Οδηγίες εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΚΑΤΩ ΟΛΥΜΠΟΣ, Β’ΣΣ/Α1/23 Ιουλ 1946


ΘΕΜΑ: Οδηγίαι δι’ εκκαθαριστικήν Ενέργειαν εις Κάτω Όλυμπον

ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ

Β΄ ΣΣ / 362/ ΑΙ

ΒΣΤ 904 τη 23-7-46

Π Ρ Ο Σ : ΙΧ Μεραρχίαν

ΚΟΙΝ. : Γραφείον Α1 Α2

 1. ΣΚΟΠΟΣ

α)    Προσβολή και εξόντωσις ανταρτικών ομάδων, εφ’ όσον ήθελον συναντηθή (εν Περιοχή Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ).

β)    Σύλληψις παντός επικινδύνου ή υπόπτου στοιχείου ευρεθησομένου εντός της διερευνηθησομένης περιοχής.

Ως τοιούτοι θεωρηθήσονται και οι άνευ ταυτότητος ή εκ ξένων περιοχών προερχόμενοι ως και οι εγκαταλείποντες τα χωρία των επί τη προσεγγίσει Στρατού ή Χωρ/κής.

γ)    Εγκατάστασις προσωρινή ισχυρών Στρατιωτικών Τμημάτων εις ωρισμένα χωρία της περιοχής, προς επιβολήν του Κράτους του Νόμου και τόνωσιν του ηθικού των κατοίκων της υπαίθρου.

δ)    Ανακάλυψις και κατάσχεσις αποθεμάτων τροφίμων και παντοειδών εφοδίων συγκεντρουμένων υπό των συμμοριτών.

ε)    Πλήρης αφοπλισμός της περιοχής.

 1. ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α)    Μερίμνη της ΙΧ Μεραρχίας, οργάνωσις των απαιτηθησομένων ως κατωτέρω Δυνάμεων, εις χώρους ενεστώτος Στρατωνισμού.

Μερίμνη της Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας καθ’ όμοιον τρόπον και εν συνεννοήσει μετά της ΙΧ Μεραρχίας, οργάνωσις των Δυνάμεων της Χωρ/κής, και ιδία των κατατασσομένων ήδη άνευ θητείας Χωροφυλάκων.

β)    Ενδείκνυται η αύξησις του αριθμού των ΜΠΡΕΝ εις τα διατεθησόμενα τμήματα.

Εν εκάστω Λόχω απαραιτήτως θα υπάρχη εις τουλάχιστον όλμος 3΄.

γ)    Υπ’ όψει ότι τα τμήματα θα εξυπηρετηθώσι διά τας ανάγκας μεταφορών εν τη ορεινή περιοχή, δι’ ημιόνων λαμβανομένων υποχρεωτικώς εκ των κατοίκων της εκκαθαριζομένης περιοχής.

δ)    Πέρας προπαρασκευών η 27η Ιουλίου.

 1. ΔΥΝΑΜΕΙΣ

Θεωρούμεν επαρκείς

4 Λόχους Πεζικού

4 Λόχους Χωρ/κής του Μηχαν. Τάγματος.

Ίλην αναγνωρίσεως

Πυρ/χίαν

Τμήματα Χωρ/κής εκ των άνευ θητείας κατατασσομένων.

Η Μεραρχία κατά την κρίσιν της δύναται να υπολογίζη και επί πέμπτου Λόχου Πεζικού (ΑΓΥΙΑΣ).

 1. ΠΕΡΙΟΧΑΙ ΑΦΕΤΗΡΙΑΣ – ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α)    ΡΑΨΑΝΗ Προς ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΝ – ΚΑΡΥΑΣ – ΓΟΝΝΟΣ

β)    ΟΛΥΜΠΙΑΣ Προς ΜΟΝΗΝ και ΜΕΤΟΧΙ ΣΙΑΡΜΟΥ

γ)    ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ Προς ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ – ΣΚΑΜΝΙΑ

δ)    ΦΛΑΜΠΟΥΡΟ Διά Στενού ΔΙΑΒΑΣ προς ΚΑΡΥΑΣ

ε)    ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΣ – ΠΥΘΙΟΝ

 1. ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

α)    Προς παρεμπόδισιν οιασδήποτε διαφυγής ομάδος ή μεμονωμένων ατόμων, θα παρακληθή το ΓΕΣ αφ’ ενός να φράξη δι’ εγκαταστάσεως ενεδρών τα προς ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ – ΣΚΟΤΙΝΑΝ – ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ και ΠΟΡΟΥΣ αγούσας εκ περιοχής Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ οδεύσεις και αφ’ ετέρου να κινήση δύναμιν Λόχου εν τη κατευθύνσει ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ – ΜΟΝΗ ΚΑΝΑΛΩΝ (Τ.428760) προς ΚΑΡΥΑΣ και ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗΝ.

β)    Μερίμνη δε της Α.Δ.Χ. Θεσσαλίας θα κρατηθούν αι προς ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΙ – ΔΕΛΕΡΙ – ΡΟΔΙΑΝ – ΓΟΝΝΟΥΣ – ΡΑΨΑΝΗΝ – ΠΥΡΓΕΙΟΝ και ΑΙΓΑΝΗΝ εκ Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ, άγουσαι διαβάσεις καθώς και το πέραμα ΠΑΡΑΠΟΤΑΜΟΥ (Τ. 432570).

γ)    Κατ’ αρχήν η Ίλη του ΙΧ Σ.Α. θα ελέγχη την αμαξιτήν από ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ μέχρι ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ και δι’ ενός των Ουλαμών της την αμαξιτήν προς ΣΕΡΒΙΑ μέχρις ύψους χωρίου ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ.

δ)    i.     Τα εκκαθαριστικά Τμήματα διά δυνάμεών των θα καταλάβουν και εγκατασταθούν ευθύς εξ αρχής εις τα χωρία ΕΛΑΣΣΩΝ – ΤΣΑΡΙΤΣΑΝΗ – ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΝ και ΠΥΘΙΟΝ.

 1. Μετά την ενέργειαν της εκκαθαρίσεως των εν παρ. 4 Περιοχών, θα εγκατασταθούν διά χρόνον τουλάχιστον 10 ημερών, δυνάμεις 2-3 Λόχων (Στρατός – Χωρ/κή) εις τα χωρία ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ – ΚΑΡΥΑ – ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ και ΣΚΑΜΝΙΑ.

Κατά το χρονικόν τούτο διάστημα, δι’ ενεδρών και ερευνών θα επιζητήσουν την όσω το δυνατόν πληρεστέραν εκκαθάρισιν και αφοπλισμόν του Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ και θα οργανώσουν εις τα αυτά χωρία, σημεία αντιστάσεως διά μόνιμον εγκατάστασιν ισχυρών Σταθμών Χωρ/κής.

iii.   Αι υπόλοιποι δυνάμεις θα παραμείνωσιν εις ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΝ – ΓΟΝΝΟΥΣ – ΡΑΨΑΝΗΝ και ΠΥΡΓΕΤΟΝ, εν επαφή μετά της Δ/σεως των εν τη ορεινή περιοχή του Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ σταθμευόντων Τμημάτων (ως ανωτέρω), διά την παροχήν οίας δήποτε βοηθείας ανάγκης τυχούσης, και ενέργειαν παρομοίων ερευνών και εκκαθαρίσεων εν τη περιοχή των.

 1. Άμα τω πέρατι της εκκαθαρίσεως της περιοχής Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ (ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΣ – ΜΟΝΗ ΣΙΑΡΜΟΥ – ΚΡΥΟΒΡΥΣΗ – ΣΚΑΜΝΙΑ – ΚΑΛΛΙΠΕΥΚΗ – ΚΑΡΥΑΙ), εν δευτέρα φάσει θα επακολουθήση άνοδος εις ΟΛΥΜΠΟΝ των απαραιτήτων αλλ’ ισχυρών δυνάμεων, διά δρομολογίων εκ ΚΟΚΚΙΝΟΠΛΟΥ – ΜΟΝΗΣ ΣΠΑΡΜΟΥ – ΣΚΑΜΝΙΑΣ και ΚΑΡΥΑΣ.

Κατά την ανωτέρω εκκαθαριστικήν ενέργειαν, θα εκζητηθή συν τοις άλλοις και η υποχρεωτική κάθοδος εκ του ΟΛΥΜΠΟΥ εις τας πεδινάς περιοχάς των κτηνοτρόφων μετά των ποιμνίων των.

 1. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ

α)    Αι εν τη ορεινή περιοχή Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ δρώσαι δυνάμεις δέον όπως τελώσιν υπό εννιαίαν Διοίκησιν ενός ανωτέρου Αξ/κού, ως εκκαθαριστικόν απόσπασμα Κ. ΟΛΥΜΠΟΥ.

β)    Αι δε δυνάμεις αίτινες θα παραμείνωσι εις την πεδινήν περιοχήν ΓΟΝΝΩΝ – ΠΥΡΓΕΤΟΥ υπό ετέραν Διοίκησιν ανωτέρου Αξ/κού ως εκκαθαριστικόν απόσπασμα ΠΗΝΕΙΟΥ.

γ)    Αμφότερα τ’ ανωτέρω οίκοθεν νοείται ότι θα τελώσιν υπό την Διοίκησιν και εποπτείαν της Μεραρχίας.

 1. ΔΙΑΒΙΒΑΣΕΙΣ

α)    Εις τους Σ.Δ. εκάστου των ως άνω αποσπασμάτων θα εγκατασταθώσι απαραιτήτως ασύρματοι.

β)    Διά την επικοινωνίαν των Τμημάτων εν τω εσωτερικώ εκάστου αποσπάσματος, επίσης να διατεθούν ασύρματοι φορητοί. Ει δυνατόν τοιούτοι να διατεθούν και διά την επαφήν των τμημάτων εν τω εσωτερικώ των Λόχων.

γ)    Εφοδιασμός των Τμημάτων διά φωτοβολίδων απαραίτητος.

 1. ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ – ΜΕΤΑΦΟΡΑΙ

Συμπλήρωσις των αναγκών εις τρόφιμα εκ των χωρίων.

Διά την ορεινήν περιοχήν μεταφοραί δι’ ημιόνων, εκ των χωρίων.

 1. ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ – ΔΙΑΚΟΜΙΔΑΙ

α)    Παρ’ εκάστω αποσπάσματι δέον όπως διατεθή τουλάχιστον ανά είς Υγ. Αξιωματικός. Παρ’ εκάστω δε Λόχω Νοσοκόμος μετά του απαραιτήτου επιδεσμικού υλικού.

β)    Διά την μεταφοράν τραυματιών ή ασθενών (ενδεχομένως) θα διατεθώσιν δύο Υγ. Αυτοκίνητα υπό Ομάδος Υγειονομικών Αυτοκινήτων τη αιτήσει της Μεραρχίας.

Η Μεραρχία να καθορίση τους κατά περιοχήν αρχικούς χώρους συγκεντρώσεως ασθενών και τραυματιών.

 1. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ

Ως το κοινοποιηθησόμενον Δελτίον.

Η Μεραρχία να μεριμνήση διά την συγκέντρωσιν και νεωτέρων πληροφοριών διά την εκκαθαρισθησομένην περιοχήν.

 1. ΑΝΑΦΟΡΑΙ

Δέον όπως έκαστον απόσπασμα καθ’ εκάστην και ώραν 0800 και 2000 αναφέρη έστω και αρνητικώς.

Ο

ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ Β΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ

ΣΠ. ΓΕΩΡΓΟΥΛΗΣ

ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΣ

Advertisements