Οδηγίες επιχείρησης ΖΕΥΣ (εκκαθάριση ΟΛΥΜΠΟΥ), ΓΕΣ/ΔΕΠΙΧ/23 Ιουλ 1946


ΑΠΟΡΡΗΤΟΣ – ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ
ΥΠΟΥΡΓ. ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΔΙΕΥΘ. ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
Αριθ. Α.Π. 486022

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΣ «ΖΕΥΣ»
ΧΑΡΤΑΙ: 1/100.000
Φύλλα: ΚΟΖΑΝΗ
ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΤΡΙΚΚΑΛΑ
ΛΑΡΙΣΣΑ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑΙ ΑΠΟΡΡΗΤΑΙ ΟΔΗΓΙΑΙ
Διά τους Διοικητάς Β΄ & Γ΄ Σωμάτων Στρατού

ΘΕΜΑ: Εκκαθάρισις περιοχής ΟΛΥΜΠΟΥ

ΣΚΟΠΟΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ:
Σκοπός της επιχειρήσεως είναι η εξάρθρωσις της διοικητικής οργανώσεως του ανασυνταχθέντος ΕΛΑΣ εις περιοχήν ΟΛΥΜΠΟΥ, η αποδιοργάνωσις και εξόντωσις των εκεί δυνάμεών του και η αποκατάστασις του κύρους του Κράτους.
ΠΙΘΑΝΗ ΔΥΝΑΜΙΣ ΕΧΘΡΟΥ:
Η εις την περιοχήν του ΟΛΥΜΠΟΥ δύναμις του εχθρού εκτιμάται εις 700 περίπου άνδρας κατά το μάλλον και ήττον καλώς οπλισμένους.
ΠΡΟΘΕΣΙΣ ΤΟΥ ΓΕΣ:
Η πρόθεσις του ΓΕΣ είναι η εξής:
Κατάληψις προ της επιχειρήσεως των περιοχών: ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ – υψώματα Δ. ως ΝΔ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ προς παρεμπόδισιν διαφυγής του Ανατολικώς ΟΛΥΜΠΟΥ εχθρού προς Βορράν εις αποπλάνησιν τούτου περί πιθανής ενεργείας από της εισχωρούσης ΣΤΕΝΩΝ ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ – ΕΛΑΣΣΩΝ – ΤΥΡΝΑΒΟΣ προς Αντολικά κράσπεδα ΟΛΥΜΠΟΥ.


Εκκαθάρισις ευρεία κατά τους άξονας:
ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ – ΣΤΕΝΑ ΠΟΡΤΑΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΕΛΑΣΣΩΝ – ΚΑΡΥΑ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ
επί τω σκοπώ, επαναλαμβάνομεν, εξοντώσεως των συμμοριών ΟΛΥΜΠΟΥ και απορρίψεως τούτων εις ΘΕΡΜΑΪΚΟΝ.
ΔΥΝΑΜΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΝ:
Γ΄ ΣΣ
Δύο Τάγματα μετά των κατά δυνατόν (ως τα των περιστάσεων) διαθεσίμων δυνάμεων χωροφυλακής του Σώματος Στρατού.
Τμήμα Όλμων.
Β΄ ΣΣ
Έξ (6) Λόχοι, ως η υπ’ αριθ. Α.Π. 321/21-7-46 αναφορά του Β΄ Σ Σ και η δυνατή διαθέσιμος δύναμις Τάγματος Χωροφυλακής ΛΑΡΙΣΣΗΣ.
Τμήμα Όλμων.
ΑΡΧΙΚΟΙ ΧΩΡΟΙ ΕΞΟΡΜΗΣΕΩΣ ΜΟΝΑΔΩΝ:
Περιοχαί: Δημοσία Ανατολ. ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΥ,
ΕΛΑΣΣΩΝ
αμφότεραι διά τας δυνάμεις του Β΄ Σ. Στρατού.
Περιοχαί: ΚΑΤΕΡΙΝΗ
ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ
αμφότεραι διά τας δυνάμεις του Γ΄ Σ. Στρατού.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΑΙ
Β΄ ΣΣ:
Αι δυνάμεις του Β΄ ΣΣ θα ενεργήσωσι κατά τους άξονας:
α.    ΣΑΡΑΝΤΑΠΟΡΟΝ – ΑΓ. ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ – ΚΑΤΕΡΙΝΗ
β.    ΕΛΑΣΣΩΝ – ΚΑΡΥΑ – ΛΕΠΤΟΚΑΡΥΑ.
Αύται ενεργούσαι ευρείαν και δραστήριαν εκκαθάρισιν εκατέρωθεν των αξόνων ενεργείας των θα επιδιώξωσι την συντριβήν, διάλυσιν και αιχμαλωσίαν των τμημάτων του ΕΛΑΣ και συμμοριών.
Θα συνδεθώσιν από της καθόδου των προς τα ανατολικά κράσπεδα του ΟΛΥΜΠΟΥ εις το ύψος της γραμμής: ΧΑΝΙΑ – ΜΗΛΙΑΣ (14 χιλ. Α. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ) – ΒΡΟΝΤΟΥ (7 χιλ. ΝΔ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ) – ΣΚΟΥΡΤΑ (1278 – 4 χιλ. Δ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ) – ΚΟΠΑΝΕΣ (ΝΔ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ 8 χιλ.) και επί των αξόνων κατευθύνσεως των φαλάγγων.
Την ως άνω γραμμήν δεν θα υπερβώσιν τα τμήματα του Γ΄ Σ. Στρατού.
Το Β΄ Σ. Στρατού να καλυφθή ως προς την κατεύθυνσιν: ΣΙΚΟΥΡΙΟΝ – ΑΜΠΕΛΑΚΙΑ – ΟΜΙΛΙΟΝ.
Γ΄ ΣΣ:
Πραγματοποιών προγενεστέρως, ως καθορίζεται εν χρόνω κατωτέρω, την συγκέντρωσιν των δυνάμεών του εις τους αχικούς χώρους εξορμήσεως θα αποβλέψη εις την επίτευξιν των εξής:
α.    Εις την εκκαθάρισιν των περιοχών: ΧΑΝΙΑ ΜΗΛΙΑΣ, υψώματα Βορ. ως ΒΔ ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΗΣ (άπαντα Δυτ. ως ΝΔ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ).
Υψώματα Δ. ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ
β.    Εις την προσέλκυσιν των δυνάμεων του εχθρού δι’ αποφασιστικής εμπλοκής των δυνάμεών του, μετά των εις τους άνω χώρους συμμοριών προς διευκόλυνσιν του ελιγμού του Β΄ Σ. Στρατού.
γ. Εις την φράξιν της οδού αποχωρήσεως του εχθρού από περιοχής ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ – ΧΑΝΙΑ ΜΗΛΙΑΣ προς Βορράν διά του ΑΙΣΣΟΝ Π.
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΕΠΙ ΤΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΤΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΣ:
Από του πέρατος της συγκεντρώσεως των άνω δυνάμεων εις τους αρχικούς χώρους εξορμήσεως τρεις (3) ημέραι.
Ανάπαυσις στρατευμάτων μετά πέρας επιχειρήσεων μία (1) ημέρα.
Επάνοδος εις τας έδρας των δύο (2) έως τρεις (3) ημέραι.
Σύνολον ημερών έξ (6) εκτός του χρόνου μεταφοράς τούτων, στοιχείον, όπερ δέον να ληφθή υπ’ όψιν υπό του Β΄ και Γ΄ ΣΣ διά την ασφάλειαν των περιοχών των προκύπτουσων εκ της απουσίας των μονάδων των επιχειρήσεων τουλάχιστον επί οκτώ (8) ημέρας.
ΕΚΤΕΛΕΣΙΣ ΕΝ ΧΡΟΝΩ:
Ημέρα επιχειρήσεως Χ-2: Κατάληψη των περιοχών: υψώματα Δ. ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ – ΚΟΥΝΤΟΥΡΙΩΤΙΣΣΑ – ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ.
Ημέρα επιχειρήσεως Χ-1: Μεταφορά δυνάμεων Β΄ Σ. Στρατού εις αρχικούς χώρους εξορμήσεως.
Ημέρα εξορμήσεως δυνάμεων Β΄ ΣΣ: η Χ.
ΓΕΝΙΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΑΝΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ:
α.     Τρόφιμα:    Δύο ημερών ξηραί τροφαί επί των ανδρών.
Μίας ημέρας επί των κτηνών.
Προώθησις τροφίμων – νομής εις περιοχάς: ΚΑΤΕΡΙΝΗ και ΛΙΤΟΧΩΡΟΝ μερίμνη του Γ΄ ΣΣ έξ (6) ημερών δι’ ολόκληρον την δύναμιν του Γ΄ ΣΣ και πέντε (5) ημερών δι’ ολόκληρον την δύναμιν ανδρών και κτηνών του Β΄ ΣΣ.
Συνεννόησις ως προς τον ανεφοδιασμόν να εξασφαλισθή μετά Γ΄ ΣΣ μερίμνη του Β΄ ΣΣ και δι’ αξιωματικού από της λήψεως της παρούσης.
β.     Πυρομαχικά:
Επί των ανδρών: Ρυθμισθήσεται υπό των ΣΣ.
Απαραιτήτως έν κλιμάκιον πυρομαχικών επί ημιόνων ν’ ακολουθήση φάλαγγας δυνάμεων Β΄ και Γ΄ Σ. Στρατού.
Δύναμις κλιμακίου καθορισθήσεται υπό ΣΣ.

Αθήναι τη 23 Ιουλίου 1946
Ο
Αρχηγός του Γενικού Επιτ. Στρατού
Παραλήπται
Διοίκησις Β΄ ΣΣ                                              Ενεκρίθη παρά Υπουργού Στρατ/κών
Διοίκησις Γ΄ ΣΣ                                                           Αθήναι 24 Ιουλίου 1946
Η
Διεύθυνσις Επιχειρήσεων
Τ.Υ.
 

Advertisements