Περί ανάγκης δημιουργίας Τμημάτων Ασφαλείας, Γ’ΣΣ/Α2/ΑΠ13624/24 Σεπ 1946


ΘΕΜΑ: Περί ανάγκης προσκλήσεως                            Ακρως Επείγουσα
διά την δημιουργίαν Τμημάτων                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ασφαλείας.

ΠΡΟΣ: Το ΓΕΣ                                                              Γ΄ ΣΣ (Α2)
ΚΟΙΝ:: Κ.Υπουργόν Δημοσίας Τάξεως                         ΑΡΙΘΜ. Α.Π. 13624
Α2/ΙΙΙ                                                                             ΒΣΤ 903 τη 24.ΙΧ.1946
1.Εις την περιοχήν του Σ. Στρατού διεξάγεται ένας αμείλικτος αγών προβαδίσματος μεταξύ των εκπροσώπων του Κράτους και των Κατευθυνόντων την συμμοριακήν και αναρχικήν κίνησιν.
2.Εάν επετεύχθη παρά τας αντιξόους συνθήκας (εκτεταμένα σύνορα-Ανθελληνικά μειονοτικά στοιχεία) η εν πολλοίς εξουδετέρωσις των αναρχικών προθέσεων, οφείλεται εις το ότι κατεβάλλετο προσπάθεια τα μέτρα ημών να προηγούνται κατά ένα ή δύο άλματα των αναρχικών εξορμήσεων προς νέαν έντασιν :

Ανακατανομή της Στρατιωτικής διατάξεως.
Οργάνωσις των αποσπασμάτων – Ενιαία κατεύθυνσις – Συνεχείς επιχειρήσεις, δεν επέτρεψαν εις τους συμμορίτας
Να εδραιωθώσι κάπου
Να δημιουργήσωσι Βάσεις και ορμητήρια
Να οργανωθώσι εις Στρατόν
Ούτω
-Δεν επέτυχον επιρροήν ούτε εις τας Πεδινάς πυκνοκατωκημένας ζώνας ούτε εις τα σπουδαιότερα ορεινά Κέντρα.
-Δεν απέκτησαν ικανότητα διεξαγωγής μάχης ούτε με τμήματα κατά πολύ μικρότερα της αριθμητικής των δυνάμεως και της αξίας του οπλισμού των.
Δηλονότι
-Παρέμειναν συμμορίται και όχι Στρατός
-Παρέμειναν δολοφόνοι τρομοκράται εφαρμόζοντες την μέθοδον «Κτύπα φεύγα» και όχι πολεμισταί ικανοί να πολεμήσωσι και διά την προδοτικήν έστω ιδεολογίαν των.
3.Σήμερον καταβάλλουσι εντονωτάτην προσπάθειαν νέου άλματος. Ούτω :

-Επεκτείνουσι την στρατολογίαν
-Προσπαθούσι να δημιουργήσωσι διάδρομον μετά των Εαμοκρατουμένων περιοχών του Β΄ ΣΣ εις τρόπον ώστε να χρησιμοποιήση τας εκεί Βάσεις και τα ορμητήριά των μέχρις ότου μεταφέρουσι ταύτας εις την ημετέραν περιοχήν.
-Προσπαθούν να δημιουργήσωσι νέας συμμοριακάς εστίας εις Μπέλες – Αλή Μουτούς – Παγγαίον.
-Χρησιμοποιούν σχεδόν πλέον απροκαλύπτως την Γιουγκοσλαυϊκήν βοήθειαν ίνα πηγαινοέρχωνται εκ του ομόρου κράτους όταν οδηγηθούν προς αδιέξοδον υπό της συνεχούς διώξεως.
4.Ανάγκη όθεν νέου άλματος εκ μέρους ημών.

Αλλά περιθώριον δυναμικότητος προς νέον άλμα εν όψει κυρίως και της διεθνούς καταστάσεως δεν υπάρχει.
α)    Τα τμήματα διακόψαντα εν πολλοίς την εκπαίδευσιν καίτοι διατηρούν αμειώτως ηθικόν έχουσι καταπονηθή πολύ εκ των συνεχών επιχειρήσεων.
β)    Μεγαλυτέρα αραίωσις εκ των ηρέμων περιοχών (Αλή Μπουτούς- Αλεξανδρουπόλεως) δεν επιτρέπεται.
γ)    Τα συγκροτηθέντα αποσπάσματα κυνηγών εξήντλησαν το περιθώριον της αποδόσεώς των ομολογητέον ότι η απόδοσις αύτη δεν υπήρξεν η αναμενομένη λόγω κακής στρατολογήσεως υπό των διοικητών Χωροφυλακής.
δ)    Μεγαλυτέρα διασπορά και εξασθένησις των βασικών νευραλγικών σημείων δεν επιτρέπεται.
Βεβαίως παρά ταύτα δεν θα παύσωμεν ουδ’ επί στιγμήν τον ανηλεή αγώνα και την συνεχή κατατριβήν του εχθρού.
Θα αγωνισθώμεν και με τα δόντια ακόμη ίνα μη μεταφερθή η πρωτοβουλία ενεργείας εις χείρας του.
5.Εν τούτοις φρονούμεν ότι δύναται να ληφθούν λυσιτελέστερα μέτρα ικανά ου μόνον να διατηρήσωσι την υφισταμένην κατάστασιν αλλά και να λύσωσι ριζικώς το πρόβλημα της δημοσίας τάξεως.
Ως ανεφέραμεν και τηλ/κώς. Προτείνομεν :
Την δημιουργίαν 5 ταγμάτων αποκλειστικής επιλογής και μοναδικής αποστολής του αγώνος κατά των συμμοριτών.
Τα τάγματα ταύτα θα αγωνισθώσι ίνα εξουδετερώσωσι και την επί των ορεινών περιοχών συμμοριακήν επιρροήν.
Θα εγκατασταθώσι επ’ αυτών των επικέντρων συμμοριακής δράσεως (λιμέρια) και θα αποκόψωσι την δυνατότητα κινήσεως διατροφής, εφοδιασμού, διαβιώσεως.
Δια την δημιουργίαν των ταγμάτων τούτων να προσκληθώσι κατόπιν αυστηράς επιλογής ΄Εφεδροι.
-Οι μη κληθέντες υπό τα όπλα κληθεισών κλάσεων εις άλλας περιοχάς ή κληθεισών άλλων όπλων.
-Μη κληθείσης μεταπολεμικώς κλάσεως.
Εις την πρώτην κατηγορίαν υπάγονται :
α)    Οι ΄Εφεδροι της κλάσεως 1937 ωρισμένων περιοχών της Β. Ελλάδος όλων των όπλων.
β)    Οι ΄Εφεδροι 1938 όλων των περιοχών της Β. Ελλάδος όλων των όπλων πλην του Πεζικού.
-Εις την δευτέραν κατηγορίαν υπάγεται ολόκληρος η κλάσις 1935 διά την περιοχήν του Γ΄ ΣΣ.
Απαραίτητος όρος η ρητή διαβεβαίωσις κατά την πρόσκλησιν ότι η διάρκεια της υπηρεσίας των δεν θα είναι μεγαλυτέρα του διμήνου.
Εάν το δίμηνον δεν επαρκέση να κληθή αμέσως προς αντικατάστασιν μεγαλυτέρα κλάσις 1934.
Δια των Εφέδρων τούτων θα συγκροτηθώσι 5 πλήρη Τάγματα.
Μετά δεκαπενθήμερον μετακπαίδευσιν θα εγκατασταθώσι διά 1½ μήνα επί των επικέντρων σημείων της περιοχής δράσεως των συμμοριών.
Η νέα κλάσις θα καλήται εγκαίρως ώστε μετά 15θήμερον μετεκπαίδευσιν να είναι εις θέσιν να αντικαταστήση τους απολυομένους.
6.Τα Τάγματα ταύτα μετά των ανασυγκροτουμένων αποσπασμάτων κυνηγών θα ευρίσκωνται εν διαρκή επιχειρήσει.
Ουδεμία στιγμή αναπαύσεως και δυνατότητος οργανώσεως εις τους συμμορίτας, αμείλικτον και συνεχές κυνήγημα.
7.Είναι φυσικόν και πρέπει να αναμένεται ότι η συνεχής αύτη δίωξις θα επιφέρη άνοδον του ηθικού των χωρικών οίτινες αναδιοργανούμενοι εν τω μεταξύ κατά τρόπον ριζικόν και λυσιτελή, θα δυνηθούν να αποτελέσουν εις το εξής μόνοι των εν συσχετισμώ βεβαίως πάντοτε μετά του στρατού και της Χωροφυλακής ένα ακατανίκητον φράγμα κατά πάσης νέας προσπαθείας συμμοριακής επεκτάσεως./ol>
Άλλως τε θα υπάρχη καιρός να ληφθούν εκ παραλλήλου και άλλα μέτρα ριζικά εις τρόπον ώστε να αποκλεισθή νέον ξαναφούντωμα της συμμοριακής δράσεως.
8.Παρακαλούμεν όθεν όπως μελετηθή και εφαρμοσθή επειγόντως η πρότασίς μας αύτη διότι βεβαίως δεν αρκεί η πρόσκλησις των εφέδρων δεδομένου ότι θα προκύψουν πλείστα όσα άλλα ζητήματα ως ο εξοπλισμός η στελέχωσις κ.λ.π
Η βάσις είναι η ταχεία απόφασις ώστε το Κράτος να βρεθή έτοιμον να εξουδετερώση και προσπεράση και την νέαν συμμοριακήν εξόρμησιν.
Παρακαλούμεν όθεν όπως έχωμεν τας διαταγάς το ταχύτερον.

Ακριβές Αντίγραφο                                         Αντιστράτηγος Βεντήρης

Τ.Σ.Υ.

Advertisements