Εκθεση εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΒΕΡΜΙΟΥ-ΠΙΕΡΙΩΝ, 11η ΜΠΖ/ΓΡ.ΕΠΙΧΕΙΧ/ΑΠ70361/12 Ιουλ 1946


ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 70361

ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των εκκαθαριστικών επιχειρήσεων ΒΕΡΜΙΟΥ – ΠΙΕΡΙΩΝ

Ι.     ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ:

α)    Κατά το τελευταίον δεκαήμερον Ιουνίου 1946 εσημειώθη εντατική δράσις αναρχικών συμμοριών εις όλην την περιοχήν του Βερμίου και Πιερρίων, ούτω:

Την νύκτα 30 Ιουνίου προς 1 Ιουλίου προσεβλήθη η Φρουρά Ναούσσης υπό αναρχικών.

Την νύκτα 2-3 Ιουλίου κατεστράφη το πορθμείον επί του Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ υπό των ιδίων.

Εσημειώθησαν εμφανίσεις ενόπλων συμμοριών εις πολλά Χωρία ΒΕΡΜΙΟΥ & ΠΙΕΡΡΙΩΝ ένθα προέβαινον αύται εις αρπαγάς τροφίμων κτηνών και ειδών ρουχισμού.

β)    Προς εκκαθάρισιν της περιοχής απεφασίσθη η ενέργεια ‘‘ειδικών επιχειρήσεων’’.

ΙΙ.    ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ:

1)    Την 3ην Ιουλίου (12ω) εξεδόθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 70213 Δ/γή Μεραρχίας προς τα Τμήματα της 31ης Ταξιαρχίας ‘‘όπως ώσιν έτοιμα διά κίνησιν εντός δύο ωρών από της ειδοποιήσεώς των’’.

2)    Διετάχθη να ληφθούν μέτρα διά την ασφάλειαν της γεφύρας του Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ (παρά ΝΗΣΕΛΙ) ίνα μη αποκοπή η επαφή μετά Νοτίως του Π. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ Τμήματα της 31ης Ταξιαρχίας.

3)    Διετάχθη πορεία επιδείξεως ‘‘Ίλης Αναγνωρίσεως μετά Διμοιρίας Πεζικού’’ προς ΝΑΟΥΣΣΑΝ με διανυκτέρευσιν εν αυτή (4-5 Ιουλ.) προς ΕΔΕΣΣΑΝ (με διανυκτέρευσιν 5-6 Ιουλίου) προς ΒΕΡΡΟΙΑΝ (με διανυκτέρευσιν 6-7 Ιουλίου).

4)    Βάσει των γνωστών πληροφοριών και της μελέτης του χάρτου η επιχείρησις εχωρίσθη: εις τοιαύτην ΒΕΡΜΙΟΥ υπό την άμεσον διεύθυνσιν της Μεραρχίας και επιχείρησιν ΠΙΕΡΡΙΩΝ υπό την διεύθυνσιν της 31ης Ταξιαρχίας.

Και διά μεν την περιοχήν ΒΕΡΜΙΟΥ εξερευνητέα δρομολόγια καθορίσθησαν: α) ΕΔΕΣΣΑ – ΦΛΑΜΟΥΡΗ – ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ – ΑΝΩ/ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ β) ΝΑΟΥΣΣΑ – ΓΙΑΝΝΑΚΟΧΩΡΙ – ΜΕΓΑ ΡΕΥΜΑ γ) ΒΕΡΡΟΙΑ – ΦΥΡΙΑ – ΑΡΚΟΧΩΡΙ δ) ΒΕΡΡΟΙΑ – ΚΟΥΜΑΡΙΑ – ΚΑΤΩ, ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ και ΑΝΩ ΒΕΡΜΙΟΝ.

Διά δε την περιοχήν ΠΙΕΡΡΙΩΝ: α) ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ – ΕΛΑΦΙΝΑ – ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΣ – ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ – ΡΙΖΩΜΑΤΑ – ΔΡΑΣΚΙΟΝ – ΣΦΙΚΙΑ – ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ β) ΚΑΤΕΡΙΝΗ – ΡΙΤΙΝΗ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ – ΒΕΛΒΕΝΟΣ.

5)    Ως Σ.Δ. διά την διεξαγωγήν των επιχειρήσεων ΒΕΡΜΙΟΥ εξελέγη η ΝΑΟΥΣΣΑ (ένθα διετάχθη σύσκεψις των Δ/τών των Μονάδων Στρατού και Χωρ/κής της περιοχής διά την 11ην ω της 4ης Ιουλίου).

Ο δε Δ/τής της Μεραρχίας συνοδευόμενος υπό Αξ/κών ‘‘Επιχειρήσεων και Πληροφοριών’’ προωθήθη εις ΝΑΟΥΣΣΑΝ (10ην ω της 4ης Ιουλίου) ένθα και εγκατέστησε τον Σ. Δ/σεώς του.

6)    Διά τας επιχειρήσεις Ν. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ (ΠΙΕΡΡΙΩΝ) εκλήθη την 20ην ώραν της 3ης Ιουλίου, Επιτελής της 31ης Ταξιαρχίας είς ον ανετέθη η προπαρασκευή και παρακολούθησις της επιχειρήσεως ταύτης ως η συνημμένη υπ’ αριθ. Α.Π. 51111/3.7.46 Δ/γή Μεραρχίας. Λόγω περιορισμένης δυνάμεως των Ν. ΑΛΙΑΚΜΟΝΟΣ Τμημάτων (είς Λόχος ΚΑΤΕΡΙΝΗ είς Λόχος ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ) διετάχθη ενίσχυσις του Λόχου ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ δι’ ενός Λόχου 33ης Ταξιαρχίας, όστις έδει να ευρίσκετο εις ΜΕΛΙΚΙ την 18ην ώραν της 4ης Ιουλίου.

7)    Λόχος ημιονηγών Βερροίας διετάχθη την πρωίαν της 4ης Ιουλίου ν’ αποστείλη εις τας έδρας των υπό κίνησιν Μονάδων τον αναγκαιούντα αριθμόν κτηνών (Τα εν λόγω κτήνη έδει το βραδύτερον την 20ην ώραν της 4ης Ιουλίου να ευρίσκοντο εις την διάθεσιν των Μονάδων).

8)    Μέχρι της 18ης ώρας της 4ης Ιουλίου άπαντα τα Τμήματα εφοδιάσθησαν διά 6 ημερών εφεδρ. τροφίμων μερίμνη της Μεραρχίας.

9)    Εδόθησαν Δ/γαί διά τον εφοδιασμόν των Φαλάγγων δι’ ασυρμάτων Συν/ματος Πυρ/κού (Νο 21).

ΙΙΙ.  ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΣΥΣΚΕΨΙΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ:

1)    Την 11ην ώραν της 4ης Ιουλίου ως ανεφέρθη, έλαβεν χώραν σύσκεψις υπό τον Δ/τήν της Μεραρχίας εις ην παρέστησαν:

Ο Δ/τής της 31ης Ταξιαρχίας μ’ έναν Επιτελή (Λοχαγ. Αγαίτσην)

Ο Δ/τής 511 Τάγματος (Ταγμ. Νικολαΐδης)

Ο Δ/τής 512 Τάγματος (Ταγμ. Ντάμπος)

Ο Δ/τής 513 Τάγματος (Ταγμ. Ευσταθίου)

Ο Δ/τής Χωρ/κής Εδέσσης (Αντ/χης Χωρ/κής Σταυρίδης)

Ο Δ/τής Χωρ/κής Βερροίας (Ταγμ. Σωτηρίου Ι.)

Ο Δ/τής Χωρ/κής Ναούσσης (Μοίραρχος Φουράκης)

Ο Δ/τής Α΄ Κλάδου ΧΙ Μεραρχίας (Ταγμ. Πετρόπουλος)

Ο Δ/ντής Γραφ. Πληροφοριών Μεραρχίας (Ταγμ. Πουλόπουλος)

Επιτελής Γραφ. Επιχειρήσεων ΧΙ Μεραρχίας (Λοχαγ. Χαίλης)

2)    Κατά την σύσκεψιν ανεπτύχθη υπό του Δ/τού της Μεραρχίας ο επιδιωχθησόμενος σκοπός των επιχειρήσεων και καθορίσθησαν η δύναμις η σύνθεσις και το δρομολόγιον εκάστης Φάλαγγος.

Επί πλέον αντηλλάγησαν πληροφορίαι σχετικαί με την δράσιν και κίνησιν των συμμοριών εις την περιοχήν.

Καθορίσθησαν άπασαι αι λεπτομέρειαι της κινήσεως των φαλάγγων ως και η ημέρα και η ώρα εκκινήσεως και επιστροφής τούτων.

3)    Ο Δ/τής Χωρ/κής ΕΔΕΣΣΗΣ (Αντ/χης Σταυρίδης) μετέδωσεν εξηκριβωμένας πληροφορίας, δι’ ων εντοπίζετο ως χώρος εξορμήσεως συμμοριών εις περιοχάς ΔΟΡΖΙΛΟΒΟ (1084) ΜΑΓΟΥΛΑ (050540) υψ. 1461 (055530).

4)    Βάσει των πληροφοριών τούτων, με σκοπόν την πλήρην εξερεύνησιν της υπόπτου περιοχής, ο Δ/τής της Μεραρχίας έλαβεν απόφασιν όπως εκτός των καθορισθέντων προς εξερεύνησιν δρομολογίων να εξερευνηθή και ετέρα (υπ’ αυξ. αριθ. 2α) ΝΑΟΥΣΣΑ – ΣΦΙΡΤΣΙ (115495) – ΜΑΝΙΑΚΙ (0652) – ΚΑΛΥΒΙΑ ΠΟΛΙΤΙ (045470) ΜΟΝΗ ΥΠΑΠΑΝΤΗΣ ΝΑΟΥΣΣΑ.

5)    Την 12.30 ώραν της 4ης Ιουλίου έληξεν η σύσκεψις, αυθημερόν δε εξεδόθη η συνημμένη υπ’ αριθ. Α.Π. 70351/4.7.46 Δ/γή της Μεραρχίας ως επιβεβαίωσις των δοθεισών κατά την σύσκεψιν Δ/γών προς τους Δ/τάς των Μονάδων.

6)    Μετά την προβλεφθείσαν διάθεσιν Τμημάτων προς προικισμόν των καθορισθέντων προς εξερεύνησιν δρομολογίων, δύναμις παραμένουσα εις τας έδρας των Ταγμάτων ήτο η ακόλουθος:

ΝΑΟΥΣΣΑΝ: Λόχος Διοικήσεως 511 Τάγματος (εκτός τριών σωλήνων όλμων και Διμοιρία Πεζικού του 2ου Λόχου)

ΕΔΕΣΣΑΝ: Λόχος τυφεκιοφόρων επί πλέον: Διμοιρία εις ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ και Λόχος εις ΚΑΡΥΔΙΑ με Διμοιρίαν εις Κερασιές.

ΒΕΡΡΟΙΑΝ:             Λόχος Διοικήσεως (εκτός Διμοιρίας Όλμων)

Λόχος Πεζικού.

7)    Επειδή λόγω των διεξαγομένων ανακρίσεων διά τα γεγονότα της ΝΑΟΥΣΣΗΣ, των διενεργηθεισών αθρόων συλλήψεων και γενικώς λόγω της ανησυχαστικής καταστάσεως εν τη πόλει ΝΑΟΥΣΣΗΣ, η εναπομένουσα εν αυτή δύναμις εθεωρήθη ανεπαρκής, προεβλέφθη όπως, η αναμενομένη την ιδίαν ημέραν Φάλαγξ επιδείξεως τεθωρακισμένων οχημάτων παραμείνη εν ΝΑΟΥΣΣΗ μέχρι της επιστροφής των Τμημάτων.

Α΄.   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ ΒΕΡΜΙΟΥ:

Ι.     ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ:

1)    Τα Τμήματα καίτοι είχον υπ’ όψιν την προπαρασκευαστικήν Δ/γήν της Μεραρχίας ‘‘περί ετοιμότητος της κινήσεως των εντός διώρου’’ εν τούτοις, επειδή η κίνησίς των ήτο συνάρτησις διαθέσεως μέσων μη οργανικώς υπαγομένων αυτοίς δεν ηδυνήθησαν να εκκινήσωσι την καθωρισθείσαν ώραν.

2)    Κυρίως η δυσχέρεια παρουσιάσθη λόγω ανεπαρκείας των διατεθέντων εις εκάστην Φάλαγγα ημιόνων και της μη εγκαίρου αφίξεως αυτών εις τας Μονάδας. Ούτω:

Εκάστη Φάλαγξ ηναγκάσθη να προβή εις συμπληρωματικήν εκμίσθωσιν κτηνών, η δε υπ’ αριθ. Ι Φάλαγξ εξ ΕΔΕΣΣΗΣ εξεκίνησε με καθυστέρησιν 7 ολοκλήρων ωρών (ειδικώς διά την περίπτωσιν αυτήν υπεβλήθη η υπ’ αριθ. αναφορά της Μεραρχίας της πράξεως αποδοθείσης εις σαμποτάζ αναρχικού Υπαξ/κού Λόχου Ημιονηγών).

3)    Ομοίως η έλλειψις ειδικών σαγμάτων φορτώσεως υλικών – σχοινίων φόρτου κ.λ.π. και η άγνοια του καταμερισμού των φόρτων μεταξύ των ημιόνων, η δυσχέρεια φορτώσεως ασυρμάτων – Όλμων – Πίατ και πυρ/χικών αυτών εις μη ειδικά σάγματα (υποβληθήσεται ειδική έκθεσις επί των συμπερασμάτων περί αναγκαιούντος αριθμού ημιόνων κατά Μονάδα και περί κατανομής φόρτου επ’ αυτών).

ΙΙ.    ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

5η Ιουλίου:           1. Άπαντα τα τμήματα εκινήθησαν επί καθορισθέντων δρομολογίων με την καθορισθείσαν διά Δ/γής δύναμιν και σύνθεσιν.

 1. Υπ’ αριθ. Ι Φάλαγξ (Ταγ/ρχης Ευσταθίου):

α)  Εκκίνησις 11.00 Ώρα (αντί 04.00 ώρα ως έδει). Η βραδύτης αύτη διά την εκκίνησιν ως ανεφέρθη οφείλετο εις την μη έγκαιρον άφιξιν των ημιόνων.

β)  Η Φάλαγξ ηκολούθησεν την ημιονικήν οδόν προς ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΝ, όπου έφθασεν την 12.30 ώραν. Κατά την κίνησιν του ταύτην έλαβε στοιχειώδη μέτρα ασφαλείας ως καλυπτομένη υπό του εις ΦΛΑΜΟΥΡΙΑ Λόχου.

γ)  Εκκίνησις εκ ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ 14.00 ώρα. Προσετέθησαν εις την Φάλαγγα και δύο Διμοιρίαι του Λόχου ΦΛΑΜΟΥΡΙΑΣ.

Κατά την εκκίνησιν εγένετο λεπτομερής έρευνα της εκατέρωθεν οδού (500-1000) περιοχής.

δ)  Άφιξις εις ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗΝ 18.30 ώραν. Το χωρίον περικυκλωθέν τελείως υπέστη μέχρι της 1930 ώρας έρευναν. Ηλέγχθησαν ταυτότητες και συνελέγησαν πληροφορίαι.

ε)  Συμβάντα – Συλλήψεις: Ζ.

 1. Υπ’ αριθ. 2 Φάλαγξ (Ταγ/ρχης Νικολαΐδης)

α)  Εκκίνησις 04.40 ώρα (καθυστέρησις 00.40΄). Άφιξις εις ΓΙΑΝΑΚΟΧΩΡΙ 07.10 ώρα. Μετά έρευναν του χωρίου και συλλογήν πληροφοριών, η Φάλαγξ, ως είχε προβλεφθεί εδιχάσθη.

β)  Μία φάλαγξ δυνάμεως Διμοιρίας και στοιχείου όλμου ηκολούθησε το δρομολόγιον διά Νοϊκόβα υψ. 746 – Παλιολότερα – υψ. 976 προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ, η δε υπόλοιπος κυρία φάλαγξ διήλθεν διά του Χ. ΜΕΓ. ΡΕΥΜΑΤΟΣ προς ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ ένθα και συνενώθησαν αι δύο φάλαγγες την 16.15 ώραν. Ολόκληρος η φάλαγξ εσυνέχισε της προς Αγ. Παύλον όπου έφθασε την 19.00 ώραν, μετά λεπτομερή έρευναν της περιοχής.

γ)  Συμβάντα – Συλλήψεις: Ζ.

 1. Υπ’ αριθ. 2α Φάλαγξ (Λοχαγός Γέρακας).

Η φάλαγξ μετεφέρθη την 20.00 ώραν της 4ης Ιουλίου εκ της έδρας του (ΒΕΡΡΟΙΑ) εις ΝΑΟΥΣΣΑΝ.

α)  Εκκίνησις 05.00 ώραν (καθυστέρησις 01.00 ώρα).

β)  Ηκολούθησεν την ημιονικήν διά ΚΟΥΡΙ – ΚΑΨΑΛΑ και έφθασε άνευ συμβάντων εις ύψ. ΒΙΖΙΟΡΟ (1305-070515) την 18.30 ώραν.

 1. Υπ’ αριθ. 3 Φάλαγξ (Υπολ/γός              )

α)  Εκκίνησις εκ Βερροίας 04.00 ώραν καθορισθείσα.

β)  Ηρεύνησεν ολόκληρον την εκατέρωθεν του δρομολογίου προς ΦΥΤΙΑΝ περιοχήν άνευ αποτελέσματος. Έφθασε εις ΦΙΤΙΑΝ 16.00 ώραν και μετά έρευναν του χωρίου εστάθμευσεν εις ύψ. 602 (165450).

 1. Υπ’ αριθ. 4 Φάλαγξ (Ταγ. ΝΤΑΜΠΟΣ)

α)  Εκκίνησις εκ Βερροίας 05.00 ώραν (καθυστέρησις 01.00 ώρα).

β)  Ηκολούθησεν το δρομολόγιον προς ΚΟΥΜΑΡΙΑ όπου έφθασε 12.00. Κατά την διαδρομήν ουδέν συνήντησε. Μετά δίωρον στάσιν, εσυνέχισε την πορείαν του και έφθασε εις κάτω Βέρμιον την 19.00 ώραν.

γ)  Την 20.00 ώρα συνήντησε καταδιωκτικόν απόσπασμα υπό τον Ανθ/ρχον Βαΐλα μετά δυνάμεως 40 Χωρ/κων. Όπερ προσεφέρθη να ενισχύση την φάλαγγα, διά τας επομένας ημέρας επιχειρήσεων.

δ)  Συμβάντα – Συλλήψεις: Ζ.

Ο Δ/τής φάλαγγος επληροφορήθη ότι, κατά την πρωινήν επίδειξιν της αεροπορίας 150μελής συμμορία ευρισκομένη περί το ΚΑΡΑ-ΤΑΣ ύψ. 1850 (1047) άμα τη εμφανίσει των αεροπλάνων διεσπάρη και το μεν έν τμήμα του κατευθύνθη προς Καλύβια Καραθεοδωρί (05.50) και το έτερον προς κατεύθυνσιν Καϊλαρίων.

 1. Γενικώς δύναται να λεχθή ότι, καθ’ όλην την ημέραν της 5ης Ιουλίου ουδεμία επαφή ελήφθη με συμμορίας υπό οίας δήποτε φάλαγγος.

Εγένετο εξερεύνησις της περιοχής και συλλέγησαν πληροφορίαι.

6η Ιουλίου:

 1. Φάλαγξ υπ’ αριθ. Ι (Ταγ/ρχης Ευσταθίου)

α)    Εκκίνησις 04.00 ώρα διά 2 φαλάγγων: Η μία συνθέσεως 2 Διμοιριών Πεζ. – Στοιχείου όλμων και 10 Χωρ/κων, υπό τον Υπολ/γόν Κατσέλην, ηκολούθησε το δρομολόγιον ΑΓ. ΦΩΤΕΙΝΗ – Μαύρες Πέτρες – Πατινέλι προς Άνω Γραμματικόν και η υπόλοιπος φάλαγξ υπό τον Ταγ/ρχην Ευσταθίου την Νότιον οδόν διά ΔΟΡΖΙΛΟΒΟΥ (0855) εις άνω ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ όπερ και ορίσθη το σημείον συνενώσεως των δύο φαλάγγων.

β)    Την 08.30 ώραν Νοτία φάλαγξ έφθασεν εις την περιοχή ΔΟΡΖΙΛΟΒΟΥ όπου ήκουσεν πυροβολισμούς εκ της κατευθύνσεως υψώματος ΜΑΓΟΥΛΑ (0555) προς ην κατεύθυνσιν απέστειλεν περίπολον και συνεδέθη μετά της υπ’ αριθ. 2 φάλαγγος εις ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΙΝ. Ολόκληρον την πρωίαν εγένετο η λεπτομερής διερεύνησις της Βορ. Περιοχής ΔΟΡΖΙΛΟΒΟΥ καθ’ όσον η νοτία περιοχή είχε διερευνηθή υπό της υπ’ αριθ. 2 φάλαγγος την προηγουμένην.

γ)    Περί την μεσημβρίαν εσυνέχισε την κίνησίν του διερευνών την περιοχήν και έφθασε την 18.00 ώραν εις ΑΝΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ όπου συνηντήθη μετά της φάλαγγος του Υπολ/γού ΚΑΤΣΕΛΗ.

Συμβάντα: Διεπιστώθη η παρουσία 6μελούς συμμορίας προς την κατεύθυνσιν της αριστεράς του υπ’ αριθ. 2 φάλαγγος.

Συλλήψεις: Συνελήφθησαν 2 ύποπτοι άνευ ταυτοτήτων, ξένων περιοχών υφ’ ενός δε τούτων ευρέθησαν δύο χρυσαί Λίραι.

 1. Φάλαγξ υπ’ αριθ. 2 (Ταγ/ρχης Νικολαΐδης)

α)    Έχουσα φθάσει εις το τέρμα του καθορισθέντος διά ταύτην δρομολογίου, ήρχισε τας έρευνας της περιοχής, εις ην εκ πληροφοριών του αντ/ρχου Σταυρίδη εντοπίζετο ως χώρος συγκεντρώσεως των συμμοριών.

β)    Περίπολος εκπεμφθείσα προς την κατεύθυνσιν υψ. ΜΑΓΟΥΛΑ (0555) συνηντήθη με 6μελή συμμορία, ήτις πυροβοληθείσα εξ εγγυτάτης αποστάσεως ετράπη προς την κατεύθυνσιν ύψ. 1461 (0555) εγκαταλείψασα επί τόπου διάφορα είδη ατομικής χρήσεως μάχαιρα και χειρ/δα.

Έρευνα ολόκληρον την ημέραν της περιοχής ουδέν απέδωσε.

Συλλήψεις: Ζ

 1. Φάλαγξ 2α.

α)    Παρέμεινε ολόκληρον την ημέραν εις περιοχήν ΜΑΝΙΑΚΙ (0652) δι’ εξερεύνησιν.

β)    Περίπολος ταύτης αντελήφθη 3 συμμορίτας ους επυροβόλησεν ανεπιτυχώς.

Συλλήψεις: Ζ

 1. Φάλαγξ 3.

Έφθασεν 12.00 ώραν εις Χ. ΑΡΚΟΧΩΡΙΟΝ τέρμα πορείας του εξερευνήσας ολόκληρον την περιοχήν.

Συλλήψεις: Ζ

 1. Φάλαγξ 4.

α)    Εκινήθη προς Κεντρικόν και Άνω ΒΕΡΜΙΟΝ διά τριών φαλάγγων.

β)    Η φάλαγξ αντ/ρχου Βαΐλα, κετευθύνθη διά «ΜΠΑΡΑ» (0744) με εντολήν συναντήσεως της Κυρίας φάλαγγος εις Κεντρικόν ΒΕΡΜΙΟΝ.

Καθ’ οδόν συνέλαβε 20 ημιόνους – οδηγουμένους υπό 3 τροφοδών συμμοριτών.

Διά των ημιόνων τούτων την 1ην Ιουλίου, είχον μεταφερθή 1200 οκ. τυρός και 120 οκ. Βουτύρου, διαρπαγέντα υπό των συμμοριτών εκ του Κεντρικού ΒΕΡΜΙΟΥ.

γ)    Την 13ην αι φάλαγγες συνηνώθησαν εις Κεντρικόν ΒΕΡΜΙΟΝ και εσυνέχισαν την κίνησιν προς ΑΝΩ ΒΕΡΜΙΟΝ όπου έφθασαν την 19.00 ώραν.

Συμβάντα: Ζ

 1. Γενικώς

α)    Την 6ην Ιουλίου αι τρεις πρώται φάλαγγες ήλθον εις επαφήν με συμμορίας. Αι συμμορίαι αύται ασφαλώς απετέλουν τα προωθημένα φυλάκια και συνεπτήχθησαν προς τας κυρίας ομάδας των.

β)    Κατεδείχθη η ολεθρία διά την υπόθεσιν επίδρασις εκ της αργοπορίας της εκκινήσεως της υπ. αριθ. Ι Φάλαγγος εξ ΕΔΕΣΣΗΣ. Διότι η περίσφυξις του ΔΟΡΖΙΛΟΒΟΥ εγένετο μονόπλευρος και ουχί συγχρόνως και υπό των δύο φαλάγγων ως είχε σχεδιασθή.

 1. Ιουλίου
 2. Υπ’ αριθ. Ι Φάλαγξ: Εκκινήθη προς ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΝ όπου έφθασεν την 12.00 ώραν.

Καθ’ όλην την ημέραν ηρεύνησε την περιοχήν – αποτέλεσμα η σύλληψις του εκτελεστού του Προέδρου ΚΑΤΩ ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΟΥ, επί του οποίου ανευρέθησαν Κομμουνιστικαί προκηρύξεις και Φωτογραφία Πολιτοφυλακής ΕΛΑΣ ΕΔΕΣΣΗΣ.

 1. Αι υπ’ αριθ. 2 & 3 φάλαγγες παρέμειναν εις τας ιδίας θέσεις διά λεπτομερή έρευναν της περιοχής των.
 2. Η φάλαγξ 2α εκκινήθη προς Καλύβια Πολίτι (042468) όπου έφθασεν την 13.00 ώραν.
 3. Υπ’ αριθ. 4 Φάλαγξ εκπέμψασα περίπολον προς (0243) συνήντησε σκοπόν συμμορίτη με αυτόματον. Ούτος καίτοι πυροβοληθείς εξ αποστάσεως 50-60 μ. κατόρθωσε να διαφύγη εγκαταλείψας επί τόπου Χλαίνην Βουλγαρικήν – Διόπτρα – Πιστόλιον – Χειρ/δα Ιταλικού τύπου και λοιπά είδη ατομικού ιματισμού (εξ ειδών της ΟΥΝΡΑ). Καταδίωξις έντονος απέβη άκαρπος.
 4. Γενικώς: Την 7ην Ιουλίου εκ περισυλλεγεισών πληροφοριών, των ερευνών και εκ της συναντήσεως μετά του σκοπού συμμορίτου, εξηκριβώθησαν αι περίπου χώροι συγκεντρώσεως των συμμοριών (Λιμέρια) ΒΕΡΜΙΟΝ.
 5. Ιουλίου:

Από της 05.00 ώρας αι φάλαγγες εκκινήθησαν διά την επάνοδόν των επί καθορισθέντων δρομολογίων.

Την 12.00 ώραν της 9ης Ιουλίου επανέκαμψαν άπαντα τα τμήματα εις τας έδρας των.

Β΄ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΠΙΕΡΡΙΩΝ

Ι.         ΔΥΣΧΕΡΕΙΑΙ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΘΕΙΣΑΙ ΚΑΤΑ ΤΗΝ

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗΝ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΤΜΗΜΑΤΩΝ.

 1. Η αυτή δυσχέρεια η παρουσιασθείσα εις τα Τμήματα Βερμίου εκ της ελλείψεως κτηνών οργανικώς υπαγομένων εις τας Μονάδας της ελλείψεως ειδών σαγμάτων κλπ. παρουσιάσθη και εις τα τμήματα των ΠΙΕΡΡΙΩΝ.
 2. Λόγω της κακής καταστάσεως των οδών, ιδία από Γεφύρας ΑΛΙΑΚΜΩΝΟΣ ΝΗΣΙΟΥ μέχρι ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ, ο εφοδιασμός των Μονάδων εδυσχεράνθη εκ βλάβης δύο εκ των διατεθέντων τριών αυτοκινήτων.

ΙΙ.       ΔΙΕΞΑΓΩΓΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

 1. Αμφότεραι αι φάλαγγες εκινήθησαν επί των καθορισθέντων δρομολογίων εκκινήσασαι την 04.00 ώραν της 5ης Ιουλίου.
 2. Η δύναμις και σύνθεσις της φάλαγγος ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ υπέστη μικράν τροποποίησιν λόγω της ανάγκης παραμονής μιας Διμοιρίας ασφαλείας εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ διά την φύλαξιν αυτοκινήτων – εφοδίων κλπ. Ούτω:

Η μεν υπ’ αριθ. Ι φάλαγξ συνεκροτήθη εξ ενός Λόχου πλήρους 33 Ταξ/ρχίας και 2 Διμοιριών Λόχου 511 Τάγματος.

Η δε υπ’ αριθ. 2 φάλαγξ εκ του Λόχου Κατερίνης του 511 Τάγ/τος.

 1. Υπ’ αριθ. Ι Φάλαγξ (Λοχαγός ΠΗΛΙΚΑΣ ΙΩΑΝ.)

α)    Τας μεσημβρινάς ώρας της 5ης Ιουλίου η φάλαγξ έφθασε προ του Χ. ΕΛΑΦΙΝΑ. Αι δύο Διμοιρίαι του 511 Τάγ/τος, εκύκλωσαν το Χ. ΕΛΑΦΙΝΑ μία εκ Νότου και ετέρα εκ Βορρά, διά να εισέλθη η Κυρία Φάλαγξ εντός του Χωρίου διά έρευναν.

β)    Η τελευταία περίπολος της κινουμένης εκ Νότου, Διμοιρίας υπό τον Δεκ. Ζαφειρίου Γεώργ. ενέπεσεν προφανώς, εις ενέδραν 6μελούς συμμορίας. Ο Στρατ. της περιπόλου ΚΥΠΑΡΕΣΣΑΣ εκ Λιτοχώρου, ακολουθόν τελευταίος την περίπολον συνελήφθη ή αυτομόλησεν προς τους συμμορίτας, χωρίς να δυνηθή να επέμβη η περίπολος προς διάσωσίν του. (Αποδίδεται πρόθεσις εις τον Διοικητή της περιπόλου Δεκ. Ζαφειρίου, γνωστόν διά τα ύποπτα φρονήματά του – Διετάχθη ανάκρισις).

γ)    Ο Διοικητής των δύο Διμοιριών (Λοχαγός Καρέρ) έσπευσε επί τόπου διά την καταδίωξιν και ακολούθως επενέβη ο Δ/τής της Διλοχίας δι’ ολοκλήρου της δυνάμεώς του.

δ)    Κύκλωσις και έρευνα καθ’ όλην την ημέραν της 5ης Ιουλίου, ουδέν απέδωσαν. Εις ύψ. 1038 (315215) ανευρέθη κρησφύγετον συμμοριτών φυλασσόμενον υπό ενός συμμορίτου. Ούτος πυροβοληθείς κατώρθωσε να διαφύγη, ανευρέθησαν είδη ατομικής χρήσεως – Κλινοσκεπάσματα – Χειρ/δες – Γεμιστήρες αυτ/του όπλου κλπ.

ε)    Την 6ην Ιουλίου η Φάλαγξ συνέχισε την κίνησίν της φθάσασα την μεσημβρίαν εις ΜΟΣΧΟΠΟΤΑΜΟΝ και την 18.00 ώραν ΕΛΑΤΟΧΩΡΙ. Συνελήφθησαν δύο ύποπτοι.

στ)  Την 7ην Ιουλίου η Φάλαγξ έφθασε εις Χ. ΔΑΣΚΙΟΝ και την 8ην Ιουλίου επέστρεψεν εις ΠΟΛΥΔΕΝΔΡΙ μέσω Χ. ΡΙΖΟΜΑΤΑ και ΣΦΙΚΙΑ. Συνελήφθησαν έξ ύποπτοι βεβαρυμένοι με δράσιν και εγκληματικόν παρελθόν.

 1. Φάλαγξ Υπ’ αριθ. 2 (Λοχαγός Χρηστιάς Θ.)

α)    Την 5ην Ιουλίου έφθασε εις Χ. ΡΗΤΙΝΗ.

β)    Την 6 Ιουλίου έφθασεν εις ΒΕΛΒΕΝΤΟΣ διελθούσα και εκ του ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΥ, όπου παρέμεινεν και την 7ην Ιουλίου επιστρέψασα εις Κατερίνην την 8ην Ιουλίου.

γ)    Καθ’ όλην την διαδρομήν του ουδέν συνήντησε.

δ)    Άπαντα τα Χ. ΡΗΤΙΝΗ – ΚΑΤΑΦΥΓΙΟΝ & ΒΕΛΒΕΝΔΟΣ διαθέτουσι Σταθμούς Χωρ/κής 20-40 ανδρών οίτινες φέρονται ως κύριοι της περιοχής των.

 1. ΓΕΝΙΚΩΣ

Δύναται να καθορισθή ότι η περιοχή ΕΛΑΦΙΝΑΣ, αποτελέσασα και κατά την κατοχήν την έδραν του 50 Συντ/τος ΕΛΑΣ, ήδη χρησιμοποιείται, πάλιν ως Κρυσφύγετον και ορμητήριον των ληστοσυμμοριών χρήζει συνεχούς ερεύνης και συνεχών επιδρομών.

Γ΄ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ ΕΠΙ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ.

 1. α) Η μη ύπαρξις ημιόνων, οργανικώς υπαγομένων εις τα τμήματα της Μερ/ρχίας εδημιούργησεν πολλάς δυσχερείας διά την κίνησιν τούτων.

β)    Ανάγκη όπως εκάστη Φρουρά εν η εδρεύουσι Μονάδες της Μερ/ρχίας διαθέτει τμήμα του Λόχου ημιονηγών υπαγόμενον υπό την άμεσον Διοικητικήν επίβλεψιν του Δ/του της Μονάδος Πεζικού.

γ)    Διά των ημιόνων τούτων να εκτελώνται συχνάκις ασκήσεις φορτώσεως και εκφορτώσεως και να καθορισθή καταμερισμός του φόρτου και ο τρόπος φορτώσεως των διαφόρων μηχανημάτων, ενιαίος δι’ άπαντα τα τμήματα.

δ)    Η έκτακτος διάθεσις κτηνών διά μίαν επιχείρησιν, είναι πολύ αποκαλυπτική ταύτης, η δε μετακίνησις κτηνών εκ της έδρας του Λόχου ημιονηγών προς άλλας Φρουράς, εξασκεί δουλείαν επί της εκτελέσεως της επιχειρήσεως κατά τον επιθυμητόν χρόνον επί πλέον δε η μη έγκαιρος αποστολή των έχει δυσμενή αντίκτυπον επί του συγχρονισμού της ενεργείας διαφόρων Φαλάγγων (π.χ. καθυστέρησις Φάλαγγος Εδέσσης).

 1. Δυσχέρειαι επικοινωνίας δι’ ασυρμάτου (Νο 21)

α)    Η εμβέλειά του απεδείχθη μικρά διά τα ορεινά εδάφη. Ενώ οι αυτοί ασύρματοι επί πεδινού εδάφους ηκούοντο μέχρι αποστάσεως 8-10 χιλιομ. επί ορεινού περιορίσθη η εμβέλειά των εις 3-4 χιλιομ. μόνον. (Επί του ζητήματος τούτου υποβληθήσεται ειδική έκθεσις υπό Αξ/κού του Δ/ντού Γραφ. Διαβιβάσεων Μερ/ρχίας).

β)    Ανάγκη να εξευρεθή τρόπος λειτουργίας του ασυρμάτου όντος φορτωμένου επί ημιόνου. (τούτο είναι δυνατόν να επιτευχθή διά δοκιμών και επανηλλημένων ασκήσεων). Διότι διά την έναρξιν λειτουργίας των Α/Τ μετά την στάσιν απαιτείται το ολιγώτερον 15΄-20΄ της ώρας.

 1. α) Απεδείχθη ότι η συγκρότησις Φαλάγγων, εκ Στρατ/κών τμημάτων των οποίων το ολιγώτερον μήκος Φάλαγγος, ανέρχεται διά Λόχον με ομάδα όλμων εις 200-300 μ. αντεδείκνυται δι’ επιχειρήσεις κατά ληστοσυμμοριών.

β)    Αι συμμορίαι διαθέτουσι άριστον δίκτυον πληροφοριών και αφοσιωμένους πληροφοριοδότας, διαμένοντας πανταχού, τελείως γνωρίζοντας το έδαφος δύνανται να ειδοποιήσουν εντός ελαχίστου χρόνου τους συναδέλφους των περί του επερχομένου διά τούτους κινδύνου.

γ)    Και τότε αι συμμορίαι ασφαλώς αποσύρονται με ταχύτητα διπλασίαν και τριπλασίαν του Στρατού (κινουμένου μόνον 2 χιλιομ. περίπου την ώραν) εις ασφαλέστερα κρυσφύγετα, ίνα επανέλθωσι μετά την απομάκρυνσιν του Στρατού ως τιμωροί και εκδικηταί όλων εκείνων οίτινες εβοήθησαν τον Στρατόν.

δ)    Φρονούμεν ότι μόνον μόνιμα αποσπάσματα εξ επιλέκτων Χωρ/κων ενισχυόμενα εκ γνωστών εθνικιστών γηγενών (προσωρινώς κατατασσομένων εις την Χωρ/κήν) και εν ανάγκη υπό μικρών τμημάτων Στρατού δύναται να αναλάβη μόνον την εκκαθάρισιν της υπαίθρου.

Έτι συντελεστικόν θα ήτο η ύπαρξις εις την ύπαιθρον αντιστοίχου ενόπλου Εθνικιστικής οργανώσεως.

 1. α) Απεδείχθη ότι, δεν υπάρχουν πολυμελείς συμμορίαι διαμένουσαι μονίμως επί των ορέων.

β)    Αύται είναι κατατμημέναι εις αραιά διαστήματα δυνάμεως (10-15 ληστών) προκειμένης δε επιδρομής συγκροτούνται εις τμήματα κρούσεως (40-60 μελών).

γ)    Εις επίρρωσιν των ανωτέρω παρέχεται η πληροφορία ότι, δύο ή τρεις ημέρας προ της επιδρομής κατά της πόλεως ΝΑΟΥΣΣΗΣ χωρικός είδε συμμορίτας κατερχομένους των ορέων και φέροντας άλλος 2 αυτ/τα και έτερος 2-3 τυφέκια, άτινα προορίζοντο διά τα εφεδρικά μέλη της ΝΑΟΥΣΣΗΣ.

 1. α) Ο ανεφοδιασμός των συμμοριών είναι μάλλον δυσχερής. Ούτοι υποφέρουσι ιδία από έλλειψιν άρτου, γέμουσιν δε φθειρών. Τα ανευρεθέντα εις διάφορα σημεία είδη ιματισμού κλινοσκεπάσματα κλπ. ευρέθησαν πλήρη φθειρών.

β)    Ως Πηγάς ανεφοδιασμού χρησιμοποιούν κυρίως τα «Καλύβια» διαφόρων τσελιγκάδων, οίτινες κατά το πλείστον είναι ύποπτοι και Βλάχοι Ρουμανίζοντες.

γ)    Δεν θα ήτο άστοχος ενέργεια η μεταφορά των ποιμένων εις ορισμένην περιοχήν δυναμένην να επιτηρείται.

Εν ΣΤΓ 914 τη 12 Ιουλίου 1946

Ο ΜΕΡΑΡΧΟΣ

Τ.Υ.

Περιβολιώτης Απόστολος

Σ/ρχης Πεζικού

Αριθ. Α.Π.

Υποβάλλεται Γ.Σ. Στρατού (υ.τ.α.)

Γραφ. Επιχ.

ΒΣΤ 903

Advertisements