Εκθεση προσβολής Νάουσας απο ΔΣΕ, 11 ΜΕΡΑΡΧΙΑ/2 Ιουλ 1946


ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ

Ε Κ Θ Ε Σ Ι Σ

Επί των γεγονότων της Ναούσσης την νύκτα της 30 Ιουνίου προς την Ιην Ιουλίου κατόπιν της επιτοπίου μεταβάσεως του επιτελάρχου της Μεραρχίας.

1.ΜΟΝΑΔΕΣ ΕΔΡΕΥΟΥΣΑΙ ΕΝΤΟΣ ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΝΑΟΥΣΣΗΣ ΤΗΝ 30 ΙΟΥΝΙΟΥ.

α)    Διλοχία 513 Τάγ/τος υπό τον Ταγ/χην Θεοδωρίδην εν επισταθμεία εντός της πόλεως (Α, Γ)
Είς Λόχος (2ος) εντός του εργοστασίου Λαναρά (Α)
Έτερος Λόχος (1ος) εις το Γυμνάσιον της πόλεως (Γ)
Δύναμις εκάστου λόχου 70-80 άνδρες
Η Διλοχία αύτη παρέμεινεν εντός της πόλεως ΝΑΟΥΣΣΗΣ από της 14 Μαΐου συνεχώς.

β)    Λόχος Διοικήσεως 511 Τάγματος αφιχθείς εις ΝΑΟΥΣΣΑΝ την 18.00 ω. της 28 Ιουνίου (δύο ημέρας προ των γεγονότων) παρέμεινεν εν επισταθμεία εις το Εργοστάσιον ΛΑΝΑΡΑ (Α).

γ)    Σ.Δ. 511 Τάγματος (Ταγ/ρχης Νικολαΐδης) από της μεσημβρίας 29ης Ιουνίου (την προτεραίαν των γεγονότων) ομοίως εις το Εργοστάσιον ΛΑΝΑΡΑ (Β).

2.Επί πλέον η Υποδ/σις Χωρ/κής εις το κέντρον της πόλεως με διαθέσιμον δύναμιν, κατά την ώραν των γεγονότων, 20 Χωρ/κων.

ΜΕΤΡΑ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΑ ΥΠΟ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ.

Εκτός των αμέσων μέτρων ασφαλείας της επισταθμείας – δύο θέσεις σκοπών – είχον προβλεφθή διά την ασφάλειαν εν γένει της Πόλεως εκ των πλέον επικινδύνων κατευθύνσεων Δύο θέσεις Φυλακείων.
Έν Φυλάκιον εις θέσιν Αγ. Θεολόγος. Ύψωμα παρά την Ν.Δ. παρυφήν 800-1000 μ. από του Εργοστασίου Λαναρά, της Πόλεως χαρακτηριστικώς δεσπόζων με δύναμιν δύο ομάδων μάχης (δύο οπλ/λα ΜΠΡΕΝΤ) και έν στοιχείον όλμου.
Υπήρχε σχέδιον επεμβάσεως του Φυλακείου τούτου διά βολών προς την Β παρυφήν της Πόλεως.
Το δεύτερον φυλάκιον εις θέσιν Α. Προσφύγων Συνοικισμού. Επί μιας οδεύσεως προς την Πόλιν και με εντολήν την επιτήρησιν της χαράδρας Αν. της Πόλεως.
Δύναμις του Φυλακίου τούτου μία ομάς (1 οπλ/λον) 10 άνδρες.
Ουδέν έτερον μέτρον ασφαλείας, της Πόλεως είχεν προβλεφθή ως π.χ. διά περιπόλων ενεδρών εις επικινδύνους εισόδους, των μέτρων τούτων αναληφθέντων υπό της Υποδ/σεως Χωρ/κής ΝΑΟΥΣΣΗΣ.

Σύνδεσμος εσωτερικώς μεταξύ των Λόχων – της Υποδ/σεως Χωρ/κής και της Ταξιαρχίας.

Εσωτερικώς σύνδεσμος μεταξύ των Λόχων επιτυγχάνετο δι’ αγγελιοφόρων και τηλεφωνικώς μέσου του τηλεφώνου του Εργοστασίου μετά της Υποδ/σεως Χωρ/κής.
Διλοχίας και 513 Τάγματος Εδέσσης ή 31 Ταξιαρχίας ΒΕΡΡΟΙΑΣ δι’ υπεραστικής τηλεφωνικής γραμμής και ασυρμάτου.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΙ ΠΕΡΙ ΤΗΣ ΚΙΝΗΣΕΩΣ ΑΝΑΡΧΙΚΩΝ

Η Διλοχία του 513 Τάγματος, είχε καταρτίση δίκτυον πληροφοριών και ήτο εν επαφή μετά της Υποδ/σεως Χωρ/κής ΝΑΟΥΣΣΗΣ, διά την ανταλλαγήν πληροφοριών.
Ο Δ/τής του 511 Τάγματος, φρονούμεν ότι δεν είχεν ακόμη τον χρόνον να κατατοπισθή πλήρως επί της εν γένει καταστάσεως εν τη Πόλει ΝΑΟΥΣΣΗΣ.
Τελευταίαι πληροφορίαι έφερον την μελετωμένην δράσιν των αναρχικών εκδηλωθησομένην την νύκτα της 29 Ιουνίου.
Κατόπιν της πληροφορίας ταύτης ουδέν συμπληρωματικόν μέτρον ελήφθη υπό της Χωρ/κής ή του Δ/τού της Διλοχίας.

ΕΚΔΗΛΩΣΙΣ ΤΗΣ ΑΝΑΡΧΙΚΗΣ ΔΡΑΣΕΩΣ

α)    Την 23.00 ώραν της 30 Ιουνίου, ο 2ος Λόχος του Εργοστασίου ΛΑΝΑΡΑ εδέχθη αιφνιδιαστικήν επίθεσιν διά πυρών, εκ τεσσάρων αναγνωρισθεισών κατευθύνσεων δι’ οπλ/λων. (περίπου θέσεις οπλ/λων α-β-γ-δ εις συνημμένον διάγραμμα).
β)    Επίσης τον αυτόν χρόνον εβλήθη δι’ οπλ/λου το Φυλάκιον (Φ.2) το ανατ. του Συνοικισμού εκ θέσεως (ε).
γ)    Ουδείς έτερος στόχος ανά την Πόλιν εβλήθη.
δ)    Ο Λόχος ευθύς αμέσως ετέθη εις συναγερμόν κατέλαβε θέσεις προκαθορισθείσας και έβαλε διά δύο οπλ/λων εναντίον του εγγύτερον αναγνωρισθέντος οπλ/λου των αναρχικών εις το Υδραγωγείον (α & β).
Ταυτοχρόνως το Φυλάκιον του Αγ. Θεολόγου ήρχισεν βάλλον και δι’ όλμων προς την αυτήν κατεύθυνσιν του υδραγωγείου (α).
ε)    Τα άνω επισημανθέντα εχθρικά οπλ/λα μετά τινας βολάς εσίγησαν.
στ)  Ο Λόχος κατόρθωσε τότε να εκπέμψη ισχυράς περιπόλους περί την κατεύθυνσιν του υδραγωγείου όπου εγκατέστησε και στοιχείον όλμου του 511 Τάγματος και έβαλλεν προς τας κατευθύνσεις των λοιπών εχθρικών οπλ/λων (γ & δ).
ζ)    Την 01.00 ώραν (1 Ιουλίου) μετά δίωρον περίπου οι αναρχικοί απεσύρθησαν τελείως.
η)    Κατά την διάρκειαν της συμπλοκής οι άνδρες της Χωρ/κής έβαλλον ασκόπως ανά την Πόλιν (ως ανέφερεν ο Δ/τής της Διλοχίας Ταγ/ρχης Θεοδωρίδης).
θ)    Το φυλάκιον Αγ. Θεολόγου, ο Λόχος (1ος) Γυμναστηρίου ουδαμόθεν εβλήθησαν.

Κατά την διάρκειαν της συμπλοκής ουδείς σύνδεσμος είτε εσωτερικός είτε εξωτερικώς ελειτούργησεν.

Η τηλ/κή επικοινωνία μεταξύ ΝΑΟΥΣΣΗΣ – ΕΔΕΣΣΗΣ και ΝΑΟΥΣΣΗΣ – ΒΕΡΡΟΙΑΣ είχεν αποκοπή, προφανώς υπό των αναρχικών, από της εσπέρας της 30 Ιουνίου.
Το τοιούτον δεν ανεφέρθη ούτε παρά της πολιτικής ούτε παρά της Στρατ/κής Υπηρεσίας εις τον Δ/τήν του Τάγματος.
Ούτε το Τάγμα διά των οργάνων του, ήλεγξεν την μη λειτουργίαν του τηλεφωνικού δικτύου, ως θα έδει να πράξη τούτο διά συχνών δοκιμών.
Η Υποδ/σις Χωρ/κής δεν επεδίωξε να συνδεθή με τον Διοικητήν των Στρατ/κών τμημάτων, με την πρόφασιν ότι η δύναμις αυτής ήτο λίαν περιορισμένη. Αποτέλεσμα εκ της ελλείψεως της επαφής μεταξύ Στρατού και Χωρ/κής: «Ουδεμία συντονισμένη ενέργεια καταδιώξεως των αναρχικών εγένετο ούτε ευθύς ως ήρχισεν η συμπλοκή ούτε και μετά την αποχώρησιν τούτων».
Άπαντες Στρατός και Χωρ/κή περιωρίσθησαν εις μίαν παθητικήν άμυναν.
Ουδεμία επίθεσις εναντίον Χωρ/κής εγένετο.

Επί των ανωτέρω η Μεραρχία εξέδωκε την υπ’ αριθ. Α.Π. 70193/2.6.46 Δ/γήν προς τας Μονάδας της υποβληθείσαν και εις το Γ΄ Σ. Στρατού.

Η Υποδ/σις Χωρ/κής την 1 Ιουλίου (επομένην των γεγονότων) ήρχισεν διεξάγουσα ανακρίσεις και προέβη εις σύλληψιν πολλών υπόπτων ιδιωτών ανδρών και γυναικών.

ΣΤΓ 914 τη 2 Ιουλίου 1946

Περιβολιώτης Απόστολος
Συν/ρχης Πεζικού

Διά την ακρίβειαν
Το
Γραφείον Πληροφοριών

Τ.Σ.Υ.
Αριθ. Α.Π. 70205
Υποβάλλεται Γ΄ ΣΣ (υ.τ.α.)

Advertisements