Εκθεση Δράσης Υπηρεσίας ΑΠΟΛΛΩΝ/133 FORCE, 7 Αυγ 1946


Αθήναι τή 7-ΥΙΙΙ-1946
Ο
Αντ/ρχης Μηχανικού Γερογιάννης Χρ.
Π ρ ό ς
Το γενικόν Επιτελείον Στρατού
Δ/σιν Α2
(Υπηρεσίαν Προστασίας Στρατού)
Ε ν τ α ύ θ α

Υποβολή εκθέσεως επί της οργανώσεως και δράσεως της Υπηρεσίας «ΑΠΟΛΛΩΝ» της 133 FORCE.

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω έκθεσιν επί της δράσεως της Υπηρεσίας Κατασκοπείας – Σαμποτάζ «ΑΠΟΛΛΩΝ» της 133 FORCE του Συμμαχικού Στρατηγείου Μ. Ανατολής εν τη ιδιότητι μου ως φιλικού συνεργάτου ταύτης και ως επόπτου των ενταχθέντων και εργασθέντων Ελλήνων Αξιωματικών εις την υπηρεσίαν ταύτην δυνάμει της υπ’ αριθ. ΑΠ.2/12-VΙΙΙ-44 Δ/γής του Στρατιωτικού Διοικητού Αττικής Στρατηγού Σπηλιωτόπουλου και ως τεχνικού συμβούλου της επιτροπής αντισαμποτάζ του Στρατ. Μ. Ανατολής.
Η έκθεσις αύτη συνταχθείσα υπό των επί κεφαλής των δύο κλάδων της υπηρεσίας ταύτης Άλκη Δελμούζου (Κατασκοπεία – Σαμποτάζ) και Παναγή Δελμούζου (Διαβιβάσεις) βάσει των κατά μέρος εκθέσεων και στοιχείων των αρχηγών των διαφόρων ομάδων, αποδίδει πιστώς και εν πάσει λεπτομερεία την προοδευτικήν ανάπτυξιν, δράσιν και απόδοσιν της υπηρεσίας ταύτης από Φεβρουαρίου 1942 μέχρι Ιουνίου 1944 καθ’ ην εποχήν συνελήφθη ο Άλκης Δελμούζος υπό των Γερμανών και η αρχηγία της Υπηρεσίας ανετέθη εις τους Κων/νον Μπενάκη και Γεώργιον Παππάν, του παλαιού αρχηγού αυτής Ιωάνν. Πελτέκη αποχωρήσαντος εις Αίγυπτον.-
Η σύνταξις ταύτης εβράδυνε λόγω της επακολουθησάσης αναρχικής καταστάσεως και της διασποράς των εργασθέντων εις την Υπηρεσίαν ταύτην ατόμων, γεγονός όπερ δεν επέτρεψε την ταχείαν συγκέντρωσιν των αυθεντικών στοιχείων διά την αμερόληπτον και πιστήν απεικόνισιν της θαυμαστής πράγματιν αποδόσεως των εκτελεστικών οργάνων, δρασάντων πατριωτικότατα με κίνδυνον της ζωής των, άνευ υλικών αμοιβών, πολλά των οποίων έπεσαν ηρωικότατα εν εκτελέσει του καθήκοντός των.
Η Υποβολή της εκθέσεως ταύτης έχει δύο σκοπούς:
Ι.- Να εμφανίση εις την αρμοδίαν Υπηρεσίαν του Γ.Ε.Σ την πραγματικήν ανάπτυξιν και δράσιν ταύτης και ειδικότερον την δράσιν και απόδοσιν των ατόμων (Πολιτών και Στρατιωτικών) άτινα απετέλεσαν τα στελέχη και τα όργανα υπηρεσίας «ΑΠΟΛΛΩΝ» διά την αμερόληπτον απόδοσιν εν καιρώ ηθικών αμοιβών υπό του Κράτους.
2.- Την άρσιν της μεροληπτικής κρίσεως ήτις εγένετο μέχρι τούδε από τους επισήμους αρχηγούς ταύτης, άνευ ελέγχου και κατ’ απόλυτον τρόπον. Από τον Ιούνιον 1944, αφ’ ης ανέλαβον την διοίκησιν της υπηρεσίας «ΑΠΟΛΛΩΝ» οι Κωνστ. Μπενάκης και Γεώργιος Παππάς διετηρήθησαν αι ομάδες των Στρατιωτικών.
Ι) Λοχαγ. Μηχ/κού Στεριοπούλου (Διαβιβάσεις)
2) Σμηνάρχου Μυτιληναίου (Κατασκοπεία επί Γερμανικής Αεροπορίας).
3) Συν/ρχου Σακελλαροπούλου (Κατασκοπεία επί Γερμανικού Στρατού γενικώς και εσωτερικής καταστάσεως Ελλάδος)
και προσετέθησαν.
Ι) Ομάς Επιλάρχου Μπαλοδήμου (Κατασκοπεία επί Στρατιωτικής Καταστάσεως εν Αττική) και
2) Ομάς Αντ/ρχου Πυρ/κού Παναγοπούλου Βασιλ. (Σαμποτάζ).
Αί ανωτέρω ομάδες ηργάσθησαν μέχρι της απελευθερώσεως πλην της ομάδος Σμηνάρχου Μυτιληναίου, αποχωρήσασης λόγω αναφυείσης διαφωνίας μεταξύ των επί κεφαλής και του αρχηγού της Οργανώσεως.
Η ανωτέρω ομάς εσυνέχισε την δράσιν επί οφελεία της οργανώσεως «ΚΟΔΡΟΥ» της Βρεττανικής Υπηρεσίας πληροφοριών, αναπτυχθείσα τελικώς εις υπηρεσίαν αντισαμποτάζ της Στρατ. Δ/σεως Αττικής, επί αεροδρομίων Αττικής με την εντολήν την ταχείαν αποκατάστασιν των πεδίων προσγειώσεως των αεροδρομίων άμα τή αποχωρήσει των Γερμανών.
Δεν παραλείπω τελικώς να τονίσω όλως ιδιαιτέρως την εξαίρετον δράσιν και απόδοσιν των κάτωθι κυριωτέρων πρωταγωνιστών της οργανώσεως, εργασθέντων άνευ αμοιβής, με πατριωτισμόν και αυτοθυσίαν απαράμιλλον εν μέσω μυρίων κινδύνων, αξίων της από μέρους του Κράτους διακρίσεως διά της απονομής ηθικής αμοιβής.
Ι.- Άλκη Δελμούζου υπαλλήλου της Τραπέζης της Ελλάδος
2.- Παναγή Δελμούζου εφέδρου Ανθ/γού Μηχανικού – Μηχανικού Ηλεκτρολόγου και Εργοστασιάρχου οργάνων Διαβιβάσεων.
3.- Σμηνάρχου Μυτιληναίου Χαρ.
4.- Συν/ρχου Πεζικού Σακελλαροπούλου
5.- Αντ/ρχου Πυρ/κού Παναγοπούλου Βασιλ.
6.- Επιλάρχου Μπαλοδήμου
7.- Λοχ. Μηχ/κού Στεριοπούλου Ηλία.
Διά τους ιδιώτας Άλκην Δελμούζον και Παναγή Δελμούζον θεωρώ υποχρέωσίν μου να προσθέσω ότι μόνον εις λέξεις θαυμασμού δύναται να ολοκληρωθούν αι εντυπώσεις μου διά το όλον έργο των επί μία ολόκληρον διετίαν.
Ο χαρακτήρ των και η επίγνωσις του καθήκοντός των ως αγνών Ελλήνων και ενθουσιωδών Πατριωτών επέβαλον εις αυτούς να δράσουν άνευ ορίων, θέσαντες απολύτως τα ατομάτων και την μοναδικήν των περιουσίαν (Βιομηχανία κατασκευής μέσων Διαβιβάσεων ΕΛΒΙΡΑ), δημιουργηθείσαν με αφαντάστους κόπους και ιδρώτα, εις την διάθεσιν της πατρίδος.
Μετά την Νίκην απεσύρθησαν αφανείς διά να συνεχίσουν την διακοπείσαν παραγωγικήν εργασίαν των, μη επιδειώξαντες να επιτύχουν από την προσφερθείσαν υπηρεσίαν εις τον αγώνα της Ελλάδος και Συμμάχων κατά του Κατακτητού, ουδέ όφελος είτε υλικόν είτε ηθικόν.
Τούτο όμως ουδόλως απαλλάσει την Υπηρεσίαν εις το να αναγνωρίσει τας υπηρεσίας των και να αμοίψη αυτούς ηθικώς κατά τον αρμόζοντα τρόπον.
Παρακαλώ όθεν όπως ευαρεστούμενοι ενεργήσητε ότι δεί.-
Τ.Υ.

Advertisements