Εκκαθαριστική επιχείρηση ορ. ΠΑΪΚΟ. Γ’ ΣΣ/31 Ιουλ 1946


Θεσσαλονίκη 31.7.1946
Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ                                                                        Απόρρητος
Α                                                                                  Προσωπική

επιχειρήσεων

αρ. απορρ. 1336

Ι.     Πληροφορίαι φέρουσι ότι εις το όρος Πάϊκον αι εκεί υπάρχουσαι συμμορίαι ΝΟΦ και ΕΛΑΣ καθημερινώς ενισχύονται διά εισόδου συμμοριτών εκ Γιουγκοσλαυΐας και διά στρατολογουμένων εκ της περιοχής Βερροίας – Ναούσης – Εδέσσης.
ΙΙ.    Προς διάλυσιν των συμμοριών τούτων θα γίνη μία εκκαθαριστική επιχείρησις ης η εκτέλεσις ανατίθεται εις την 36 Ταξιαρχίαν, βοηθουμένην παρά της χωροφυλακής.
ΙΙΙ.  Προς τούτο η 36 Ταξιαρχία:
α)    χρησιμοποιούσα τας εφεδρικάς δυνάμεις των λόχων προκαλύψεως Αρχαγγέλου, Σκρά και Φανού θα εγκαταστήση επί της γραμμής ΤΖΟΥΜΑ (υψ. 1219) – βαθεία γραμμή Κοτζά Ντερέ ένα φράγμα διά καταλήψεως όλων των διαβάσεων ίνα απαγορεύση την διαφυγήν των συμμοριτών προς Γιουγκοσλαυΐαν.
β)    κινούσα συγκλινόντως τας διαθεσίμους δυνάμεις της εκ Γουμενίτσης, Γιαννιτσών και Αρδέας θα εκκαθαρίση
– κατ’ αρχάς το Κάτω Πάικον
– μεταγενεστέρως το άνω Πάικον (Κάντας), απορρίπτουσα τους συμμορίτας προς Κοτζά Ντερέ.
γ)    δυνάμεις χωροφυλακής κινούμεναι εκ περιοχής ΛΑΚΚΑ (16 χιλ. ΒΔ Γιαννιτσών) και ΕΞΑΠΛΑΤΑΝΟΥ θα εκκαθαρίσωσι την ορεινήν περιοχήν Β. ΛΑΚΚΑ εξασφαλίζουσαι τον σύνδεσμον μεταξύ των τμημάτων στρατού των ορμωμένων εκ Γιαννιτσών και Αρδέας.
Τα τμήματα ταύτα της χωροφυλακής ενεργούντα εν συνεχεία προς Μεγάλα Λειβάδια, θα συμβάλλωσι εις την εκκαθάρισιν του όρους Παΐκου.
δ)    εις εκάστην φάλαγγα θα ενταχθή μικρός αριθμός χωροφυλάκων διά την ενέργειαν συλλήψεων και ανακρίσεων.

  1. Το 514 Τάγμα να διαθέση την διμοιρίαν του όλμων μετά πυρομαχικών πρώτης γραμμής. Αύτη δέον να ευρίσκεται την 16 ω. της αύριον 2 Αυγούστου εις Γιαννιτσά.

Μεταφορά μερίμνη της διευθύνσεως μεταφορών.

Η διεύθυνσις μεταφορών να διαθέση:
– 5 αυτοκίνητα τριών τόννων εις Γιαννιτσά και
– 2 αυτοκίνητα τριών τόννων εις Αξιούπολιν
εντός της αύριον 2 Αυγούστου.

Διαβιβάσεις:
διατίθενται οι αναγκαίοι σταθμοί ασυρμάτου εκδιδομένης ειδικής διαταγής ρυθμιζούσης τα της χρησιμοποιήσεώς των.
Η εφορεία υλικού:
να προωθήση 10 πιστόλια φωτοβολίδων και 100 φωτοβολίδας διαφόρων χρωμάτων.
Η 36 ταξιαρχία:
να ζητήση εγκαίρως την συνοδείαν της επιχειρήσεως δι’ αεροπλάνων, εφοδιάζουσα προς τούτο τα τμήματα διά των καθορισθέντων διά διαταγής του ΣΣ πλαισίων (ένα δι’ εκάστην φάλαγγα).
εφοδιασμός:
μερίμνη της ταξιαρχίας.

Αντιστράτηγος Βεντήρης

Τ.Υ.

Χ Μεραρχίαν
36 Ταξιαρχίαν

κοινοποίησις
ΓΕΣ
ΧΙ μεραρχία
Βρετ. γραφ. συνδέσμου
Α2 γραφ.
ΑΔΧΚΜ

Advertisements