Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΠΙΕΡΡΙΩΝ, Γ’ΣΣ/Α1/ΑΠ14478/7 Οκτ 1946


ΘΕΜΑ:Υποβολή Εκθέσεως                                     Γ΄ ΣΣ (Α1)
ΠΡΟΣ:Γεν. Επιτελείον Στρατού                              Αριθμ.Πρωτ.Α.Π.14478
ΚΟΙΝ: Α1                                                               ΒΣΤ 903 τη 7.Χ.46

Σχετική υπ’ αριθμ. Α.Π. 13814/30.9.46.

Υποβάλλεται συνημμένως λεπτομερής έκθεσις επί των εκκαθαριστικών επιχειρήσεως ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
Ε.Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ
ΣΥΝΤ/ΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ
Ακριβές Αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.


ΕΚΘΕΣΙΣ
Επί εκκαθαριστικών Επιχειρήσεων ΠΙΕΡΡΙΩΝ

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:

 1. Υπάρχουσαι πληροφορίαι περί της συμμοριακής δράσεως εις ΠΙΕΡΡΙΑ ανεβίβαζον την όλην δύναμιν των αναρχικών εις 150 περίπου κατανεμωμένους ως ακολούθως :

Εις περιοχήν ΄΄ΦΤΕΡΗ ΣΚΟΤΙΝΑ΄΄ δύναμις 20-30 ανδρών, υπό τον Καπετάν ΞΑΝΘΟΝ (Συνεφάκην) εκ ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ.
Εις περιοχήν ΄΄ΑΝΩ ΚΑΙ ΜΕΣΑΙΑ ΜΗΛΙΑ-ΒΡΥΑ΄΄ δύναμις 15-20 ανδρών υπό τον Καπετάν ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗΝ (Σταματίδην) εκ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ.
Εις περιοχήν ΄΄ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΡΥΤΙΝΗ – ΡΥΑΚΙΑ – ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ΄΄ δύναμις 40-50 ανδρών υπό τους αδελφούς Αναγνωστόπουλοι εξ ΕΛΑΤΟΧΩΡΙΟΥ, τους Καπετάν Ανδρεάδη ή Κοκοτάτση εκ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.
Εις περιοχήν ΚΟΛΥΝΔΡΟΣ – ΣΥΚΙΑ – ΠΑΛΑΤΣΙΑ – ΒΕΡΓΙΝΑ δύναμις 20-30 ανδρών υπό τον Λιακόπουλον εκ ΚΟΛΥΝΔΡΟΥ.

 1. Γενικός Αρχηγός της περιοχής ΠΙΕΡΡΙΩΝ εφέρετο ο Καπετάν ΤΣΙΧΡΙΤΖΗΣ (Γ. Καπουλίδης) Εφ. Υπολ. εκ ΣΦΕΝΔΑΜΗΣ.
 2. Σ.Δ. του Αρχηγείου ΠΙΕΡΡΙΩΝ εφέρετο το υψ. 939 ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (O.285172). Λιμέρια και αποθήκαι συμμοριτών εφέροντο εις περιοχάς ΤΣΟΥΜΙΕΣ (υψ. 906) (Ο.325255) ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (Ο.2413) -Δάσος ΚΟΜΑΝΤΖΑ (Ο.2512).
 3. Επί πλέον συμπληρωματικαί πληροφορίαι έφερον την Δημ. οδόν παρά τα ΣΤΕΝΑ ΠΕΤΡΑΣ υπονομευμένην διά ναρκών, διά να μη γίνη χρήσις ταύτης διά μεταφοράν Στρατευμάτων.

ΙΙ.    Τρόπος Ενεργείας καθωρίσθη :
α)    Η απόφραξις των οδών διαφυγής των συμμοριτών διά τμημάτων Στατικής ενεργείας, καταλαβόντων όλας τας διαβάσεις επί της γραμμής από Π. ΑΛΙΑΚΜΩΝ (Ο.1410) – ύψωμα Νοτ. (Χ) ΣΚΟΥΛΙΑΡΙ – Υψ. Δυτικώς και Νοτίως (Χ) ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ – υψ. Τριγ. ΦΛΑΜΟΥΡΙ (2190) – υψ. 2000 – υψ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ (1959) – ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΓΟΙ (υψ. 1710) ΣΤΕΝΑ ΠΕΤΡΑΣ μέχρι υψ. 530 (Τ.312983). Και προς τον σκοπόν τούτον εχρησιμοποιήθησαν το Τάγμα Βαθ/ρων, Διλοχία 592 Τάγ/τος και Διλοχία Β΄ ΣΣ.
β)    Η λεπτομερής εξερεύνησις της περιοχής διά την ανακάλυψιν και εξόντωσιν των συμμοριών διά τμημάτων κινήσεως. Προς τον σκοπόν τούτον εχρησιμοποιήθησαν το 555 Τάγμα (3 Λόχοι), 3 Διμοιρίαι Κυνηγών και Λόχος Κρούσεως Χωρ/κής.
ΙΙΙ. ΣΧΕΔΙΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ:
Ι.     Αι επιχειρήσεις διεξήχθησαν εις δύο φάσεις :
1η Φάσις:      Η εκκαθάρισις των ΚΑΤΩ ΠΙΕΡΡΙΩΝ, ως προπαρασκευαστική διά την κυρίαν επιχείρησιν των ΑΝΩ ΠΙΕΡΡΙΩΝ.

Επί πλέον εγένετο και μία δευτερεύουσα ενέργεια διά την εκκαθάρισιν του ανταρτοκρατουμένου (Χ) ΒΡΟΝΤΟΥ (Τ.382955).
Η 1η Φάσις διεξήχθη από 21ης μέχρι 24ης Σ/βρίου υπό του 512 Τάγ/τος (3 Λόχοι πλην Διμοιρία Κυνηγών) και εξερευνήθη η περιοχή μέχρι της γραμμής Π. ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ (Ο.230205) υψ. 920 (Ο.265208) υψ. 1160 ΕΛΑΦΙΝΑ (Ο.325195) ΠΤΑΤΥΔΡΟΜΟΣ υψ. 1089 (Ο.338191).
Η Κίνησις εγένετο διά τριών φαλάγγων.
ι.     Δεξιά φάλαγξ: ΜΕΤΟΧΙ ΜΟΝΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ-ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ υψ. 920.
ιι.    Κεντρική φάλαγξ: ΒΕΡΓΙΝΑ – (Χ) ΕΛΑΦΙΝΑ – υψ. 1160 (ΕΛΑΦΙΝΑ).
ιιι.   Αριστερά φάλαγξ: ΠΑΛΑΤΙΣΤΑ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (ΜΠΑΡΑ υψ. 723) – ΠΛΑΤΥΔΡΟΜΟΣ (υψ. 1089).
2α Φάσις: Διεξήχθη την 25ην και 26ην Σ/βρίου.
ΜΕΣΑ:
Κατά ταύτην διετέθησαν : ΄Απασα η δύναμις του Συγκροτήματος ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (592 και 555 Ταγ/τα). Τάγμα Βαθ/ρων Σ. Στρατού, 512 Τάγμα (3 Λόχοι) τρεις Διμοιρίαι Κυνηγών και Λόχος Κρούσεως Χωρ/κής.
Επί πλέον Διλοχία Β΄ ΣΣ από 16.00 ώρ. 25 Σε/βρίου μέχρι 18.00 ώρ. της επομένης.
ΙV.  Η όλη επιχείρησις ανετέθη εις τον Διοικητήν ΧΙ Μερ/ρχίας.

 1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:

α)    Τα τμήματα Στατικής ενεργείας. ΄Ηρχισαν κινούμενα από πρωίας 23ης Σ/βρίου εκ Θεσ/νίκης και από 24ης Σ/βρίου εκ ΚΟΖΑΝΗΣ και ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Την 18.00 ώρ. της αυτής ήχθησαν εις τας καθορισθείσας θέσεις των πλην Διλοχίας Τάγ/τος Βαθ/ρων ήτις λόγω του απολύτως δυσβάτου του εδάφους, έφθασε εις την θέσιν της (Τριγ. ΦΛΑΜΟΥΡΙ υψ. 2190) την μεσημβρίαν της επομένης (25 Σ/βρίου).
β)    Τα τμήματα Κινήσεως : ΄Ηρχισαν την κίνησίν των από 06.00 ώρας της 25ης Σ/βρίου, αφού από της νυκτός είχον αχθή εις τας καθορισθείσας θέσεις εξορμήσεως των ήτοι :
Το 512 Τάγμα από ύψ. 920 (Ο.265208) και ύψ. ΕΛΑΦΙΝΑ (1160) (Ο.325195).
Το 555 Τάγμα μείον Λόχος από ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ (Ο.325128).
Λόχος 555 Τάγ/τος ΡΗΤΙΝΗ (O.30085).
Λόχος Κρούσεως Χωρ/κής ΡΗΤΙΝΗ (O.30085).
Λόχος Κυνηγών (δύο Διμοιρίαι) ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ (Ο.325067).

 1. ΣΥΜΒΑΝΤΑ. :

1ης Φάσεως : ΄Εσχε μίαν συμπλοκήν (την 22-9-46 ώρ. 18.00) εις ύψ. ΠΛΑΤΥΔΡΟΜΟΣ (1089) άνευ αποτελέσματος λόγω προκεχωριμένης ώρας και του δασώδους εδάφους. Διασκορπισθείσα συμμορία ήτο περίπου τριακονταμελής υπό τον έφ. Ανθ/στήν ΠΑΤΡΩΝΑΝ ούτινος ευρέθη Δελτίον ταυτότητος εγκαταλελημμένον.
Εις τον τόπον συμπλοκής (προφανώς Λιμέρι) ευρέθησαν 50 άρτοι 30 κυτία γάλακτος, κονσέρβαι κρέατος και λοιπά τρόφιμα. Δύο όπλα Μαλιγχέρ – φυσίγγια γεμιστήρες.
Διάφορα σημειώματα ως πληροφορίαι εκμεταλλεύσιμοι.
Εξερευνήθησαν επί πλέον αι περιοχαί ύψ. ΚΟΥΤΛΟΣ (850) – υψ. ΤΣΟΥΜΕΣ (906) – ΤΟΥΜΠΑ ΠΕΤΡΑ (υψ. 1029) και ΝΙΚΟΛΑΚΙΑ (υψ. 1038). Εις υψ. ΚΟΥΤΛΟΣ και ΤΣΟΥΜΕΣ ανευρέθησαν πρόχειραι κλίναι εκ Φτελιάς 20 περίπου, πρόσφατα ίχνη πυράς κ.λ.π. εξ ων τεκμίρεται αναμφισβητήτως ότι χρησιμοποιείται ως Λιμέρι ανταρτών.
2ας Φάσεως:

 1. το 512 Τάγμα την 25ην και 26ην Σ/βρίου εξερεύνησε την περιοχήν Δ. της κυρίας Κορυφογραμμής των ΠΙΕΡΡΙΩΝ και μέχρι του Π. ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ Κινηθέν διά δύο φαλάγγων.

ι.     Δεξιά φάλαγξ: υψ. 920 – ΣΦΙΚΙΑ – ΔΑΣΚΙΟΝ – ΠΑΛΙΟΧΩΡΑ – ΠΛΑΤΑΝΟΚΑΜΠΟΣ.
ιι.    Αριστερά φάλαγξ: ΜΑΥΡΟΠΕΤΡΕΣ – ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (υψ. 939) – ΡΙΖΩΜΑΤΑ – ΜΑΥΡΟΡΑΚΙ (1173) – ΑΣΤΡΑΠΟΚΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ (υψ. 1566) (Χ) ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ.
Εξερευνήθησαν η εκατέρωθεν των δρομολογίων περιοχή ιδιαιτέρως δε: το υψ. ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ (939) και υψ. 860 όπερ εφέρετο ως Αρχηγείον.
Ουδέν ίχνος ανευρέθη. Αι περιοχαί ΜΑΥΡΟΡΑΧΗ (1173) – ΒΑΣΙΑ (1730) – ΚΟΥΜΕΝΙ (1541) – ΑΣΤΡΑΠΟΚΑΜΕΝΗ ΠΕΤΡΑ (1566) ένθα ευρέθησαν μόνον ποίμνια τινα (συνολικώς 220 πρόβατα) ανήκοντα εις συμμορίτας και άτινα κατασχέθησαν.
Συνελήφθησαν τρεις ποιμένες ως τροφοδόται συμμοριτών εν οις και ο ποιμήν ΑΡΑΠΗΣ, καταζητούμενος.
Εις ύψ. 1464 (0168085) ευρέθη μικρός λέβης, ανήκον εις συμμορίτας εις δε το ύψ. ΒΑΣΙΑ (1730) πρόχειραι κλίναι εκ φτελιάς, κορμών δένδρων κ.λ.π. και επιστολαί Καπετάν ΚΑΡΑΤΑΣΙΟΥ απειλιτικαί προς την επιτροπήν τροφίμων ΟΥΝΡΡΑ του ΒΕΛΒΙΝΔΟΥ δι’ ων εκβιαστικώς εζητούντο τρόφιμα & είδη.
Εντός (Χ) ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, ανευρέθη εις υπόγειον Σχολείου, όπερ χρησιμοποιείται συχνάκις υπό των συμμοριτών είς κάδος πλήρης συντετηρημένου κρέατος.

 1. Το 555 Τάγμα : Κινηθέν διά τριών φαλάγγων : Εξερεύνησε την 25ην και 26ην Σ/βρίου την περιοχήν μεταξύ του υψ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ (1959) (Ο.2303) – ύψ. ΚΤΕΝΙ (1791) (Ο.248045) και της γραμμής ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ (Ο.325128) – ύψ. 101 (Ο.278158) και διέδραμε την Κορυφογραμμήν ΠΑΠΑ ΧΩΡΑΦΙΑ (ύψ. 1338 – ύψ. 1586) – ΘΩΜΑ ΡΑΧΗ (ύψ. 2023) – ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ – ΜΠΑΡΑ.
  • ΄Εσχε μίαν συμπλοκήν μετά 4 ενόπλων την 13.30 ώρ. της 25 Σ/βρίου εις ύψ. ΚΑΝΑΒΟΤΟΠΙΑ (02513) άνευ αποτελέσματος.
  • Εις ύψωμα ΘΩΜΑ ΡΑΧΗ (ύψ. 2023) ανεκάλυψε εγκαταλελειμένον Λιμέρι 40 περίπου συμμοριτών.

Εις ύψ. ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ συνέλαβε τρεις ποιμένας και 200 περίπου πρόβατα ανήκοντα προφανώς εις συμμορίτας.

 1. Λόχος Κυνηγών: Εκινήθη εν τη κατευθύνσει ΡΥΤΙΝΗ – ΑΓ. ΝΙΚΟΛΑΟΣ – ΜΕΣΑΙΑ και ΑΝΩ ΜΗΛΙΑ – ΠΕΝΤΕ ΠΥΡΓΟΙ (ύψ. 1710).

Την 10.30 ώρ. της 25ης Σ/βρίου συνηντήθη εις θέσιν ΓΚΙΝΙ (O.263027) με συμμορίαν ΚΟΛΟΚΟΤΡΩΝΗ. Ενεπλάκη με αποτέλεσμα τον φόνον ενός (του Καπετάν Δράκου ή Γ. Μυλοπούλου) Αρχηγού ομάδος κρούσεως και τραυματισμόν τουλάχιστον 3-4. Επί τόπου εγκατελήφθησαν δύο κτήνη, έν τυφέκιον και υλικά τινά.

 1. Τάγμα Βαθμοφόρων: ΄Εδει την 18.00 ώραν της 24ης Σ/βρίου να εγκατασταθή εις καθορισθείσας θέσεις επί γραμμής (ως ανεφέρθη εις παραγρ. ΙΙ). Λόγω του εξαιρετικώς δυσβάτου του εδάφους μόλις την 12.00 ώ. της επομένης κατέλαβε τας θέσεις του. Την 17.00 ώρ. της 25ης Σ/βρίου υπεδέχθη δύο Λόχους του Β΄ ΣΣ ους και διέθεσε εις την ζώνην του.

Την 11.00 ώρ. της 25ης Σ/βρίου επί του υψ. ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΗ 1959 (02303) συνεπλάκη με συμμορίαν άνευ αποτελέσματος τραπείσα προς ΤΟΥΦΑ. Γενομένης ερεύνης ανευρέθησαν 14 χοίροι ανήκοντες εις συμμορίτας. Συνελήφθησαν δε 9 ποιμένες (μετά των ποιμνίων των – 1500 περίπου πρόβατα) οίτινες ήσαν και μόνιμοι τροφοδόται συμμοριτών και μετεφέρθησαν εις ΡΥΤΙΝΗΝ.
Την 12.00 ώρ. της 25ης Σ/βρίου 12μελής συμμορία μετά δύο κτηνών ανερχομένη εκ ΜΠΑΡΑ προς 2094 (0195026). Βληθείσα διεσκορπίσθη προς κατεύθυνσιν ΦΤΕΡΗΣ. Εγκατέλειψαν επί τόπου έναν νεκρόν και δύο κτήνη φορτωμένα τροφίμων και πυρ/κών. Επίσης έν τυφέκιον Μάλιγερ και 1 περίστροφον. Διεπιστώθη και εκ πληροφοριών ότι η διάβασις 2094 όπου εγένετο η συμπλοκή χρησιμοποιείται πάντοτε υπό των συμμοριτών.

 1. 592 Τάγμα: διά Διλοχίας εγκατεστάθη από 18.00 της 24ης Σ/βρίου επί της γραμμής (Χ) ΣΚΟΤΙΝΑ – ΣΤΕΝΑ ΠΕΤΡΑΣ δι’ απόφραξιν των οδών διαφυγής συμμοριτών. Μέχρι λήξεως των επιχειρήσεων ουδεμίαν επαφήν μετά συμμοριτών έσχεν. Συνέλεξεν πληροφορίας.

VΙΙ. Εκκαθάρισις (Χ) ΒΡΟΝΤΟΥ :
Λόχος 592 Τάγ/τος μετά τμήματος της ανωτέρω Διλοχίας την 26ην Σ/βρίου ενήργησαν εκκαθαριστικήν επιχείρησιν του ανταρτοκρατουμένου (Χ) Βροντού (Τ.382955). Συνέλαβον καταζητούμενα υπό των αρχών άτομα δι’ εκτόπισιν και συνέλεξαν πληροφορίας.
Αυτόμολος 18 ετής συμμορίτης, προσήλθε αυθορμήτως μετά ατομικού οπλ/λου και παρεδόθη, καταθέσας πολυτίμους πληροφορίας περί της συμμοριακής δράσεως της περιοχής Αν. ΟΛΥΜΠΟΥ. Την όλην δύναμιν τούτων αναβιβάζει εις 80 με αρχηγόν τον Καπετάν ΦΩΤΕΙΝΟΝ και κατανομάζει ΛΙΜΕΡΙΑ των συμμοριτών εις την περιοχήν εις σημεία (Τ.3891) (Τ.4390).
VIII.      ΓΕΝΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ – ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ.

 1. Συνολικώς εσημειώθησαν πέντε συγκρούσεις με αποτελέσματα 2 νεκροί συμμορίται, αρκετοί τραυματίαι και συλληφθέντες 15 ύποπτοι εξ ων μόνον πέντε αφέθησαν ελεύθεροι.

Ομοίως εγκατελήφθησαν 5 κτήνη υπό των συμμοριτών και υπέρ 500 πρόβατα.

 1. Διεπιστώθη ότι, η όλη δύναμις των συμμοριτών εις ΑΝΩ και ΚΑΤΩ ΠΙΕΡΡΙΑ, ανέρχεται εις 140 περίπου, κατανεμομένη ισαρρίθμως ήτοι: 70 εις ΚΑΤΩ ΠΙΕΡΡΙΑ και 70 εις ΑΝΩ ΠΙΕΡΡΙΑ.
 2. Εις ΑΝ. ΟΛΥΜΠΟΝ η υπάρχουσα δύναμις συμμοριτών ανέρχεται εις 80.
 3. Τα Λιμέρια των συμμοριτών είναι μεταβλητά και ουδέποτε παραμένωσι οι συμμορίται εις την αυτήν θέσιν πλέον των 2-3 ημερών.

Τ’ αποκαλυφθέντα Λιμέρια Καλύβαι κ.λ.π. ενεπρήσθησαν.

 1. ΄Εχουσι άριστα παρατηρητήρια και εποπτεύουσι – πάσαν κίνησιν τμημάτων, αποφεύγουσι την συμπλοκήν. Μόνον αιφνιδιαζόμενοι την δέχονται και τότε πάλιν εκμεταλλεύονται αριστοτεχνικώς το έδαφος και επιτυγχάνωσι την διαφυγήν.
 2. Υπάρχει στενός σύνδεσμος μετά των συμμοριακών συγκροτημάτων κατά επιχειρήσεις. Π.Χ. Εις τας επιχειρήσεις κατά ΛΙΒΑΔΕΙΟΥ έλαβεν μέρος όλη η δύναμις των συμμοριών ΠΙΕΡΡΙΩΝ – ΟΛΥΜΠΟΥ & ΚΑΡΒΟΥΝΙΩΝ.

Εις τας επιχειρήσεις κατά ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ έλαβον μέρος αι συμμοριακαί ομάδες ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΟΛΥΜΠΟΥ.
Κατά συνέπειαν ουδέποτε παραμένει σταθερά η δύναμις των συμμοριών εν εκάστη περιοχή. Παρουσιάζονται ημέραι καθ’ ας ολόκληραι περιοχαί είναι τελείως κεναί συμμοριτών, εν αντιθέσει προς άλλας αι οποίαι παρουσιάζουσι αύξησιν τούτων.

 1. Ο διατιθέμενος υπό των συμμοριτών οπλισμός είναι ελάχιστος και κατά το πλείστον άχρηστος. Μόνον ολίγα οπλ/λα ΜΠΡΕΝ ή Μυδράλια Γερμανικά ή Ιταλικά δίδουν την ισχύν πυρός εις τούτους. Ολμους διαθέτουσιν έν εις περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ και ίσως έτερον εις περιοχήν ΑΝΩ ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
 2. Το ηθικόν των συμμοριτών είναι αξιοθρήνητον. Η πλειονότης καραδοκεί ευκαιρίαν παραδόσεως εις ΑΡΧΑΣ. Φοβούνται τα αντίποινα των συμμοριτών εις τας οικογενείας των και ακόμη σκέπτονται την φυλακήν η οποία τους αναμένει μετά την παράδοσίν των.

Αναμένουσιν αμνηστείαν, πλην των βεβαρυμένων διά εγκλημάτων αρχηγών οίτινες ουδέποτε είναι διατεθιμένοι να παραδοθούν.

Ο
Μ Ε Ρ Α Ρ Χ Ο Σ
Περιβολιώτης Απόστολος
Σ/ρχης Πεζικού
ακριβές αντίγραφον
Τ.Σ.Υ.

Advertisements