Σύλληψη Σέρβου αεροπόρου αυτόμολου, ΓΕΣ/ΔΙΠΛΗ/ΑΠ382775/22 Ιαν 1946


ΕΠΕΙΓΟΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. Α.Π. 382775/97

Αθήναι τη 22 Ιανουαρίου 1946

ΤΟ

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΤΜΗΜΑ Γ ΓΡΑΦΕΙΟΝ ΙΙΙ

ΠΡΟΣ

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΙΝ ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΥΠΟΘΕΣΕΩΝ

ΕΝΤΑΥΘΑ

‘‘Σύλληψις Σέρβου Ανθυποσμηναγού αυτομόλου’’.

Λαμβάνω την τιμήν να αναφέρω υμίν τα κάτωθι:

Ως αναφέρει η ΑΣΔΚΜ την 8ην τρέχοντος συνελήφθη εις ΑΓΓΙΣΤ (περιοχή Σιδηροκάστρου 35-22) Σέρβος Ανθυποσμηναγός εν στολή ονόματι ΚΩΚΩΣΤΑΝΤΙΝ ΠΕΝΤΣΕΦ του ΣΤΑΚΟΚΙΤΣ.

Ο ανωτέρω εδήλωσεν ότι ηυτομόλησεν διότι κατεδιώκετο υπό κομισσαρίου μονάδος.

Εισήλθεν εκ Βουλγαρίας όπου μετέβη με άδειαν προς επίσκεψιν πρώην συμμαθητών του, Βουλγάρων αεροπόρων.

Ανήκει εις Συν/γμα αεροπορίας ΝΙΣ, και παρεδόθη εις το Κέντρον Αλλοδαπών Θεσσαλονίκης.

Γ. ΔΡΟΜΑΖΟΣ

ΑΝΤ/ΓΟΣ

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΙΣ

Δ/σιν Επιχειρήσεων

Υπ. Αεροπορίας

Γ/Α2

Δ/Α2

Ημ. Υποδ/ντής

Διά την Ακρίβειαν

Τ.Υ.

Advertisements