Εκθεση επιχειρήσεων ΜΠΕΛΛΕΣ, 35 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ/ΓΡ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ/9 Αυγ 1946


ΘΕΜΑ: Εκθεσις διαταχθείσης επιχειρήσεως                        ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ

Γ΄ ΣΣ (Α1)

ΠΡΟΣ:   Γ.Ε.Σ (Δ/σιν Επιχειρήσεων)                         ΑΡΙΘ. Α.Π. 9755

ΒΣΤ 903 τη 9-VIII-1946

ΚΟΙΝ: Α1-Α2

Ι.     Υποβάλλεται έκθεσις, εν αντιγράφω, επί των διεταχθεισών επιχειρήσεων της 35ης Ταξιαρχίας, εις περιοχήν Μπέλλες κατά της συμμορίας της προσβαλλούσης λόχον Ποντοκερασιάς.

Ε.Δ.

Ο

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

Ε.Κ. ΒΑΣΙΛΑΣ

ΣΥΝ/ΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

Δ.Κ.

Ακριβές Αντίγραφο

Τ.Σ.Υ.

——————————————–

35η ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ

ΓΡΑΦ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των διεξαχθεισών επιχειρήσεων εις περιοχήν Μπέλλες την 7-8ην Ιουλίου 1946 μεταξύ Στρατού και συμμοριτών εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 695/9.7.46 Διαταγής.

Επί της εν περιλήψει υποθέσεως, εκ προσωπικής αντιλήψεως και εξ όσων δι’ εμπεριστατωμένης ερεύνης διεπίστωσα το όλον επεισόδιον εγένετο κατά τον ακόλουθον τρόπον.

Ι.     Την 4.45 ώραν της 7-7-46 το 114 φυλάκιον (Θεοδωρίτσι αντελήφθη φάλαγγα Στρατού δυνάμεως 150 περίπου ανδρών μετά 15 μεταγωγικών να εισέρχηται εις το χωρίον Θεοδωρίτσι με κατεύθυνσιν από Νότου προς Βορράν. Ο Αρχιφύλαξ του φυλακίου υποθέσας, ως ανέφερεν, ότι πρόκειται περί τακτικού στρατού (δοθέντος ότι οι αποτελούντες την φάλαγγα, άπαντες έφεραν Στρατιωτικάς στολάς) επλησίασε τον επί κεφαλής της φάλαγγος εις ελαχίστην απόστασιν και ηρώτησε τούτον τίνες είναι και που πηγαίνουν. Δεν εξηκριβώθη εισέτι τι διημείφθη μεταξύ Δεκανέως Αρχιφύλακος και Συμμοριτών.

Επί του αντικειμένου τούτου και της εν γένει στάσεως του φυλακίου διετάχθη και ενεργείται ένορκος προανάκρισις. Πάντως εξηκριβώθη ότι ο Δεκανεύς επέστρεψε εις το φυλάκιον και εν συνεχεία προέβη εις τας κάτωθι ενεργείας: 1)΄Ηναψε τον πυρσόν κινδύνου. 2) απέστειλε σημείωμα δι’ εθνικόφρονος πολίτου εις ΄Ανω Πορρόϊα προς τον Διοικητήν του Λόχου του. 3) ΄Ηρξατο πυρών ουχ΄ήττον άνευ αποτελέσματος ως διεπιστώθη, καίτοι η απόστασις φυλακίου- Φάλαγγος Συμμοριτών ήτο μικρά. Οι συμμορίται κατόπιν των ανωτέρω ενεργειών, εκύκλωσαν το φυλάκιον βάλλοντες τούτο δι’ αυτομάτων όπλων και χειροβομβίδων και μετ΄ολίγον κατέλαβον τούτο αφοπλίσαντες τους πέντε εκ των επτά ανδρών της φρουράς του διότι οι δύο εξ΄αυτών διέφυγον μετά του οπλισμού αυτών.

Ο Διοικητής του 561 Τάγματος Ταγματάρχης Λασπιάς Γεώργιος πληροφορηθείς περί της προσβολής του φυλακίου, υπό του Διοικητού του Λόχου Πορροΐων Λοχαγού Χονδροκούκη διά τηλεφωνικής συνεντεύξεως, την 6.15 ώραν, αμέσως μεν διέταξε τούτον όπως διά της μικράς διαθεσίμου δυνάμεως της έδρας του κινηθή και αχθή Β.Δ. υψο. 1098 με εντολήν απογορεύσεως της κινήσεως των συμμοριτών προς οροθετικήν γραμμήν, εν συνεχεία δε και τον Διοικητήν του Λόχου Βυρωνείας Υπολοχαγόν Σακαλίδην με εντολήν κινήσεως και τούτου προ οροθετικήν γραμμήν και εκείθεν εις Δεμίρ Καπού, προς τον αυτόν σκοπόν, μεθ΄ο ανέφερε τη Ταξιαρχία τα διατρέξαντα. (ώρα αναφοράς 7.15).

Η Ταξιαρχία ευθύς άμα τη λήψει της αναφοράς του Ταγματάρχου Λασπιά εν γνώσει τελούσα της ελλείψεως παρ΄αυτώ εφεδρικής δυνάμεως επαρκούς, τούτον μεν διέταξε όπως κινηθή με ολόκληρον την διαθέσιμον δύναμιν της έδρας του συν Λόχω του 515 Τάγματος, την διάθεσιν του οποίου αμέσως να αιτήση από τον Διοικητήν του 515 Τάγματος Αντ/χην Τσιαδήν, να αχθή εις Θεοδωρίτσι, να αναλάβη προσωπικώς την διεύθυνσιν των κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων και να ενεργήση διά την καταδίωξιν και εξόντωσιν τούτων, επικοινωνήσασα δε ταυτοχρόνως με τον Διοικητήν της 32ας Ταξιαρχίας εγνώρισε αυτώ περί των συμβάντων και παρεκάλεσε τούτον ίνα διατάξη το 515 Τάγμα διά την διάθεσιν εις τον Ταγματάρχην Λασπιάν του ανωτέρω αναφερομένου Λόχου και τούτο διότι ως εκ της αυτής τηλεφωνικής συνδιαλέξεως Διοικητού 35ης Ταξιαρχίας – Ταγματάρχου Λασπιά εξήγετο ότι ο Διοικητής του 515 Τάγματος Αντ/χης Τσιαδής ηρνείτο να εκτελέση την διαβιβαζομένην διά του Ταγματάρχου Λασπιά Διαταγήν του Διοικητού της 35ης Ταξιαρχίας περί διαθέσεως του Λόχου δι’ αντιμετώπισιν της εξαιρετικώς επειγούσης καταστάσεως αιτιώμενος ότι διά την διάθεσιν του Λόχου δέον να εκδοθή διαταγή της 32ας Ταξιαρχίας εις ην οργανικώς υπάγεται.

Ως αποτέλεσμα των ανωτέρω ενεργειών της Ταξιαρχίας υπήρξε:

1)    Η άμεσος κίνησις του Ταγματάρχου Λασπιά μετά της διαθεσίμου δυνάμεως της έδρας του (10 άνδρες) προς Θεοδωρίτσι και η ανάληψις από της εκεί αφίξεώς του των κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων (ώρα αφίξεως Ταγ/χου Λασπιά εις Θεοδωρίτσι 1100΄).

2)    Η διάθεσις υπό της 32ας Ταξιαρχίας Διλοχίας υπό τον Ταγματάρχην Καραφυλλίδην (120 άνδρες) του 515 Τάγματος.

Η Διλοχία αύτη κινηθείσα εκ Σιδηροκάστρου την 1030΄ έφθασε εις χωρίον Θεοδωρίτσι την 1315΄ ώραν.

Κατά το ανωτέρω χρονικόν διάστημα οι Συμμορίται ανερχόμενοι με κατεύθυνσιν την οροθετικήν γραμμήν διά της χαράδρας Θεοδωριτσίου από της 12.45 ενεπλάκησαν εις αγώνα μετά του τμήματος Λοχαγού Χονδροκούκη. (άνδρες 14, οπλοπολυβόλον Ι) διαρκέσαντα επί δίωρον με αποτέλεσμα την ανατροπήν των συμμοριτών και την κάλυψιν τούτων εις την Νοτίως του υψοδ. 1098 δασωμένην περιοχήν. Καταδίωξις τούτων υπό του τμήματος Χονδροκούκη δεν εγένετο, ουδέ ήτο δυνατή, λόγω της μικράς δυνάμεως του τμήματος έναντι της δυνάμεως των συμμοριτών και του κεκαλλυμένου εδάφους (δασώδους περιοχής) τουναντίον η επιτευχθείσα ανατροπή τούτων οφειλομένη αποκλειστικώς εις την επιδειχθείσαν ψυχραιμίαν και μαχητικότητα του Διοικητού του Λόχου Πορροΐων Λοχαγού Χονδροκούκη παρασύραντος τους ολίγους άνδρας του εις την εκτέλεσιν του επιβαλλομένου καθήκοντος, αποτελεί αξίαν ιδιαιτέρας μνείας πράξιν.

Κατά την συμπλοκήν ταύτην εφονεύθησαν ο μαχόμενος μετά των συμμοριτών κομμουνιστής οπλίτης του Λόχου Ποντοκερασιάς Κωστόπουλος και 3 ζώα εκ των μεταγωγικών των συμμοριτών.

Από της λήξεως της συμπλοκής ταύτης ώρα 15.50΄ πάσα επαφή τμήματος μετά των συμμοριτών έπαυσε υφισταμένη.

Ενέργειαι του Ταγματάρχου Λασπιά

Ο Ταγματάρχης Λασπιάς αφιχθείς εις Θεοδωρίτσι την 11ην ώραν προέβη εις τας εξής ενεργείας.

1)     Επήνδρωσε το φυλάκιον Θεοδωρίτσι διά του ανακληθέντος φυλακίου Λειβαδιάς.

2)     Απέστειλε τους 10 άνδρες του προς ενίσχυσιν του Λοχαγού Χονδροκούκη.

3)     Την 13.15΄ οπότε αφίχθησαν εις Θεοδωρίτσι αι δυο πρώται διμοιρίαι (60 άνδρες) του 515 Τάγματος εκίνησε ταύτας προς το Ανατολικώς της χαράδρας Θεοδωριτσίου αντέρεισμα ίνα καταλάβωσι θέσεις εις Κικτίκ – Καγιά και Νοτιώτερον προς απαγόρευσιν ενδεχομένης προς Ανατολάς διαφυγής των συμμοριτών.

4)     Προσωπικώς ο ίδιος μετά τμήματος 5 ανδρών εκινήθη διά του Δυτικού αντερείσματος της χαράδρας Θεοδωριτσίου προς την κατεύθυνσιν του χώρου της συμπλοκής και συνεδέθη με τον Λοχαγόν Χονδροκούκην πλην όμως μετά το πέρας της συμπλοκής, ώρα 15.50΄.

5)     Προ της κινήσεώς του διέταξε τον Αξιωματικόν Πληροφοριών του Τάγματός του Υπολοχαγόν Μπάμπαν, όστις συνώδευσε τούτον εις Θεοδωρίτσι, όπως παραμείνη εις Θεοδωρίτσι και κατευθύνη κατά δοθείσας εντολάς του τα αφικνούμενα τμήματα (δυο έτεραι Διμοιρίαι του 515 Τάγματος). Τούτον επεφόρτισε και με την αποστολήν πληροφοριών προς την έδραν του Τάγματος. (Ταγματάρχην Νικόπουλον Περ.).

Εκ των ων έλαβε μέτρων ο Ταγ/χης Λασπιάς τας απογευματινάς ώρας της 7-7-46 εδημιουργήθη ευρύς κλοιός εντός του οποίου ευρίσκοντο οι συμμορίται.

Την 15.00΄ ώραν ο υπογραφόμενος μετά του Ταξιάρχου της 32ας Ταξιαρχίας ευρίσκομαι εις την έδραν του Τάγματος Προκαλύψεως εν Σιδηροκάστρω.

Υπό του Υποδ/τού του Τάγματος Ταγματάρχου Νικοπούλου έλαβον γνώσιν της καταστάσεως και της διατάξεως των τμημάτων.

Μετά βραχείαν συζήτησιν μετά του Ταξιάρχου της 32ας Ταξιαρχίας, εις ον διετύπωσα την γνώμην, ότι κρίνω ως πιθανωτέραν την προς Κρούσια διαφυγήν των συμμοριτών και τω εξεδήλωσα την πρόθεσίν μου όπως χρησιμοποιήσω Λόχον του 515 Τάγματος προς απαγόρευσιν της διαφυγής των προς την κατεύθυνσιν ταύτην, ούτος συγκατατεθείς διέταξε τον παριστάμενον Διοικητήν του 515 Τάγματος Αντ/χην Τσιαδήν σχετικώς.

Ο Λόχος ούτος εκκινήσας εκ Σιδηροκάστρου την 16ην ώραν ήχθη εις το ύψος του χωρίου Λειβαδιά επί της δημοσίας οδού Ν. Πετρίτσι – Ροδόπολις. (Λόχος Σόκαλη.).

Μεθ’ ό ανεχώρησα μετά του Ταξιάρχου της 32ας Ταξιαρχίας διά του αυτοκινήτου του (η 35η Ταξιαρχία στερείται) ακολουθήσας το δρομολόγιον Ν. Πετρίτσι – Ροδόπολις – Κάτω Πορρόϊα – ΄Ανω Πορρόϊα, και εκείθεν ηκολούθησα την καρροποίητον ΄Ανω Πορρόϊα προς Θεοδωρίτσι.

Εκ των πληροφοριών τας οποίας προσωπικώς συνέλεξα και της ειλλημένης διατάξεως των τμημάτων ενισχύθη η γνώμη μου ότι διαφυγή των συμμοριτών θα γίνη διά των από Πορρόϊα μέχρι Θεοδωρίτσι κοιλάδων προς Κρούσια.

Διέταξα δε τον Υπολοχαγόν Μπάμπαν όπως μεριμνήση προς έμφραξιν των προς τας ανωτέρω κοιλάδας εκ Μπέλλες διαβάσεων (ο Αξιωματικός ούτος ως τέως Διοικητής του Λόχου Πορροΐων εγνώριζε αρκετά καλώς το έδαφος) και κατέστησα αυτόν προσεκτικόν τονίσας ιδιαιτέρως την σημασίαν της συλλήψεως ή εξωντώσεως των συμμοριτών οίτινες κατά τας συλλεγείσας πληροφορίας μου μετά την συμπλοκήν ως μόνην φροντίδα κατέβαλλον να διαφύγωσιν, εξουσιοδότησα δε τούτον κατ΄εντολήν μου να χρησιμοποιήση τον Λόχον Σόκαλη προς έμφραξιν των διαβάσεων και ιδιαιτέρως των από του χωρίου ΄Ανω Πορρόια μέχρι των Δυτικών αντερεισμάτων της χαράδρας Θεοδωριτσίου τοιούτων.

Τόσον ισχυρά υπήρξε η γνώμη μου ότι οι συμμορίται θα διέφευγον προς Κρούσια ώστε περί την 23ην ώραν άμα τη αφίξει μου εις Ν. Πετρίτσι, τηλεφωνικώς συνδεθείς μετά του Επιτελάρχου της Ταξιαρχίας διέταξα να κινηθή ο 4ος Λόχος του 562 Τάγματος (Λόχος Παππαδοπούλου) δι’ αυτοκινήτων εκ Σερρών προς Ν. Πετρίτσι προς συνάντησίν μου. Ο Λόχος ούτος κινηθείς την 00.45 της 8-7-46 εκ Σερρών έφθασε εις Ν. Πετρίτσι την 03.00΄ και εν συνεχεία μετά του υπογραφομένου τεθέντος επί κεφαλής του Λόχου την 05.00΄ πρωϊνήν εις περιοχήν ΄Ανω Πορρόϊα – Θεοδωρίτσι εις το ύψος του χωρίου Λειβαδιά.

Δια των Λόχων Σόκαλη και Παππαδοπούλου κατελήφθησαν περί την 06.00΄ πάσαι αι από ΄Ανω Πορρόϊα μέχρι Φιλλύρας διαβάσεις ούχ΄ήττον η ενέργεια αύτη εις ουδέν θετικόν αποτέλεσμα κατέληξε πλην της συλλήψεως των μη σφαγιασθέντων στρατιωτών του Λόχου Ποντοκερασιάς κατά το πλείστον οικειοθελώς ακολουθησάντων τους συμμορίτας μεταξύ των οποίων, ως εκ της ανακρίσεως την οποίαν εξετέλεσε ο Αξιωματικός Πληροφοριών της Ταξιαρχίας Επίλαρχος Συρμόπουλος, περιελαμβάνοντο αρκετοί λαβόντες μέρος εις την επίθεσιν εναντίον του φυλακίου Θεοδωρίτσι.

Ως βραδύτερον διεπιστώθη και εξηκριβώθη κατά το διάστημα της νυκτός οι συμμορίται διέφυγον ακριβώς εκ της περιοχής μεταξύ ΄Ανω Πορροΐων – Δυτικών αντερεισμάτων χαράδρας Θεοδωριτσίου ήτις κατ΄εντολήν μου έδει να φρουρηθή υπό του 4ου Λόχου του 515 Τάγματος Λοχαγού Σόκαλη όστις δεν εξετέλεσε τας διά του Υπολοχαγού Μπάμπα διαβιβασθείσας οδηγίας μου, καθ’ ας έδει να καταλάβη δι’ ενεδρών μικράς δυνάμεως θέσεις παρά την γέννεσιν των αντερεισμάτων και εγγύς τούτων, αλλά εκάλυψε διά του Λόχου του τμήμα μόνον της άνω περιοχής, παρά την επίμονον προσπάθειαν του Υπολοχαγού Μπάμπα να πείση τούτον περί της ανάγκης ταύτης ισχυριζόμενος ότι, καθ’ ας έχει οδηγίας υπό του Διοικητού της Ταξιαρχίας του, πρέπει να μη κατατμήση τον Λόχον του εις μικράς ομάδας διασπείρων τούτον επί ευρέως μετώπου (περί τα 2 χιλιόμ).

Και είναι μεν αληθές ότι ο Διοικητής της 32ας Ταξιαρχίας παρουσία εμού κατά την απογευματινήν συνάντησιν του Λόχου Σόκαλη επί της οδού Ν. Πετρίτσι – Ροδόπολις εις το ύψος του χωρίου Λειβαδιά γενομένην κατά την διαδρομήν μου προς ΄Ανω Πορρόϊα έδωσεν τοιαύτην οδηγίαν, πλην όμως αύτη αφεώρα, ως τουλάχιστον εγώ αντελήφθην, την μη διασποράν του Λόχου εν τη πεδινή περιοχή εις ην τότε ευρίσκετο, ουδέ η ως ανωτέρω οδηγία αποτελεί στοιχείον δυνάμενον να δικαιολογήση την μη συμμόρφωσιν του Διοικητού του Λόχου προς διαβιβασθείσας μεταγενεστέρας κατ΄εντολήν μου υπό του Υπολοχαγού Μπάμπα προς τούτον διαταγάς, δοθέντος ότι από της αφίξεώς μου εις την περιοχήν αυτεπαγγέλτως ανέλαβον προσωπικώς την Διεύθυνσιν των κατά των συμμοριτών επιχειρήσεων.

Η ατυχής αύτη ενέργεια του Λοχαγού Σόκαλη, αποκλειομένης παντάπασιν προθέσεως τινός αποδιδομένης εις άλλην τινά αιτίαν, υπήρξε η Βασική αιτία της ανενοχλήτου διαφυγής της μάζης των συμμοριτών προς Κρούσια. (14 συμμορίται διέφυγον ως εξηκριβώθη προς Μακρυνίτσαν προ της συμπλοκής Χονδροκούκη.

Πάντα τα ανωτέρω αποτελούσι το ιστορικόν της όλης κατά των συμμοριτών επιχειρήσεως, ως αύτη χρονολογικώς διεδραματίσθη, απολύτως εξακριβωθέν.

Όσον αφορά τας υπό του Ταγματάρχου Νικοπούλου μεταδιδομένας εις τον Διοικητήν της Χ Μεραρχίας, πληροφορίας ότι είχεν επιτευχθή εγγλωβισμός των συμμοριτών τας απογευματινάς ώρας της 7ης τρέχοντος, τούτο αφίσταται της πραγματικότητος, ουχ ήττον εκ της υπαρχούσης τότε διατάξεως των ημετέρων τμημάτων ήτο αδύνατος η διαφυγή των συμμοριτών προς οιανδήποτε κατεύθυνσιν υπό το φώς της ημέρας. Κατά την διάρκειαν όμως της νυκτός οπότε δεν υπάρχει παρατήρησις, έδει να καταληφθώσι περισσότεραι θέσεις και διά τον λόγον τούτον, εγκαίρως προνοήσαντες επεζητήσαμεν την ενίσχυσιν της διατάξεως διά του Λόχου της 32ας Ταξιαρχίας όστις εάν εξετέλει τας διά του Υπολ/γού Μπάμπα μεταδοθείσας διαταγάς μου, η διαφυγή των συμμοριτών χωρίς να γίνωσι αντιληπτοί θα καθίστατο αδύνατος.

΄Οσον αφορά τας μεταδιδομένας πληροφορίας περί τηρήσεως επαφής μετά των συμμοριτών αύται ήσαν ανακριβείς, την δε τοιαύτην γνώμην εσχημάτισε ο Ταγματάρχης Νικόπουλος εκ των ακουομένων πυρών του τμήματος Ταγματάρχου Καραφυλλίδη όπερ έβαλε την πρωίαν της 8/7/46 δι’ οπλοπολυβόλων και όλμων εναντίον υποθετικών θέσεων των συμμοριτών υποδεικνυομένων από αυτομολούντας στρατιώτας του Λόχου Ποντοκερασιάς. Εις την πραγματικότητα μετά την συμπλοκήν των συμμοριτών της 12.45΄ ώρας μετά της ομάδος του Λοχαγού Χονδροκούκη οι συμμορίται εκαλύφθησαν εις το δάσος και ουδέποτε επανελήφθη η μετ΄αυτών επαφή.

Εν όψει 1) της λίαν δυσβάτου και δασώδους περιοχής εις ην εκρύβησαν οι συμμορίται 2) της παντελούς ελλείψεως μέσων διαβιβάσεων 3) του ορεινού εδάφους 4) του αναπτύγματος των 8 χιλιομέτρων της περιμέτρου της διατάξεως των τμημάτων πέριξ των συμμοριτών 5) του ότι με το πέρας της εγκαταστάσεως των τμημάτων επήλθε το σκότος και 6) το ότι οι συμμορίται έφερον στρατιωτικάς στολάς. Εξ όλων των ανωτέρω δεν παρείχετο η ευχέρεια κινήσεως επιθετικής ή λήψεως επαφής δεδομένου μάλλιστα ότι εντός του δασώδους εκείνου εδάφους η ορατότης δεν υπερέβαινε τα δέκα μέτρα. Ιδιώτης οδηγός κινηθείς προς εξιχνίασιν της θέσεως των συμμοριτών εβλήθη και ετραυματίσθη από ημέτερα τμήματα, Αξιωματικός του Επιτελείου της Ταξιαρχίας κινούμενος διά να εξακριβώση τας θέσεις των τμημάτων εβλήθη δις, τμήμα του 515 Τάγματος κινούμενον προς κατάληψιν θέσεως εβλήθη ανεπιτυχώς υπό περιπόλου του Λοχαγού Χονδροκούκη.

Τας ενεργείας του Ταγματάρχου Λασπιά κρίνομεν ως δραστηρίας και αποφασιστικάς διότι 1) αμέσως διέταξε την κίνησιν της διαθεσίμου δυνάμεως των Λόχων Πορροΐων και Βυρωνείας προς αποκοπήν των προς όμορα κράτη διαβάσεων. 2) διότι έσπευσε πάραυτα προσωπικώς εις τον τόπον της συμπλοκής με τους διαθεσίμους άνδρας του 3) περιήλθεν ολόκληρον την περίμετρον της διατάξεως και συνέδεσε τα τμήματά του 4) Κατά την διάρκειαν της νυκτός συνεκρότησε τμήμα εκ τεσσαράκοντα ανδρών του : οποίου ετέθη επί κεφαλής άμα τη έω και εκινήθη εκ Βορρά προς Νότον μέχρι Θεοδωρίτσι προς εξερεύνησιν της περιοχής, αγνοών την διαφυγήν των συμμοριτών.

Αποτελέσματα της Επιχειρήσεως

Το γεγονός της διαφυγής των συμμοριτών αποτελεί βεβαίως αποτυχίαν της επιχειρήσεως. Λαμβανομένου όμως υπ΄όψιν 1) ότι 14 άνδρες της έδρας του Λόχου Πορροΐων επέτυχαν να απαγορεύσωσι την είσοδον των συμμοριτών εις εχθρικόν έδαφος, με 70 στρατιώτας του Λόχου Ποντοκερασιάς συρομένους αιχμαλώτους, πράγμα που θα παρείχεν εις τους εχθρούς μας οικτράν εικόνα του Ελληνικού Στρατού 2) διά της όλης επιχειρήσεως ηλευθερώθη αριθμός αιχμαλωτισθέντων στρατιωτών αφ’ ενός και αφ’ ετέρου θα παραδοθώσιν εις την δικαιοσύνην οι εκ τούτων συνεργασθέντες με τους συμμορίτας. 3) εκ των συγκεντρωθέντων στοιχείων απεκαλύφθη αριθμός συνεργασθέντων με τους συμμορίτας ατόμων άτινα συν τω χρόνω θα συλληφθώσιν υπό της Αστυνομίας. και 4) ότι οι συμμορίται διεσκορπίσθησαν πανικόβλητοι εγκαταλείψαντες τα μεταγωγικά των, μέγα μέρος του οπλισμού των ακόμη και τα φαρμακευτικά είδη. Φρονούμεν ότι τα ανωτέρω προσδίδωσι σχετικήν επιτυχίαν εις την επιχείρησιν των τμημάτων της Ταξιαρχίας εναντίον των συμμοριτών.

Συμπεράσματα Επιχειρήσεως

Εκ της επιχειρήσεως ταύτης διεπιστώθησαν τα εξής :

α)     Δέον να εκδοθή Διαταγή καθορίζουσα ότι, εις περιπτώσεις εξεγέρσεων και επαναστατικών ενεργειών του Κ.Κ.Ε εις την περιοχήν του Νομού Σερρών να τίθενται αυτομάτως άπαντα τα εν τη περιοχή σταθμεύοντα στρατιωτικά τμήματα και η Χωρ/κή υπό τας αμέσους διαταγάς του εν τη πόλει των Σερρών υπηρετούντος εκάστοτε Ανωτέρου Στρατιωτικού Διοικητού.

β)     Ότι είναι απόλυτος ανάγκη να εφοδιασθώσι το Τάγμα και οι Λόχοι προκαλύψεως διά φορητού ασυρμάτου διά την εξασφάλισιν του Συνδέσμου, δεδομένου ότι η τηλεφωνική επικοινωνία δύναται ευκόλως να διακοπή εκ μέρους των αναρχικών ανά πάσαν στιγμήν.

γ)     Καθίσταται ήδη επιτακτική η ανάγκη του οπλισμού αριθμού εθνικοφρόνων πολιτών των χωρίων της υπαίθρου. Διεπιστώσαμεν ότι εκ της εγκληματικής δράσεως των συμμοριτών επικρατεί αίσθημα πανικού μεταξύ των εθνικοφρόνων των χωρίων εκείνων προπαντός εις τα οποία δεν υπάρχει Στρατός ή Χωρ/κή.

Υπήρξε συγκινητική η αυθόρμητος προσέλευσις των εθνικοφρόνων, οπλισμένων με πελέκεις και με ράβδους, ίνα συνεισφέρωσι την συνδρομήν των εις τα αφικνούμενα στρατιωτικά τμήματα. Εάν όμως δεν ληφθώσι ταχύτατα μέτρα κατοχυρώσεως της ζωής των κατά τόπους εθνικοφρόνων διά της παροχής μέσων ατομικής προστασίας αναποτρέπτως, μετ’ ου πολύ, θα θραυσθή η αντίστασίς των κατά της τρομοκρατίας των κομμουνιστών και θα παρουσιάζεται το φαινόμενον να μη τολμά ουδείς εκ των κατοίκων να πλησιάση αφικνούμενα εις τα χωρία των στρατιωτικά τμήματα προς παροχήν πληροφοριών εις αυτά.

Ο οπλισμός των κατοίκων δύναται να γίνη κατά δυο τρόπους.

1)    Δια κανονικής επιστρατεύσεως αριθμού κατοίκων εις έκαστον χωρίον οργανωμένων στρατιωτικών τμημάτων με έδραν των ομάδων το χωρίον εξ΄ου κατάγονται οι αποτελούντες αυτάς. Ως βαθμοφόροι των τμημάτων τούτων να χρησιμοποιηθώσι εκ των ιδίων και εξ εφέδρων Αξιωματικών.

2)    Εάν το τοιούτον δεν είναι ευχερές, να γίνη διάθεσις αριθμού όπλων εις έκαστον χωρίον εν συνεργασία στρατού και Χωρ/κής και οι λαμβάνοντες ταύτα να ευρίσκονται εις σύνδεσμον με τους Σταθμούς Χωρ/κής από τους οποίους να λαμβάνωσι οδηγίας.

δ)     Εκ των καταθέσεων των στρατιωτών του Λόχου Ποντοκερασιάς διεπιστώθη απολύτως ότι εν τω στρατεύματι υφίσταται οργάνωσις αναρχοκομμουνιστών καθ’ ομάδας Διμοιρίας και Λόχους ευρισκομένη εν συνδέσμω μετά της οργανώσεως ΕΑΜ από την οποίαν λαμβάνει οδηγίας. Εις τον λόχον Ποντοκερασιάς είχον οργανωθεί 33 στρατιώται του λόχου.

Εις τας οργανώσεις ταύτας εκτός των εκτάκτων εκάστοτε εντολών έχουσι δοθή αι κάτωθι βασικαί οδηγίαι:

1)    Να καταβάλλεται διαρκής προπαγανδιστική προσπάθεια προς του λοιπούς στρατιώτας εκμεταλλευόμενοι διάφορα γεγονότα προκαλούντα την φυσικήν δυσφορίαν των Στρατιωτών.

2)    Να συλλέγουν πληροφορίας περί του Στρατού γενικώς και περί των φρονημάτων ενός εκάστου των υπηρετούντων Στρατιωτικών εις έκαστον τμήμα.

3)    Οσάκις συγκρούονται με συμμορίτας τα τμήματα εις α υπηρετούν α) να βάλλουν κατ΄αρχήν εις τον αέρα β) οσάκις τους παρασχεθή η ευκαιρία κατά την διάρκειαν της μάχης να φονεύωσι Αξιωματικούς και δεδηλωμένους εθνικόφρονας στρατιώτας χωρίς να γίνωνται αντιληπτοί. γ) Οσάκις ενεδρεύουσι προς σύλληψιν συμμοριτών κατά την νύκτα να προσποιούνται ότι τους επλησίασε άτομον και να πυροβολούν (παρασύροντες και τους άλλους στρατιώτας εις πυροβολισμούς) εις τρόπον ώστε να ειδοποιούνται περί των θέσεων των ενεδρών οι συμμορίται.

4)    Συλληφθέντες οπλίται του λόχου Ποντοκερασιάς κατέθεσαν ότι οι αρχηγοί της συμμορίας συσκεπτόμενοι περί του τρόπου της διαφυγής των εις το δάσος Β. Θεοδωριτσίου, ηκούσθησαν λέγοντες ότι οι Βούλγαροι επ΄ουδενί λόγω θα τους εδέχοντο και μόνον διά την τροφοδοσίαν των ηδύναντο να υπολογίζουν εκ μέρους της Βουλγαρικής προκαλύψεως.

Ορμητήριον και κατεύθυνσις τούτων ήτο η ΓΙΟΥΓΚΟΣΛΑΥΪΑ.

5)    Οι συμμορίται κινούνται πάντοτε κατά την διάρκειαν της νυκτός και ρυθμίζωσι τας πορείας των εις τρόπον ώστε την ημέραν να ευρίσκονται εις δασώση περιοχήν όπου διημερεύωσι.

6)    ΄Εχουσι τα ονόματα των στελεχών της οργανώσεως ΕΑΜ όλων των χωρίων της περιοχής εις την οποίαν κινούνται εις τα οποία καταφεύγωσι διά την τροφοδοσίαν των όταν σταματώσι. (εγνώριζον πόσοι είναι οργανωμένοι εις έκαστον χωρίον.)

Τρόπος Κινήσεως

Κινούνται με εμπροσθοφυλακήν και οπισθοφυλακήν. Εις Θεοδωρίτσι η εμπροσθοφυλακή απετελείτο από τον Αρχηγόν της συμμορίας (Καπετάν Καραφωτιά) 8 συμμορίτας και 6 Στρατιώτας, του λόχου Ποντοκερασιάς. Το κύριον σώμα με επί κεφαλής τον υπαρχηγόν (Καπετάν Στράτον) εβάδιζεν περί τα 500 μέτρα όπισθεν και η οπισθοφυλακή εξ 20 συμμοριτών περί τα 200 μέτρα. Μετά το Θεοδωρίτσι η εμπροσθοφυλακή εκινήθη προς Μακρυνίτσαν χωρίς να γίνη αντιληπτή από την ενέδραν του Λοχαγού Χονδροκούκη και απεκόπη απ’ το κύριον σώμα το οποίον ηκολούθησε κατεύθυνσιν προς την ενέδραν Χονδροκούκη.

΄Οταν αντελήφθησαν οι συμμορίται ότι η εμπροσθοφυλακή των ηκολούθησε άλλην κατεύθυνσιν εξέπεμψαν νέαν εμπροσθοφυλακήν.

Τρόπος διαφυγής των εκ του κλοιού

Κατά την νύκτα της διαφυγής των εκινήθησαν ως εξής:

1)     Εβάδιζον επί κεφαλής τρεις στρατιώται της εμπιστοσύνης των του λόχου Ποντοκερασιάς (εκ των μη συλληφθέντων) οίτινες αν συνελαμβάνοντο θα προεποιούντο τον αυτόμολον.

2)     Εις 15 μέτρων απόστασιν ηκολούθουν δυο συμμορίται και εν συνεχεία κατά μικρά τμήματα εκ δέκα ανδρών οι λοιποί συμμορίται με αποστάσεις τοιαύτας ώστε να συνδέωνται διά της ακοής. Οι προπορευόμενοι συνενοούντο με τους ακολουθούντας διά ρίψεων μικρών λίθων.

Ο

ΤΑΞΙΑΡΧΟΣ

ΑΡΙΘ. Α.Π 551                                                                                  Τ.Υ.

ΥΠΟΒΑΛΛΕΤΑΙ                                                       ΚΟΝΤΩΣΗΣ ΑΝΑΣΤ.

Χ Μεραρχίαν (υ.τ.α)                                                    ΣΥΝΤ/ΧΗΣ ΜΗΧΑΝ.

(Γραφ. Πληροφοριών)

Κοινοποίησις

Γ΄ Σώμα Στρατού

Advertisements