Εκθεση καταστάσεως Λαμίας, 106 ΤΕΘ/2 Ιουν 1946


Α΄ Σώμα Στρατού                                                ΒΣΤ 902 τη 13 Ιουνίου 1946

ΓΡΑΦ. Α1

ΤΜΗΜΑ Ι

Αριθ. Α.Π. 5087

Περίληψις: Υποβολή αναφοράς 106 Ταγ. Εθν/κής

ΠΡΟΣ

Το Γενικόν Επιτ. Στρατού

Δ/σιν Επιχειρήσεων

ΒΣΤ 902

Λαμβάνω την τιμήν να υποβάλλω την συνημμένην αναφοράν του 106 Ταγ. Εθν/κής περί της δράσεως και του τρόπου αντιμετωπίσεως των Κομμουνιστικών συμμοριών, και παρακαλώ υμάς όπως ευαρεστούμενοι μεριμνήσητε διά την λήψιν των ενδεικνυομένων μέτρων.

Ο Επιτελάρχης

Τ.Υ.

Μ. ΠΡΙΝΤΖΟΣ

ΣΥΝ/ΧΗΣ ΠΕΖ.

Συν. Τη αναφ. Έν (1)

——————————————–

ΑΡΙΘ. Α.Π. 418                                                        Εν ΛΑΜΙΑ τη 2 Ιουνίου 1946

ΤΟ

106 ΤΑΓΜΑ ΕΘΝΟΦΥΛΑΚΗΣ

ΠΡΟΣ

ΤΟ Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ

Διεύθυνσιν Επιχειρήσεων

ΒΣΤ 902

«Περί του τρόπου αντιμετωπίσεως των κομμουνιστικών ληστοσυμμοριών και εις εκτέλεσιν της υπ’ αριθ. Α.Π. 3/24/5/46 Διαταγής Υμών.»

Λαμβάνω την τιμήν ν’ αναφέρω ότι από 20 ημέρου περίπου αι εν τη ημετέρα περιφερεία αδρανούσαι Κομμουνιστικαί συμμορίαι επανδρωθείσαι εσημείωσαν έντονον δράσιν ως κάτωθι:

α)     Την νύκτα της 25/26-5-46 η Κομμουνιστική συμμορία ΜΠΕΛΗ εκ 40 ανδρών επετέθη κατά της Υποδιοικήσεως Χωροφυλακής και Σταθμού Χωρ/κής ΜΑΚΡΑΚΩΜΗΣ.

β)     Την νύκτα της 22-5-46 Κομμουνιστική συμμορία εκ τριών ατόμων συνεπλάκει εις χωρίον ΟΙΤΗ μετά των ανδρών του Σταθμού Χωροφυλακής ΟΙΤΗΣ.

γ)     Εις θέσιν κάτω ΣΤΟΥΡΝΑΡΙΑ – ΠΑΡΝΑΣΣΟΥ πλησίον ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ δύναμις της Υπο/σεως Χωρ/κής ΑΜΦΙΚΛΕΙΑΣ και απόσπασμα Χωρ/κής συνεπλάκει μετά 5 ατόμων οπλισμένων με αυτόματα. Αποτέλεσμα ήτο η σύλληψις των φυγοδίκων κομμουνιστών ΑΛΕΞΙΟΥ ΔΡΟΥΚΑΛΗ και ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ.

δ)     Την νύκτα της 27/28-5-46 η Κομμουνιστική συμμορία υπό τον ΜΠΕΛΗΝ επέδραμεν εις ΝΕΖΕΡΟΝ και επυρπόλησεν την οικίαν του Εθνικιστού

ε)     Την 30-5-46 η αυτή συμμορία επεχείρησεν να εισέλθη εις χωρίον ΚΟΥΡΣΑΒΟΝ περί ώραν 1000 απομακρυνθείσα παρά των χωρικών Εθνικιστών, απεσύρθη.

στ)   Την 2-6-46 και περί ώραν 1500-1600 Κομμουνιστική συμμορία υπό ΨΩΜΑΝ – ΦΩΤΙΟΥ – ΜΠΑΛΑΤΣΟΝ επετέθη εις χωρίον ΑΝΙΔΡΟΝ με αποτέλεσμα τον φόνον της συζύγου του Εθνικιστού ΑΛΕΞΙΟΥ και τον τραυματισμόν του εθνικιστού ΣΤΕΡΓΙΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ.

Αι εν τη ημετέρα περιφερεία υπάρχουσαι Κομμουνιστικαί συμμορίαι είναι αι κάτωθι:

α)     ΜΠΕΛΗ αποτελουμένη εκ 15 μονίμων και ακαθορίστου αριθμού εφεδρικών μελών μέχρι τους 80 με περιφέρεια δράσεως ΓΙΑΝΝΙΤΣΟΥ – ΠΑΠΠΑ – ΑΣΒΕΣΤΟΥ – ΝΕΖΕΡΟΣ – ΚΟΡΝΑΒΟΝ.

β)     ΨΩΜΑ αποτελουμένη εκ 10 μονίμων και ακαθορίστου αριθμού μελών εφεδρικού (μέχρι τους 47) με περιφέρειαν δράσεως ΛΥΜΟΓΑΡΙ – ΛΟΓΓΙΤΣΑ – ΣΠΑΡΤΙΑ. Η συμμορία αύτη ουδεμία δράσιν εσημείωσεν.

γ)     ΜΠΑΛΑΤΣΟΥ-ΠΑΡΙΑΝΟΥ εξ 7 μονίμων και ακαθορίστου αριθμού εφεδρικών με περιφέρειαν δράσεως Βορ. ΣΤΥΛΙΔΟΣ.

Αι ανωτέρω συμμορίαι αποτελούνται από τους παλαιούς των πυρήνας άπαντες φυγοδικούντες, της ΟΠΛΑ και από νέα στοιχεία στρατολογηθέντα μεταξύ της διά αποσυμφορήσεως εξελθόντων εγκληματιών.

Επίσης απεδείχθη ότι εις την διάθεσιν των συμμοριών υπάρχει άφθονος οπλισμός. Ούτω το Κ.Κ. διαθέτει άφθονον έμψυχον υλικόν και επαρκή οπλισμόν διά την συγκρότησιν συμμοριών.

Αντικειμενικός σκοπός των εφορμήσεων των συμμοριών είναι:

α)     Τρομοκράτησις της Εθνικοφρόνου Παρατάξεως και συγκέντρωσις της διαρροής των οπαδών των.

β)     Εξηναγκασμός της Εθνικοφρόνου Παρατάξεως εις αντίποινα ούτως ώστε να περιέλθη η χώρα εις κατάστασιν αναρχίας και να εμφανισθή εις το εξωτερικόν ως ευρισκόμενη εις κατάστασιν εμφυλίου πολέμου.

Κατά τας προβλέψεις ημών και κατά τας υπαρχούσας πληροφορίας και ενδείξεις η δράσις των συμμοριών θα ενταθή μέχρις επιτεύξεως του επιδιωκομένου σκοπού.

Κατά την ημετέραν γνώμην δέον να ληφθώσιν τα κάτωθι μέτρα διά την αντιμετώπισιν της καταστάσεως.

α)     ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΑ: (Διά την παρεμπόδισιν συγκροτήσεως συμμοριών)

1)    Άπαντες οι διά του Νόμου περί αποσυμφορήσεως εξελθόντες εφ’ όσον η κατάργησις Νόμου καθίσταται αδύνατος να υποβάλωνται επί ένα χρονικόν διάστημα υπό Αστυνομικήν επιτήρησιν εις τους τόπους της παραμονής των. Η μη συμμόρφωσίς των να έχη ως συνέπειαν την απώλειαν του ευεργετήματος της αποσυμφορήσεως.

2)    Άπαντα τα μέλη συμμοριών να επικηρύσσωνται εφαρμοζουμένων των διατάξεων του Νόμου περί ληστείας διά τας οικογενείας αυτών.

3)    Να στραφή υπό της Χωροφυλακής η προσπάθεια εις την αναζήτησιν του αποκρυμμένου υπό των Κομμουνιστών οπλισμού, διότι αύτη απορροφημένη υπό την τρέχουσαν υπηρεσίαν δεν απέδοκεν μέχρι σήμερον επ’ αυτού του σημείου την δέουσαν προσοχήν: Προς τούτοις δέον εις εκάστην Υπο/σιν Χωροφυλακής να ιδρυθή ειδικόν συνεργείον με μοναδικήν αποστολήν την αναζήτησιν και εξακρίβωσιν πληροφοριών περί αποκρύψεως οπλισμού. Τούτο εφηρμόσθη και υπό της Εθνοφυλακής κατά το παρελθόν με άριστα αποτελέσματα. Ούτω τιθεμένου του εμψύχου υλικού του διατιθεμένου υπό του Κ.Κ. διά τη συγκρότησιν των συμμοριών και αποστερουμένου του κεκρυμμένου οπλισμού η συγκρότησις συμμοριών θα καθίσταται αν όχι αδύνατος πάντως δυσχερής.

4)    Απαγόρευσις παραμονής των ετεροδημοτών εις ετέρους δήμους άνευ αποχρώντος λόγου και δεδικαιολογημένης εργασίας. Ως γνωστόν ούτοι αποτελούν τα ηγετικά στελέχη του Κ.Κ. εκάστης περιφερείας.

β)     ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΑ:

1)    Εφαρμογή ως ανωτέρω του Νόμου περί ληστείας δι’ άπαντας τους φυγοδίκους Κομμουνιστάς και τα μέλη των συμμοριών.

Ηθικαί και υλικαί αμοιβαί διά την εξόντωσιν επικεκηρυγμένων ληστοσυμμοριών.

2)    Συγκρότησις αποσπασμάτων Χωροφυλακής διά την δίωξιν των συμμοριών και την εμπέδωσιν διά της εμφανίσεώς των του αισθήματος της ασφαλείας κλονισμένου εισέτι εις την ύπαιθρον.

3)    Ενέργεια εκκαθαριστικών επιχειρήσεων τη ενισχύσει και Στρατιωτικών τμημάτων.

4)    Απλούστευσις της Δικονομικής Διαδικασίας διά τους συλλαμβανομένους ληστοσυμμορίτας ούτως ώστε ο κολασμός του αδικήματος να είναι ταχύς.

Το Τάγμα δεν δύναται ως έχει σήμερον η δύναμίς του να λάβη μέρος εις αποφασιστικάς εκκαθαριστικάς επιχειρήσεις, πλην όμως εν τη προβλέψει ενισχύσεως του εν συνδιασμώ μετά της ενταύθα διοικήσεως Χωροφυλακής, κατήρτισε σχέδιον επιχειρήσεων διά την εκκαθάρισιν των λιμαινομένων υπό των ληστοκομμουνιστικών συμμοριών περιοχών και το οποίο θα υποβάλη Υμίν το ταχύτερον προς έγκρισιν.

Τ.Υ.

ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΒΟΣΚΙΔΗΣ

ΤΑΓ/ΡΧΗΣ ΠΕΖΙΚΟΥ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

Β΄ Σώμα Στρατού (Γραφ. Επιχειρήσεων)

Advertisements