ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΩΝ

1ον Σ. Δ/τής 565 Τ/τος 2 Λόχος 2 Διμοιρ. Κυνηγών
2ον Σ. Δ/της 513 Τ/τος (31 Ταξιαρχίας) 3 Λοχ. 2 Διμ. Κυνηγών.
3ον Σ. Δ/της 566 Τ/τος 2 Λόχοι 1 Διμοιρ. Κυνηγών.
4ον Σ. Δ/της 564 Τ/τος 1 Λόχος 3 Διμοιρ. Κυνηγών.
5ον Σ. Δ/της Οπ/τής 566 Τ/τος 4 Λόχοι μειωμένης δυνάμεως.
Η επιχείρησις ανετέθη εις τον Δ/τήν 36ης Ταξιαρχίας, με ημέραν ενάρξεως την 1ην Οκτωβρίου.

  1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

Από πρωίας 1 Οκτωβρίου τα 1 και 5 Συγκροτήματα κατέλαβον τας διαβάσεις επί της κορυφογραμμής από ΣΚΟΡΚΑ ΒΙΔΑΓΚΑΝ (Ο.900964) μέχρι Αως ΜΕΓ. ΛΕΙΒΑΔΙΩΝ (Ο.372882) και επί του αντερείσματος από ΣΚΟΡΚΑ ΒΙΛΑΓΚΑΝ μέχρι ΤΣΑΝΓΚΑ (Ο.495915).
Το 2ον Συγκρότημα εκινήθη εις την χώραν συγκεντρώσεως ΘΕΟΔΩΡΑΚΙ (Ο.275825) και ΛΑΚΚΑ (Ο311720) και αφού εξερεύνησε το ΖΕΡΝΙΚ ΡΕΜΜΑ (Ο.325) εγκατεστάθη εν συνεχεία επί των διαβάσεων της kορυφογραμμής ύψ. 1354 (Ο.333855) ύψ. 1323 (Ο.360758).
Το 3ον Συγκρότημα εκινήθη από ΕΛΕΥΘΕΡΟΧΩΡΙ (Ο.415728) και ΑΣΒΕΣΤΑΡΙΟ (Ο.472725) και κατέλαβεν διαφόρους διαβάσεις εις Α΄ προς Δας εν συνδέσμω αριστερά προς το 2ον Συγκρότημα.
Το 4ον Συγκρότημα προωθήθη εξ ΑΞΙΟΥΠΟΛΕΩΣ και ΓΟΥΜΕΝΙΤΣΗΣ επί της γραμμής ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ (Ο.450795) μέχρι ΜΑΥΡΟ ΔΕΝΔΡΟ (Ο.485915).
Η 1η Οκτωβρίου παρήλθεν χωρίς να επέλθη ουδεμία επαφή μετά των συμμοριτών. Το εσπέρας τα τμήματα διενεκτέρευσαν εις τας καθορισθείσας ανωτέρω θέσεις.
Την 2αν Οκτωβρίου εκινήθησαν μόνον τα υπ’ αριθμ. 3 και 4 συγκροτήματα με εντολήν το μεν 3ον την εξερεύνησιν ΤΟΥ ΓΡΑΜΜΟΥ ποτ. (Ο.385780) και την εγκατάστασιν το εσπέρας επί των διαβάσεων ΓΚΟΡ (Ο.357845) ΦΙΑΡΙΤΣ (Ο.388825) ΠΑΙΚΟΝ (Ο.385821) ΚΙΡΓΚΟΝ (Ο.399849) το δε 4ον την εξερεύνησιν των βαθειών γραμμών ΓΚΟΛΕΜΑ ΡΕΚΑ – ΤΣΕΡΝΟΥΤΑ ΡΕΚΑ – ΒΑΛΕ ΣΑΚΑ ΒΑΛΕΡΑΤΣΙ (Ο.450900) και την εγκατάστασίν του το εσπέρας επί των διαβάσεων ΠΑΛΗΟΧΩΡΙ (Ο.415851) ΚΑΡΛΕΣ (Ο.420875) ΚΟΥΡΙΤΑ (Ο.430880) (Ο.457909) ΤΣΕΡΕΣΙΑ (Ο.460929)
Κατά την κίνησιν του 4ου Συγκροτήματος Διμοιρία απωλέσασα την κατεύθυνσιν ενέπεσεν εις ενέδραν του 5ου συγκροτήματος με αποτέλεσμα τον ελαφρόν τραυματισμόν ενός στρατιώτου και ενός ιδιώτου.
Και κατά την ημέραν ταύτην ουδαμού ανευρέθησαν συμμορίται.
Την 3ην ημέραν εσυνεχίσθη η εξερεύνησις προς τας κατευθύνσεις ΠΥΡΓΟΣ (Ο.375890) και ΚΑΝΤΑΣ (Ο.400890) (Ο.420920) προς κατάληψιν απασών των διαβάσεων επί του ορεινού όγκου ΚΑΝΤΑΣ.
Και κατά την 3 ημέραν ουδεμία επαφή επήλθε μετά συμμοριτών.
Την 4ην ημέραν εγένετο η εξερεύνησις του ΛΕΣΝΙΤΣΑ (Ο.375905) και ΚΟΤΖΑ ΝΤΕΡΕ (Ο.430945) άνευ ουδενός αποτελέσματος.
Από των απογευματινών ωρών της 4ης Οκτωβρίου έληξε η αναληφθείσα εκκαθαριστική επιχείρησις ΠΑΪΚΟΥ άνευ αποτελέσματος τινός.

  1. Απώλειαι

Ημετέρων τραυματίαι δύο ελαφρώς (είς στρατιώτης και είς ιδιώτης οδηγός) εμπέσαντες εις ενέδραν 5ου Συγκροτήματος.
Συμμοριτών ουδεμία.

  1. Αποτελέσματα μηδέν λόγω του ότι αι δρώσαι συμμορίαι ΠΑΙΚΟΥ ανεχώρησαν διά ΒΕΡΜΙΟΝ συμμετασχούσαι εις επιχειρήσεις ΝΑΟΥΣΗΣ.
  2. Μυστικότης κατά το δυνατόν ετηρήθη αι δε διαβιβάσεις των συγκροτημάτων ελειτούργησαν θαυμάσια καθ’ όλην την διάρκειαν των επιχειρήσεων.

ΒΣΤ 903 τη 7.Χ.1946

Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Ε.Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ
Συν/ρχης Πυροβ/κού
ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 14501
Υποβάλλεται ΓΕΣ (Α1)
Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

Advertisements