Εκθεση γεγονότων εν Λακωνία και Μεσσηνία/ΑΣΔΝΔΕ/ΔΙΠΛΗ/ΑΠ319/21 Ιαν 1946


ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΗ ΕΠΙΒΕΒΑΙΩΣΙΣ

ΕΠΕΙΓΟΥΣΑ Ώρα 18.30

ΑΝΩΤ. ΣΤΡΑΤ. Δ/ΣΙΣ Ν.Δ. ΕΛΛΑΔΟΣ

Δ/ΣΙΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ. 319

Περίληψις: Περί των τελευταίων γεγονότων εν Λακωνία και Μεσσηνία.

ΓΕΝΙΚΟΝ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟΝ ΣΤΡΑΤΟΥ

Δ/σιν Πληροφοριών

ΑΘΗΝΑΣ

‘‘Έκτακτον δελτίον Πληροφοριών επί της διαμορφωθείσης καταστάσεως εν Πελοπονήσω εσχάτως’’.

Ι.     Την 16ην τρέχοντος ομάς αγνώστων οπλισμένων εσταμάτησε διερχόμενον αυτοκίνητον δύο (2) χιλιόμετρα έξωθι Κροκέων Γυθείου και εφόνευσεν εκ των επιβαινόντων τρεις (3) εξ ων ο είς ετύγχανε αρχηγός οργανώσεως -Χ- ΣΤΟΠ.

Ιδιοκτήτης αυτοκινήτου ετραυματίσθη ΣΤΟΠ Χωρίον Μαυροβούνιον Γυθείου άγνωστοι εφόνευσαν δύο (2) άνδρας και δύο γυναίκας, τραυματίσαντες εισέτι ένα ακόμα και μία γυναίκα ΣΤΟΠ.

Εντός της πόλεως Σπάρτης ετραυματίσθη υπό αγνώστων ο Κων/τίνος Μιχαλάκος ή Καπετάν Κωστάρας ΣΤΟΠ.

Εις Σπάρτην επεκράτησεν αναβρασμός ΣΤΟΠ. Διέταξα αμέσως ενίσχυσιν Διλοχίας Σπάρτης διά τριάκοντα ανδρών και τον Στρατιωτικόν Διοικητήν Τριπόλεως μεταβή επί τόπου προς επιθεώρησιν και λήψιν μέτρων ΣΤΟΠ.

Εις Καλάμας 18ην τρέχοντος και ώραν 20ην άγνωστοι εφόνευσαν δύο και ετραυμάτισαν πέντε εντός καφενείου ονόματι Κατσαρού ΣΤΟΠ.

ΙΙ.    Εικοστήν (20) ώραν 19ης τρέχοντος ένοπλοι χωρικοί εισελθόντες εις Καλάμας, επετέθησαν κατά πρώτου Αστυνομικού τμήματος και απηλευθέρωσαν τριάκοντα δύο (32) κρατουμένους εθνικόφρονας πολίτας ΣΤΟΠ.

Από 18 ώρας ιδίας ημέρας ήρξατο η είσοδος εντός της πόλεως ταύτης ενόπλων πολιτών των οποίων ο αριθμός ανήλθεν κατά πληροφορίας Χωροφυλακής Καλαμών εις χιλίους (1000) περίπου ΣΤΟΠ.

ΙΙΙ.  Καθ’ άπασαν την νύκτα της 19 προς 20 τρέχοντος ερρίπτοντο πυροβολισμοί εν τη πόλει Καλαμών ΣΤΟΠ. Κατά πληροφορίας οι εισελθόντες ένοπλοι προέβησαν εις συλλήψεις οπλιτών μη εξακριβωθέντος του αριθμού ΣΤΟΠ.

Απεσοβήθη αρπαγή δικογραφιών δοσιλόγων ΣΤΟΠ.

ΙV.  Εις Λακωνίαν όπου από προχθές Σαββάτου απέστειλα Συνταγματάρχην Στρατιωτικόν Διοικητήν Τριπόλεως, επικρατεί ήδη ησυχία ΣΤΟΠ.

  1. Μετά την κήρυξιν Στρατιωτικού Νόμου Λακωνίαν και Μεσσηνίαν και προώθησιν Νότιον Πελοπόνησον Συν/ρχου Παπαδοπούλου, ανεκλήθη Συν/ρχης Στρατ. Διοικητής Τριπόλεως ΣΤΟΠ.

VΙ.  Κατά πληροφορίας Στρατ. Διοικήσεως Τριπόλεως μέχρι μεσημβρίας σήμερον ανευρέθησαν επτά (7) πτώματα εντός της πόλεως Καλαμών και έν (1) εις Θουρίαν ΣΤΟΠ.

Κατά πληροφορίας Χωρ/κής φέρονται απαχθέντες περί τους εκατόν πεντήκοντα (150) οίτινες οδηγούνται προς χωρίον Γαρδίκιον ανατολικώς χωρίου Αρφαρά Μεσσηνίας ΣΤΟΠ.

VΙΙ. Εις υπόλοιπην περιοχήν μου επικρατεί ησυχία ΣΤΟΠ.

Εν Κορίνθω τη 21 Ιανουαρίου 1946

Ο

ΑΝΩΤΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΗΣ

Υποστράτηγος ΜΠΑΣΑΚΙΔΗΣ

Τ.Σ.Υ.

Advertisements