Οδηγίες για τη χρησιμοποίηση του Στρατού Ξηράς προς εκλήρωση της αποστολής του, Α’ΣΣ/Γρ. Επιχειρήσεων/Ι/24 Μαϊ 1946


Αυστηρώς απόρρητος-προσωπική

Α΄ ΣΣ

Γραφείον Επιχειρήσεων

Τμήμα Ι

ΟΔΗΓΙΑΙ

ΔΙΑ ΤΗΝ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ
ΠΡΟΣ ΕΚΠΛΗΡΩΣΙΝ ΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΗΣ ΤΟΥ

Ι.     ΓΕΝΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ

Η Υπεράσπισις της Χώρας εναντίον εσωτερικού και εξωτερικού εχθρού.

ΙΙ.    ΕΙΔΙΚΗ ΑΠΟΣΤΟΛΗ ΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΙΝ ΗΡΕΜΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΣ ΚΑΙ ΑΝΩΜΑΛΟΝ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΣ.

Ως εκτίθεται κατωτέρω δι’ εκάστην παρουσιασθησομένην περίπτωσιν.

ΙΙΙ. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ – ΔΙΑΤΑΞΙΣ – ΔΥΝΑΜΕΙΣ

81 περιοχή (Κόρινθος)

Κ.Β.Ε. Κορίνθου

Κ.Β.Ε. Τριπόλεως

Κ.Β.Ε. Καλαμών

Κ.Β.Ε. Μεσολογγίου

117 ΤΕ (Πατρών)

Άπασαι λοιπαί Μονάδες, Στρατ. Καταστήματα και Υπηρεσίαι υφιστάμεναι εν τη περιοχή ταύτη.

51 Ταξιαρχία Χανίων

591/606 Τάγμα ΧΑΝΙΑ

592/607 Τάγμα ΡΕΘΥΜΝΟΝ

593/603 Τάγμα ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Κ.Β.Ε. ΗΡΑΚΛΕΙΟΝ

Άπασαι λοιπαί Μονάδες, Στρατ. Καταστήματα και Υπηρεσίαι υφιστάμεναι εν τη περιοχή ταύτη.

61 Ταξιαρχία ΜΥΤΙΛΗΝΗΣ

601 Τάγμα ΜΥΤΙΛΗΝΗ

602 Τάγμα

603 Τάγμα ΧΙΟΣ

Άπασαι λοιπαί Μονάδες, Στρατ. Καταστήματα και Υπηρεσίαι υφιστάμεναι εν τη περιοχή ταύτη.

82 ΠΕΡΙΟΧΗ ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ

Άπασαι Μονάδες, Στρατ. Καταστήματα και Υπηρεσίαι Στρατού πόλεως Πειραιώς.

Άπασαι αι Μονάδες, Στρατιωτικά Καταστήματα και Υπηρεσίαι αι υφιστάμεναι εν τη περιοχή της ΑΣΔΣΕ (Νομός Αττικοβοιωτίας πλην πόλεως Πειραιώς-Φωκίδος-Φθιώτιδος-Ευβοίας πλην επαρχίας Ιστιαίας και Κυκλάδων Νήσων θα υπάγονται διά ζητήματα Τάξεως και ασφαλείας απ’ ευθείας ημίν.

Εν περιπτώσει γενικής επιφυλακής καθ’ άπασαν την Χώραν αι εν τη περιοχή ημών σταθμεύουσαι κάτωθι Μονάδες υπάγονται υπό τας Διαταγάς του Υπουργείου Στρατιωτικών (ΓΕΣ) από απόψεως χρησιμοποιήσεως των (Γενική Εφεδρεία):

ΙΙ Μεραρχία (μείον 21 Ταξιαρχία)

Κέντρον Εκπαιδεύσεως Πυρ/κού (μείον ΙΙ Σ.Π.Π)

Κέντρον Εκπαιδεύσεως Ιππικού-Τεθωρακισμένων

ΙΧ και ΧΙ Συντάγματα αναγνωρίσεως

ΙΙ Σ. Πεδ. Πυρ/κού

ΙV.  ΤΡΟΠΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

Αι περιοχαί και αι Στρατιωτικαί Διοικήσεις ως και το 106 ΤΕ μετά προηγουμένην συνεννόησιν μετά των εν τη περιοχή των Ανωτέρων Διοικήσεων Χωρ/κής ή Διοικήσεων Χωρ/κής και Διευθύνσεως Αστ. πόλεως (προκειμένου περί της 82 περιοχής) να συντάξωσι και εκδόσωσι οδηγίας προς τας υπ’ αυτοίς Μονάδας Στρατ. Καταστήματα και Υπηρεσίας δέον να καθορίζονται σαφώς ο ρόλος εκάστης τούτων εις τας κατωτέρω περιπτώσεις διασαλεύσεως της Εσωτερικής ασφαλείας και τάξεως ως και η δυνατή συνδρομή εις τα Σώματα Ασφαλείας.

  1. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΝ ΠΕΡΠΤΩΣΕΙ ΑΠΕΡΓΙΑΣ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΣ ΛΗΨΕΩΣ ΜΕΤΡΩΝ

α)    Προς τον σκοπόν της ασφαλείας και τάξεως

Ενίσχυσις των Σωμάτων Ασφαλείας εν περιπτώσει αριθμητικής των ανεπαρκείας διά δυνάμεως εκ του Στρατού Ξηράς είτε διά φρούρησιν ωρισμένων σημείων, εγκαταστάσεων κλπ είτε ως εφεδρικής δυνάμεως. Αρμόδιαι διά την λήψιν του μέτρου τούτου είναι αι οικείαι Περιοχαί και Ταξιαρχίαι ως και το 106 ΤΕ δυναμένας κατά την κρίσιν των να παράσχωσιν εκ των προτέρων παρομοίαν εξουσιοδότησιν εις υφισταμένας των Διοικήσεις σταθμευούσας εις ετέραν πόλιν.

Εν τη εφαρμογή του μέτρου τούτου δέον να έχωσιν υπ’ όψιν τα ακόλουθα:

Φειδώ εις την διάθεσιν δυνάμεων

Οι διατιθέμεναι δυνάμεις δέον κατά προτίμησιν να διατίθενται εις δευτερευούσας και μη εχούσας σχέσιν με την απεργίαν αποστολάς προς εξοικονόμησιν δυνάμεων των Σωμάτων Ασφαλείας και διάθεσιν αυτών εις αποστολάς σχέσιν εχούσας με την απεργίαν.

Η υπαγωγή των διατιθεμένων ως ανωτέρω δυνάμεων Στρατού Ξηράς θα ρυθμίζεται εκάστοτε υπό της οικείας Στρατιωτικής αρχής, με βάσιν ότι, εφ’ όσον τούτο δεν προσκρούει εις άλλους σοβαρωτέρους λόγους, αι δυνάμεις αύται θα υπάγονται υπό την κατά τόπους ανωτέραν αρχήν των Σωμάτων Ασφαλείας προκειμένου να χρησιμοποιηθώσιν εις αποστολάς σχέσιν εχούσας με την απεργίαν.

β)    Προς τον σκοπόν διασπάσεως της απεργίας (προκειμένου περί απεργίας κλάδου χαρακτηριζομένου επειγούσης κοινωνικής ωφελείας).

Χρησιμοποίησις Στρατιωτικού προσωπικού εις την εργασίαν των απεργών ή Πολιτική επιστράτευσις των απεργών εν όλω ή εν μέρει. Δι’ αμφοτέρας τας περιπτώσεις ταύτας απαιτείται Διαταγή του Υπουργείου Στρατιωτικών (ΓΕΣ) αυταπαγγέλτως ή προκαλουμένη υφ’ υμών προτάσει της αρμοδίας Πολιτικής αρχής.

γ)    Η τυχόν επιβαλλομένη ενίσχυσις της ασφαλείας Στρατώνων, στρατιωτικών εγκαταστάσεων και γενικώς σημείων, ων την ασφάλειαν είχεν ήδη αναλάβει ο Στρατός προ της απεργίας, ανάγεται εις την ευθύνη της κατά τόπους Στρατιωτικής αρχής, ούσης αρμοδίας να εκτιμήση την κατάστασιν και να αποφασίση σχετικώς.

δ)    Εν τη χρησιμοποιήσει στρατιωτικών δυνάμεων γενικώς διά τους ανωτέρω σκοπούς, αι αρμόδιαι στρατιωτικαί αρχαί δέον πάντοτε να έχουσιν υπ’ όψιν ενδεχομένην επέκτασιν αναγκών.

  1. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΝ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΤΑΡΑΧΩΝ.

α)    Η ασφάλεια και το υποχείριον των στρατιωτικών δυνάμεων αποτελεί πρωταρχικήν μέριμνα της διοικήσεως. Αι κατά τόπους στρατιωτικαί αρχαί εκτιμούσαι την κατάστασιν και τας ανάγκας αποφασίζοσιν την ενίσχυσιν της υφισταμένης ασφαλείας των στρατιωτικών εγκαταστάσεων και γενικώς των σημείων ων την ασφάλειαν έχει ήδη αναλάβει ο στρατός προ της ενάρξεως των ταραχών, αναλόγως και της σημασίας εκάστης στρατιωτικής εγκαταστάσεως ή άλλου σημείου, ως και των αντιμετωπιζομένων λοιπών αναγκών.

Δέον να εξασφαλίζεται η τήρησις διαθεσίμου της μείζονος δυνατής δυνάμεως διά την επέμβασιν ως κατωτέρω.

β)    Προκειμένου περί ταραχών περιορισμένης εκτάσεως ισχύουσι τα εν ταις παραγράφοις 1α και 1δ οριζόμενα.

Αι αρμόδιαι Στρατιωτικαί αρχαί διά το ενδεχόμενον επεκτάσεως των ταραχών και ανάγκης λήψεως δραστικωτέρων μέτρων δέον:

1ον. Να ευρίσκωνται εις στενωτάτην επαφήν μετά των αρμοδίων Πολιτικών αρχών και να είναι απολύτως ενήμεροι της καταστάσεως.

2ον. Εκτιμώσαι επακριβώς την κατάστασιν και εν συνεννοήσει μετά των πολιτικών αρχών να αποφασίζωσι την διάθεσιν Στρατιωτικής δυνάμεως διά την προληπτικήν εξασφάλισιν εδαφικών ή κτιριακών χώρων, δυναμένων να έχωσι επίδρασιν ανασταλτικήν περαιτέρω επεκτάσεως των ταραχών ή δυναμένων να διευκολύνωσι την καταστολή των ταραχών εν περιπτώσει επεκτάσεώς των.

3ον. Να είναι εις θέσιν να αναλάβωσιν αμέσως την κατάστασιν εις χείρας των, διά την περίπτωσιν καθ’ ην κηρυσσομένου, αποφάσει της Κυβερνήσεως, του Στρατιωτικού Νόμου, η ευθύνη αποκαταστάσεως της τάξεως μεταπίπτει εις αυτάς.

γ)    Προκειμένου περί εκτεταμένων ταραχών, συνεπεία των οποίων θα είναι η κήρυξις, αποφάσει της Κυβερνήσεως, του Στρατιωτικού Νόμου και η ανάληψις υπό των Στρατιωτικών αρχών της ευθύνης αποκαταστάσεως της Τάξεως αναληφθήσονται υπό των στρατιωτικών τμημάτων επιχειρήσεις διαλύσεως των στασιαστών και εκκαθαρίσεις αυτών.

Κατά τας επιχειρήσεις ταύτας δέον να αποφεύγηται η διασπορά των δυνάμεων εφεδρείας πρέπει να υπάρχωσι πάντοτε υποχείριοι εις τα καταλλήλους θέσεις.

Κατά τας επιχειρήσεις ταύτας τα αστυνομικά καθήκοντα εις τας εκκαθαριζομένας περιοχάς δέον να ανατίθηνται κατά προτίμησιν εις την ευθύνην των Σωμάτων Ασφαλείας.

  1. Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΣΥΜΜΟΡΙΩΝ ΠΡΟΕΛΕΥΣΕΩΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

Διά την εξόντωσιν συμμοριών προελεύσεως εσωτερικού καθωρίσθη ο ρόλος του Στρατού Ξηράς διά της υπ’ αριθ. Α.Α.Π. 3/24-5-46 Διαταγής μου.

  1. ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ ΞΗΡΑΣ ΕΙΣ ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΥ ΤΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΩΝ ΔΙΑΣΑΛΕΥΣΕΩΣ ΤΗΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΤΑΞΕΩΣ

α)    Το ουσιώδες εις τας περιπτώσεις ταύτας είναι:

  1. Η στενωτάτη παρακολούθησις της καταστάσεως και η ακριβής εκάστοτε εκτίμησις αυτής.
  2. Η διάθεσις στρατιωτικών δυνάμεων κατά την σειράν προτιμήσεως των διαφόρων αναγκών, βάσει της εκάστοτε καταστάσεως.
  3. Η άμεσος ανάκλησις τυχόν διατεθεισών στρατιωτικών δυνάμεων, ευθύς ως εκλείψη η σοβαρότης του λόγου όστις επέβαλε την διάθεσιν των.
  4. Η μέριμνα διά την έκαιρον αντικατάστασιν διατεθεισών εις αποστολήν τινά στρατιωτικών δυνάμεων υποκειμένων λόγω της αποστολής ταύτης εις φθοράν.
  5. Η προβλεπτική αντιμετώπισις του ενδεχομένου επεκτάσεως των αναγκών.
  6. Η διατήρηση πάντοτε εφεδρειών υποχειρίων εις τας καταλλήλους θέσεις και η μέριμνα διά την ανασυγκρότησιν τοιούτων πριν ή αύται εξαντληθώσι.

β)    Εις τας μικτάς ταύτας περιπτώσεις ο ρόλος του Στρατού Ξηράς καθορίζεται βάσει των εκτιθεμένων εις τας παραγράφους 1-3 και 4α.

ΒΣΤ 902 τη 24 Μαΐου 1946

Ο

Διοικητής του Α΄ Σώματος Στρατού

Τ.Υ.

Advertisements