Διαταγή επιχειρήσεων εκκαθάρισης Ολύμπου, 4η ΜΠ/Α1/31 Ιουλ 1946


IΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ                                              ΛΑΡΙΣΣΑ

ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ                                                           ΤΡΙΚΚΑΛΑ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α1                      ΧΑΡΤΑΙ         ΚΟΖΑΝΗ     1:100.000

Αριθ. Α.Π. 1745                                           ΚΑΤΕΡΙΝΗ

ΑΓΥΙΑ

Σ.Δ. τη 31 Ιουλίου 1946

ΔΙΑΤΑΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΜΕΡΟΣ Α΄

Ι.     ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:

Αναρχικαί ομάδες έχουσαι ως κρησφήγετα τους κατωκημένους τόπους του Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ και ειδικώς τας περιοχάς ΣΚΑΜΝΙΑ – ΚΡΥΟΒΡΥΣΙ – ΚΑΡΥΑ – ΚΑΛΙΠΕΥΚΗ δρώσιν δολοφονικώς κατά Εθνικοφρόνων πολιτών της περιοχής ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ και της Θεσσαλικής πεδιάδος. Η δύναμις των αναρχικών του ΟΛΥΜΠΟΥ ανέρχονται εις 700 περίπου άνδρας εξωπλισμένους κατά το μάλλον και ήττον καλώς.

Λεπτομέρειαι επί της οργανώσεως και διατάξεως των αναρχικών ως το συνημμένον δελτίον Πληροφοριών.

ΙΙ.    ΕΙΔΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΣ:

Η Μεραρχία αναλαβούσα την εκκαθάρησιν του ΟΛΥΜΠΟΥ, εν συνδυασμώ με ταυτόχρονον ενέργειαν του Γ΄Σ. Στρατού εις περιοχάς ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ, έχει συγκεντρώσει μέρος των δυνάμεών της εις περιοχάς ΛΕΙΒΑΔΙΟΝ ΚΑΛΛΙΘΕΑ ΕΛΛΑΣΣΩΝ ΤΥΡΝΑΒΟΣ εκ 4 Λόχων πεζικού και 4 Λόχων Τάγματος Χωρ/κής, μιας Πυρ/χίας του 104 Σ.Π., ΄Ιλης αναγνωρίσεως.

ΙΙΙ.  ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ

Η Μεραρχία ενεργούσα επί των αξόνων

α)    ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ

β)    ΕΛΑΣΣΩΝ – ΚΑΡΥΑ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ

έχει αποστολήν την εκκαθάρισιν εκατέρωθεν των αξόνων ενεργείας και την συντριβήν, διάλυσιν και αιχμαλωσίαν των τμημάτων του ΕΛΑΣ και συμμοριών εν τη περιοχή ΟΛΥΜΠΟΥ.

-Να καλυφθή προς την κατεύθυνσιν ΣΥΚΟΥΡΙΟΝ ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ ΟΜΟΛΙΟΝ.

-Η ενέργεια της Μεραρχίας θα συνδυασθή με τοιαύτην του Γ΄ ΣΣ εις περιοχάς ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ -ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ.

-Επίτευξις συνδέσμου από της καθόδου των τμημάτων της Μεραρχίας εις τα Ανατολικά κράσπεδα του ΟΛΥΜΠΟΥ και εις το ύψος της γραμμής ΧΑΝΙΑ ΜΗΛΙΑΣ (0436) – ΒΡΟΝΤΟΥ (9538) – ΚΟΠΑΝΕΣ μετά των τμημάτων του Γ΄ Σ.Στρατού.

ΙV.  ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

Διαθέτων τον όγκον των Δυνάμεών μου επί του άξονος ΕΛΑΣΣΩΝ – ΚΑΡΥΑ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ να εκδιώξω:

α)    Εις α΄ φάσιν να γίνω κύριος της γενικής γραμμής : ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΣ – ΠΥΘΙΟΝ – ΜΟΝΗ ΣΚΑΡΜΟΥ – ΣΚΑΜΝΙΑ Κ.Λ.Β. ΣΥΓΓΟΓΙΑΝΝΗ.

β)    Εις β΄φάσιν να γίνω κύριος της γραμμής : ΕΝΝΕΑ ΠΥΡΓΟΙ – ΚΑΡΥΑ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ.

Εκείθεν δυνατότης κινήσεως ισχυρών τμημάτων προς ΜΠΕΧΤΕΣ ΚΟΠΑΝΕΣ διά τον Σύνδεσμον μετά του Γ΄ ΣΣ και προς ΡΑΨΑΝΗΝ.

Κάλυψις της ανωτέρω ενεργείας επί της κατευθύνσεως ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙΟΝ – ΡΟΔΙΑ – ΓΟΝΝΟΣ – ΡΑΨΑΝΗ.

  1. ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ

Θα συγκροτηθώσιν 7 τακτικά αποσπάσματα

Υπ’ αριθ. .1. Απόσπασμα

Δύναμις

4ος Λόχος Χωρ/κής

-Διμοιρία πεζικού. Διοικητής: Ο Διοικητής του Λόχου Χωρ/κής

-Δύο όλμοι

Αποστολή

Να κινηθή επί του άξονος: Δημοσία οδός ΕΛΑΣΣΩΝ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ με αφετηρία ΛΕΙΒΑΔΙΟΝ.

-Θα επιδιώξη την εκκαθάρισιν των Β. κλιτύων του Ολύμπου των εγγύς της Οδού από τυχόν ανταρτικά τμήματα.

-Εις το ύψος των στενών ΠΕΤΡΑΣ να κατευθύνη δύο Διμοιρίας προς ΒΡΟΝΤΟΥ όπου θα συνδεθή μετά του εκεί τμήματος του ΓΕΣ οπότε και θα επανέλθη εις σημείον όπερ ο Δ/τής του αποσπάσματος θα έχη προκαθωρίση διά την από κοινού επιστροφήν του αποσπάσματος.

-Εις το ύψος της γραμμής ΚΑΤΩ ΜΗΛΙΑ – ΒΡΟΝΤΟΥ η αποστολή του αποσπάσματος θα θεωρηθή λήξασα, μεθ΄ο να επιστρέψη άνευ ετέρας μου διαταγής εις περιοχήν ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ.

Υπ’ αριθ. .2. Απόσπασμα (Κυρία προσπάθεια)

Δύναμις

2ος Λόχος Χωρ/κής. Διοικητής ο Αντ/χης Πεζικού Κολώνιας.

– Λόχος Πεζ. 526 Τάγματος

-Τρείς όλμοι

-Ουλαμός Πυρ/χίας 104 Σ.Π.Π.

Αποστολή

Να κινηθή επί του άξονος: ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΚΡΥΟΒΡΥΣΙ – ΚΑΡΥΑ.

-Η επί του άξονος κινησίς του να συντονισθή μετά ταυτοχρόνου κινήσεως ισχυρού τμήματος μετά όλμων εν τη κατευθύνσει ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΜΤΧ ΣΠΑΡΜΟΥ – ΜΟΝΗ ΣΠΑΡΜΟΥ – ΕΝΝΕΑ ΠΥΡΓΟΙ – ΚΑΡΑΝΤΖΑ.

Επιζητητέοι αντικειμενικοί σκοποί

1)     Μονή Σπαρμού – ΣΚΑΜΝΙΑ

2)     ΚΑΡΥΑΙ – ΕΝΝΕΑ ΠΥΡΓΟΙ

3)     ΚΟΠΑΝΕΣ – ΣΚΟΥΡΤΣΙ προς ον θα κινηθώσιν αι απαραίτητοι δυνάμεις διά καταδίωξιν τυχόν φευγόντων τμημάτων ανταρτών και συνδέσμου μετά του Γ΄ ΣΣ μεθ’ ον θα επανέλθωσι εις Καρυάς.

-Αι υπόλοιποι δυνάμεις διατεθήσονται διά την εκκαθάρισιν της περιοχής.

4)     Ενδεχομένη κίνησις τμήματος προς ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΝ – ΡΑΨΑΝΗΝ και κατόπιν διαταγής.

Υπ’ αριθ. .3. Απόσπασμα

Δύναμις

1ος Λόχος Χωρ/κής. Διοικητής ο Διοικητής του Λόχου

-Δύο όλμοι                               Χωρ/κής.

Αποστολή

΄Αξων κινήσεως: ΝΤΕΛΗ ΚΛΒ – ΚΟΥΚΟΥΛΙ – ΚΛΒ ΣΥΓΓΟΓΙΑΝΝΗ – ΚΛΒ ΚΕΡΑΜΙΔΑ – ΚΛΒ ΡΑΠΤΟΥ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ – ΡΑΨΑΝΗ. Θα συνδέεται μετά του υπ’ αριθ. 2 Αποσπάσματος ή εξ όψεως ή διά του ασυρμάτου, έτοιμον από του ύψους ΚΛΒ ΡΑΠΤΟΥ να επέμβη δι’ αναλόγου δυνάμεως, επ’ ωφελεία του υπ΄αριθ. 2 αποσπάσματος.

Επιζητητέοι αντικειμενικοί σκοποί

α)     ΚΛΒ ΣΥΡΡΟΓΙΑΝΝΗ

β)     ΚΛΒ ΡΑΠΤΟΥ

γ)     ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ – ΡΑΨΑΝΗ

Υπ’ αριθ. .4. απόσπασμα

Δύναμις

3ος Λόχος Χωρ/κής. Διοικητής ο Διοικητής του Λόχου

Δύο όλμοι

Ουλαμός Πυροβολικού Χωρ/κής

Αποστολή

΄Αξων κινήσεως : ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΡΟΔΙΑ ΓΟΝΝΟΣ – ΡΑΨΑΝΗ. Από του ύψους Παραποτάμου το απόσπασμα να υπολογίση επί της υποστηρίξεως των πυρών ενός ουλαμού Πυρ/κού και μιας Διμοιρίας.

Διαδοχικοί αντικειμενικοί σκοποί:

α) Σταθμός Χωρ/κής ΡΙΤΖΟΥΝΙ – ΚΟΥΦΑΛΑΔΕΣ

β) ΓΟΝΝΟΣ – ΡΑΨΑΝΗ

Υπ’ αριθ. .5. απόσπασμα

Δύναμις

Δύο Διμοιρίαι πεζικού 526 Τάγματος υπό την Διοίκησιν Λοχαγού.

– Πυρά ενισχύσεως τα πυρά ουλαμού Αναγνωρίσεως.

Αποστολή

Να εκκαθαρίση την περιοχήν ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΝ – ΠΥΘΙΟΝ την οποίαν να διατηρήση φράσσων συγχρόνως τας διαβάσεις διά τους εκ της περιοχής ΜΤΧ ΣΠΑΡΜΟΥ προς ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΝ και ΠΥΘΙΟΝ κινουμένους τυχόν αναρχικούς.

-Ενδεχόμεναι κινήσεις εκ ΠΥΘΙΟΥ προς ΜΟΝΗΝ ΣΠΑΡΜΟΥ κατόπιν διαταγής μου.

Υπ’ αριθ. .6. Απόσπασμα

Δύναμις

Λόχος Πεζικού (μείον 2 Διμοιρίαι)       Διοικητής ο Δ/τής του

-ένας όλμος                                               Λόχου

-Μια διμοιρία Πεζικού

Αποστολή

Εφεδρεία της Μεραρχίας χρησιμοποιηθησομένη και ως στήριγμα Πυρ/κού.

Αρχική θέσις: ΚΑΛΛΙΘΕΑ.

Υπ’ αριθ. .7. Απόσπασμα

Δύναμις

΄Ιλη Συν/τος αναγνωρίσεως Διοικητής ο Διοικητής της ΄Ιλης

-Μια Διμοιρία Πεζικού

Αποστολή

Κινητή προστασία των Νότων της επιχειρήσεως κατά μήκος της αμαξιτής οδού ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ και ενίσχυσις διά πυρών των παρά του ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΝ – ΠΥΘΙΟΝ τμημάτων.

  1. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

-΄Εκαστον απόσπασμα θα υπάγεται απ’ ευθείας τη Μεραρχία προς ην και θ΄απευθύνηται.

VII. ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ

Ημέρα επιχειρήσεως Χ-2. Τα τμήματα του Γ΄ ΣΣ θα καταλάβωσιν την γραμμήν:

Υψώματα Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ.

Ημέρα επιχειρήσεως Χ-1. Τα αποσπάσματα θα αχθώσιν εις τους αρχικούς χώρους εξορμήσεως ως εξής :

-Τάγμα Χωρ/κής εις περιοχάς ΕΛΑΣΣΩΝ-ΚΑΛΛΙΕΑ-ΛΕΙΒΑΔΙΟΝ.

-526 Τάγμα (μείον Λόχος) εις περιοχήν ΚΑΛΛΙΘΕΑ-ΕΛΑΣΣΩΝ.

-Λόχος 42 Ταξιαρχίας εις ΕΛΑΣΣΩΝΑ.

-Ημέρα εξορμήσεως των Αποσπασμάτων προς τους ΄Αξονος ενεργείας η Χ (καθωρισθήσηται διά νεωτέρας Δ/γής Μεραρχίας).

-Πάντα τα αποσπάσματα θα οργανώσωσι εκκαθαριστικά τμήματα Χωρ/κής εφοδιασμένα με Πιατ κατά το Δυνατόν άτινα θα εκκαθαρίζωσι πάντα κατωκημένον χώρον ον θα καταλαμβάνωσι από τυχόν μεμονωμένας αντιστάσεις υπόπτους κ.τ.λ. Ιδία εφίσταται η προσοχή της υπ΄αριθ. 2 φάλαγγος όσον αφορά την εκκαθάρισιν των κατωκημένων χώρων της περιοχής της και την διοχέτευσιν των υπόπτων προς τον Σ.Δ. της Μεραρχίας.

-Οι καθωριζόμενοι αντικειμενικοί σκοποί εις τα Αποσπάσματα δεν αποτελούν και υποχρεωτικάς στάσεις των αλλά δέον να συνεχίζεται οι προχώρησις προς τους επομένους αντικειμενικούς σκοπούς τη πρωτοβουλία των Διοικητών των αποσπασμάτων. Πάντως προ της εκκινήσεως των διά τον επόμενον αντικειμενικόν σκοπόν δέον ν΄αναφέρωσιν τη Μεραρχία ότι εξεκίνησαν. Ν’ αποφευχθή η διανυκτέρευσις εντός κατωκημένων τόπων. Τα τμήματα θα καταλαμβάνουν τα περιβάλλοντα τον κατωκημένον τόπον Υψώματα, λαμβάνοντα ολόπλευρον άμυναν.

VΙΙΙ. ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ

-Υποβολή αιτήσεων Μεραρχίας προς προσβολήν υπό της Αεροπορίας ωρισμένων στόχων διά συντεταγμένων χάρτου.

ΙΧ.  ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ

α)    Τα τμήματα ν΄αποφύγωσι λεηλασίας και αρπαγάς. Τυχόν ευρεθησομένας αποθήκας τροφίμων και πυρομαχικών να φρουρίσωσι μέχρι λήψεως σχετικών Διαταγών υπό της Μεραρχίας.

Χ.    Σ.Δ.ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ – ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

1)    Σ.Δ. Μεραρχίας προ της εξορμήσεως.

ΚΑΛΛΙΘΕΑ

2)    Μετά την κατάληψιν του αντικειμενικού σκοπού ΚΑΡΥΑ – ΚΑΛΙΠΕΥΚΗ.

ΚΑΡΥΑ

3)    ΑΞΟΝΕΣ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ

α)    Κύριος ΄Αξων

Αμαξιτή οδός ΤΥΡΝΑΒΟΣ – ΕΛΑΣΣΩΝ – ΚΑΛΛΙΘΕΑ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ ημιονική οδός ΚΡΥΟΒΡΥΣΙ – ΚΑΡΥΑ.

β)    ΄Αξονες Διαβιβάσεως των αποσπασμάτων οι άξονες κινήσεως των

γ)    ΜΕΣΑ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΩΝ. Χρησιμοποίησις απάντων των εν χρήσει μέσων (Ασύρματος – Ηλιογράφος – Αγγελιοφόροι)

δ)    ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ. Υποχρεωτικά σημεία πληροφοριών, οι δι’ έκαστον Απόσπασμα καθωριζόμενοι αντικειμενικοί σκοποί.

ΣΤΓ 915 τη   Ιουλίου 1946

Ο

ΜΕΡΑΡΧΟΣ

ΛΑΔΑΣ

Συν/ρχης Πυρ/κού

ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ

Τ.Σ.Υ.

——————————————–

ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ/ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ/ΓΡΑΦΕΙΟΝ Α2

ΔΕΛΤΙΟΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

Αι εν τη περιοχή ΟΛΥΜΠΟΥ δρώσαι αναρχικαί συμμορίαι ανέρχονται εις 5 κυρίας ομάδας και τινας δευτερευούσας.

Αι ομάδες ούται είναι εξωπλισμέναι με αυτόματα όπλα διαφόρων προελεύσεων (Γερμανικής – Αγγλικής – Ιταλικής κ.λ.π.) με τυφέκια διαφόρων τύπων και με όλμους.

΄Εχουν σημειωθή μερικά τμήματα αναρχικών επί της γενικής γραμμής ΚΡΑΒΑΝΙ (1768) – ΠΑΛΙΟΜΟΝΑΣΤΗΡΟ (1971) – ΣΤΑΥΡΟΤΟΦΟΛΙΑ (1872) – ΤΣΟΥΚΑΛΙΑ (2076) – ΜΙΚΡΗ ΔΡΑΓΑΤΣΙΑ (2082) ως κλιμάκιον επιτηρήσεως.

Κλιμάκιον Αντιστάσεως είναι επί της Γενικής Γραμμής ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ – ΟΛΥΜΠΙΑΣ – ΚΑΛΥΒΙΑ.

Εις χώρον ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ υπάρχουν 100 αναρχικοί και 1 όλμος εις ΣΚΑΜΙΑ 200 αναρχικοί και 2 όλμοι.

Εσημειώθησαν φυλάκια αναρχικών εις ΚΑΡΤΕΡΙ (2365) ΑΓ. ΣΩΤΗΡΑ.

Εις ΓΟΔΑΜΑΝ (3566) υπάρχει στρατηγείον αγνώστου Μονάδος εις ΜΑΓΟΥΛΕΣ (3279) υπάρχει Χειρουργείον.

Εις Μονήν ΣΚΑΡΜΟΥ ΟΛΥΜΠΙΑΣ ΦΛΑΜΠΟΥΡΟΝ εσημειώθησαν μικρά τμήματα και έργα εκστρατείας.

Συμπέρασμα

Πιθανή αντιμετωπισθησομένη δύναμις αναρχικών 400-500.

Μεγαλυτέρα πυκνότης δυνάμεων παρατηρείται εις περιοχάς ΣΚΑΜΙΑ – ΚΡΥΟΒΡΥΣΙ – ΚΑΡΥΑ, με όλμους-αυτόματα και οργανώσεις ελαφράς, ως επομένως τυχόν αντίστασις μεγάλη εις τας ως άνω περιοχάς.

ΣΤΓ 913 τη 31 Ιουλίου 1946

Ο

ΕΠΙΤΕΛΑΡΧΗΣ

ΔΗΜΟΤΑΚΗΣ

Αντ/χης

Ακριβές Αντίγραφον

Τ.Υ.

Advertisements