Εκθεση γεγονότων, ΑΣΔΘΔΜ/1946


ΑΣΔΘΔΜ

Μην Απρίλιος 1946

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

ΗΘΙΚΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Το ηθικόν του στρατεύματος ευρίσκεται εις ευχάριστον σημείον. Αι συνθήκαι διαβιώσεώς του καλαί.

Η έλλειψις ενός Κέντρου ψυχαγωγίας επιδρά δυσμενώς επί του ηθικού των ανδρών.

Διά την τόνωσιν του Εθνικού φρονήματος των ανδρών εγένοντο ομιλίαι υπό Καθηγητών Γυμνασίων.

Ομοίως εγένοντο ομιλίαι υπό των Ιεροκηρύκων των Ιερών Μητροπόλεων, ως και υπό του Μητροπολίτου των Ενόπλων Δυνάμεων κ. Παντελεήμονος.

Κατά τας διεξαχθείσας εκλογάς η εκ μέρους των οπλιτών επιδειχθείσα στάσις ήτο πατριωτική και υποδειγματική. Ουδεμία εκδήλωσις τούτων παρουσιάσθη. Φαίνεται ότι οι οπλίται έχουσι τελείως ενστερνισθή το δόγμα ότι ο Στρατός ανήκει εις την Πατρίδα και μόνον.

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ

Ν’ αποπερατωθή το ταχύτερον το ανεγειρόμενον Σπίτι του Στρατιώτου ενισχυομένων των προσπαθειών της ΑΣΔΘΔΜ διά Κρατικής οικονομικής ενισχύσεως. Άπαντα τα μέχρι σήμερον έξοδα εξευρέθησαν δι’ εράνων μεταξύ των Αξιωματικών και εισφορών Πολιτών.

Ν’ αυξηθή το χορηγούμενον επίδομα εις τας οικογενείας των στρατευθέντων οπλιτών.

Σχετικώς υπεβλήθη η υπ’ αριθ. Α.Π. 1580/26-4-46 έκθεσις ΑΣΔ Θ. – Δ.Μ. προς ΓΕΣ (Δ/νσιν Ηθικής Αγωγής).

ΑΣΔΘΔΜ

Μην Απρίλιος 1946

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΗΘΙΚΟΝ ΚΑΤΟΙΚΩΝ

Το ηθικόν των Εθνικοφρόνων κατοίκων αδιακρίτως πολιτικών πεποιθήσεων ευρίσκεται εις ευχάριστον σημείον ιδίως μετά την αποτυχίαν της αποχής εκ των εκλογών ως και εκ της δημοσιευθείσης εκθέσεως των Ξένων Παρατηρητών.

Η μη λήψις όμως μέχρι στιγμής εκ μέρους των ιθυνόντων, των ενδεικνυομένων εκ των περιστάσεων μέτρων κατά των διασαλευτών της τάξεως και της ησυχίας οίτινες κατά γενικόν κανόνα ανήκουν εις την άκραν αριστεράν παράταξιν απεγοήτευσε τους νομοταγείς και απεθράσυνε τους αναρχικούς οίτινες ήρξαντο και πάλιν κινούμενοι υπόπτως, διοργανούντες εορτάς, συγκεντρώσεις αλλά και διαπράττοντες σποραδικώς εγκλήματα.

Η εμπιστοσύνη προς τας αρχάς δεν εξέλιπεν εκ μέρους των υγιώς σκεπτομένων πολιτών, αλλ’ όμως η διάπραξις επανειλημμένως εγκλημάτων εκ μέρους των Κομμουνιστών εις βάρος των Εθνικοφρόνων μειώνει ενίοτε ταύτην και κρατεί αυτούς εν αγανακτήσει κατά της Κυβερνήσεως καθ’ ότι καίτοι παρήλθεν αρκετός χρόνος από της αναλήψεως της Αρχής εν τούτοις ουδέν τελεσφόρον μέτρον εξουδετερώσεως εναντίον των έλαβεν.

ΑΣΔΘΔΜ

Μην Απρίλιος 1946

ΕΠΙ ΥΠΗΡΕΤΟΥΝΤΩΝ ΟΠΛΙΤΩΝ

Παρ’ οργάνων πληροφοριών της Σ.Δ.Β. συνελήφθη ο στρατιώτης του Ουλαμού Δ/σεως ΖΑΓΚΛΑΒΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ προπαγανδίζων υπέρ του ΚΚΕ Κατόπιν τούτου διετάχθη ανάκρισις.

Τα λαμβανόμενα συστηματικά μέτρα υπό των Ταξιαρχιών, αντιμετωπίζουν λίαν επιτυχώς την διείσδυσιν και εξάπλωσιν εν τω Στρατώ των αναρχικών ιδεών. Τούτο διαπιστούται ασφαλώς εκ της συμπεριφοράς όλων ανεξαιρέτως των οπλιτών και δη των αναρχικών τοιούτων κατά την εκτέλεσιν των καθηκόντων ανατεθέντων αυτοίς και δοθεισών εντολών κατά την περίοδον των εκλογών. Ούτοι καίτοι ευρέθησαν δύναται τις να είπη μεμονωμένοι εις περιοχάς Εαμοκρατουμένας και παρά τα ριφθέντα υπό των αναρχικών συνθήματα (προπαγάνδα λιποταξίας μετά οπλισμού των κ.λ.π.) υπήρξαν πειθαρχικοί πρόθυμοι αμερόληπτοι και απολύτως αφοσιωμένοι εις την ιεράν αποστολήν ήτις τοις ανετέθη χωρίς και την ελάχιστην μεμψιμοιρίαν υπεβλήθησαν εις κόπους, ταλαιπωρίας και στερήσεις πρόθυμοι εις πάσαν ώραν ημέρας τε και νυκτός να προσφέρωσι τας υπηρεσίας των προς αποκατάστασιν της τάξεως και εμπνεύσωσι τον σεβασμόν προς τε το Κράτος και τον Στρατόν.

Η μετεκλογική περίοδος απέδειξεν ότι πολλοί οπλίται φερόμενοι μέχρι τούδε ως αναρχικοί αρνούνται ήδη να υπακούσουν εις τα κελεύσματα και οδηγίας του Κ.Κ.

ΑΣΔΘΔΜ

Μην Απρίλιος 1946

ΕΝΕΡΓΕΙΑΙ ΑΠΟΣΚΟΠΟΥΣΑΙ ΕΙΣ ΤΗΝ ΕΞΑΠΛΩΣΙΝ ΤΟΥ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟΥ – ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΑ

Η Κομμουνιστική προπαγάνδα συνεχίζεται διά των στελεχών του Κόμματος άτινα πυρετωδώς κινούνται προς πάσαν κατεύθυνσιν.

Οι ιθύνοντες του ΚΚΕ ειθισμένοι εκ του παρελθόντος περιτρέχουσι την ύπαιθρον νουθετούντες τους ομοϊδεάτας των προς συγκράτησιν και τόνωσιν του ηθικού των υποκινούντες ενίοτε αυτούς και εις την διάπραξιν εγκλημάτων κατά των αντιφρονούντων.

Κατά πληροφορίας μας το ΚΚΕ έδωσεν εντολήν εις τα ηγετικά στελέχη αυτού όπως αρχίσουν συνωμοτικήν δράσιν όπως και επί κατοχής.

Κατά πληροφορίας της Α.Δ/σεως Χωρ/κής Θεσσαλίας η Κ.Ο. Βόλου εξεπόνησε σχέδιον δράσεως εις την περιοχήν Νομού Μαγνησίας εις βάρος του Εθνικόφρονος πληθυσμού. Προς εφαρμογήν του σχεδίου τούτου έχει οργανώσει ομάδας Κομμουνιστών αίτινες ωπλισμέναι θέλουσι διασπαρεί εις την ύπαιθρον προς άσκησιν τρομοκρατίας και διάπραξιν εγκλημάτων.

Επίσης ομάδες ενόπλων θα εμφανίζωνται εις διάφορα ακραία σημεία της πόλεως Βόλου διά τον αυτόν σκοπόν.

Η τρομοκρατία εκ μέρους των Κομμουνιστών εντείνεται, ούτω:

Την 1-4-46 9 μελής Κομμουνιστική ένοπλος συμμορία φέρουσα στολάς και εμβλήματα του ΕΛΑΣ συνέλαβε τον Πρόεδρον του Χωρίου ΠΥΘΙΟΥ (Τ.2184).

Την 13-4-46 Εαμοκομμουνισταί εφόνευσαν τον Ιδιώτην ΓΙΟΥΓΛΑΡΗΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΝ κάτοικον ΑΜΠΕΛΩΝΟΣ ΛΑΡΙΣΗΣ εις παρακείμενον του χωρίου αγρόν, ότε ούτος ησχολείτο με γεωργικάς εργασίας.

Την 22-4-46 Κομμουνισταί εις Υδραγωγείον Λαρίσης υπό το πρόσχημα της αυτοαμύνης απηλευθέρωσαν κρατούμενον εκ των χειρών χωροφύλακος όπερ επεχείρησαν ν’ αφοπλίσωσι και ρίψωσιν εις τον ποταμόν.

Την 22-4-46 εις το χωρίον ΜΕΓΑΛΟ ΜΟΝΑΣΤΗΡΙ (Τ.5712) οι αναρχικοί αδελφοί ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ και ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΡΟΒΕΛΗΣ κατόπιν πολιτικής διενέξεως εφόνευσαν διά μαχαίρας τους Εθνικιστάς ΚΩΝ/ΝΟΝ ΦΤΑΡΑΝ και ΚΩΝ/ΝΟΝ ΚΑΛΦΟΥΖΟΝ. Οι δράσται εν συνεχεία εφόνευσαν διά ροπάλων τον επίσης Εθνικιστήν ΚΥΡΙΑΚΟΝ ΚΙΤΣΙΔΗΝ. Κατόπιν των ανωτέρω άγνωστοι εις αντίποινα ενέπρησαν την οικία των δραστών.

Την 24-4-46 Κομμουνισταί εφόνευσαν τον Πρόεδρον Κοινότητος ΚΑΛΛΙΦΩΝΙΟΥ (Χ.9499) έξωθεν της Καρδίτσης.

Την 26-4-46 Δύναμις Χωρ/κής μεταβάσα εις το χωρίον ΑΝΑΤΟΛΗ (Τ.6146) προς σύλληψιν εγκληματιών, εδέχθη επίθεσιν παρά Κομμουνιστών έξωθι του χωρίου. Επηκολούθησε συμπλοκή με θύματα.

Λεπτομερώς θ’ αναφέρωμεν μόλις περατωθώσι αι διενεργούμεναι υπό της Δ/σεως Χωρ/κής ανακρίσεις.

Ως έχει σήμερον η κατάστασις η δι’ αποσπασμάτων μόνον εκκαθάρισις της υπαίθρου έχομεν την γνώμην ότι ουδέν θετικόν αποτέλεσμα θα φέρη. Θα πρέπει εκτός των αποσπασμάτων άτινα θα κινούνται συνεχώς να ιδρυθώσι και περισσότεροι Σταθμοί Χωρ/κής και να ενισχυθούν οι υπάρχοντες.

Οι Σταθμοί ούτοι θα προσπαθώσι να συλλέγωσι σαφείς πληροφορίας περί των κινήσεων και προθέσεων των διαφόρων ληστοσυμμοριών και βάσει των πληροφοριών τούτων θα κινώνται πλέον εκ του ασφαλούς τα μεταβατικά αποσπάσματα προς εξόντωσιν των παρανόμως οπλοφορούντων.

Κατωτέρω αναφέρομεν μέρος μόνον εκ των ενεργειών και πράξεων των Κομμουνιστών εναντίον Τμημάτων Στρατού, Εθνοφυλακής, Χωροφυλακής ή εναντίον μεμονωμένων στρατιωτικών των λαβουσών χώραν από 1ης Απριλίου 1945 μέχρι 31 Μαρτίου 1946.

Την 15-4-45 παρά της Διμοιρίας Εθνοφυλακής ΠΑΛΑΜΑ (Τ.0619) συνελήφθησαν δύο άτομα διότι έψαλλον αντεθνικά άσματα. Οι Κομμουνισταί (1000 περ. άτομα) κατόπιν συνεννοήσεως συνεκεντρώθησαν προ της Διμοιρίας φέροντες μεθ’ εαυτών διάφορα γεωργικά εργαλεία (αξίνας, σκαπάνας κ.λ.π.) και διά φωνασκιών ηξίουν την απελευθέρωσιν των κρατουμένων. Παρά τους ριφθέντας πυροβολισμούς εις τον αέρα οι διαδηλωταί δεν διελύθησαν και δι’ απειλών κατόρθωσαν να επιτύχουν την απελευθέρωσιν των κρατουμένων.

Την 17-4-45 επανελήφθησαν εις ΠΑΛΑΜΑ τα ανωτέρω γεγονότα εξ αφορμής συλλήψεως ατόμων τινών, οπότε ο επι κεφαλής αξ/κός απέλυσε πάλιν τους συλληφθέντας. Οι διαδηλωταί διασκέδαζον καθ’ όλην την νύκτα εορτάζοντες την κατάλυσιν της εννοίας του Κράτους. Κατόπιν τούτου μετέβη επί τόπου δύναμις του 302 Τάγματος και 5 Αγγλικά Κάριερς και τοιουτοτρόπως απεκατεστάθη η τάξις συλληφθέντων των διοργανωτών των σκηνών 6 εγκληματιών ως και 6 παρανόμως οπλοφορούντων.

Την 8-5-45 συνελήφθησαν εις ΑΜΠΕΛΩΝΑ (Τ.3249) πέντε (5) εγκληματίαι. Κατόπιν τούτου συνεκεντρώθησαν οι Εαμοκομμουνισταί την 19ην ώραν και δι’ απειλών και ύβρεων ηξίουν την απόλυσιν των κρατουμένων. Δύναμις του φυλακίου διέλυσεν τούτους.

Την 9-5-45 μετεφέρθησαν οι εγκληματίαι ει ΤΥΡΝΑΒΟΝ και ως εκ τούτου κατόπιν συνεννοήσεως συνεκεντρώθησαν οι Εαμοκομμουνισταί και δι’ απειλών και ύβρεων ηξίουν την απελευθέρωσιν των κρατουμένων. Ο Δ/τής του Λόχου ίσως φοβηθείς απέλυσεν τους κρατουμένους.

Την επομένην η Κομμουνιστική Εφημερίς «ΑΛΗΘΕΙΑ» εχαρακτήρισε την απελευθέρωσιν των κρατουμένων ως Λαϊκήν Νίκην. Διετάχθη η αντικατάστασις του Δ/τού του Λόχου.

Το εσπέρας της 15ης Ιουνίου 1945 πεντήκοντα περίπου Κομμουνισταί με ρόπαλα επετέθησαν κατά του Δ/τού Φυλακίου ΑΓΥΙΑΣ Ανθ/στού ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ ΣΤ. τον οποίον αφού εξηλοκόπησαν τον αφόπλισαν υπό τας κάτωθι συνθήκας:

Τας απογευματινάς ώρας της 15-6-45 μετέβη ο ανωτέρω Ανθ/στής εκ της έδρας του Φυλακίου εις το κρατητήριον ίνα ενεργήση ανακρίσεις. Κατά την επιστροφήν του συνήντησε τους αναφερθέντας Κομμουνιστάς οίτινες εζήτησαν την αποφυλάκισιν των κρατουμένων. Ο Ανθ/στής συνέστησεν εις τούτους να διαλυθώσιν ούτοι όμως επετέθησαν κατ’ αυτού τον αφώπλισαν και τον εξυλοκόπησαν ρίψαντες αυτόν εντός χάνδακος. Αφού ούτος συνήλθε τη βοηθεία πολιτών μετέβη εις το φυλάκιον το οποίον λόγω της αποστάσεως δεν είχε λάβει γνώσιν των συμβάντων και τεθείς επικεφαλής των ανδρών του κατεδίωξε τους δράστας οίτινες όμως εν τω μεταξύ είχον κατευθυνθή εις τα γύρω υψώματα. Πάντως επέτυχε την σύλληψιν τριών (3) εναντίον των οποίων υπεβλήθησαν μηνύσεις και τους οποίους παρέδωσεν εις την ασφάλειαν.

Την 26-6-45 ομάς Εθνικιστών απήγαγε εκ του χωρίου ΝΙΚΑΙΑ (Τ.3927) ένα Κομμουνιστήν, το εσπέρας της επομένης επταμελής επιτροπή μετέβη εις το φυλάκιον ίνα διαμαρτυρηθή ενώ άπαντες οι Κομμουνισταί του χωρίου συνεκεντρώθησαν πέριξ του φυλακίου με πρόθεσιν να αφοπλίσουν τους άνδρας τούτου. Διά εκφοβιστικών βολών κατορθώθη η διάλυσις της συγκεντρώσεως. Η επταμελής επιτροπή σκοπόν έχουσα να παραπλανήση τους άνδρας του φυλακίου ίνα επιτύχη ο αφοπλισμός συνελήφθη και παρεδόθη εις Εισαγγελέα τα μέλη της οποίας κατεδικάσθησαν εις διαφόρους ποινάς.

Την 13-7-45 και περί ώραν 21ην ομάς 50 ενόπλων Εαμοκομμουνιστών εισέβαλεν εκ τριών σημείων εις χωρίον ΔΑΞΑΡΑ (Τ.2317) με σκοπόν την σύλληψιν των ανδρών του φυλακίου. Μετά τρίωρον μάχην οι αναρχικοί διεσκορπίσθησαν εις τα γύρω υψώματα.

Την 27-7-45 ομάς Κομμουνιστών ετραγουδούσεν Επαναστατικά άσματα εις το κέντρον του χωρίου ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ (Τ.0949) ο Αρχιφύλαξ Δεκανεύς συνέστησεν εις τούτους όπως παύσουν, οι δε άνδρες του φυλακίου προσεπάθησαν να συλλάβουν ένα εξ αυτών όστις είχε αποδράσει προ καιρού εκ του κρατητηρίου του φυλακίου, αμέσως όμως η φρουρά εκυκλώθη υπό των πολιτών με πρόθεσιν να την αφοπλίσουν θέσαντες κατά πρώτον χείρα επί του αρχιφύλακος. Γενομένη ενέργεια υπό του Τάγματος κατά την επελθούσαν νύκτα διά μεταβάσεως επί τόπου γειτονικού φυλακίου υπό Αξ/κόν επιτεύχθη η σύλληψις 9 εκ των δραστών εκ των οποίων οι 6 παραπεμφθέντες εις το αυτόφωρον κατεδικάσθησαν εις τετράμηνον φυλάκισιν έκαστος.

Την 29-7-45 κάτοικοι ΚΑΣΤΡΑΚΙΟΥ – ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΣ υποκινούμενοι υπό αναρχικών προέβησαν εις εκνόμους ενεργείας (συλλαλητήρια, λόγους, άσματα Επαναστατικά κ.λ.π.). Δύναμις Εθνοφυλακής μεταβάσα επί τόπου την 20ην ώραν συνέλαβεν 4 υποκινητάς εξεγέρσεως κατοίκων. Κατόπιν επιθέσεως του πλείστου των κατοίκων, οι συλληφθέντες απηλευθερώθησαν. Επίσης επιτεθέντες οι κάτοικοι κατά της Εθν/κής εμωλώπησαν και έναν Εθνοφύλακα.

Την 9-8-45 μεταβάς εις ΓΑΥΡΟΒΟΝ (Σ.6759) ο Ανθ/γός Μαγκίρης μετά δυνάμεως Εθν/κής και θελήσας να παρατηρήση άτομον τι υπέστη γενικήν επίθεσιν γυναικοπαίδων φερόντων πελέκεις, σκεπάρνια και ξύλα.

Ομοίως το φυλάκιον ΑΣΠΡΟΚΚΛΗΣΙΑΣ (Σ.7364) προέβη εις την σύλληψιν ενός οπλισμένου δι’ ατομικής χειροβομβίδος, θελήσας κατόπιν να μεταφέρη τούτον εις ΚΑΛΑΜΠΑΚΑΝ υπέστη γενικήν επίθεσιν γυναικοπαίδων διά πελέκεων και άλλων οργάνων.

Την νύκτα της 18-8-45 έφιπποι Κομμουνισταί ένοπλοι απεπειράθησαν να εισέλθουν εις το χωρίον ΓΛΑΥΚΗ (Τ.4932). Εις διαταγήν ενέδρας του εκεί Φυλακίου απήντησαν διά των όπλων. Μετά συμπλοκήν ημίσειας ώρας οι αναρχικοί διεσκορπίσθησαν.

Την 28-8-45 το φυλάκιον ΔΟΜΕΝΙΚΟΥ (Τ.1154) είχεν εγκαταστήσει ενέδραν έξωθι του χωρίου. Κατά το χρονικόν αυτό διάστημα, διήρχετο μία ομάδα εκ δέκα ενόπλων Κομμουνιστών. Εις διαταγήν να σταματήσουν, οι αναρχικοί απήντησαν διά πυρών ατομικών και αυτομάτων όπλων. Ουδείς συνελήφθη. Σκοπός των αναρχικών ήτο εφ’ όσον συνήντησαν την Εθνοφυλακήν να την αφοπλίσουν.

Το εσπέρας της 28 Σ/βρίου ε.ε. δύναμις Χωρ/κής ΑΓΥΙΑΣ μετέβη εις ΜΕΓΑΛΟΒΡΥΣΟΝ (Τ.6545) ίνα ενεργήση συλλήψεις διωκομένων. Οι Κομμουνισταί του χωρίου αντιληφθέντες τούτο, αντετέθησαν εις την ενέργειαν της Χωρ/κής επιτιθέντες κατ’ αυτών με αποτέλεσμα τον φόνον του Ενωμοτάρχου Γεωργοπούλου. Αργότερον η Χωρ/κή ενήργησεν συλλήψεις.

Την 22 Οκτωβρίου ε.ε. εις ΒΟΥΛΓΑΡΙΝΗΝ (Τ.6627) απόσπασμα Χωρ/κής ενήργησεν σύλληψιν Κομμουνιστού διότι ενήργη παρανόμους εράνους. Οι Κομμουνισταί του χωρίου συγκεντρωθέντες απήτησαν την απελευθέρωσιν του συλληφθέντος, απειλούντες αφοπλισμόν της Χωρ/κής. Το τμήμα ηναγκάσθη να κάμη χρήσιν των όπλων προς εκφοβισμόν και ούτω οι Κομμουνισταί διελύθησαν. Εν συνεχεία προέβη εις συλλήψεις υπευθύνων. Αι Δικαστικαί κατά τούτων αποφάσεις δεν εγνώσθησαν.

Την 11-11-45 και περί ώραν 23ην περίπολος δύο Χωροφυλάκων της Δ/σεως Χωρ/κής ΜΑΓΝΗΣΙΑΣ καλέσασα προς διάλυσιν διαδήλωσιν 50 αναρχικών αδόντων Επαναστατικά και αντεθνικά άσματα, εδέχθη επίθεσιν τούτων με αποτέλεσμα τον αφοπλισμόν των χωροφυλάκων. Τα όπλα ανευρέθησαν την επαύριον κατεστραμμένα. Δύναμις Χωρ/κής ενισχυθείσα και διά στρ/τών απεκατέστησε την τάξιν και συνέλαβε 15 πολίτας.

Την 20-11-45 και περί ώραν 22 εγένετο συμπλοκή εις ΑΝΩ ΒΟΛΟΝ μεταξύ χωροφυλάκων και ομάδος Εαμοκομμουνιστών συνεδριάζοντες παρανόμως. Αποτέλεσμα της συμπλοκής υπήρξεν ο τραυματισμός ενός Εαμοκομμουνιστού όστις την 3ην ώραν της 21-11-45 υπέκυψεν. Εν συνεχεία οι Εαμοκομμουνισταί επετέθησαν εναντίον ενός Χωρ/κος τον οποίον αφού αφόπλισαν τον ετραυμάτισαν σοβαρώς.

Την 17-10-45 εν ΑΡΓΑΛΑΣΤΗ εγένετο δολοφονική απόπειρα υπό Κομμουνιστών εναντίον του Δ/τού του Τμήματος Ασφαλείας Βόλου υπομοιράρχου Χατζοπούλου, μεταβάντος εκείσε δι’ υπηρεσίαν. Κατ’ αυτού ερρίφθη χειροβομβίς Ιταλική επιθετική εκραγείσα ολίγα βήματα μακράν αυτού άνευ αποτελέσματος.

Την 13-1-46 και περί ώραν 16ην εν Βόλω οπαδοί του ΕΑΜ υπερβαίνοντες τους 10.000 άτομα συγκεντρωθέντες την 15ην ώραν της ανωτέρω χρονολογίας εν περιφραγμένω γηπέδω του Γυμναστικού Συλλόγου «ΝΙΚΗ» ένθα ωμίλησεν ο Αρχηγός του ΚΚΕ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ και αποχωρούντες την 14ην ώραν περίπου της ως άνω χρονολογίας εκ του γηπέδου επεχείρησαν να κατέλθωσιν εις την πόλιν εν διαδηλώσει άδοντες Εαμικά άσματα και προηγουμένης της Μουσικής του Εργατικού Κέντρου. Η παρευρισκομένη δύναμις της χωρ/κής παρεμβάσα και επιχειρήσασα όπως διαλύση διά της πειθούς τους διαδηλωτάς εδέχθη επίθεσιν διά λίθων και ροπάλων αναγκασθείσα να ρίψη εκφοβιστικάς βολάς ότε οι διαδηλωταί ενισχύσαντες επίθεσίν των διά πυροβολισμών πιστολίων αφήρεσαν το όπλον ενός Χωρ/κος και τον ετραυμάτισαν ελαφρώς εις την κεφαλήν, μεθ’ ο απεπειράθησαν ίνα αφοπλίσουν και την υπόλοιπον δύναμιν της Χωροφυλακής πράγμα όπερ δεν επέτυχον διότι εγένετο χρήσις των όπλων.

ΑΣΔΘΔΜ

Μην Απρίλιος 1946

Ι.         ΑΝΤΙΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ

Προ πολλού έχουν πάυσει να εμφανίζωνται συγκεκροτημέναι αντικομμουνιστικαί Συμμορίαι, κατά πληροφορίας μας πιθανώς να διελύθησαν αύται.

Τα υπό των αριστερών Εφημερίδων καταγγελόμενα περί δράσεως ληστοσυμμοριών είναι τελείως ανακριβή. Τα από καιρού εις καιρόν διαπρατόμενα έκτροπα είμεθα εις θέσιν να γνωρίζωμεν ότι ταύτα λαμβάνουν χώραν υπό μεμονωμένων χωρικών διά καθαρώς προσωπικούς λόγους.

Εις το τέλος του παρόντος δελτίου δεν θα επισυναφθή κατάστασις ληστοσυμμοριών δι’ ον λόγον αναφέρομεν ανωτέρω.

ΙΙ.       ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚΑΙ ΣΥΜΜΟΡΙΑΙ

Ληστοσυμμορίαι έξ (6) ανδρών υπό αρχηγόν τον ΤΖΙΤΖΟΝ ενεφανίσθη εις περιοχήν Καρδίτσης.

Εις περιοχήν ΕΛΑΣΣΩΝΟΣ ενεφανίσθη η ληστοσυμμορία αγνώστου δυνάμεως και οπλισμού υπό αρχηγόν τον ΦΩΤΕΙΝΟΝ.

Συμμορία αποτελουμένη εκ πέντε (5) ανδρών ενεφανίσθη την 7-4-46 εις περιοχήν ΔΕΛΕΔΙΩΝ (Τ.3054).

Δεν εξηκριβώθη ο αριθμός και οπλισμός της ανωτέρω Συμμορίας.

Τον μήνα Απρίλιον ουδεμία ετέρα συμμορία ενεφανίσθη εκ των ήδη γνωστών. Κατά πληροφορίας μας το ΚΚΕ έδωσε εντολήν εις τους Αρχηγούς των διαφόρων ληστοσυμμοριών να μη κινώνται ομαδικώς αλλά να συγκεντρώνωνται εις ωρισμένον τόπον και χρόνον προς δράσιν εκ των προτέρων προσδιοριζομένην και κατόπιν να επανέρχωνται τα μέλη τούτων εις τα χωρία των αφού βεβαίως λάβωσιν πάντα τα μέτρα ασφαλείας.

ΙΙΙ.      ΑΝΕΥΡΕΣΙΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΟΛΕΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ

Την 11-4-46 πλησίον του χωρίου ΑΝΑΤΟΛΗ ΑΓΥΙΑΣ ανεκαλύφθησαν υπό της Χωρ/κής κεκρυμμένα 4 τέσσαρα βαρέα πολυβόλα, 3 τρεις εφεδρικαί κάνναι αυτών, τέσσαρες (4) τρίποδες, έν αντιαρματικόν τυφέκιον ένδεκα κιβώτια φυσιγγίων πολυβόλων δύο κιβώτια πλήρη εξαρτημάτων πολυβόλου, είς ατομικός όλμος Ιταλικός.

ΑΣΔΘΔΜ

Μην Απρίλιος 1946

ΤΜΗΜΑ ΠΡΩΤΟΝ

ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ

Α.    ΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΝ

1)    «ΗΜΕΡΗΣΙΟΣ ΚΗΡΥΞ» Εθνικιστική με ημερησίαν κυκλοφορίαν περί τα 750 φύλλα.

2)    «ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ» Εφημερίς του Κέντρου με αρχάς μάλλον αριστεράς, με ημερησίαν κυκλοφορίαν περί τα 800 φύλλα.

3)    «ΑΛΗΘΕΙΑ» Κομμουνιστική με ημερησίαν κυκλοφορίαν περί τα 1000 φύλλα (πολλά τούτων διανέμονται διά της βίας).

Β.    ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ

1)    «ΘΕΣΣΑΛΙΑ» Εθνικιστική, με ημερησίαν κυκλοφορίαν 3000-3500 φύλλα.

2)    «ΤΑΧΥΔΡΟΜΟΣ» Εφημερίς του Κέντρου με ημερησίαν κυκλοφορίαν 3000-3500 φύλλα.

3)    «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΗ» Κομμουνιστική με ημερησίαν κυκλοφορίαν 4000 φύλλα.

Γ.     ΕΙΣ ΤΡΙΚΚΑΛΑ

1)    «ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ» Εθνικιστική, με ημερησίαν κυκλοφορίαν 900 φύλλα.

2)    «ΛΑΟΚΡΑΤΙΑ» Κομμουνιστική με ημερησίαν κυκλοφορίαν 800 φύλλα.

Δ.    ΕΙΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΝ

1)    «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ ΦΩΝΗ» Εθνικιστική, με ημερησίαν κυκλοφορίαν περ. 350 φύλλα.

2)    «ΝΕΟΣ ΑΓΩΝ» Εφημερίς του Κέντρου με ημερησίαν κυκλοφορίαν 300 φύλλα.

3)    «ΦΩΝΗ ΤΗΣ ΚΑΡΔΙΤΣΑΣ» Κομμουνιστική με ημερησίαν κυκλοφορίαν περ. 300 φύλλα.

ΑΣΔΘΔΜ

Μην Απρίλιος 1946

ΤΜΗΜΑ ΔΕΥΤΕΡΟΝ

ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΣ

Α. ΕΙΣ ΛΑΡΙΣΑΝ

1)     «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΦΩΝΗ» Κομμουνιστική

2)   «ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ» Κομμουνιστική

Β. ΕΙΣ ΒΟΛΟΝ

1)   «ΕΝΩΣΙΣ» Εθνικιστική με εβδομαδιαίαν κυκλοφορίαν περ. 2500 φύλλα.

2)   «ΘΕΣΣΑΛΙΚΗ» Κομμουνιστική με εβδομαδιαία κυκλοφορία 1500 φύλλα.

3)   «ΘΕΣΣΑΛΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ» Κομμουνιστική με εβδομαδιαίαν κυκλοφορίαν 500 φύλλα.

Γ. ΕΙΣ ΤΡΙΚΑΛΛΑ

1)     «ΘΑΡΡΟΣ» Εθνικιστική με εβδομαδιαίαν κυκλοφορίαν 140 φύλλα.

2)     «ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ ΕΛΠΙΣ» Κομμουνιστική με εβδομαδιαίαν κυκλοφορίαν 50 φύλλα.

3)     «ΕΛΕΥΘΕΡΑ ΓΝΩΜΗ» Κομμουνιστική με εβδομαδιαίαν κυκλοφορίαν 150 φύλλα.

4)     «ΕΘΝΙΚΟΣ ΠΑΛΜΟΣ» Κομμουνιστική με εβδομαδιαίαν κυκλοφορίαν 300 φύλλα.

ΑΣΔΘΔΜ

Μην Απρίλιος 1946

ΤΜΗΜΑ ΤΡΙΤΟΝ

ΑΡΘΡΟΓΡΑΦΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΩΝ

Α.    ΕΘΝΙΚΟΦΡΟΝΩΝ

Αι Εφημερίδες των Εθνικοφρόνων προπαγανδίζουν αναλόγως με τας πεποιθήσεις των υπέρ της μιας ή της άλλης πολιτικής παρατάξεως, ανακοινούν το πολιτειακόν ζήτημα την λύσιν του οποίου υποστηρίζουν αναλόγως των απόψεών των.

Υποστηρίζουν την Λαοπρόβλητον σημερινήν Κυβέρνησιν και υποβοηθούν ταύτην εις το έργον της.

Υπερασπίζονται το Έθνος, το Κράτος, την Κυβέρνησιν, τα Όργανα της, τον Στρατόν, τα Σώματα Ασφαλείας και κάθε Έλληνα Πατριώτην από τας σκοπίμως συστηματικώς και υπούλως εκτοξευομένας Κομμουνιστικάς επιθέσεις.

Αποκαλύπτουν όλα τα σατανικά σχέδια των Κομμουνιστών την αντεθνικήν, απάνθρωπον, σατανικήν και εγκληματικήν δράσιν των και εν γένει διεξάγουν σφοδρότατον αντικομμουνιστικόν πόλεμον.

Β.    ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΙΚOΝ (Tου κομμουνιστικού Τύπου)

Η στάσις των έναντι των εσωτερικών και εξωτερικών προβλημάτων της χώρας είναι η γνωστή.

Κατηγορούν την Κυβέρνησιν ως Όργανον της Ελληνικής και Αγγλικής Πλουτοκρατίας, καταφέρονται εναντίον όλων των επιτελούντων τα καθήκοντά των οργάνων, του Στρατού, Σωμάτων Ασφαλείας, του Νόμου και της δικαιοσύνης και υπερασπίζονται τους ομοφρονούντας εγκληματίας, τα δε εγκλήματα τα περιγράφουν ως νόμιμα και ως ηρωικάς πράξεις.

Υποστηρίζουν το έγκλημα και κατηγορούν τους Νόμους. Χαρακτηρίζουν προδότας τους αντιφρονούντας, ήρωας δε τους ομοϊδεάτας, υποδαυλίζουν την ησυχίαν και καλλιεργούν το μίσος και την επανάστασιν.

Στηρίζουν τας ελπίδας των εις την δυστυχίαν του λαού και εις την αναρχίαν.

Συκοφαντούν απομονώνουν και εξουδετερώνουν άτομα δυναμικά ηθικά και ικανά διά την ευημερίαν της κοινωνίας. Μποϊκοτάρουν και σαμποτάρουν το Κράτος και εν γένει επιδιώκουν την δι’ όλων των αθεμίτων μέσων εξασθένισιν της Κρατικής δυνάμεως και καρραδοκούν την κατάλληλον στιγμήν ίνα δώσουν το σύνθημα εις το καλώς εκπαιδευμένον υπ’ αυτούς Προλεταριάτον της διά της βίας καταλήψεως της Αρχής.

Προπαγανδίζουν υπέρ της Ρωσσίας και των άλλων προσκειμένων αυτή Κρατών, κατά δε, της Αγγλίας και των συμμάχων της ας και αποκαλούν λαομισήτους και εχθρικάς χώρας.

ΑΣΔΘΔΜ

Μην Απρίλιος 1946

ΔΙΑΦΟΡΑ

Την 15-4-46 οι κρατούμενοι των φυλακών «ΡΗΓΑ ΦΕΡΡΑΙΟΥ» εις Βόλον απεπειράθησαν ν’ ανοίξωσιν οπήν εις τον τοίχον του περιβόλου διά να δραπετεύσωσι πλην όμως η ενέργειά των εγένετο αντιληπτή υπό της φρουράς.

Την 20-4-46 κατά τας νυκτερινάς ώρας έλαβεν χώραν εις Βόλον θανάσιμος τραυματισμός ενός Κομμουνιστού υπό ετέρου επίσης Κομμουνιστού. Τα αίτια δεν εξηκριβώθησαν εισέτι.

Την 14-4-46 εν Βόλω εγένοντο αρχαιρεσίαι των Εφέδρων Αξιωματικών διά την ανάδειξιν Συμβουλίου και εξελεγκτικής Επιτροπής. Εκ των εγγεγραμμένων 270 Εφέδρων Αξ/κών εψήφισαν 223 εκ των οποίων 154 εψήφισαν το ψηφοδέλτιον των Εθνικιστών και 69 το ψηφοδέλτιον των Κομμουνιστών.

Την 28 και 29-4-46 έλαβε χώραν εν Βόλω το Πρώτον Γυναικείον Πανθεσσαλικόν Συνέδριον. Τα κυριώτερα αιτήματα των γυναικών ήσαν: αναγνώρισις ισοτιμίας των δύο φύλων, δικαίωμα ψήφου, εξίσωσις αποδοχών των γυναικών υπαλλήλων και εργατριών με τας των ανδρών, γενικήν αμνηστείαν, παύσιν Τρομοκρατίας κ.λ.π.

Αρχάς Απριλίου αφίχθη εις Λάρισαν Θίασος αποκαλούμενος Ενωμένοι Καλλιτέχνες του οποίου άπαντες οι ηθοποιοί ήσαν Κομμουνισταί και ως φαίνεται ήλθε ενταύθα διά καθαρώς προπαγανδιστικούς σκοπούς. Ούτος συνεχώς ανεβίβαζε έργα Ρώσσων Συγγραφέων Κομμουνιστικού περιεχομένου.

Η προκλητικότης των Ηθοποιών έφθασε εις το κατακόρυφον την εσπέραν της 6ης Απριλίου οπότε ούτοι λόγω των ρόλων των προσεφωνούντο επί σκηνής διά των λέξεων «Σύντροφε, Συντρόφισσα κ.λ.π.» αποτέλεσμα της τοιαύτης προκλητικότητός των και προπαγάνδας των ήτο η γενομένη επίθεσις και κακοποίησις τούτων εκ μέρους στρατιωτών παρακολουθησάντων το έργον. Η επίθεσις εγένετο μετά την λήξιν της παραστάσεως εν μέση οδώ.

Εκ της διενεργηθείσης Διοικητικής εξετάσεως δεν εξηκριβώθησαν οι δράσται.

Την 6-4-46 τρεις κάτοικοι ΣΤΑΥΡΟΥ-ΦΑΡΣΑΛΩΝ ανήκοντες εις την δεξιάν παράταξιν μετέβησαν εις την οικίαν ενός συγχωριανού των Κομμουνιστού εκακοποίησαν τούτον σοβαρώς διά ράβδων λόγω προηγουμένων αφορμών. Ο παθών υπέκυψε εις τα τραύματα του, εκ των δραστών συνελήφθη μόνον ο είς.

Εν ΣΤΓ 906 τη 10 Μαΐου 1946

Ο

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Κ.Δ.

Ο

Επιτελάρχης

Τ.Σ.Υ.

Advertisements