Καθορισμός περιοχών και υπαγωγή Μονάδων, ΓΕΣ/ΔΟΡ/8 Μαρ 1946


ΑΚΡΩΣ ΑΠΟΡΡΗΤΟΝ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ
ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ
Δ/ΣΙΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΣ & ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ Ι
Αριθ. Πρωτ. Α.Π. 407876

Περίληψις: Καθορισμός περιοχής Σωμάτων Στρατού και υπαγωγή Μονάδων

Δ Ι Α Τ Α Γ Η

Ι.     Εν συνεχεία προς την υπ’ αριθ. Α.Π. 407874/8.3.1946 Δ/γήν ημών καθορίζομεν τας περιοχάς των διά της ως άνω διαταγής συγκροτουμένων ΣΩΜΑΤΩΝ ΣΤΡΑΤΟΥ και τας εις ταύτα υπαγομένας Μ. ΜΟΝΑΔΑΣ ως κάτωθι:

ΙΙ.    Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Έδρα ΑΘΗΝΑΙ
1ον)   Περιοχή του ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
ΑΤΤΙΚΟΒΟΙΩΤΙΑΣ
ΕΥΒΟΙΑΣ πλην Επαρχίας ΙΣΤΙΑΙΑΣ

(α)   Νομοί
ΦΩΚΙΔΟΣ
ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ πλην Επαρχιών ΒΑΛΤΟΥ, ΒΟΝΙΤΣΗΣ και ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Επαρχία ΛΟΚΡΙΔΟΣ Νομού ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ

(β)   ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ, Νήσοι ΚΕΦΑΛΛΗΝΙΑ, ΙΘΑΚΗ και ΖΑΚΥΝΘΟΣ
(γ)   Νομός ΚΥΚΛΑΔΩΝ
(δ)   Νήσοι ΑΙΓΑΙΟΥ
(ε)   ΚΡΗΤΗ

2ον)       Μ. ΜΟΝΑΔΕΣ

(α)   81 ΠΕΡΙΟΧΗ Έδρα ΚΟΡΙΝΘΟΣ. Υπό ταύτην υπάγονται άπασαι αι εν τη περιοχή της νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ, υφιστάμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι, πλην της 22 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑΣ. Συνεπώς υπό ταύτην θα υπάγωνται η 64 Σ.Δ. ΤΡΙΠΟΛΕΩΣ και η 65 Σ.Δ. ΠΑΤΡΩΝ μέχρι διαλύσεώς των.

(β)   82 ΠΕΡΙΟΧΗ Έδρα ΠΕΙΡΑΙΕΥΣ.
Αύτη αποτελεί Σ. Διοίκησιν του συγκροτήματος Λιμένων ΠΕΙΡΑΙΩΣ και εκ παραλλήλου ασκεί καθήκοντα Σ. Διοικήσεως της Περιοχής της Πόλεως.
(γ)   51 Ταξιαρχία Έδρα ΧΑΝΙΑ. Υπό ταύτην υπάγονται άπασαι αι υπό την νυν Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΚΡΗΤΗΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.
(δ)   61 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΜΥΤΙΛΗΝΗ. Υφ’ ην υπάγονται άπασαι αι υπό την νυν Σ. Διοίκησιν Ν. Αιγαίου υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.
(ε)   ΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Έδρα ΑΘΗΝΑΙ (προσωρινώς ΕΛΕΥΣΙΣ).
Υπό ταύτην υπάγονται:

3 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΑΘΗΝΑΙ
21 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΧΑΛΚΙΣ (Προσωρ. ΚΟΖΑΝΗ, υπαγομένη τακτικώς και οικονομικώς υπό την XV Μεραρχίαν).
22 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΠΑΤΡΑΙ (Προσωρ. ΚΟΡΙΝΘΟΣ).
Λοιπαί Μεραρχιακαί Μονάδες τελούσαι σήμερον υπό ταύτην.
Η Μεραρχία θα υπάγηται υπό το Α΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ μόνον οικονομικώς και από απόψεως τάξεως και ασφαλείας, διά δε τα λοιπά ζητήματα υπό το ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΩΝ (ΓΕΣ)

3ον)       ΛΟΙΠΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ
Άπασαι αι υπό την νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΣΤΕΡΕΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι σταθμεύουσαι ήδη εντός της Περιοχής του Α΄ Σ. ΣΤΡΑΤΟΥ, ως αύτη καθωρίσθη ανωτέρω.

ΙΙΙ.  Β΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Έδρα ΛΑΡΙΣΑ
1ον)       Περιοχή του ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
(α)   ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(β)   ΘΕΣΣΑΛΙΑ
(γ)   ΗΠΕΙΡΟΣ – ΚΕΡΚΥΡΑ – ΛΕΥΚΑΣ
(δ)   Νομός: ΦΘΙΩΤΙΔΟΣ, πλην επαρχίας ΛΟΚΡΙΔΟΣ, και Νομός ΕΥΡΥΤΑΝΙΑΣ
(ε)   Επαρχίαι: ΙΣΤΙΑΙΑΣ Νομού ΕΥΒΟΙΑΣ, ΒΑΛΤΟΥ και ΒΟΝΙΤΣΗΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ του Νομού ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ.

2ον)       Μ. ΜΟΝΑΔΕΣ
(α)   ΙΧ ΜΕΡΑΡΧΙΑ Έδρα ΛΑΡΙΣΑ (προσωρ. ΤΥΡΝΑΒΟΣ). Υπό ταύτην υπάγονται:
41 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΤΡΙΚΚΑΛΑ
42 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΛΑΡΙΣΑ
43 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ Έδρα ΛΑΜΙΑ (προσωρ. ΙΩΑΝΝΙΝΑ, υπαγομένη τακτικώς και οικονομικώς υπό VΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ).
Λοιπαί Μεραρχιακαί Μονάδες τελούσαι σήμερον υπό ταύτην.
(β)   XV ΜΕΡΑΡΧΙΑ Έδρα ΚΟΖΑΝΗ. Υπό ταύτην υπάγονται:
45 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΦΛΩΡΙΝΑ
Δύο Ανεξάρτητα Τάγματα Πεζικού.
Η Μεραρχία αύτη θα εξακολουθήση υπαγομένη προσωρινώς από πάσης απόψεως υπό το Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ.
(γ)   ΥΙΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ έδρα ΙΩΑΝΝΙΝΑ. Υπό ταύτην υπάγονται:
Άπασαι αι υπό την νυν ΑΝΩΤΕΡΑΝ ΣΤΡΑΤ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΗΠΕΙΡΟΥ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.
84 ΠΕΡΙΟΧΗ έδρα ΠΡΕΒΕΖΑ. Αύτη αποτελεί Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ του Λιμένος ΠΡΕΒΕΖΗΣ και εκ παραλλήλου ασκεί καθήκοντα Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ της Περιοχής της πόλεως.

(δ)   83 ΠΕΡΙΟΧΗ έδρα ΒΟΛΟΣ. Αύτη αποτελεί Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ του Λιμένος και εκ παραλλήλου ασκεί καθήκοντα Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΩΣ της Περιοχής της Πόλεως.

3ον)       ΛΟΙΠΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

Άπασαι αι υπό την νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ και ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι, σταθμεύουσαι ήδη εντός της Περιοχής του Β΄ ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ ως αύτη καθωρίσθη ανωτέρω.

ΙV.  Γ΄ ΣΩΜΑ ΣΤΡΑΤΟΥ Έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
1ον)       Περιοχή του ΣΩΜΑΤΟΣ ΣΤΡΑΤΟΥ
(α)   ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(β)   ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ
(γ)   ΔΥΤΙΚΗ ΘΡΑΚΗ
(δ)   Προσωρινώς η ΔΥΤΙΚΗ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑ (Περιοχή XV ΜΕΡΑΡΧΙΑΣ)

2ον)       Μ. ΜΟΝΑΔΕΣ
(α)   ΧΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Υπό ταύτην υπάγονται:
31 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ (Προσωρ. εις ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΝ, υπαγομένη τακτικώς και οικονομικώς υπό VΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑΝ).
32 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΒΕΡΡΟΙΑ (προσωρ. ΣΕΡΡΑΙ).
33 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Λοιπαί Μεραρχιακαί Μονάδες τελούσαι σήμερον υπό ταύτην.

(β)   Χ ΜΕΡΑΡΧΙΑ έδρα ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ. Υπό ταύτην υπάγονται:
35 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΣΕΡΡΑΙ
36 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΓΙΑΝΝΙΤΣΑ (προσωρ. ΒΕΡΡΟΙΑ)
37 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΚΙΛΚΙΣ

(γ)   ΥΙΙ ΜΕΡΑΡΧΙΑ έδρα ΚΑΒΑΛΛΑ. Υπό ταύτην υπάγονται:
25 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΙΣ
26 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΞΑΝΘΗ
27 ΤΑΞΙΑΡΧΙΑ έδρα ΔΡΑΜΑ

Άπασαι αι υπό την νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ Α. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ και ΘΡΑΚΗΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.

3ον)       ΛΟΙΠΑΙ ΜΟΝΑΔΕΣ

Άπασαι αι υπό την νυν Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΙΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΕΚΕΔΟΝΙΑΣ υπαγόμεναι Μονάδες, Καταστήματα και Υπηρεσίαι.
Μονάδες και Σχηματισμοί σταθμεύουσαι εν τη Περιοχή Σώματος τινος Στρατού, ανήκουσαι οργανικώς εις έτερον τοιούτον, διατηρούσι την Διοικητικήν εξάρτησίν των εκ της Μ. Μονάδος εις ην ανήκουσι. Διά ζητήματα τάξεως και ασφαλείας ως και οικονομικά τοιαύτα θα υπάγωνται υπό την Μ. Μονάδα εις ης την περιοχήν σταθμεύουσι.
Τα της υπαγωγής Μονάδων Στρατιάς θα καθορίζωνται εκάστοτε διά των Διαταγών συγκροτήσεως εκάστης.

VII. Αι Α.Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ και Σ. ΔΙΟΙΚΗΣΕΙΣ να αναφέρωσι λήψιν.

Αθήναι τη 8 Μαρτίου 1946

ΕΝΤΟΛΗ ΥΠΟΥΡΓΟΥ
Ο
ΑΡΧΗΓΟΣ
Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ
Αντιστράτηγος

ΑΠΟΔΕΚΤΑΙ
Αι εν τη Δ/γή διαλαμβανόμεναι Μ. Μονάδες

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ
Υ.Σ. Γεν. Δ/σιν (10 αντίτυπα)
ΓΕΣ Α΄, Β΄, Γ΄ Κλάδον, Δ/σεις, Γραφεία
Γεν. Επιθεώρησιν Στρατού

Advertisements