Εκθεση δράσης ΕΘΝΙΚΩΝ ΑΝΤΑΡΤΙΚΩΝ ΟΜΑΔΩΝ ΣΦΑΚΙΩΝ Μανούσου Καρκάνη


ΕΚΘΕΣΙΣ
Οργανώσεως και δράσεως των υπό τον Αρχηγόν Καρκάνην Μανούσον του Γεωργίου ενόπλων Εθνικών Ανταρτικών Ομάδων Σφακίων και της υπ’ αυτόν Διλοχίας Ανταρτών Σφακίων.

Κατά τα τέλη Μαΐου του 1941, ότε εγκατέλειψαν την Κρήτην οι Άγγλοι και επήλθεν η Γερμανική Κατοχή, πολλοί άνδρες του Συμμαχικού Στρατού μη προλαβόντες να επιβιβασθούν των πλοίων παρέμειναν περιπλανόμενοι και συλλαμβανόμενοι παρά των Γερμανικών Στρατευμάτων εις την Επαρχίαν Σφακίων και εις άλλας περιφερείας της Νήσου.
Τούτοι είχον περιέλθει εις άθλιαν κατάστασιν και απεγνωσμένοι εκρύπτοντο εις τα όρη νίστεις.
Βλέπων την κατάστασιν αυτήν, απεφάσισα αμέσως να έβρω τρόπον διά την περίθαλψίν τους.
Εκάλεσα τον γέροντα Πατέρα μου Γεώργιον και τους αδελφούς μου 1) Παντελήν, 2) Ιωάννην, 3) Μιχαήλ, 4) Νικόλαον, 5) Σπυρίδωνα και 6) Αρτέμιον και των εξέθεσα το σχέδιόν μου. Ούτοι ησπάσθησαν τούτο και ήρχισεν αμέσως η εργασία της περισυλλογής και περιθάλψεως των Άγγλων κ.λ.π. με κάθε προφύλαξιν ίνα τούτο μη γίνει αντιληπτόν από τα Γερμανικά στρατεύματα τα οποία έδρων εις την περιφέριέαν μας. Κατ’ αυτόν τον τρόπον εκατορθώσαμεν να περιθάλψομε πλήστους τους οποίους και οδηγήσαμεν εις τα Λευκά όρη όπου και το ποιμνιοστάσιόν μας μέχρι να εξευρεθή τρόπος διαφυγής των εις Μέσην Ανατολήν.
Κατά τα τέλη Ιουνίου 1941 με επεσκέφθη ο Καπετάν Πέτρακας εξ Ασή Γωνιάς Αποκορώνου, όστις με εγνώριζεν καλώς και μου είπεν ότι ήρχισαν μίαν Έθνικήν Οργάνωσιν με Αρχηγόν τον Άντ/ρχην Παπαδάκην Γεώργιον του Ιωάννου, καταγόμενον και τούτον εξ Ασή Γωνιάς.
Σκοπός της οργανώσεος ήτο, πρώτον η εξύψωσις του Εθνικού φρονήματος του Λαού, όπου λόγω της καταλλήψεως της Κρήτης από τα Γερμανικά Στρατεύματα ευρίσκετο εις απόγνωσιν και δεύτερον να οργανωθούμεν και ενόπλως διά να είμεθα έτοιμοι και όταν κατορθωθή να έλθομεν εις έπαφήν μετά της Ελληνικής Κυβερνήσεως του Καΐρου και του Συμμαχικού Στρατηγείου Μέσης Ανατολής να χρησιμοποιηθούμεν εις κατάλληλον στιγμήν ενεντίον των Γερμανών Κατακτητών.
Έμεινα απολύτως σύμφωνος και αμέσως ανεκοίνωσα τα ανωτέρω εις τον Πατέρα μου και τους αδελφούς μου, ταυτοχρόνως δε εκάλεσα τους πλέον εμπίστους του χωριού μου. Όλοι έμειναν σύμφωνοι και εν συνεχεία οι πλείστοι άνδρες ορκίσθησαν εις την Εθνικήν Οργάνωσην την 1ην Αυγούστου 1941 συγχρόνως προσήλθον και πολλοί άλλοι πατριώτες από τα γύρω χωριά.
Από την 1ην Αυγούστου του 1941 συνεκρότησα και την ένοπλον ομάδα κατ’ αρχάς ολιγομελή και συν τω χρόνω αυξανομένην εις αριθμόν ανδρών.
Κατά την αυτήν ημερομηνίαν ονόμασα Υπαρχηγόν μου τον εκ των αδελφών μου Αρτέμιον όστις και εις την περισυλλογήν των Άγγλων και εις την περαιτέρω Οργάνωσιν επέδειξεν την μεγαλυτέραν ικανότητα και τόλμην του νεαρού της ηλικίας του, ριψοκινδυνεύων πάντοτε και πάντοτε φέρον εις πέρας ότι υπηερεσία του ανετίθετο.
Κατά τας αρχάς Αυγούστου 1941 ειδοποιήθην από τον Αρχηγόν Π. Πέτρακα ότι ήρχιζαν να προσεγγίζουν Αγγλικά υποβρύχια εις τας παραλίας της Επαρχίας Αγ. Βασιλείου Ρεθύμνης και να αποστέλλομε κατά ομάδας τους περισυλλεγομένους Άγγλους διά την αναχώρησίν των εις Μέσην Ανατόλην. Με πολλάς προφυλάξεις, δεδομένου ότι το χωρίον Ασκύφου και η Νότιος παραλία των Σφακίων εκρατούντο παρά των Γερμανικών Στρατευμάτων, αποστέλλαμεν κατά μικράς ομάδας τους Άγγλους εις το Κέντρον της Εθνικής Οργανώσεως Ασή Γωνιά, όπου οδηγούντο μέχρι της ορισθησομένης παραλίας που προσέγγιζον τα μέσα που εμετέφερον αυτούς εις Μ. Ανατολήν.
Την 20ην Νοεμβρίου 1941 ο Αρχηγός Π. Πέτρακας μου ανεκοίνωσεν ότι ήλθε απεσταλμένος του Στρατηγείου Μ. Ανατολής ο Λοχαγός Σμήθ Χιούς μετά ασυρμάτου κ.λ.π. εφοδίων διά να έχομεν τακτικήν επαφήν με το Στρατηγείον και ότι ο ασύρματος εγκατεστάθη εις θέσιν «Βουρβουρές» της περιφερείας Ασή Γωνιάς, όπου ήτο και το Κέντρον της Εθνικής Οργανώσεως Κρήτης.
Κατά τον Ιούλιο του 1943, ο ασύρματος ετοποθετήθη εις θέσιν «Ταύρη» Λευκών ορέων περιφερείας Ασκήφου όπου και το ποιμνιοστάσιόν μας, λόγω της απεινούς διώξεων και εξερευνήσεων των Γερμανών εις τα πεδινότερα μέρη. Αρχηγός του ασυρμάτου ήτο ο Άγγλος Λοχαγός Λή Φέρμορ ή Μιχάλης, την φρούρησιν δε του εν λόγω ασυρμάτου μετά του προσωπικού του είχεν αναλάβη μία ένοπλος ομάς μου.
Κατά τον χρόνον της παραμονής του ασυρμάτου εις την ως άνω τοποθεσίαν έγιναν ρίψεις από αέρος τροφίμων κ.λ.π. εφοδίων άτινα άλλη ένοπλος ομάς μου περισυνέλεξε.
Τον Αύγουστο του 1944 ήλθομεν εις συνεννόησιν μετά των Οπλαρχηγών των λοιπών ομάδων της Επαρχίας Σφακίων και αποφασίσαμεν την συγκρότησιν μίας Διλοχίας Ανταρτών της Εθνικής Οργανώσεως διά την καλυτέραν παρακολούθησιν και φθοράν των Γερμανικών Στρατευμάτων.
Η εν λόγω Διλοχία συνεκροτήθη και την 15ην Οκτωβρίου 1944 εκινήθη προς την Επαρχίαν Αποκορώνου όπου και εγκατεστάθη εις την περιφέρειαν του χωρίου Βεφέ Αποκορώνου.

Συγκρότησις Διλοχίας:
1) Δ/ντήν Διλοχίας ετοποθετήσαμεν τον Ταγ/ρχην Βολουδάκην Γεώργιον όστις παρέμεινεν μέχρι την 20ην Ιανουαρίου 1945, οπότε την Δ/σιν ανέλαβον αυτοπροσώπως κατόπιν απαιτήσεως των Οπλαρχηγών της Διλοχίας.
2) Υποδ/τήν της Διλοχίας ετοποθέτησα τον Υπαρχηγόν μου Αρτέμιον Γ. Καρκάνην.
3) Εις το Επιτελείον της Διλοχίας ετοποθετήθη ο έφ. Υπολοχαγός Κουτρουμπάς Μιχαήλ και ο οπλαρχηγός Πολέντας Παύλος του Ανδρέου.
4) Διοικητής 1ου Λόχου: Πολέντας Παναγιώτης του Σταύρου, Οπλ/γός.
5) Δοιηκητής 2ου Λόχου: Μανούσακας Ιωάννης ή Βλαντάς της Εθνικής Ταξιαρχίας Ανταρτών Κρήτης, την Διοίκησιν του Λόχου ανέλαβεν ο Αρχηγός της ενόπλου ομάδος Καληκράτους Μανουσέλης Γεώργιος του Εμμανουήλ.
Από της οργανώσεώς μας και την οργάνωσιν των ενόπλων ομάδων μου ανετέθησαν πολλαί επικίνδυνοι υπηρεσίαι και αποστολαί τας οποίας και εξετελέσαμεν πλήρως.
Συμπλοκαί εις ας ελάβομεν μέρος κατά των Γερμανών:
Την 18ην Σεπτεμβρίου 1942 εις θέσιν «Ταύρη» περιφ. Ασφύρου όπου ετραυματίσθη ελαφρώς ο αδελφός μου Σπυρίδων εις τον πόδι.
Την 30-5-43 εις Θέσιν «Μαυρόχι» περιφ. Ασκύφου, εξαιτίας της συμπλοκής ταύτης οι Γερμανοί εξορμήσαντες την επόμενην αιφνιδίως, συνέλαβον δύο ενόπλους εκ της ομάδος μου, τον Ιωσήφ Γλυνιαδάκην του Μιχαήλ και τον Σταύρον Γλυνιαδάκην του Ιωσήφ, τους οποίους και εξηφάνησαν.
Την 13ην Σ/βρίου εις θέσιν «Πυροβολική – Στάζο» περιφ. Ασκύφου εις ην εφονεύθη ο Γερμανός Λοχαγός ο οποίος ήτο Διοιηκητής των Γερμανικών Στρατευμάτων Κατοχής της Επαρχίας Σφακίων, ετραυματίσθησαν δε δύο εκ των ανδρών του.
Ως Διλοχία Σφακίων, ελάβομεν μέρος εις τας κάτοθι Μάχας: Την 18ην Δεκεμβρίου 1944 κατά των Γερμανών εις την περιφ. Βαφέ Αποκορώνου, κατά την οποίαν εφονεύθησαν πολλοί εξ αυτών.
Την 18ην προς την 19ην Φ/ρίου εις θέσιν «Καρύδι» Αποκορώνου κατά την οποίαν εφονεύθησαν δύο εκ του εχθρού και ανετράπη εν αυτοκίνητον.
Την 7ην Μαΐου 1945 κατά Γερμανοϊταλών εις θέσιν «Αγ. Γεράσιμος» Νέου χωρίου Αποκορώνου.
Την 28ην Φ/ρίου 1945 κατά Γερμανοϊταλών εις Γέφυραν Μπαμπαλή Αποκορ. και από της 20ης Ιανουαρίου 1945 μέχρι της 4ης Απριλίου 1945 εις πλείστας Μάχας κατά των Αναρχοκομμουνιστών εις ολόκληρον την περιφέρειαν της Επαρχίας Αποκορώνου.
Κατά τας συμπλοκάς κατά των Αναρχοκομμουνιστών έσχομεν τας εξής απωλείας: 1) Μπούχλης Σταύρος του Εμμ. Οπλ/γός, 2) Ρεπούλιος Ιωσήφ ομαδάρχης, 3) Νικόλαος Καρκάνης Υποδ/τής του 2ου Λόχου και 4) Κορνιζάκης Εμμανουήλ ομαδάρχης.
Την 1ην Ιανουαρίου 1945 συνεστήθη η Εθνική Ταξιαρχ. Ανταρτών Κρήτης με Διοικητήν τον Αντ/ρχην Παύλον Γύπαρην εις ην υπήχθη η Διλοχία μας εις το Α΄ Συγκρότημα ταύτης υπό τον Αρχηγόν Πέτρακαν.
Την 28ην Μαΐου 1945 κατόπιν Διαταγής της Ταξιαρχίας, διελύθημεν.

Εν Χανίοις τη 7η Σεπτεμβρίου 1946
Ο Δ/ντης της Διλοχίας
(Τ.Υ.)
Ν. Καρκάνης

Ακριβές Αντίγραφον