Εκθεση επιχειρήσεων Μαρμάριανη-Αγυιά-Καλαμάκι (5 Σεπ 1946), 9 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1/11 Σεπ 1946


ΘΕΜΑ: Εκθεσις Επιχειρήσεων
ΠΡΟΣ: Β΄ ΣΣ (Γραφ.Α1)                                                        ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ
ΚΟΙΝ : Γραφείον Α1                                                              ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ
ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/Α1
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 2141
Εν ΣΤΓ 913 τη 11 Σ/βρίου 1946

  1. Υποβάλλεται έκθεσις επί των ενεργηθεισών επιχειρήσεων της 5ης Σεπτεμβρίου 1946.

Ε.Δ.

Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΝΤ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Τ.Υ.

Κ.Θ./Ι.Ζ.


Ι.     Κατόπιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 815/2-9-46 Δ/γής Β΄ ΣΣ την 5ην Σ/βρίου ενηργήθη επιχείρησις προς ΜΑΡΜΑΡΙΑΝΗΝ (5244) ΑΓΥΙΑΝ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ (6326).
Επιχείρησις διετάχθη ίνα τα από των αναρχικών χρησιμοποιούμενα μεταφορικά μέσα είτε διά συλλήψεως, είτε διά καταστροφής αφαιρεθέντων.
ΙΙ.    Πρόθεσις της διεταξάσης αρχής υπήρξεν: η κατάληψις Αποθηκών και μέσων μεταφοράς συμμοριτών εις περιοχήν ΤΣΟΥΞΙΑΝΗ ΑΓΥΙΑ ΚΟΥΚΟΥΡΑΒΑ – ΚΑΛΑΜΑΚΙ διά 2 Αποσπασμάτων.
ΙΙΙ.  ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ:
α)    Δυνάμεις : 3 Λόχοι εξ ων ο είς Χωρ/κής και οι 2 της 42ας Ταξιαρχίας 2 Ουλαμοί τεθωρακισμένων μια Πυρ/χία.
Απαντα τμήματα ήσαν εφωδιασμένα δι’ ασυρμάτου.
β)    ΄Εναρξιν την 5ην πρωΐνήν της 5ης Σ/βρίου.
γ)    Λήξις εσπέρας ιδίας ημέρας.
ΙV.  Απώλειαι :
α)    Ημετέρων. Είς τραυματίας Χωροφύλαξ του Λόχου Χωροφυλακής.
β)    Αναρχικών μη εξακριβωθείσαι.

  1. Αποτελέσματα

α)    Υλικά: Επετεύχθη ο ανεφοδιασμός του εν ΑΓΥΙΑ ευρισκομένου Αποσπάσματος διά τροφών κ.λ.π. ειδών. Ανευρέθησαν και παρελήφθησαν 6 σάκκοι γεωμήλων των αναρχικών προερχόμενοι εξ υποχρεωτικής φορολογίας των κατοίκων, ανευρέθη εις ΤΣΟΥΞΑΝΗΝ έν τηλέφωνον μετά καλωδίου. Κατεστράφη έν αυτοκίνητον εις ΤΣΟΥΞΑΝΗΝ στρατιωτικόν των αναρχικών άνευ μηχανής. Παραλαβή 2 αυτοκινήτων στρατιωτικών των αναρχικών εν καλή καταστάσει. Καταστροφή Αποθήκης τροφίμων των συμμοριτών εις ΚΑΛΑΜΑΚΙ.
β)    Ηθικά: 1) Αναπτέρωσις του ηθικού των Εθνικοφρόνων κατοίκων των χωρίων Πλατυκάμπου και Αγυιάς. 2) Αναπτέρωσις ηθικού τμημάτων εκτελούντων την επιχείρησιν ως και τμημάτων ΑΓΥΙΑΣ. 3) Κατάπτωσις ηθικού των αναρχικών, οίτινες εκμεταλλευόμενοι τας επιτυχίας ας είχον τας τελευταίας ημέρας έλεγον εις τους κατοίκους ότι το Κράτος ήτο ανίσχυρον να τους επιβληθή και ότι ολίγαι ημέραι τους χωρίζουν από το να εισέλθουν εις ΛΑΡΙΣΑΝ.

  1. Βραχεία κριτική επί της εκτελέσεως :

α)    Τήρησις μυστικότητος: Δεν ετηρήθη δεδομένου ότι οι αναρχικοί είχον από της προηγουμένης πληροφορηθή και είχον είδοποιήση τους κατοίκους χωρίων ΤΣΟΥΞΑΝΗΣ και ΜΑΡΜΑΡΙΑΝΗΣ να τα εγκαταλείψουν.
β)    Την 5ην πρωινήν το απόσπασμα εκ 2 Λόχων (ο είς του 525 και ο έτερος της Χωρ/κής) μετά διμοιρίας όλμων, Ουλαμού Πυρ/κού 2 Ουλαμών τεθωρακισμένων και 2 συνεργείων εκκαθαρίσεως ναρκών έλαβε διάταξιν πορείας με την κεφαλήν εις την διασταύρωσιν σιδηροδρομικής γραμμής και οδού προς ΑΓΥΙΑΝ. Εκινήθη προς διασταύρωσιν αμαξιτής οδού και καροποιήτου 5140 όπου κατενεμήθη ως κάτωθι :

1)    Λόχος Χωροφυλακής, ουλαμός τεθωρακισμένων, ομάς όλμων και κατευθύνθη προς ΜΑΡΜΑΡΙΑΝΗΝ.
2)    Υπόλοιπον Τμήμα κατευθύνθη προς ΑΓΥΙΑΝ.
Το πρώτον Τμήμα ανερχόμενον τα Ν.Α. υψώματα ΜΑΡΜΑΡΙΑΝΗΣ εβλήθη διά πυρών πολυβόλων υπό των συμμοριτών κατεχόντων τας θέσεις (515545) (524448) Ράχη Ν. Ρέμα Μπογάζι ένθα ημιονική οδός (535435) ύψ. 394 κωνική κορυφή νοτίως ΜΑΡΜΑΡΙΑΝΗΣ (525435). Υποστηριζόμενον υπό πυρών Πυρ/κού και τεθωρακισμένων αυτοκινήτων προωθήθη μέχρι της κωνικής κορυφής και θέσεων παρά το σημείον (5242) οπότε απέστειλε μιαν διμοιρίαν εντός του χωρίου ήτις βληθείσα δραστικώς εκ των ως άνω κατεχομένων υψωμάτων υπό των αναρχικών ηναγκάσθη να υποχωρήση και δεν ηρεύνησεν την βαθείαν γραμμήν την διερχομένην διά μέσου της ΜΑΡΜΑΡΙΑΝΗΣ και κατευθύνεται προς Β.Α.
Το υπόλοιπον τμήμα κατευθυνόμενον προς ΑΓΥΙΑΝ συνήντησεν παρά το 20ον χλμ. της οδού φωλεάν ναρκών ην και κατέστρεψεν. Την 11.30 αφίχθη εις ΑΓΥΙΑΝ μη συναντήσαν ουδαμού αναρχικούς.
Το υπ’ αριθ. 2 Απόσπασμα (Είς Λόχος του 526 Τάγματος μία ομάς όλμων 3΄΄, Ουλαμός Πυρ/κού, ουλαμός τεθωρακισμένων συνεργείον εκκαθαρίσεως ναρκών) κινηθέν εκ ΛΑΡΙΣΣΗΣ την 04.45 ώραν αφίχθη εις Αχίλλειον κινηθέν είτα προς ΚΑΛΑΜΑΚΙ. Κατά την κίνησίν του αντελήφθη επί της οδού ΚΑΛΑΜΑΚΙ – ΚΑΝΑΛΙΑ κονιορτόν προκαλούμενον υπό των οχημάτων των συμμοριτών μη δυνηθέν να προσδιορίση τον αριθμόν των οχημάτων. Κατ’ αυτών έβαλεν ουλαμός Πυρ/κού. Αποτελέσματα δεν εγνώσθησαν. Εις απόστασιν 600 μ. από του χωρίου ο Λόχος εβλήθη δι’ αυτομάτων όπλων εξ υψωμάτων ΚΑΛΑΜΑΚΙΟΥ και ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗΣ. Κατόπιν βολής των τεθωρακισμένων και του Πυρ/κού τα αυτόματα όπλα των συμμοριτών εσίγησαν και ο Λόχος εισήλθεν εις χωρίον ΚΑΛΑΜΑΚΙ όπου οι πλείστοι των κατοίκων είχον αναχωρήσει είτα ο Λόχος επέστρεψεν εις ΧΑΤΖΟΜΠΑΣΙ.
γ)    Διαβιβάσεις ελειτούργησαν του μεν υπ’ αριθ. 1 αποσπάσματος καλώς του δε υπ’ αριθ. 2 ουχί.
δ)    Οι συμμορίται είχον εγκαταστήσει επί των υψ. 447 (4640) παρατηρητήριον εις περιοχήν ΜΑΡΜΑΡΙΑΝΗΣ. Ευρέθησαν υπό του Λόχου Χωρ/κής 2 πολυβολεία κατασκευασμένα υπό των αναρχικών. Μέσον προφανώς δι’ ου ειδοποιούν τα τμήματά των οι αναρχικοί είναι και πυραί οίτινες εθεάθησαν εις ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ. Κατεδείχθη ότι οι συμμορίται εξακολουθούν να τηρούν την ιδίαν τακτικήν ότι ευθύς ως αντιληφθούν ότι τα τμήματα άτινα επιχειρούν είναι ισχυρά αρκούνται εις απλήν παρενόχλησιν μη τολμώντες να δώσουν μάχην εκλέγουν λίαν ισχυράς θέσεις αμύνης εχούσας αρίστην παρατήρησιν και ασφαλή δρομολόγια συμπτύξεως.
ε)    ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ : Η πληροφορία ότι τα επιχειρούντα Τμήματα θα υπεστηρίζοντο υπό Πυρ/κού συνετέλεσεν ώστε εκ των προτέρων να δώσουν οδηγίας εις τους υπ’ αυτών να υποχωρήσουν.
Η χρησιμοποίησις Πυρ/κού συνετέλεσεν εις την αναπτέρωσιν των οπλιτών και την κατάπτωσιν του ηθικού των συμμοριτών ως και τους υποστηρίζοντας αυτούς. Η συγκρότησις επιχειρήσεων παρομοίων διά Τμημάτων εξορμούντων προς τας κατευθύνσεις προς ά δρούν συμμορίται θα έχη ως αποτέλεσμα τον περιορισμόν των επιδρομών των αναρχικών και την αποκατάστασιν του αισθήματος ασφαλείας των χωρίων των επί των υπωρειών ΚΙΣΑΒΟΥ και ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟΥ.
Η εγκατάστασις ισχυρών Αποσπασμάτων δυνάμεως ουχί μικροτέρας των 100 ανδρών επί νευραλγικών σημείων και ο Σύνδεσμος τούτων δι’ ισχυρών αποσπασμάτων, θα έχη ασφαλώς ως αποτέλεσμα την αποσύνθεσιν των αναρχικών.

ΣΤΓ 913 τη 11 Σ/βρίου 1946
Ε.Δ.
Ο
ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ
ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ ΑΧΙΛΛΕΥΣ
ΑΝΤ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟΝ

Τ.Υ.

Κ.Θ./Ι.Ζ.

Advertisements