Επεισόδιο ΣΤΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣ


ΘΕΜΑ: Επεισόδιον ΣΤΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣ

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ-ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Β΄ ΣΣ/Α.Π. 610/Α1

ΒΣΤ 904 τη 14 Αυγούστου 1946

ΠΡΟΣ: Γ.Ε.Σ/Α1 και Α2

ΚΟΙΝ: Γραφείον Α1

Γραφείον Α2

Βρεττανόν Σύνδεσμον

α) Την 9 Αυγούστου η ΙΧ Μεραρχία διέταξε τον Αντ/ρχην ΚΟΛΩΝΙΑΝ να κινηθή από της επομένης εκ ΚΑΡΥΑΣ προς ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ, ληξάσης της αποστολής του.

β)    Την ιδίαν ημέραν κατόπιν πληροφοριών της Μεραρχίας ο Αντ/ρχης Χωροφυλακής ΣΟΦΡΑΣ, Δ/τής Μηχ. Τάγματος Χωρ/κής, απήυθυνε διαταγήν προς τον εις ΚΑΡΥΑΝ σταθμεύοντα Λόχον ΓΚΙΚΑ του υπ’ αυτόν Τάγματος, όπως την επομένην ενεργήση επιδρομήν εις περιοχήν ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ και διαλύση τους εν τη περιοχή αυτή ευρισκομένους συμμορίτας.

γ)    Ο Αντ/ρχης ΚΟΛΩΝΙΑΣ από πρωίας της 10 Αυγούστου μετά Διμοιρίας Στρατού και ομάδος όλμων συνηντήθη μετά της υπό τον Ταγ/χην Χωρ/κής ΓΚΙΚΑΝ, δυνάμεως 2 Διμοιριών Χωρ/κής και μετέσχε της κατά ΚΑΛΥΒΙΩΝ ΤΣΙΓΚΟΓΙΑΝΝΗ επιχειρήσεως.

δ)    Η ανωτέρω επιχείρησις επέτυχε πλήρως, των συμμοριτών διαλυθέντων.

α) Μετά ταύτα η μεν δύναμις Χωρ/κής κατευθύνθη προς ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ, η δε δύναμις Στρατού και η ομάς ΄Ολμων υπό τον Αντ/ρχην ΚΟΛΩΝΙΑΝ διά των ΣΤΕΝΩΝ ΔΙΑΒΑΣ προς ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ – ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ.

β)    Την 0945 η ανωτέρω δύναμις ευρισκομένη εις (261697) εβλήθη αιφνιδιαστικώς και εξ ενέδρας από (261694), διά πυρών αυτομάτων όπλων.

γ)    Ευθύς αμέσως ο Αντ/ρχης ΚΟΛΩΝΙΑΣ απέστειλε σύνδεσμον εις ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ, ίνα ζητήση ενίσχυσιν και αναφέρη σχετικώς εις την Μεραρχίαν ενώ συγχρόνως μετά των υπ’ αυτόν ανδρών εμάχετο κατά των συμμοριτών.

δ)    Η θέσις των ημετέρων ήτο οπωσδήποτε μειονεκτική διότι αφ’ ενός μεν οι συμμορίται κατείχον επικρατούσας εκατέρωθεν της στενωπού και κατά το μάλλον και ήττον κεκαλυμμένας θέσεις, αφ’ ετέρου δε η υπό τον ΚΟΛΩΝΙΑΝ δύναμις εστερήθη των πυρών της ομάδος όλμων διότι ευθύς εξ αρχής άμα τω αιφνιδιασμώ οι ημίονοι εφ’ ων ήσαν ούτοι φορτωμένοι, αφηνιάσαντες ετράπησαν προς διαφόρους κατευθύνσεις.

ε)    Προ της τοιαύτης καταστάσεως ο Αντ/ρχης ΚΟΛΩΝΙΑΣ διέταξε ανάπτυξιν της Διμοιρίας προς έξοδον της στενωπού, ίνα διαφύγη αύτη προς ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.

ζ)    Ο αγών εσυνεχίσθη μέχρι της 12.30΄ ενώ την 12.45΄ αφιχθείσαι ενισχύσεις εξ ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ, κατεδίωξαν τους συμμορίτας προς ΚΟΥΚΟΥΛΗ (2568) προς ο είχον αρχίση απερχόμενοι μετά των συλληφθέντων 10 στρατιωτών αιχμαλώτων και του Ανθ/τρου ΜΠΡΑΟΥΝ. Η καταδίωξις εσυνεχίσθη μέχρι της 1700 ώρας, άνευ θετικού αποτελέσματος, ότε ο Αντ/ρχης ΚΟΛΩΝΙΑΣ διέταξε την αναστολήν αυτής και επάνοδον εις ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ.

α) Αι απώλειαι εις προσωπικόν και υλικόν της Διμοιρίας Στρατού κατά την συμπλοκήν αυτήν ανήλθον εις :

-1 Στρατιώτην νεκρόν

-10 Στρατιώτας αιχμαλώτους

-2 ΄Ολμους 3΄΄

-1 ΜΠΡΕΝ

-1 ΤΟΜΣΟΝ

-11 Τυφέκια

β)    Ο Ανθ/τρος ΜΠΡΑΟΥΝ ΒΛΑΣ. αφέθη ελεύθερος την 2400 ώραν της ιδίας ημέρας, επιστρέψας την επομένην εις την έδραν του. Ούτος αναφέρει ότι διά τελευταίαν φοράν είδε τους συλληφθέντας ως άνω στρατιώτας την 2130 ώραν.

γ)    Μεταξύ των αναρχικών, ανερχομένων -κατά τον Ανθ/τρον ΜΠΡΑΟΥΝ- εις 200 συγκαταλέγονται και λιποτάκται της 42 Ταξιαρχίας. Εκ τούτων ανεγνώρισεν τους ΜΠΟΥΓΔΗΝ ΝΙΚ. ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΗΝ ΑΣΤΕΡ., ΖΑΦΕΙΡΙΟΥ ΖΑΦ. Τον αριθμόν τούτον κρίνομεν υπερβολικόν βάσει των δεδομένων των προκυψάντων εκ της Επιχειρήσεως «ΖΕΥΣ».

Προς διαπίστωσιν και καταμερισμόν υπαρχουσών τυχόν ευθυνών διετάχθη η ενέργεια ενόρκου ανακρίσεως.

Ο

Γ.Φ. Α/Π                                                         ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Ακριβές Αντίγραφον                                          ΘΡ. ΖΑΪΜΗΣ

Τ.Σ.Υ.                                                             ΣΥΝ/ΡΧΗΣ ΠΥΡ/ΚΟΥ

Advertisements