Εκθεση δράσης ΕΔΕΣ απο ΓΚΡΑΧΑΜ, ΓΕΣ/ΔΗΑΣ/15 Απρ 1946


ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΗΘΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΤΟΥ ΣΤΡΑΤΕΥΜΑΤΟΣ
ΤΜΗΜΑ 1ον ΓΡΑΦΕΙΟΝ 1ον
ΔΙΑΤΑΓΗ
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 156473/Β5/Ι
Κοινοποιώ κατωτέρω έκθεσιν του Λοχαγού Βρεττανού ΓΚΡΑΧΑΜ διαβιβασθείσαν διά του υπ’ αριθ. ΒΜΜ/50/6/γ/1-3-46 εγγράφου της Βρεττανικής Στρατ. Αποστολής εν Ελλάδι διά την κοινοποίησιν της, εις τους εν αυτή διαλαμβανομένους Αξ/κούς υπό των Μονάδων εις ας ούτοι υπηρετούσιν.
Αθήναι τη 15 Απριλίου 1946
ΠΑΡΑΛΗΠΤΑΙ
Οι των Γενικών Διαταγών
ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ                                             Ο
Δ/σιν Ηθικής Αγωγής                            ΑΡΧΗΓΟΣ
Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Αντιστράτηγος
ΣΥΝΗΜΜ. Τω σχεδίω δύο (2) Διά την ακρίβειαν
Τ.Σ.Υ.

Αποτελεί μεγίστην ευχαρίστησιν δι’ εμέ η δεδομένη ευκαιρία ίνα εξάρω την ανδρείαν αντίστασην ην προέβαλλον οι Ηπειρώται κατά των Γερμανών. Ιδιαιτέρως θα επεθύμουν να τονίσω την μεγίστην συμβολήν των Αξ/κών της Χ Μεραρχίας του Στρατηγού ΖΕΡΒΑ υπό την διοίκησιν του Συν/ρχου ΚΑΜΑΡΑ εις τον επικόν τούτον αγώνα. Χίλιοι πατριώται με πτωχόν ιματισμόν και ελάχιστον οπλισμόν αλλά με σθεναράν ψυχήν παρηνόχλουν συνεχώς τους Γερμανούς.
Συνεπώς μετά μεγάλης χαράς πιστοποιώ τα κάτωθι γεγονότα. Περί τα τέλη Ιουνίου η Χ Μεραρχία εξεδίωξεν τον εχθρόν από την Παραμυθιάν κυριεύσασα ένα αεροδρόμιον, δύο φορτηγά αυτοκίνητα, ένα αντιαρματικόν Πυροβόλον και σημαντική ποσότητα όπλων και πυρομαχικών. Ολίγον βραδύτερον η Μεραρχία εξεκαθάρισε την πέριξ περιοχήν από τον εχθρόν και τους συνεργάτας του.
Κατόπιν την 17ην Αυγούστου ο Συν/χης ΚΑΜΑΡΑΣ με το 16ον Σύνταγμα της Χ Μεραρχίας υπό τον Συν/χην ΚΡΑΝΙΑΝ και 3/40 υπό τον Συν/χην ΑΓΟΡΟΝ εξαπέλυσαν την περίφημον επίθεσιν κατά της Μενίνας, ην υπεράσπιζον περί τους 240 Γερμανοί. Μετά σκληράν μάχην η επίθεσις εστέφθη υπό επιτυχίας οπότε η Γερμανική φρουρά παρεδόθη. Προσωπικώς εμέτρησα 99 αιχμαλώτους, 79 Γερμανούς νεκρούς και 23 τραυματίας οίτινες αφέθησαν εις Μενίνα.
Οι άνδρες του 16ου Συν/τος εκαλύφθησαν με δόξαν. Άνω των 200 Γερμανών ετέθησαν εκτός μάχης και εκυριεύθησαν πολλά λάφυρα, συμπεριλαμβανομένου ενός πυροβόλου και πολλών οχημάτων. Τον επόμενον μήνα η Χ Μεραρχία αντιμετώπισε επανειλημένες αντεπιθέσεις του εχθρού αίτινες απεκρούσθησαν με βαρείας απωλείας διά τους Γερμανούς, αλλά ουχί και χωρίς σκληράς μάχας και στιγμάς κινδύνου. Και πάλιν το βάρος του αγώνος επέπεσεν επί του θαυμασίου μαχητού Συν/χου ΚΡΑΝΙΑ και του 16ου Συν/τος. Η τελευταία Γερμανική επίθεσις εξαπελύθη με 90 άνδρες και υπεστηρίχθη με Πυρ/κόν και καπνογόνα.
Μετά την απόκρουσιν της τελικής ταύτης επιθέσεως η Χ Μεραρχία περί τα τέλη Σεπτεμβρίου εξαπέλυσε γενικήν επίθεσιν και τάχιστα υπερεφαλαγγίσθη η Ηγουμενίτσα. Το 65 Συν/μα της Χ Μεραρχίας συνέλαβε άνω των 100 αιχμαλώτων και εφόνευσε τριάκοντα (30) Γερμανούς. Η επίθεσις αυτή εξεδίωξε τους υποχωρούντες Γερμανούς από το τμήμα τούτο της Ελλάδος. Μεταξύ 8 και 10 Οκτωβρίου η Χ Μεραρχία ήρχισεν αποβατικάς επιχειρήσεις εις την νήσον Κέρκυραν, όπου συνελήφθησαν πολλοί αιχμάλωτοι. Εις τας επιχειρήσεις ταύτας εφονεύθησαν 39 Αξ/κοί και άνδρες και 42 Αξ/κοί και άνδρες ετραυματίσθησαν. Θα επεθύμουν να αναφέρω τα κάτωθι ονόματα Αξ/κών οίτινες διεκρίθησαν και των οποίων τα ονόματα θα ενθυμούμαι πάντοτε:
1) Συν/ρχης Καμάρας, Δ/τής Χ Μεραρχίας.
2) Αντ/ρχης Βλάσης, Επιτελάρχης.
3) Αντ/ρχης Κρανιάς, Δ/τής 16 Συν/τος.
4) Ταγ/χης Σαρρής, 65 Συν/μα.
5) Λοχαγός Ζώγας Κων/νος, 1/16.
6) Υπολ/γός Γριβάκος Πέτρος, Δ/τής Λόχου.
7) » Στεργιόπουλος Απόστολος, Δ/τής Λόχου
8) » Χριστόπουλος Χρήστος, Δ/της Λόχου.
9) » Κατσάνος Βασίλειος, Αξ/κός Πυρ/κού.
10) » Λαδονικόλας Γεώργιος, Αξ.κός όλμων 16 Συν/τος.
11) » Κόκκινος Νικόλ. Αξ/κός ανεφοδιασμού Χ Μεραρχίας.
12) Ανθ/γός Μοσχονάκης Κών/νος, Υπασπιστής 16 Συν/τος.
13) » Παναγιωτακόπουλος Δημήτρ., Αξ/κός όλμων.
14) » Θεολόγος Σπυρίδων, Αξ/κός Λογιστικού.
15) Υπολ/γός Τσίγγας Θεόδωρος, 2/16 Συν/μα.
16) » Καραμπέτσος Σπυρίδων, Δ/τής Λόχου.
17) » Καραμπέτσος Γαβριήλ, Δ/τής Λόχου.

– Τραυματίαι.
– Φονευθέντες.
Θα απετέλειν παράλειψιν να μην αναφέρω τη Μάνα, τη μητέρα των ανταρτών ήτις παρευρίσκετο πάντοτε εκεί όπου η μάχη ήτο δριμυτέρα, περιποιουμένη τους τραυματίας. Θα ενθυμούμαι επίσης τον Ιερέα Δωρόθεον όστις είχεν πολλάς περιπετείας.
Τέλος, έρχομαι εις το πλέον σημαντικόν σημείον της εκθέσεώς μου. Πρέπει να δηλώσω επισήμως και κατηγορηματικώς ότι οι Ηπειρώται είναι εξαιρετικώς ανδρείοι και να εκφράσω τον απεριόριστον θαυμασμόν μου δι’ αυτούς. Τα ονόματά των θα μνημονεύονται πάντοτε εις την ιστορίαν. Εις τα βουνά της Ηπείρου οι ύπουλοι Ιταλοί ενικήθησαν το 1940 και 41, εις τα βουνά της Ηπείρου η ελληνική φλόγα παρέμεινεν άσβεστος χάρις εις άνδρας ως ο Ζέρβας, ο Καμάρας, ο Κρανιάς.
Εις τα βουνά της Ηπείρου ζη εις εκ των πλέον ενδόξων και υπερηφάνων λαών της ανθρωπότητος.
Ζήτωσαν οι Ηπειρώται. Ζήτω η Ελλάς.

ΤΖΩΝ ΓΚΡΑΧΑΜ
Λοχαγός

Advertisements