Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΟΛΥΜΠΟΥ, 14 Αυγ 1946


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

Εδακτυλογραφήθη υπό υπ/γού Καρακώστα Κ.

ΘΕΜΑ: ΄Εκθεσις εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΟΛΥΜΠΟΥ
ΠΡΟΣ: Το Γ΄ ΣΣ (Α1)
ΧΙ Μεραρχία (Α1)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                          ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ (Συντ/χου ΟΛΥΜΠΟΥ)
-33η Ταξιαρχία (Α1)                                        ΑΡΙΘ. Α.Π. 64
-Διοικητήν Αποσπάσματος                  914γ΄ τη 14η Αυγούστου 1946
(Συν/χην Ολύμπιον)

Σχετικά: Α.Π. 8844/1332/27-7-46/Δγή Γ΄ Σ.Σ

  1. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΙΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ

-Δυνάμει της υπ’ αριθ. Α.Π. 8844/1332/27-7-46 Δ/γής του Γ΄ ΣΣ το απόσπασμα συνεκροτήθη εκ των
-518 Τάγματος 33ης Ταξιαρχίας
-512     -΄΄-       31ης     -΄΄-
-Τμημάτων Χωρ/κής, Υποδ/σεως Χωρ/κής Κατερίνης
-Καταδιωκτικών αποσπασμάτων Χωρ/κής υπομοιράρχου Μήτσου
-Διμοιρίας Διαβιβάσεων εκ της Δ/σεως Διαβιβάσεων ΧΙ Μεραρχίας.

  1. ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑΤΟΣ

-Η καθορισθείσα δυνάμει της ανωτέρω Διαταγής του Γ΄ Σ.Στρατού, γενικώς :
Εκκαθάρισις περιοχής Βορρείου και ανατολικού ΟΛΥΜΠΟΥ, από αναρχικών συμμοριών, εν συνδυασμώ με ταυτόχρονον ενέργειαν τμημάτων Β΄ ΣΣ από περιοχών ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ και ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ, προς ΣΤΕΝΑ ΠΕΤΡΑΣ- ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ και προς ΚΑΡΥΑΝ-ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΝ, διά την εξάρθρωσιν της Διοικητικής οργανώσεως του ανασυνταχθέντος ΕΛΑΣ, της αποδιοργανώσεως και εξοντώσεως των δυνάμεών του εις περιοχήν ΑΝΩ ΟΛΥΜΠΟΥ.
-Το απόσπασμα υπήχθη διά τας επιχειρήσεις υπό το Τακτικόν Στρατηγείον Β΄ ΣΣ.

  1. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ

α.    Κίνησις και συγκέντρωσις Τμημάτων Αποσπάσματος
29η Ιουλίου
-Κίνησις κλιμακίου Τακτικού Στρατηγείου συγκροτηθέντος Αποσπάσματος (Διοίκησις-Επιτελείον-Ομάς προστασίας) δι’ αυτοκινήτων εκ του χώρου καταυλισμού 33ης Ταξιαρχίας, ώραν 15.30΄. Αναχώρησις εκ Θεσσαλονίκης ώραν 17.30΄μετά της Διμοιρίας Διαβιβάσεων.
-΄Αφιξις εις ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ ώραν 21.30΄.
-΄Ωραν 16.00 ανεχώρησεν εκ του χώρου καταυλισμού η Διοίκησις και ομάς Διοικήσεως 518 Τάγματος. ΄Αφιξις εις Κατερίνην ώραν 23.30΄.
β.    Σ.Δ. Τακτικού Στρατηγείου Αποσπάσματος και Διμοιρία Διαβιβάσεων εγκατεστάθησαν εις Γυμνάσιον Κατερίνης από της εσπέρας της 29ης Αυγούστου, όπου και η Διλοχία του 512 Τάγματος.
-Ωσαύτως και η Διοίκησις 318 Τάγματος, μετά της ομάδος Διοικήσεως από της αφίξεως εις Κατερίνην.
γ.    Από 24ης ώρας της 29ης Ιουλίου μέχρι της 02.30΄ ώρας της 30ης ο χρόνος διετέθη διά την συνεργασίαν Δ/τού Αποσπάσματος μετά Δ/τού Χωρ/κής Κατερίνης και Δ/τού 518 Τάγματος, επί των δοθεισών οδηγιών του Γ΄ ΣΣ όσον αφορά την εκτέλεσιν των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, επί τη βάσει και των υπαρχουσών προσφάτων πληροφοριών παρά τη Χωροφυλακή Κατερίνης, επί της κινήσεως και δράσεως των αναρχικών συμμοριών και της υφισταμένης δυνάμεως Τμημάτων Χωροφυλακής και καταδιωκτικών αποσπασμάτων, ως και τας διατάξεις τούτων.
30η Ιουλίου
-Ώραν 09.30΄ ΄Αφιξις εις Κατερίνην υπολοίπου δυνάμεως 512 Τάγματος και της Διοικήσεως του Τάγματος εκ Βερροίας, ωσαύτως του διατεθέντος Αξκού Συνδέσμου Γ΄ ΣΣ Ταγ/χου Παπαγεωργίου Ιωάννου.
Ώραν 11.00
Άφιξις εις Κατερίνην της φάλαγγος 518 Τάγματος υπό τον υποδ/τήν του Τάγματος.
-Λειτουργία Σ.Δ. Τακτικού Στρατηγείου Αποσπάσματος από 12.00 ώρας.
-ώραν 12-12.30 συγκέντρωσις Διοικητών Ταγμάτων, λόχων και λοιπών Τμημάτων, παρά τω Σ.Δ. του Αποσπάσματος προς προσανατολισμόν των επί των αποστολών ενός εκάστου, διά την εκτέλεσιν των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, επί τη βάσει της υπ’ αριθ. Α.Π. 554/30-7-46 Δ/γής του αποσπάσματος (υποβληθείσαν εις Γ΄ ΣΣ και ΧΙ Μεραρχίαν υ.τ.α.).
-Εντός του απογεύματος της 30ης Αυγούστου επραγματοποιήθη η συγκέντρωσις των Τμημάτων εις καθορισθέντας αρχικούς χώρους συγκεντρώσεως.
518 Τάγμα : Εις ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ και Σ.Δ. Τάγματος, ώραν 17.15΄.
512 Τάγμα :Διλοχία εις Κουντουριώτισσαν και Σ.Δ. Τάγματος, ώραν 18.00.
-Διλοχία εις χώρους Δυτικώς ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ (Ν. ΚΑΙΣΑΡΕΙΑ).
-Διά την νύκτα της 30ης Ιουλίου τα Τμήματα έλαβον τας προπαρασκευαστικάς διατάξεις, διά τας επιχειρήσεις της επομένης, με μέτρα ασφαλείας και επαγρυπνήσεως.
31η Ιουλίου
Από της πρωίας άπαντα τα Τμήματα του Αποσπάσματος εκινήθησαν από χώρους συγκεντρώσεως, προς οριστικάς θέσεις εκκαθαρίζοντας περιοχάς. ΄Απασαι αι συλλεγείσαι πληροφορίαι υπό των ενεργούντων Τμημάτων, κατά την ημέραν ταύτην φέρουσιν ότι αι δρώσαι συμμορίαι εις Ν.Α. ΟΛΥΜΠΟΝ απεσύρθησαν από ημερών εις θέσεις Ν. και Ν.Δ. ΒΡΟΝΤΟΥΣ εις ΚΑΤΑΡΤΙ – ΡΕΜΠΟΛΑΚΙΑ – ΣΤΡΑΠΟΚΟΜΜΕΝΗ.
-Τα Τμήματα από της εσπέρας της ημέρας ταύτης, κατέλαβον οριστικάς θέσεις των
512 Τάγμα: Διλοχία (μεθ’ ομάδος ΄Ολμων) και απόσπασμα Χωρ/κής ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ εις ΒΡΟΝΤΟΥΝ. Σ.Δ. Τάγματος εις ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΝ.
-Διλοχία εις ΧΑΝΙΑ ΜΗΛΙΑΣ
518 Τάγμα : Διλοχία (μεθ’ ομάδος ΄Ολμων) και απόσπασμα Χωρ/κής υπομοιράρχου Μήτσου εις ΚΟΠΑΝΕΣ.
-Λόχος και απόσπασμα Χωρ/κής Λιτοχώρου εις ΣΚΟΥΡΤΑΝ.
Υπόλοιπον Τάγματος και Σ.Δ. Τάγματος εις Λιτόχωρον.
-Αποσπάσματα Χωρ/κής ΠΛΑΤΑΜΩΝΟΣ – ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟ-ΝΟΣ επί των διαβάσεων ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΟΣ – ΣΚΟΤΙΝΑΣ.
1η Αυγούστου
Από της ημέρας ταύτης ήρξατο υπό των Τμημάτων η λεπτομερής έρευνα της περιοχής, προς ανακάλυψιν κρυπτομένων συμμοριτών, αποθηκών τροφίμων και όπλων, σύλληψιν τροφοδοτών και πληροφοριοδοτών των συμμοριών και συλλογήν πληροφοριών.
2α Αυγούστου
-Τα Τμήματα του Αποσπάσματος και κατά την ημέραν ταύτην εσυνέχισαν την αποστολήν των.
-Συνελέγησαν διάφοροι πληροφορίαι επί της κινήσεως των συμμοριών προς την περιοχήν νοτίου ΟΛΥΜΠΟΥ, όπου ενήργησαν τα Τμήματα Β΄ Σ.Στρατού.
-Την 08.30΄ ώραν, τα Τμήματα του αποσπάσματος ήλθον εις επαφήν, μετά μηχανοκινήτου φάλαγγος Χωροφυλακής Ταγ/χου ΜΠΕΘΑΝΑ επί της αμαξιτής οδού ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ παρά την θέσιν ΧΑΝΙΑ ΜΗΛΙΑΣ.
-Ώραν 11.30΄ ο διοικητής Αποσπάσματος ήλθεν εις προσωπικήν επαφήν μετά του Διοικητού Μηχανοκινήτου Φάλαγγος Ταγ/χου Χωρ/κής ΜΠΕΘΑΝΑ, εις θέσιν ΚΑΡΑΚΟΛΙ, βορρείως ΣΤΕΝΩΝ ΠΕΤΡΑΣ.
-Ωσαύτως Τμήματα αποσπάσματος ήλθον εις επαφήν μετά Τμημάτων Β΄ ΣΣ, ώραν 12.45΄ εις ΒΡΟΝΤΟΥΝ.
-Κατά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις της ημέρας ταύτης συνελήφθησαν εις περιοχήν ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ και περιοχήν ΧΕΛΟΠΟΤΑΜΟΥ (ΒΑΡΙΚΟΝ) δέκα εννέα (19) άτομα. Εις περιοχήν ΒΡΟΝΤΟΥΣ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ – ΣΤΟΥΠΙ, είκοσι -20- άπαντα βαρυνόμενα με κατηγορίας συνεργασίας μετά ληστοσυμμοριτών (ως σύνδεσμοι, τροφοδόται).
-Παρεδόθησαν εις Αρχάς Χωροφυλακής ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
Ώραν 11.00

Ολιγομελής συμμορία εμφανισθείσα εις περιοχήν ΣΚΟΥΡΤΑΣ εβλήθη υπό των Τμημάτων του αποσπάσματος και διεσκορπήσθη.
-Δύναμις εκ του Τμήματος περιοχής ΣΚΟΥΡΤΑΣ προωθήθη την ημέραν ταύτην, την πρωίαν, εις ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑΝ, (ύψ. 1719) συνεπεία πληροφοριών.
3η Αυγούστου
Συνέχισις της αποστολής των τμημάτων του αποσπάσματος και κατά την ημέραν ταύτην. Συνελήφθησαν κατά το τελευταίον 24ωρον, επτά -7- άτομα εις ΣΤΟΥΠΙ ως πληροφοριοδόται και σύνδεσμοι των συμμοριών. Εις ΒΡΟΝΤΟΥΝ -2- δύο διά την αυτήν αιτίαν.
-΄Ετερα -4- άτομα εις ΚΙΤΡΟΥΣ λόγω προκυψάντων επιβαρυντικών στοιχείων κατά την ενεργηθείσαν ανάκρισιν (Σχετική αναφορά αποσπάσματος Α.Π. 24).
-Την ημέραν ταύτην επετεύχθη ο σύνδεσμος Τμημάτων του αποσπάσματος μετά Λόχου μηχανοκινήτου φάλαγγος Χωρ/κής Β΄Σ. Στρατού, αμέσως Δυτικώς ΚΟΠΑΝΕΣ ώραν 14.30.
ώραν 20.30΄
Συμμορία 10μελής ενέπεσεν εις ενέδραν αποσπάσματος εις περιοχήν μεταξύ ΣΚΟΥΡΤΑΣ και ΠΕΤΡΟΣΤΡΟΥΓΚΑΣ (ύψ. 1719) αύτη βληθείσα διεσκορπήσθη, εγκαταλείψασα ρουχισμόν, πυρομαχικά, βιβλίον συμμορίας και ατομικά είδη (υπ’ αριθ. Α.Π. 28/4-8-46) σχετική αναφορά αποσπάσματος.
-Ασφαλώς η συμμορία θα είχεν και τραυματίας καθ’ όσον ευρέθησαν ίχνη αίματος εις την θέσιν ταύτην.
4η Αυγούστου
Το Τακτικόν Στρατηγείον Β΄ ΣΣ, ώραν 06.45΄ επληροφόρησεν ότι καθίστατο αδύνατος ο σύνδεσμος των Τμημάτων του εις θέσιν ΣΚΟΥΡΤΑΝ μετά των ημετέρων λόγω μη δυνατού κινήσεως Τμημάτων του προς την κατεύθυνσιν ταύτην, εκ της διαμορφώσεως του εδάφους, και ως εκ τούτου έδωκεν εντολήν ν΄αποσυρθώσι τα Τμήματα του αποσπάσματος εκ της περιοχής ΣΚΟΥΡΤΑΣ.
-Το απόσπασμα διέταξε το 518 Τάγμα, να παραμείνωσι τα Τμήματα εις την περιοχήν ταύτην, καθ’ όσον εθεώρει ταύτην σημαντικήν και μέχρι της αποχωρήσεως των Τμημάτων του εκ της περιοχής επιχειρήσεων.
-Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 27/4-8-46 αναφοράς Αποσπάσματος εζητήθησαν οδηγίαι παρά του Στρατηγείου Β΄Σ. Στρατού, διά περαιτέρω ενέργειαν καθ’ όσον η 4η Αυγούστου (Χ-3 ημέρα) ως καθωρίσθη αρχικώς υπό της Διαταγής του Γ΄ ΣΣ, ήτοι η τελευταία των επιχειρήσεων, και τα Τμήματα του αποσπάσματος θα απεχώρουν εκ της περιοχής των Επιχειρήσεων μόνον κατόπιν Διαταγής του Τακτικού Στρατηγείου Β΄ ΣΣ, όπερ είχεν και την όλην Διοίκησιν των επιχειρήσεων. Επί ταύτης δεν ελήφθη απάντησις.
-Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 29/4-8-46 αναφοράς αποσπάσματος, εζητήθη η έγκρισις προς εκτέλεσιν μελετημένης επιχειρήσεως εις περιοχήν ΚΟΡΟΜΗΛΙΑΣ, μεταξύ ΣΚΟΥΡΤΑΣ, ΒΡΟΝΤΟΥΣ. Η περιοχή αύτη εθεωρείτο τόσον υπό των κατοίκων όσον και υπό των δρώντων καταδιωκτικών αποσπασμάτων Χωροφυλακής ως η κατ΄εξοχήν δύσβατος, δασώδης, και ως εκ τούτου εθεωρείτο ο πιθανότερος χώρος αποκρύψεως των συμμοριών.
-Κατόπιν εγκρίσεως της αιτήσεως ταύτης, διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 9342/4-8-46 Δ/γής του Σώματος, το απόσπασμα διά προπαρασκευαστικών Διαταγών προς τα Τάγματα συνεκέντρωσεν άπαντα τα Τμήματα 512 Τάγματος εις περιοχήν ΒΡΟΝΤΟΥΣ, εντός της νυκτός της 4ης Αυγούστου. Ομοίως έναν Λόχον της Διλοχίας 518 Τάγματος εις την περιοχήν ΚΟΠΑΝΕΣ, συνεκέντρωσεν εις Λιτόχωρον εντός της ιδίας νυκτός καθ’ όσον η δύναμις λόχου μετ’ αποσπάσματος Χωρ/κής εις περιοχήν ΚΟΠΑΝΕΣ ήτο επαρκής.
5η Αυγούστου
Την 07.00΄ ώραν, κατόπιν σχετικής Διαταγής αποσπάσματος οι Δ/ταί Ταγμάτων ευρίσκοντο εις Σ.Δ. 512 Τάγματος, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΝ όταν επί τόπου εδόθησαν οδηγίαι υπό του Δ/τού αποσπάσματος περί του τρόπου εκτελέσεως της προπαρασκευασθείσης επιχειρήσεως διά τας ημέρας 6ην και 7ην Αυγούστου.
-Διά την εκτέλεσιν ταύτης εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 44/5-8-46 Δ/γή Αποσπάσματος (υποβληθείσα Υ.Τ.Α. εις Γ΄ ΣΣ και ΧΙ Μεραρχίαν).
-Κατά την ημέραν ταύτην ελήφθησαν άπασαι αι προπαρασκευαστικαί διατάξεις, υπό των Τμημάτων διά την επιχείρησιν της επομένης.
6η Αυγούστου
Τα Τμήματα από της 04.00 ώρας εκινήθησαν προς τας καθορισθείσας περιοχάς διά την εκτέλεσιν της εκκαθαριστικής επιχειρήσεως.
-Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 9341/4-8-46 Δ/γής του Γ΄ ΣΣ είχεν καθορισθή η συνέχισις εκκαθαριστικών επιχειρήσεων δι’ όλων των δυνάμεων του αποσπάσματος μέχρις 7ης Αυγούστου.
-Από της 6ης Αυγούστου καθωρίσθη η παραμονή ενός Τάγματος μόνον, με έδραν ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ και με λόχον εις Σκοτίναν, και λόχον εις ΒΡΟΝΤΟΥΝ, διά την συνέχισιν της εκκαθαρίσεως μέχρι 11ης Αυγούστου.
-Το απόσπασμα υπέβαλε την υπ’ αριθ. Α.Π. 42/5-8-46 αναφοράν περί παραμονής του 512 Τάγματος διά την συνέχισιν της επιχειρήσεως μέχρι της 12ης Αυγούστου, διά δε το 518 Τάγμα να επανέλθη εις έδραν του. Το απόσπασμα καθώρισε διά την παραμονήν το 512 Τάγμα, λόγω του ότι τούτο θα άφινε πιθανώς διλοχίαν εις ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ (οία ήτο και η προγενεστέρα διάταξίς του).
-Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 43/5-8-46 αναφοράς το απόσπασμα υπέβαλε ωσαύτως την πρότασιν όπως και μετά την 12ην Αυγούστου παραμείνη μια Διλοχία, με λόχον εις Βροντούν και λόχον εις ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ, μέχρι συμπληρώσεως της δυνάμεως Χωρ/κής ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ.
-Διά της υπ’ αριθ. Α.Π. 70257/5-8-46 Δ/γής Μεραρχίας καθωρίσθη όπως το 518 Τάγμα την 8ην Αυγούστου, αναχωρήση διά Βέρροιαν εις διάθεσιν 31 Ταξιαρχίας και μέχρις επανόδου του 512 Τάγματος εκ της αποστολής εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΣΚΟΤΙΝΑΣ – ΒΡΟΝΤΟΥΣ, εις την έδραν του.
7η Αυγούστου
Τα Τμήματα εσυνέχισαν και την ημέραν ταύτην μέχρι μεσημβρίας τας αποστολάς εκκαθαρίσεως της περιοχής.
-Συνελήφθησαν εις Βροντούν δύο -2- κάτοικοι εκ του Χωρίου τούτου είς ως οργανωτής συμμοριών και πολιτικός υπεύθυνος του ΚΚΕ, ο έτερος, ως σύνδεσμος. Ωσαύτως ο Στρατ. Τσιμήτρας Διν. του Κ.Β.Ε.Θ. ως προσχωρήσας εις τας συμμορίας (Σχετική αναφορά υπ’ αριθ. Α.Π. 58/7-8-46).
-Συμφώνως προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 50/7-8-46 Δ/γήν του αποσπάσματος καθωρίσθησαν αι νέαι αποστολαί των Ταγμάτων 512 και 518 διά την 8ην Αυγούστου.
8η Αυγούστου
Το 512 Τάγμα, έλαβεν από πρωίας την νέαν του διάταξιν υπ’ αριθ. Α.Π. 50/7-8-46 και Α.Π. 61/8-8-46 αναφοραί Αποσπάσματος.
-Το 518 Τάγμα ετέθη ώραν 08.00 εις κίνησιν δι’ αυτοκινήτων αποσταλλέντων κατόπιν Δ/γής Μεραρχίας εκ ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, διά ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ, ΓΙΔΑ εις ΒΕΡΡΟΙΑΝ.
-Από της ημέρας ταύτης έπαυσεν η υπαγωγή των Τμημάτων Χωρ/κής Κατερίνης και καταδιωκτικών αποσπασμάτων Χωρ/κής υπομοιράρχου Μήτσου, υπό Τακτικόν Στρατηγείον του Αποσπάσματος.
-Τα αποσπάσματα υπομοιράρχου Μήτσου υπήχθησαν εις 512 Τάγμα διά την εκτέλεσιν των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων.
-΄Ωραν 09.30΄ το Τακτικόν Στρατηγείον Αποσπάσματος και η Διμοιρία Διαβιβάσεων ανεχώρησαν εις ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ διά τας έδρας των.

  1. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

α.    Τα τμήματα αποσπάσματος (αξ/κοί και οπλίται) και τ’ αποσπάσματα Χωροφυλακής καθ’ όλας τας ημέρας των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων επεδείξαντο πράγματι εξαιρετικήν αντοχήν, στάσιν και ενεργητικότητα, και ουδενός κόπου εφείσθησαν, λόγω του ότι ανήλθον εις απόκρημνα μέρη και δεν καθίστατο δυνατή η παρασκευή συσσιτίου. Το τμήμα Λοχαγού Τσαμασιώτη 518 Τάγματος δις ανήλθεν εις περιοχήν Πετροστρούγκαν, οι δε άνδρες ήσαν πρόθυμοι και εκ τρίτου να ανέλθωσιν εάν επρόκειτο να συναντηθώσι με συμμορίτας.
β.    Αι συμμορίαι δρώσι κατά μικράς ομάδας (Δεκαρχίας ή πενταρχίας), αποφεύγουσαι συστηματικώς να εμπλέκωνται εις μάχην μετά Τμημάτων Στρατού και Χωρ/κής.
γ.    Με τας ενεργηθείσας συνδεδυασμένας επιχειρήσεις μετά των τμημάτων Β΄ ΣΣ αποσπασμάτων Χωρ/κής, είναι εξηκριβωμένον ότι επήλθεν προσωρινή αναστάτωσις τις, και αποδιοργάνωσις τούτων λόγω της επ’ αρκετάς ημέρας ενεργείας επιχειρήσεων και εκ πολλών κατευθύνσεων. Ιδίως υπέφερον οι συμμορίται κατά πληροφορίας ας είχεν το απόσπασμα από τρόφιμα.
δ.    Διά των εκτελεσθεισών επιχειρήσεων ετονώθη το ηθικόν των κατοίκων της υπαίθρου καθ’ όσον εσχηματίσθη πλέον η πεποίθησις εις αυτούς με την παρουσίαν πολλών Τμημάτων Στρατού διά τας εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις ότι το Κράτος είναι αποφασισμένον να επιβάλη την τάξιν και ασφάλειαν διά της καταπολεμήσεως και εξοντώσεως των συμμοριών.
ε.    Αι Διαβιβάσεις ελειτούργησαν ικανοποιητικώς από Τάγμα και άνω ιδίως (ως και η υποβληθείσα έκθεσις αξ/κού Διαβιβάσεων αποσπάσματος προς την Δ/σιν Διαβιβάσεων Μεραρχίας).
στ.  Το Τακτικόν Στρατηγείον Β΄ ΣΣ εστερείτο κλειδός και ως εκ τούτου άπαντα τα Τμήματα προς τούτο εστέλλοντο υπό του αποσπάσματος ουχί κρυπτογραφημένα. Παρίσταται ανάγκη όπως καθορίζεται εννιαία κλείς κρυπτογραφήσεως οσάκις λαμβάνουν χώραν τοιούτου είδους εκκαθαριστικαί επιχειρήσεις Τμημάτων διαφόρων Σωμάτων Στρατού.
ζ.    Τα εις την διάθεσιν του Τακτικού Στρατηγείου αποσπάσματος τεθέντα τρία αυτοκίνητα τριών τόννων μεγάλως εξυπηρέτησαν τας παρουσιασθείσας ανάγκας, ταχείας μετακινήσεως Τμημάτων από σημείου εις σημείον. διά την συνοδείαν τούτων πάντοτε εστέλλοντο ένοπλοι οπλίται της ομάδος προστασίας του αποσπάσματος. ΄Απασαι αι μετακινήσεις των Τμημάτων και καταλείψεις θέσεων εγένοντο πλήρως και ταχέως και ουδέν χάσμα παρουσιάσθη παρά την μορφήν των επιχειρήσεων τούτων.

  1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

(Συνημμένως)
Ο
Διοικητής Αποσπάσματος

Τ.Υ.
ΟΛΥΜΠΙΟΣ Δ.
Σ/χης Πυρ.

Advertisements