Εκθεση Εκκαθαριστικών Ενεργειών ΖΕΥΣ-ΚΡΟΝΟΣ-ΑΤΛΑΣ-ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ


ΘΕΜΑ. ΕΚΘΕΣΙΣ ΕΠΙ ΓΕΝΟΜΕΝΩΝ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΝΕΡΓΕΙΩΝ (ΖΕΥΣ – ΚΡΟΝΟΣ – ΑΤΛΑΣ – ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ)

 

ΠΡΟΣ. ΓΕΣ/Α1-Α2                                                    ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ

Β΄ ΣΣ/Α1

ΚΟΙΝ. Α1-Α2                                                                        904/27-8-46

VΙΙΙ, ΙΧ, ΧV Μερ/χία                                               Α.Π. 741

83 Περιοχή

Ι.     ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ

  1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ

Οι πυρήνες τούτων αποτελούνται κυρίως εκ μονίμων συμμοριών. Πάντως ο αριθμός των είναι περιωρισμένος. Οσάκις όμως πρόκειται να ενεργήσουν, ενισχύονται είτε από χωρικούς ανήκοντας εις το εφεδρικόν ΕΛΑΣ ή ακόμη και από άλλους εκβιαζομένους δι’ απειλών ή και κοινούς εγκληματίας οι οποίοι είναι υποχρεωμένοι να διαβιώσι μακράν της Κοινωνίας.

  1. ΔΙΚΤΥΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Διαθέτουν άρτιον τοιούτον, χάρις εις τους εγκατεστημένους εις διάφορα χωρία πράκτορας των. Οιαδήποτε όθεν κίνησις στρατιωτικού τμήματος γίνεται αμέσως αντιληπτή.

Πολλάκις δι’ οργάνων των διαδίδουν ψευδείς πληροφορίας, περί οργανώσεως – θέσεων, δυνάμεως και οπλισμού των, ενίοτε και περί των δήθεν προθέσεων των, επί σκοπώ παραπλανήσεως των τμημάτων και επιδείξεως εν τινι μέτρω ασφαλείας εις τας κινήσεις και ενεργείας των εν γένει.

  1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ: Ως συνημμένον Δελτίον του Α2.
  2. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Α΄.  Ενεργούν αιφνιδιαστικώς κυρίως κατά Σταθμών Χωρ/κής, ους ιδιαιτέρως προτιμούν.

Εναντίον Στρατιωτικών τμημάτων, ενεργούν, τη πρωτοβουλία των, εξ ενέδρας και μόνον εφ΄ όσον είναι βέβαιοι περί της επιτυχίας των.

Β΄.  Εάν υποχρεωτικώς εμπλακούν εις αγώνα με Στρατιωτικά τμήματα, επιζητούν παντί τρόπω την απαγγίστρωσιν και διαφυγήν των.

Τούτο είναι φυσικόν συνεπεία της ανωτερότητος των στρατιωτών από απόψεως ηθικού και μαχιτικής αξίας.

Γ΄.   Αι περί οχυρωμένων θέσεων εν Κ. ΟΛΥΜΠΩ, πληροφορίαι απεδείχθησαν ανακριβείς.

ΙΙ.    ΣΤΑΣΙΣ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Οι πλείστοι των χωρικών και ιδία οι των πεδινών περιοχών μόνον διά την διαφύλαξιν της περιουσίας των ενδιαφέρονται.

Δια τον λόγον τούτον επιζητούν να σταθμεύωσιν Στρατιωτικά τμήματα εις τα χωρία των, χωρίς όμως και να δέχονται να συμβάλουν ενεργώς εις την καταδίωξιν των συμμοριών.

Παρέχουν εις τας συμμορίας πληροφορίας αφορώσας τα στρ. τμήματα και πάσαν υλικήν βοήθειαν εξ αντιθέτου ου μόνον ουδεμίαν πληροφορίαν ή συμβολήν διά την καταδίωξιν των συμμοριών παρέχουν εις τα στρ. τμήματα αλλά αποφεύγουν και την απλήν προς ταύτα επικοινωνίαν ίνα μη παρεξηγηθούν.

Διά τας ορεινάς περιοχάς όπου η παράστασις του Κράτους μέχρι τούδε ήτο σκιώδης, η σύμπραξις των κατοίκων μετά των συμμοριών είναι γενική, ασχέτως κοινωνικών φρονημάτων και τούτο, διότι διά των απειλών και της βίας οι πάντες υπεχρεώθησαν να ταυτίσουν ύπαρξιν και συμφέροντα, με την υπό των συμμοριών δημιουργηθείσαν κατάστασιν.

΄Ητο μοιραίον, η φιλοπατρία, η νομιμοφροσύνη και ο Εθνικισμός των Ελλήνων τούτων της υπαίθρου, προ της ωργανωμένης ωμής βίας των συμμοριών κάποτε να καμφθή.

ΙΙΙ.  ΕΠΙΤΕΥΧΘΕΝΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Εφ’ όσον αι συμμορίαι αποφεύγουν την σύγκρουσιν, η εξόντωσίς των δεν είναι δυνατή δι’ επιχειρήσεων της μορφής ΔΙΟΣ, ΚΡΟΝΟΥ κλπ.

Συνεπεία πάντως των επιχειρήσεων τούτων, ηναγκάσθησαν πλείσται να μετακινηθούν εις άλλας περιοχάς, μέρος δε να διασκορπισθή και γενικώς να υποστούν σοβαράν αποδιοργάνωσιν και απωλείας εις υλικόν.

Δεν δύναται επίσης να παροραθή και η ανύψωσις του ηθικού των κατοίκων εις περιοχάς ενεργείας του Στρατού.

Είναι όμως εξίσου αληθές ότι, εφ’ όσον μετά την απομάκρυνσιν του Στρατού, έστω και μετά παρέλευσιν χρόνου τινος, σημειωθή δράσις συμμοριών εις την περιοχήν, το ηθικόν των κατοίκων και πάλιν καταπίπτει.

  1. Υλικά αποτελέσματα εκάστης επιχειρήσεως ως κατωτέρω.

α.    ΖΕΥΣ

-Την 3-8-46 συνελήφθησαν παρά την Μ. ΣΠΑΡΜΟΝ 12 αναρχικοί κρυπτόμενοι.

-Την 6-8-46 εφονεύθησαν εις περιοχήν ΡΑΨΑΝΗΣ δύο ηγετικά στελέχη της Άκρας Αριστεράς και ανευρέθησαν ποσότητες όπλων και πυρομαχικών.

β.    ΚΕΝΤΑΥΡΟΣ

-Κατά συμπλοκήν της 10-8-46 παρά το πορθμείον ΠΥΡΓΕΤΟΥ, εφονεύθησαν 4 αναρχικοί και συνελήφθη είς εφ’ ου ανευρέθη ταυτότης του Λοχίου ΛΕΤΤΑ ΙΩΑΝ. φονευθέντος την 17-7-46 μετά του Λοχαγού ΚΥΡΙΑΚΟΓΚΩΝΑ εις περιοχήν ΑΓΥΙΑΣ.

-Εν συνεχεία την 11-8-46 συνεχιζομένων των εκκαθαρίσεων συνελήφθησαν εις ΚΑΡΙΤΣΑΝ 12 αναρχικοί την δε 12 εις την ιδίαν περιοχήν έτεροι 2.

-Την 13-8-46 κατά γενομένην συμπλοκήν Α. ΑΓΥΙΑΣ συνελήφθησαν 2 συμμορίται και τινες εφονεύθησαν ή ετραυματίσθησαν, μη εξακριβωθέντος του αριθμού.

γ.    ΑΤΛΑΣ

-Την 10-8-46 εις συμπλοκήν παρά το δάσος ΓΡΑΜΜΕΝΗΣ ΟΞΥΑΣ (περιοχή ΛΕΙΒΑΔΙΟΥ επί ΤΙΤΑΡΙΟΥ ΟΡΟΥΣ), εφονεύθη είς συμμορίτης και ανευρέθησαν εις τον τόπον της συμπλοκής πυρομαχικά, όπλα τινα και είδη ιματισμού και τρόφιμα.

δ.    ΚΡΟΝΟΣ

-Την 17-8-46 κατά γενομένην συμπλοκήν εις ΑΓ. ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ (Σ.7665) με την συμμορίαν ΤΖΑΒΕΛΛΑ, εφονεύθη είς στρατιώτης, εκ δε των συμμοριτών -κατά πληροφορίας χωρικών- ετραυματίσθησαν 7-8 ως οι 4 βαρέως. Ομοίως συνελήφθησαν 7 ύποπτοι.

-Εις συμπλοκήν ΠΑΛΗΟΣΑΜΑΡΙΝΑΣ (Σ.9234) κατά συμπλοκήν με συμμορίαν ΠΑΠΑΤΡΑΜΠΑ, εφονεύθη είς συμμορίτης και συνελήφθησαν 5 εν οις και ο υιός του ΠΑΠΑΤΡΑΜΠΑ.

ΙV.  ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Το σύστημα ενισχύσεως της Χωροφυλακής διά χωροφυλάκων άνευ θητείας και διά πάσης φύσεως υλικών, δεν απέδωσαν τα αναμενόμενα αποτελέσματα.

Αντιθέτως εδημιούργησαν προσθέτους υποχρεώσεις εις τον Στρατόν, διότι αναγκάζεται ούτος να σπεύδη εις βοήθειαν προσβαλομένων τμημάτων ή Σταθμών Χωροφυλακής, μη όντων εις θέσιν να αντιμετωπίσουν μόνοι την κατάστασιν.

Προτείνομεν όθεν όπως, αντί ενισχύσεως της Χωροφυλακής και σπατάλης μέσων πυρός και κινήσεως, να οργανωθώσιν ίδια Τάγματα Στρατού υπαίθρου, ορεινής συνθέσεως.

Δι’ αυτών θα επιζητηθή η εξασφάλισις ωρισμένων ζωτικών κέντρων και ο διά μεταβατικών αποσπασμάτων συνεχής έλεγχος της υπαίθρου.

Εφ’ όσον από απόψεως δυνάμεως στελεχών και μέσων πυρός και διαβιβάσεων αι ανωτέρω Μονάδες θα ώσιν πλήρεις, δυνάμεθα να αποβλέψωμεν εις την εξαφάνισιν των συμμοριών και απαλλαγήν της υπαίθρου από του άγους της αναρχίας και της τρομοκρατίας.

Ο ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Σ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Δια την ακρίβειαν                                                        ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Τ.Σ.Υ.

Advertisements