Οδηγίες διεξαγωγής και παγίωσης εκκαθαριστικών επιχειρήσεων, Β’ ΣΣ/Α1/ΑΠ470/3 Αυγ 1946


Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                               ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                                                     Αμέσου Επιδόσεως

ΑΡΙΘΜ. ΠΡΩΤ. Α.Π 470

ΟΔΗΓΙΑΙ

Δια την διεξαγωγήν και παγίωσιν των Εκκαθαριστικών ενεργειών

 1. Απαραίτητος προϋπόθεσις διά την επιτυχίαν των εν τη περιοχή ΟΛΥΜΠΟΥ εκκαθαριστικών ενεργειών είναι :

Η εξερεύνησις όλων των δρομολογίων και των θέσεων της ορεινής περιοχής, των προσφερομένων ως κρησφύγετα των συμμοριών και η καταστροφή τούτων,

Η ανακάλυψις πιθανών χώρων συγκεντρώσεως πυρομαχικών, τροφών και λοιπών εφοδίων,

Η αποσύνθεσις του Εφεδρικού ΕΛΑΣ, διά της συλλήψεως των στελεχών και των μελών του,

Ο πειθαναγκασμός των κατοίκων της περιοχής να επανέλθουν εις τας εστίας των και να επιδοθούν εις ειρηνικά έργα.

 1. Μετά την αποπεράτωσιν των ανωτέρω ενεργειών, προς διατήρησιν των επιτευχθέντων αποτελεσμάτων, δέον όπως εξασφαλισθή η μόνιμος κατοχή της περιοχής δι’ ισχυρών Σταθμών Χωροφυλακής εις τα ενδιαφέροντα σημεία ως : ΓΟΝΝΟΙ, ΡΑΨΑΝΗ, ΚΑΡΥΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΣ, ΠΥΘΙΟΝ, ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ, ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ κ.λ.π.

Η δύναμις των Σταθμών τούτων δέον να είναι ισχυρά (80-100 άνδρες) καλώς πλαισιωμένη και καλώς εφοδιασμένη, δυναμένη να διεξαγάγη μεμονωμένη αγώνα διαρκείας 2 ημερών. Ισχυρά μεταβατικά Αποσπάσματα θα συνδέουν τας ανωτέρω θέσεις τουλάχιστον κατά διήμερον. Συνεπώς δέον όπως εγκαταλειφθή το υπό της Χωρ/κής μέχρι τούδε εφαρμοζόμενον σύστημα της παραμονής των ανδρών εις τα οικήματα των Σταθμών και της αμύνης εντός των οικημάτων τούτων. Λόγω της τοιαύτης κακής αμύνης, πάντες οι μέχρι τούδε προσβληθέντες υπό των αναρχικών Σταθμοί Χωρ/κής υπέκυψαν.

΄Ενεκα τούτου διά την άμυναν των Σταθμών Χωροφυλακής θα εφαρμοσθή το σύστημα της αμύνης των Φυλακίων της μεθορίου ήτοι:

α)    Τα οικήματα των Σταθμών θα εκλέγωνται επί δεσποζουσών του χωρίου θέσεων,

β)    Θα προστατεύωνται υπό κυκλικής περιβολής, με χαρακώματα κανονικού βάθους (δια την θέσιν ορθίως) και με προπαρασκευασμένας και προστατευομένας θέσεις βολής δι’ όλα τα όπλα του Σταθμού.

γ)    Η περιβολή θα περιβάλλεται υπό συρματοπλέγματος εις απόστασιν μεγαλειτέραν της βολής χειροβομβίδος με ελεγχομένας διόδους. Οπου είναι δυνατόν το συρματόπλεγμα θα είναι ενισχυμένον με νάρκας.

δ)    Κεκαλυμμέναι ή υπόγειοι οδεύσεις θα οδηγούν εκ του εσωτερικού του οικήματος του Σταθμού εις τας θέσεις μάχης της περιβολής.

ε)    Εν σύστημα επιτηρήσεως και συναγερμού κατά την ημέραν και κατά την νύκτα θα παρέχη την άμεσον ασφάλειαν.

Το σύστημα τούτο θα επεκτείνεται διά περιπόλων.

ζ)    Επισυνάπτονται εις τας παρούσας οδηγίας :

– Ι Σχεδ. Οργανώσεως περιβολής.

– Σχεδ. Θέσεων μάχης και κατανομών του χαρακώματος.

η)    Αι ανωτέρω εργασίαι οργανώσεως θα εκτελεσθούν υπό των ανδρών των Σταθμών δι’ εργαλείων επιτασσομένων επί τόπου και δι’ υποχρεωτικής εργασίας των κατοίκων των χωρίων.

θ)    Η ΙΧ Μεραρχία θα μεριμνήση διά την προμήθειαν και διάθεσιν του απαιτηθησομένου υλικού οργανώσεως.

 1. Αι ανωτέρω εργασίαι οργανώσεως δέον όπως αποπερατωθούν προ της εκ της περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ αποχωρήσεως του όγκου των επιχειρουσών την διεξαγομένην εκκαθάρισιν δυνάμεων.
 2. Ο καθορισμός των οργανωθησομένων Σταθμών και η σύνθεσις των Φρουρών των σταθμών και των μεταβατικών αποσπασμάτων θα γίνη υπό του Σ. Στρατού.

Προς τούτο η ΙΧ Μεραρχία δέον να υποβάλη εις το ΣΣ τας σχετικάς προτάσεις της προ του πέρατος των εκκαθαριστικών ενεργειών, συνεννοουμένη προκαταβολικώς μετά των ενδιαφερομένων Διοικήσεων Χωρ/κής.

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α)    Οι ανωτέρω Σταθμοί θα οργανωθώσι από Διοικητικής απόψεως κατά εδαφικά διαμερίσματα ως εξής :

 1. Μια Διοίκησις διά κοιλάδα ΤΕΜΠΩΝ με Σ.Δ. ΜΑΚΡΥΧΩΡΙ (Τ.4354).
 2. Ετέρα Διοίκησις διά τας Δυτικάς και Βορείους κλιτύς ΟΛΥΜΠΟΥ με έδραν την ΚΑΛΛΙΘΕΑΝ (Τ.195755) και δύο υποδιοικήσεις εξ ων η μεν μια με έδραν την ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΝ (Τ.315745) η δε ετέρα το ΠΥΘΙΟΝ (Τ.235840).

β)    Ισχυραί εφεδρείαι θα τηρηθώσι παρά τοις Σ.Δ. των Διοικήσεων και Υποδιοικήσεων διά συγκρότησιν μεταβατικών αποσπασμάτων δι’ επέμβασιν.

γ)    Εκάστη Διοίκησις θα συντάξη σχέδιον ενεργείας του οποίου κύριαι βάσεις αι εξής :

 1. ΄Εκαστος Σταθμός προσβαλλόμενος θα αμύνηται επί τόπου μέχρι εσχάτων και θα ειδοποιή δι’ όλων των δυνατών μέσων τους πλησιεστέρους Σταθμούς και την αντίστοιχον Διοίκησιν υφ’ ην υπάγεται.
 2. ΄Αμα τη πληροφορία προσβολής Σταθμού αι ενδιαφερόμεναι υποδιοικήσεις και Διοικήσεις δι’ όλων των διαθεσίμων δυνάμεων θα αναλαμβάνωσιν άμεσον αντεπίθεσιν προς απελευθέρωσιν των προσβαλλομένων Σταθμών.
 3. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

Μεταξύ Διοικήσεων Υποδιοικήσεων και Σταθμών θα εξασφαλισθώσι αι Διαβιβάσεις δι’ όλων των δυνατών μέσων (τηλέφωνον – ασύρματος – οπτικός – φωτοβολίδες – έφιπποι Αγγελιεφόροι – δρομείς)

 1. Η Διεύθυνσις Διαβιβάσεων, Διοίκησις Μηχανικού και Γραφείον Γ1 του ΣΣ να μεριμνήσωσι διά την εξασφάλισιν των μέσων και υλικών προς επίτευξιν των ανωτέρω.

ΒΣΤ 904 τη 3η Αυγούστου 1946

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ                                                                               Ο

ΙΧ Μεραρχία                                                          ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ ΣΣ

Α.Δ.Χ Θεσσαλίας                                                  ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

Δ/σις Διαβιβάσεων                                                 ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ                                               Ακριβές αντίγραφον

ΓΕΣ/Α1-Γ΄ ΣΣ                                                                    Τ.Σ.Υ.

Γραφείον Α1, Γ1, Α10/Β΄ ΣΣ

Advertisements