Γενική Διάρθρωση των δυνάμεων Β΄ Σώματος Στρατού


ΘΕΜΑ: Γενική Διάρθρωσις των δυνάμεων Β΄ Σώματος Στρατού

ΠΡΟΣ: ΔΙΟΙΚΗΤΑΣ Β΄ και Γ΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

– Υπουργείον Στρατ/κών (Γραφ. Υπουργού)

– ΒΜΜ – Διοικ. Α΄ Σ. Στρατού – Υπ. Δημ. Τάξεως

-Βοηθός Αρχηγού ΓΕΣ – Αρχηγοί Α΄ – Β΄ – Γ΄ Κλάδου

-Δ/ταί όπλων ΓΕΣ: ότι τους αφορά

– -΄΄- Εφοδ. Μεταφορών και Τεχν. Υπηρ. ΓΕΣ

ότι τους αφορά

-Α1, Α2, Α3, Α5, Γ1

Υ.Σ. – ΓΕΣ/Α1/1

ΑΡΙΘ. Α.Π. 486114

Προσωπικαί απόρρητοι οδηγίαι διά τους Διοικητάς Β΄ και Γ΄ Σωμάτων Στρατού.

Ι.     Πληροφορίαι – Εσωτερική Κατάστασις

Παρά τας επιτευχθείσας τελευταίως αρκετάς επιτυχίας κατά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις, η συνεχιζομένη εντατική εσχάτως δράσις των αναρχικών συμμοριών προσβαλλουσών αυτάς τας νομίμους αρχάς, κατέστη σοβαρά απειλή εις την εσωτερικήν ασφάλειαν της Χώρας μας.

ΙΙ.    Προθέσεις της Κυβερνήσεως

-Η εξόντωσις των συμμοριών εις οιανδήποτε μέρος της χώρας και αν ευρίσκονται και η πλήρης αποκατάστασις του κύρους του Νόμου και της τάξεως καθ’ όλην την επικράτειαν.

ΙΙΙ.  Ληφθείσα απόφασις

-Η Κυβέρνησις απεφάσισε να επαναφέρη πλήρως την έννομον τάξιν και ασφάλειαν εις την Χώραν διά της εξοντώσεως και διαλύσεως των συμμοριών και της παρεμποδίσεως περαιτέρω δράσεως τούτων.

-Λόγω της διαπιστωθείσης οργανώσεως και πλήρους εξοπλισμού των συμμοριών τούτων απεφασίσθη όπως ο Στρατός συνεχίση εξ ολοκλήρου την αποκατάστασιν της τάξεως και ασφαλείας, της Χωροφυλακής περιοριζομένης εις αστυνομικά καθήκοντα.

Προς τούτο

1)    Η αποκατάστασις τάξεως και ασφαλείας θα εξακολουθήσωσι εμπίπτουσαι υπό τον έλεγχον και την ευθύνην των Σωμάτων Στρατού μέχρι πλήρους εμπεδώσεως τούτων.

2)    Τίθεται εις εφαρμογήν εκ νέου το τελευταίον ψύφισμα της Δ΄Αναθεωρητικής Βουλής των Ελλήνων «περί μέτρων αφορώντων την δημοσίαν τάξιν και ασφάλειαν καθ’ άπασαν την επικράτειαν» από της 8ης Σεπτεμβρίου έ.ε. ημέρας δημοσιεύσεως εις την εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

ΙV.  Μέθοδος

1)    Λόγω των ειδικών συνθηκών αίτινες υφίστανται εις την περιοχήν των Β΄ και Γ΄ Σωμάτων Στρατού, συμπληρωματικαί δυνάμεις ετέθησαν και τεθήσονται υπό τας διαταγάς τούτων.

2)    Άπασαι αι δυνάμεις Εθνικού Στρατού αι ευρισκόμεναι υπό τας διαταγάς των Σωμάτων Στρατού θα χρησιμοποιώνται ως στρατιωτικαί τοιαύται δι’ επιχειρήσεις και ουχί ως ενισχύσεις της Χωροφυλακής.

3)    Ενέργεια Στρατού

-Παρέχομεν κατωτέρω ενδείξεις αφορώσας την ενέργειαν τμημάτων διά την αποκατάστασιν της εννοίας του νόμου, της τάξεως και ασφαλείας.

-ι-    Εγκατάστασις κατ’ αρχήν μονίμων βάσεων, δυνάμεως ουχί μικροτέρας Τάγματος, εις περιοχάς εις ας δρώσιν αι συμμορίαι. Αι βάσεις αύται δυνατόν να αλλάσωσιν έδρας αναλόγως της καταστάσεως.

-ιι-   Επιχειρήσεις δέον να διεξάγωνται εκ των μονίμων τούτων βάσεων λίαν δραστηρίως με σκοπόν την αφαίρεσιν της πρωτοβουλίας εκ των συμμοριών και την εξόντωσιν τούτων.

-Τα αποσπάσματα διώξεως πρέπει να είναι δυνάμεως ουχί μικροτέρας Λόχου, να ευρίσκωνται δε ταύτα εις συνεχή διά του ασυρμάτου επικοινωνίαν μετά των οικείων μονάδων των.

-Κατά την χρησιμοποίησιν περιπόλων πρέπει να μελετάται λεπτομερώς η αρχή της αποφυγής ενδεχομένου κινδύνου καταστροφής των.

-ιιι-  Διάρθρωσις δυνάμεως Β΄ – Γ΄ Σ. Στρατού

-΄Ορα συνημμένα πίνακα και σχεδιάγραμμα. η ένδειξις απλών, του τελικού καθορισμού ζωνών ενεργείας των Μ.Μ. ρυθμισθησομένου κατά την κρίσιν των ΣΣ.

-ιυ-  Ευθύνη ασφαλείας

Εκάστη βάσει της διαρθρώσεως της διατάξεως εμφαινομένη διοίκησις θα είναι υπεύθυνος.

-Η Διοίκησις Ταξιαρχίας = διά το διαμέρισμά της.

-Η     -΄΄-       Μεραρχίας = διά την περιφέρειάν της.

-Η     -΄΄-       ΣΣ = δι’ ολόκληρον την περιοχήν του

4)    Αποστολή και ενέργεια της Χωροφυλακής

-ι-    Η Χωρ/κή αποτελεί αστυνομικήν δύναμιν. Από κοινού δε μετά των άλλων δυνάμεων της αστυνομίας δέον να κατανεμηθή ευρέως εις μικρά τμήματα, ίνα εκπληρώση την αποστολήν της καλώς. Η κατανομή αύτη αν δεν υφίσταται σήμερον, πρέπει να επαναφερθή και τα τμήματα ταύτα δέον να καταστώσιν ικανά να εκτελώσιν τον προορισμόν των μόνα των, προ της περιπτώσεως της εκλήσεως του Στρατιωτικού ελέγχου.

-ιι-   Η Χωρ/κή είναι μια δύναμις στατική οι δε άνδρες της είναι οπλισμένοι πρωτίστως διά αυτοάμυναν. Αύτη δεν είναι οργανωμένη, εκπαιδευμένη ή εφοδιασμένη ίνα ανταπεξέλθη μόνη της εν τω πεδίω της μάχης ή διά την διεξαγωγήν Στρατιωτικών επιχειρήσεων, εναντίον οργανωμένων μονάδων οιασδήποτε δυνάμεως.

-ιιι-  Η Χωρ/κή οφείλει να παραμένη εις την περιοχήν και να συνεχίζη την εκτέλεσιν των καθηκόντων της, όταν η τάξις έχει αποκατασταθή και ο στρατός έχει αποχωρήσει. Ως εκ τούτου όσον ολιγώτερον χρησιμοποιείται αύτη εις ενόπλους συρράξεις τόσον το καλύτερον, διότι το τοιούτον επιδρά δυσμενώς επί των σχέσεών της μετά των κατοίκων. Το τοιούτον δεν δύναται να αποφευχθή διά του συστήματος της αλλαγής του τόπου διαμονής, διότι η βάσις του όλου έργου της αστυνομίας, έγκειται εις την γνώσιν της περιοχής και των κατοίκων της.

-ιυ-  Εις ας περιστάσεις εκ της δυνάμεως των άνευ θητείας χωροφυλάκων, οίτινες είναι παλαιοί πεπειραμένοι οπλίται του Στρατού, είναι δυνατή η συγκρότησις οργανικού τμήματος λόχων-Διμοιριών, θα διατίθενται μετά την αποκατάστασιν της τάξεως ως μεταβατικά αποσπάσματα διά την εξόντωσιν πάσης μικράς εμφανιζομένης ληστρικής συμμορίας.

-υ-   Επίσης οι της άνω κατηγορίας οπλίται θα διατίθενται διά την ενίσχυσιν της μονίμου δυνάμεως της χωρ/κής εις τας πόλεις και κωμοπόλεις, εις φρουράς φυλακών, εις φρούρησιν τεχνικών έργων προς τον σκοπόν απελευθερώσεως των δυνάμεων του Στρατού, ίνα αύται χρησιμοποιώνται εις το κύριον έργον της εξοντώσεως των συμμοριών.

-υι-  Το Μηχανοκίνητον Τάγμα θα χρησιμοποιήται κατ’ οργανικά τμήματα.

  1. Δίκτυον Πληροφοριών

Τονίζεται ότι η βασική αρχή πάσης επιτυχίας κατά των συμμοριών είναι η ακριβής και επίκαιρος πληροφορία.

Επομένως δέον να συντονίζωνται αποτελεσματικώς αι υπηρεσίαι πληροφοριών των Στρατιωτικών αρχών και των τοιούτων Χωρ/κής με σκοπόν την συλλογήν εγκαίρων και ακριβών πληροφοριών διά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων υφ΄όλων των χρησιμοποιουμένων δυνάμεων.

  1. Εκπαίδευσις

-Να καταβληθή πάσα προσπάθεια ώστε η εκπαίδευσις να συνεχισθή συμφώνως προς τας ισχύουσας διαταγάς.

-Πάσα τυχόν επιβράδυνσις ή μη εκτέλεσις των κοινοποιηθεισών οδηγιών εκπαιδεύσεως να αναφέρηται εις ΓΕΣ (Δ/σιν Γεν. Στρατ. Εκπαιδεύσεως).

VII. Οι Διοικηταί των Β΄ και Γ΄ ΣΣ να υποβάλωσιν το ταχύτερον.

-1-   αντίγραφον διαταγών εις εκτέλεσιν της παρούσης.

-2-   σχεδιάγραμμα της οριστικής διατάξεως.

Αθήναι τη 10 Σεπτεμβρίου 1946

Ο

ΥΠΟΥΡΓΟΣ

Π. ΜΑΥΡΟΜΙΧΑΛΗΣ

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Σ.Υ.

Advertisements