Εκθεση επιθέσεως Αλβανών στο φ. ΣΚΙΠΗ την 7/7/1946, 8 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/10 Ιουλ 1946


Απόρρητος – Προσωπική

Εν ΣΤΓ 918 τη 10 Ιουλίου 1946

Αριθ. Α.Π. 2997

Η

ΥΙΙΙ Μεραρχία

Προς

Το Γενικόν Επιτελείον Στρατού

Διεύθυνσιν Α΄

ΒΣΤ 902

‘Υποβολή εκθέσεων επί επιθέσεως Αλβανών κατά ημετέρων’.

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλω προσηρτημένως.

1)     Έκθεσιν επί της ενεργηθείσης επιθέσεως παρ’ Αλβανικού τμήματος κατά φυλακίου ΣΚΙΠΗ την 7ην Ιουλίου 1946.

2)     Συμπληρωματικήν έκθεσιν επί των προηγηθέντων της επιθέσεως των Αλβανών την 7-7-46 κατά του φυλακίου ΣΚΙΠΗ, προς ενημέρωσιν της υπηρεσίας υμών και συσχέτισιν ταύτης μετά της προηγουμένης εκθέσεως και

3)     Σχεδιάγραμμα εμφαίνον την τοποθεσίαν του φυλακίου.

Επί τούτοις αναφέρω ότι επεσκέφθην και το φυλάκιον ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ.

Εκ της θέσεως ταύτης ηδυνήθην να διακρίνω καλώς και την θέσιν του φυλακίου ΠΑΝΑΓΙΑΣ.

Διεπίστωσα ότι η θέσις και των τριών φυλακίων ήτοι ΣΚΙΠΗ – ΠΑΝΑΓΙΑΣ – ΚΑΚΚΑΒΙΑΣ, δεν προσφέρεται εις άμυναν και συνεπώς εις οιανδήποτε στιγμήν είναι δυνατόν να εξουδετερωθώσιν και να περιέλθωσιν εις χείρας του εχθρού ενεργούντος αιφνιδιαστικώς.

Επί του αντικειμένου τούτου υποβληθήσεται υπό της Μεραρχίας ιδία αναφορά.

Τ.Υ.

Καλογερόπουλος Παναγ.

Συν/χης Πυροβολ.

——————————————–

VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Επί της ενεργηθείσης επιθέσεως παρ’ Αλβανικού τμήματος κατά φυλακίου ΣΚΙΠΗ την 7ην Ιουλίου 1946.

Ο Υποφαινόμενος Διοικητής ΥΙΙΙ Μεραρχίας μεταβάς εις το φυλάκιον ΣΚΙΠΗ προς μόρφωσιν προσωπικής αντιλήψεως επί της ενεργηθείσης επιθέσεως κατά του φυλακίου τούτου παρά των Αλβανών την 7-7-46 και εκ των αναφορών των τμημάτων προκαλύψεως ως και πληροφοριών εκ των ανδρών του φυλακίου και κατοίκων χωρίου ΟΡΕΙΝΟΥ, εξηκρίβωσα τα ακόλουθα.

Ι.     ΘΕΣΙΣ ΦΥΛΑΚΙΟΥ

Η ακριβής θέσις του φυλακίου είναι εις θέσιν (R.617863). Αύτη είναι λίαν μειονεκτική περιβαλλομένη από υψώματα ανήκοντα εις τους Αλβανούς. Βορειοανατολικώς υπερέχει το ύψωμα 856, Ν.Α. ύψωμα 687 και Ν. ανώνυμον ύψωμα εις απόστασιν από του φυλακίου περί τα 800 μέτρα.Τα υψώματα ταύτα περιβάλλουσι το φυλάκιον εν είδει ημικυκλίου και θέτουσι τούτο υπό τα πυρά των.

Έτερον μειονέκτημα είναι αφ’ ενός μεν αι χαραδρώσεις αφ’ ετέρου δε η κάλυψις του υπ’ όψιν εδάφους υπό θάμνων. Το μειονέκτημα τούτο διευκολύνει τους Αλβανούς να πλησιάσωσι το φυλάκιον διεισδύοντες χωρίς να γίνωσιν αντιληπτοί μέχρις αποστάσεως των 60 μ. Συνεπώς η υφαρπαγή του φυλακίου είναι ευκολωτάτη.

Συνημμένως υποβάλλεται σχεδιάγραμμα 1/10.000 της περιοχής του φυλακίου.

ΙΙ.    ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ 6-7-46

Κατά την ημέραν ταύτην και μέχρι της 21ης ώρας απόλυτος ησυχία επεκράτει, οπότε (2100 ώρα) Αλβανικόν τμήμα δυνάμεως περίπου 15 ανδρών ευρισκόμενον εις θέσιν (R.610870) (υψοδ. 856) έβαλε κατά ημετέρου φυλακίου ΣΚΙΠΗ διά δέκα τροχειοδεικτικών βολίδων τυφεκίου. Εις την πρόκλησιν ταύτην οι άνδρες του ημετέρου φυλακίου ουδόλως απήντησαν.

Την αυτήν ημέραν και ώραν 21.25΄Αλβανοί στρατιώται μετά Ελλήνων φυγοδίκων ευρισκόμενοι εις θέσιν (R.612848) ήρξαντο πυροβολούντες κατά ημετέρου φυλακίου ΠΑΝΑΓΙΑΣ. Και εις ταύτην την πρόκλησιν οι ημέτεροι δεν απήντησαν.

Την 21.50 ώραν έπαυσαν τα πυρά και εις αμφότερα τα φυλάκια επεκράτησεν απόλυτος ησυχία.

ΙΙΙ.  ΗΜΕΡΑ ΕΠΙΘΕΣΕΩΣ 7-7-46

Μέχρι της 18.40 ώρας ουδέν συνέβη. Φαίνεται ο διαρεύσας ούτος χρόνος εχρησιμοποιήθη διά την προπαρασκευήν της ως κατωτέρω αναφερομένης επιθέσεως.

Την 18.40 ώραν Αλβανικά τμήματα αγνώστου δυνάμεως την στιγμήν εκείνην ήρχισαν βάλλοντα κατά ημετέρου φυλακίου ΣΚΙΠΗ διά πυρών πολυβόλων και όλμων εκ των κατευθύνσεων 1) υψοδ. 856 (R.610870) και 2) υψοδ. 687 (R.613860).

Την 19.10 ώραν τα πυρά επεξετάθησαν κατά των φυλακίων ΠΑΝΑΓΙΑΣ (R.619844) και ΟΡΕΙΝΟΥ (R.618882) εκ των έναντι αυτών υψωμάτων.

Την 19.20 ώραν, συνεχιζομένων των πυρών εκ των προαναφερθέντων δύο σημείων διενηργήθη επίθεσις κατά του φυλακίου ΣΚΙΠΗ διά τριών ομάδων εκ 10-12 ανδρών εκάστης, την δε 19.45 περίπου ώραν το φυλάκιον κατελήφθη υπό των Αλβανών.

Αι επιτεθείσαι τρεις Αλβανικαί ομάδες χρησιμοποιήσασαι τας διαφόρους χαραδρώσεις τας αγούσας προς το φυλάκιον και διεισδύσασαι ούτω παρουσιάσθησαν προ των ανδρών του φυλακίου εις απόστασιν 60 μέτρων. Η φρουρά ήτις είχε καταλάβει τας θέσεις μάχης καίτοι αιφνιδιασθείσα εκ της αιφνιδίας και απροόπτου εμφανίσεως των Αλβανών, ημύνθη βάλλουσα επ’ αρκετόν χρονικόν διάστημα. Οι Αλβανοί των ομάδων επιθέσεως ήσαν ωπλισμένοι κατά το πλείστον με Ρωσσικά αυτόματα όπλα.

Κατά την διάρκειαν της συμπλοκής ταύτης κατά πάσαν πιθανότητα εφονεύθη είς Αλβανός λοχίας. Τούτο δε συμπεραίνεται εκ του ανευρεθέντος πηλικίου φέροντος διακριτικά λοχίου παραπλεύρως λίμνης αίματος αρκετής ποσότητος και εκ της καταθέσεως του λοχίου αρχιφύλακος ΣΚΙΠΗ ότι ούτος έβαλε εναντίον του εις την θέσιν ταύτην ευρισκομένου Αλβανού. Έτερος Αλβανός στρατιώτης ετραυματίσθη καθόσον ανευρέθησαν ίχνη αίματος εις έτερον σημείον ευρισκόμενον εις απόστασιν 20 περίπου μέτρων Νως της θέσεως του φυλακίου.

Κατά την επίθεσιν συνελήφθησαν και απήχθησαν παρά των Αλβανών δύο στρατιώται του ημετέρου φυλακίου, οι Γιωτάκης Γεώργιος και Μανδέλης Κων/νος, κατέχοντες θέσεις ο μεν πρώτος εις την θέσιν της σκοπιάς, ο δε έτερος παρά την αποθήκην πυρομαχικών εις ειδικώς διασκευασθείσαν διά βολήν θέσιν. Ο δεύτερος φαίνεται ότι εκακοποιήθη κτυπηθείς εις την κεφαλήν διά του υποκοπάνου του όπλου καθόσον ευρέθη το πηλίκιόν του αιματωμένον εις την εσωτερικήν όψιν.

Ο αρχιφύλαξ και έτεροι δύο στρατιώται (δύναμις του φυλακίου την στιγμήν της επιθέσεως είς λοχίας και 4 στρατιώται) ολισθήσαντες εκ του χαρακώματος όπερ κατείχον προς τας καταπτώσεις του υψώματος όπου το φυλάκιον, κατώρθωσαν να διαφύγουν την σύλληψιν.

Ο Λοχίας αρχιφύλαξ με την έναρξιν της επιθέσεως ανέφερε τηλεφωνικώς περί της καταστάσεως εις τον Δ/τήν του 3ου Λόχου Δελβινακίου.

Κατόπιν της αναφοράς ταύτης ο Δ/τής του Λόχου διέταξε το εις ΠΑΝΑΓΙΑΝ ευρισκόμενον τμήμα εξ ενός αξ/κού και 20 ανδρών μετά δύο όλμων να κινηθή προς ΣΚΙΠΗΝ ίνα ενισχύση το φυλάκιον τούτο.

Το τμήμα τούτο την 21.45 ώραν περίπου έφθασε πλησίον του φυλακίου και ταχθέν επί αντερείσματος Ν.Α. του φυλακίου και εις απόστασιν περί τα 1.000 μέτρα ήρξατο βάλλον διά των όλμων και μετά 15΄ περίπου εβάδισεν ανεπτυγμένον κατά του φυλακίου όπερ κατέλαβεν την 22.15 ώραν (και ουχί την 0100 ώρα 8-7-46 ως η αρχική αναφορά του Λόχου).

Φαίνεται το φυλάκιον είχεν εγκαταληφθή παρά των Αλβανών προ αρκετού χρονικού διαστήματος.

Κατά την διάρκειαν της κατοχής του φυλακίου παρά των Αλβανών τούτο ελεηλατήθη αφαιρεθέντων του τηλεφώνου, κλινοσκεπασμάτων, τροφίμων. Επί των τοίχων του φυλακίου εσχεδιάσθη το σφυροδρέπανον και εγράφη ελληνιστί το ΚΚΕ. Επίσης επυρπολήθη παρά των Αλβανών παρακείμενος του φυλακίου αγρός εκ σιτηρών.

Εις τον χώρον του φυλακίου ανευρέθησαν πλείστοι κάλυκες ιδίως ρωσσικών αυτομάτων όπλων ως και ρωσσικών τυφεκίων.

Εις την επίθεσιν ταύτην έλαβον μέρος πλην των Αλβανών στρατιωτών και Έλληνες φυγόδικοι εξ ων δύο ανεγνωρίσθησαν παρά των στρατιωτών του φυλακίου και οίτινες εφώναζον προφέροντες υβριστικάς φράσεις κατά των Ελλήνων.

Η επίθεσις αύτη είναι συνέχεια προηγηθέντων πλείστων όσων επεισοδίων με αντικειμενικόν σκοπόν την πρόκλησιν των ημετέρων προς δημιουργίαν καταστάσεως αφ’ ενός μεν διά πολιτικήν εκμετάλλευσιν, αφ’ ετέρου δε προς διευκόλυνσιν εισόδου αναρχικών συμμοριών εις το ημέτερον έδαφος και δημιουργίαν εκρύθμου καταστάσεως εις το εσωτερικόν της Χώρας.

Το ότι ήτο προσχεδιασμένη η επίθεσις αύτη αποδεικνύεται και εκ του γεγονότος ότι κατά την ώραν της εκτελέσεώς της εσημειώθη ενίσχυσις πλείστων άλλων φυλακίων Αλβανικών, των ανδρών τούτων καταλαβόντων θέσεις έναντι των ημετέρων από του φυλακίου ΜΕΡΤΖΑΝΗΣ μέχρις ΑΓΙΑΣ ΜΑΡΙΝΗΣ.

Εν ΣΤΓ 918 τη 10 Ιουλίου 1946

Τ.Υ.

Π. Καλογερόπουλος

Συν/χης Πυροβ.

Advertisements