Επίθεση Αλβανών στο φ. ΣΚΙΠΗ(7/7/1946), 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/10 Ιουλ 1946


VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΗ   ΕΚΘΕΣΙΣ

Επί των προηγηθέντων της επιθέσεως των Αλβανών

την 7-7-46 κατά του φυλακίου ΣΚΙΠΗ

Τας πρωινάς ώρας της 3ης Ιουλίου ε.ε. κάτοικοι του χωρίου ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΝ (R.632853) μεταβάντες προς θερισμόν των αγρών των κειμένων εγγύς της οροθετικής γραμμής και εντός του Ελληνικού εδάφους, εβλήθησαν διά πυρών εκ του Αλβανικού εδάφους παρ’ ενεδρευούσης Αλβανικής περιπόλου.

Προς ενίσχυσιν των κατοίκων διά το θερισμόν αποσταλείσα περίπολος του φυλακίου ΠΑΝΑΓΙΑΣ εβλήθη και ταύτη. Συγχρόνως ήρξαντο οι Αλβανοί βάλλοντες διά πυρών οπλ/λου και κατά του ημετέρου φυλακίου ΠΑΝΑΓΙΑΣ οπότε οι ημέτεροι ηναγκάσθησαν να απαντήσωσιν εις τα Αλβανικά πυρά.

Οι μεταβάντες διά τον θερισμόν χωρικοί πανικόβλητοι εγκατέλειψαν τους αγρούς αποσυρθέντες εις το χωρίον των ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΝ.

Η ημέρα της 4-7-46 διέρρευσεν ησύχως των κατοίκων ΑΡΓΥΡΟΧΩΡΙΟΥ μη εξελθόντων προς θερισμόν.

Την 5-7-46 και ώραν 0700 οι κάτοικοι Αργυροχωρίου μεταβάντες εκ νέου προς θερισμόν των αγρών των εβλήθησαν και αύθις παρά των Αλβανών, οπότε επενέβη το ειδικώς αποσταλέν τμήμα εκ της έδρας του Τάγματος εξ ενός αξ/κού και 20 ανδρών διά πυρών όλμων και ηνάγκασε να σιγήσουν τα Αλβανικά πυρά.

Ευθύς αμέσως οι χωρικοί ήρξαντο του θερισμού.

Την 1200 ώραν της αυτής ημέρας παρετηρήθη κίνησις 50 Αλβανών στρατιωτών μετά μεταγωγικών μεταφερόντων κατά πάσαν πιθανότητα βαρέα πολυβόλα και πυρομαχικά, με σκοπόν την ενίσχυσιν των έναντι του φυλακίου ΠΑΝΑΓΙΑΣ τμημάτων των, καθόσον μετά πάροδον μιας ώρας περίπου, ήρξαντο εκ νέου πυρών.

Υπό τα συνεχή ταύτα πυρά των Αλβανών και την υποστήριξιν των ημετέρων επερατώθη ο θερισμός των αγρών την 18ην ώραν άνευ ουδεμίας απωλείας.

Μετά τον θερισμόν και την αποχώρησιν των χωρικών, τα Αλβανικά πυρά βαρέων πολυβόλων εσυνεχίσθησαν μέχρις των εσπερινών ωρών κατά του ημετέρου φυλακίου ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Η επέμβασις των ημετέρων προς υποστήριξιν των χωρικών διά τον θερισμόν των αγρών των, εγένετο κατόπιν επιμόνων παρακλήσεων και διαμαρτυριών των κατοίκων του Αργυροχωρίου, εάν δε δεν συνέβαινε τούτο η παραγωγή των θα κατεστρέφετο.

Κατά την γνώμην του υποφαινομένου, η επακολουθήσασα επίθεσις την 7-7-46 εγένετο εις αντεκδίκησιν κατόπιν των πυρών των όλμων της 5-7-46 εκ των οποίων φαίνεται ότι οι Αλβανοί είχαν απωλείας.

Εν ΣΤΓ 918 τη 10 Ιουλίου 1946

Τ.Υ.

Π. ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ

Συν/χης Πυρ/κού

Advertisements