Διαταγή Επιχειρήσεων ΖΕΥΣ (εκκαθάριση ΟΛΥΜΠΟΥ), Β’ΣΣ/Α1/ΑΠ425/31 Ιουλ 1946


ΑΥΣΤΗΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – Εξ. ΕΠΕΙΓ.
Β΄ Σ. Σ./Α.Π. 425/ΑΙ
ΒΣΤ 904 τη 31-7-1946
ΘΕΜΑ: Εκκαθάρισις Περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ.
Συνθηματικόν επιχειρήσεως ΖΕΥΣ.
ΠΡΟΣ: ΙΧ Μεραρχίαν
Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας
ΚΟΙΝ: Διαβιβάσεις ΣΣ
Γραφείον Α1-Α2
ΓΕΣ (Δ/σιν ΑΙ)
Γ΄ ΣΣ (Γραφείον Α1)

Ι. ΣΚΟΠΟΣ:
1) Εξάρθρωσις του Διοικητικού συστήματος του Ε.Λ.Α.Σ.
2) Εξόντωσις και αποδιοργάνωσις των Δυνάμεων των ανταρτών.
3) Τόνωσις του ηθικού των κατοίκων της υπαίθρου και αποκατάστασις του κύρους του κράτους.
ΙΙ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ
α. Δυνάμεις: Επί ΟΛΥΜΠΟΥ περίπου 700 με οπλισμόν κατά το μάλλον και ήττον καλόν.
β. Κατεχόμεναι θέσεις:
ι. Επιτήρησις: Εσωτερικά φυλάκια φέρονται εγκατεστημένα επί:
ΚΑΡΑΒΑΝΙ (Τ.1968) – ΣΤΑΥΡΑΕΤΟΦΩΛΗΑ (Τ.1872) – ΠΑΛΗΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ (Τ.1971) – ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ (Τ.2076) – ΜΙΚΡΗ ΔΡΑΓΑΣΙΑ (Τ.2082) – ΚΑΣΤΡΙ (Τ.2484).
ιι. Τοποθεσία αντιστάσεως:
Ως πρώτη τοιαύτη φέρεται η περιοχή των εκατέρωθεν υψωμάτων ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ και ΟΛΥΜΠΙΑΔΟΣ.
Ως δευτέρα δε τα υψώματα ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΣ και ΣΚΑΜΝΙΑΣ.
ιιι. Ειδικώτερον η δευτέρα αύτη τοποθεσία φέρεται κατεχομένη υπό:
100 περίπου ανταρτών, διαθετόντων και όλμον των 81 χιλ. εις ΚΡΥΟΒΡΥΣΗΝ.
200 δε ανταρτών μετά 2 όλμων των 81 χιλ. εις ΣΚΑΜΝΙΑΝ.
ΙΙΙ. ΠΡΟΘΕΣΙΣ
Παρεμποδίζων την προς Β. διαφυγήν των συμμοριτών, να περιορίσω τούτους εις τας Δ. κλυτείς του ΟΛΥΜΠΟΥ και να τους συντρίψω εις την περιοχήν ταύτην.
ΙV. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ
α) Διατιθέμεναι Δυνάμεις
5 Λόχοι Πεζικού ΙΧ Μεραρχίας
1 Ίλη ΙΧ Σ.Α.
2 ανεξάρτητοι ουλαμοί Π.Π. Υπό τας Διαταγάς
4 Λόχοι Χωρ/κής Δ/τού ΙΧ Μεραρχίας
Τμήμα Διαβιβάσεων
Τμήμα Υγειονομικού
2 Τάγματα Πεζικού Γ΄ Σ. Στρατού
β) Αποστολή
Δραστηρία ενέργεια επί των αξόνων ενεργείας.
Ι. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΣΤΕΝΑ ΠΕΤΡΑΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
ΙΙ. ΕΛΑΣΣΩΝ – ΚΑΡΥΑΙ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
ΙΙΙ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΡΟΔΙΑ – ΓΟΝΝΟΣ – ΡΑΨΑΝΗ.
με κυρίαν προσπάθειαν επί του ΙΙ άξονος, προς τον σκοπόν αφ’ ενός μεν της πραγματοποιήσεως του συνδέσμου μετά των τμημάτων του Γ΄ ΣΣ και αφ’ ετέρου της συντριβής των συμμοριών εις οιονδήποτε σημείον ήθελον ανευρεθή επί των Δ. και Α. κλιτύων του ΟΛΥΜΠΟΥ.
γ) Εφεδρείαι:
Εις την διάθεσιν του ΣΣ ανά είς Λόχος Πεζικού, από πρωίας της Χ ημέρας, εις ΕΛΑΣΣΩΝΑ και ΛΑΡΙΣΑΝ.
ΧΡΟΝΙΚΟΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Ημέραι:
α) Χ-2: Συγκέντρωσις δυνάμεων Γ΄ ΣΣ εις περιοχάς ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ και ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ.
β) Χ-1: Εκκαθάρισις υπό των Δυνάμεων τούτων των περιοχών ΧΑΝΙΑ ΜΗΛΙΑΣ, Β. και Β.Δ. υψ. ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑΣ, υψ. Δ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ και υψ. Δ. ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑΣ.
Συγκέντρωσις δυνάμεων ΙΧ Μεραρχίας εις χώρους εξορμήσεως (Περιοχή ΤΥΡΝΑΒΟΥ, ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ, ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ).
Η συγκέντρωσις αύτη δέον να έχη περατωθή μέχρι της επελεύσεως του σκότους της ημέρας αυτής.
γ) Χ: Ώρα 04.30 εξόρμησις εκ των αντιστοίχων χώρων.
Εις το τέλος της ημέρας δέον να έχη καταληφθή υπό των Δυνάμεων Β΄ ΣΣ η Γενική Γραμμή: ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ – ΣΚΑΜΝΙΑ – ΚΑΛΥΒΙΑ ΚΕΡΑΜΥΔΑ – Α. έξοδος Στενών ΜΟΥΣΑΛΑΡ, και να έχη επιτευχθή ο σύνδεσμος μετά των Τμημάτων του Γ΄ ΣΣ επί του Ι άξονος εις ΧΑΝΙΑ ΜΗΛΙΑΣ και ΒΡΟΝΤΟΥ.
δ) Χ+1: Προώθησις μέχρι της Γραμμής ΚΟΠΑΝΕΣ – ΡΑΨΑΝΗ.
ε) Χ+2: Εκκαθάρισις και καταδίωξις συμμοριών.
Σύνδεσμος μετά Τμημάτων Γ΄ ΣΣ εις ΜΠΑΝΕΣ και ενδεχομένως εν περιπτώσει συμπτύξεως συμμοριτών επί του δρομολογίου: ΣΚΑΜΝΙΑ – αυχήν (Φ.3582) – ΣΚΟΥΡΤΑ, συνδεδυασμένη ενέργεια Τμημάτων ΙΧ Μεραρχίας και Γ΄ ΣΣ προς εκκαθάρισιν και του δρομολογίου τούτου.
στ) Χ+3: Συμπλήρωσις εκκαθαρίσεων. Ανάπαυσις.
ζ) Χ+4: Επάνοδος Τμημάτων έδρας των (Λεπτομέρειαι ορισθήσονατι τη διαταγή μου).
VΙ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ
Ημέρα Χ: α) Την 07.00 ώραν πτήσις άνωθεν της εκκαθαρισομένης περιοχής, σμήνους επί τω σκοπώ ψυχολογικής επιδράσεως.
β) Από της 09.00 ώρας της ιδίας ημέρας, πολυβολισμός καθορισθέντων προφορικώς στόχων.
γ) Ακολούθως προσβολή στόχων τη αιτήσει του Δ/τού ΙΧ Μεραρχίας.
δ) Τρόπος αιτήσεως επεμβάσεως:
Κατεύθυνσις κινήσεως φάλαγγος.
Συντεταγμέναι στόχων επί χάρτου 1:100.000.
ώρα προσβολής (Πέραν της ώρας αυτής δεν θα δύναται η αεροπορία να επέμβη κατά του ιδίου στόχου άνευ νέας αιτήσεως).
VΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ Δ/ΣΕΩΣ
Σύνθεσις των φαλάγγων των εφ’ εκάστου άξονος ενεργείας ενεργουσών και οργάνωσις των Διοικήσεων τούτων, μερίμνη του Δ/τού ΙΧ Μεραρχίας.
VΙΙΙ. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ – Σ.Δ. – ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΑΞΟΝΕΣ: Κύριος Άξων: ΛΑΡΙΣΑ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΕΛΑΣΣΩΝ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΚΑΡΥΑΙ.
Δευτερεύοντες: α) ΕΛΑΣΣΩΝ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ –ΚΑΤΕΡΙΝΗ.
β) ΤΥΡΝΑΒΟΣ–ΓΟΝΝΟΣ–ΡΑΨΑΝΗ.
Σ.Δ.
ΙΧ Μεραρχία: Από πρωίας της Χ ημέρας εις ΕΛΑΣΣΩΝΑ. Εν συνεχεία εις ΚΑΛΛΙΘΕΑ, ΟΛΥΜΠΙΑΔΑ και ΚΑΡΥΕΣ, εν χρόνω καθορισθησομένω υπό του Δ/τού της Μεραρχίας αναλόγως της εξελίξεως της επιχειρήσεως.
Δ/τού Δυνάμεων Γ΄ ΣΣ: Εις ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ από της Χ-2 ημέρας καθωρισθέντος διά διαταγής του Γ΄ ΣΣ.
Λοιπών Φαλάγγων: Μερίμνη ΙΧ Μεραρχίας.
ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ
ΣΣ & Μεραρχία: Ο Ταγ/ρχης Πυρ/κού ΦΩΚΙΑΔΗΣ Γ. του Επιτελείου του ΣΣ από πρωίας Χ ημέρας εις Σ.Δ. Μεραρχίας.
Μεραρχίας Διοικητού Δυνάμεων Γ΄ ΣΣ: Από εσπέρας της Χ ημέρας εις ΚΑΤΕΡΙΝΗΝ μερίμνη της ΙΧ Μεραρχίας.
ΙΧ. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΙ – ΜΕΤΑΦ. ΜΕΣΑ
Τρόφιμα: α) Επί ανδρών 2 ημερών ξηραί τροφαί. Μιας ημέρας επί κτηνών.
β) Μερίμνη Γ΄ ΣΣ θα προωθηθώσι εις περιοχήν ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, 6 ημερών τροφαί – νομή διά τας ανάγκας των τμημάτων του Β΄ ΣΣ.
γ) Συνιστάται η θεραπεία των αναγκών εις τρόφιμα των τμημάτων εκ των επιτοπίων πόρων εις τρόπον ώστε να καταστή δυνατή η παρασκευή θερμών συσσιτίων.
Πυρομαχικά: (υπό τύπον ενδείξεως)
Καθ’ οπλοπολυβόλον: 1500 φυσίγγια.
Κατά τυφέκιον: 150 φυσίγγια
Κατά ΤΟΜΣΟΝ: 600 φυσίγγια
Βλήματα πυρ/κού και όλμων – χειροβομβίδες κατά την κρίσιν της Μεραρχίας.
Μεταφορικά Μέσα: Διά το ορεινόν έδαφος εξεύρεσις κτηνών εκ των χωρίων μερίμνη της ΙΧ Μεραρχίας.
Χ. ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ
Άπαντες οι τραυματίαι και ασθενείς θα διακομίζωνται το ταχύτερον, εις 403 Στρατ. Νοσοκομείον ΛΑΡΙΣΗΣ.
Η Μεραρχία δύναται εν περιπτώσει ανεπαρκείας των Υγ. αυτοκινήτων του ΙΧ Χειρουργείου, να ζητήση την διάθεσιν αυτή ετέρων 3 εκ του 894 Τμ. Υγ. αυτοκινήτων του ΣΣ.
Σταθμοί επιδέσεως, καθορισθήσονται μερίμνη της Μεραρχίας.
ΧΙ. ΗΜΕΡΑ «Χ»
Δοθήσεται εγκαίρως, προφορικώς εις τον Δ/τήν της ΙΧ Μεραρχίας, υπό του υποφαινομένου.
ΧΙΙ. ΑΝΑΦΟΡΑΙ
Κανονικώς: 08.00 – 14.00 – 20.00 ωρ.
Εκτάκτως: καθ’ οιανδήποτε ώραν του 24ωρου.
Ο
ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ
ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ
ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements