Εκθεση δράσης Εθνικής Οργάνωσης Ρεθύμνης (ΕΟΡ),


ΕΘΝΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ ΡΕΘΥΜΝΗΣ
ΑΡΧΗΓΕΙΟΝ ΕΠΑΡΧΙΑΣ ΑΜΑΡΙΟΥ
(Εξαρτώμενον εκ του Γενικού Αρχηγείου Ρεθύμνης).

ΑΡΧΗΓΟΣ Ο Ταγματάρχης Π.Δ. ΜΑΝΟΥΣΑΚΑΣ ΦΡΑΓΚΙΑΣ
Α΄. ΟΡΓΑΝΩΣΙΣ – ΔΙΑΡΘΡΩΣΙΣ
Περιοχή οργανωθείσα υπό του Αρχηγείου.
Ολόκληρος η Επαρχία Αμαρίου
Η συγκρότησις και οργάνωσις τούτου ήρξατο από της 17ης Ιουλίου 1941 καθ’ ην, κατόπιν σχετικής επαφής μετά του Άγγλου πλωτάρχου Πούλ εν συναντήσει μετά του αρχηγού Ταγ/ρχου Φ. Μανούσακα μετά του Γενικού Αρχηγού Συντ/ρχου κ. Τζιφάκη, ετέθησαν αι πρώται βάσεις της Εθνικής αντιστάσεως εν τω Νομώ Ρεθύμνης.
Η Εθνική δράσις και οργάνωσις ήρχισεν αμέσως εντονωτέρα παρά εις οιονδήποτε άλλο σημείον της Κρήτης, λόγω και της εν τη Επαρχία συσσωρεύσεως άνω των 2000 άγγλων στρατιωτών του Εκστρατευτικού Σώματος της Κρήτης, οίτινες έτυχον περιθάλψεως και εφυγαδεύθησαν εν συνεχεία εις την Μέσην Ανατολήν, λόγω της συνεχούς απ’ αρχής παραμονής των περισσοτέρων μελών της Αγγλικής υπηρεσίας κατασκοπίας, του Αρχηγού αυτής και δύο ασυρμάτων των εγκατεστημένων εν τη επαρχία μονίμως σχεδόν.
Μερίμνη του Αρχηγείου, ωργανώθησαν, ελειτούργησαν και έδρασαν τα κάτωθι Υπαρχηγεία και Υπηρεσίαι:
1) Επιτελείον
2) Υπαρχηγείον Κέρδους
3) Υπαρχηγείον Αμπαδιάς
4) Υπηρεσίαι Πληροφοριών, Τύπου, Κατασκοπείας, Διαφωτίσεως.
Υφ’ εκάστου Υπαρχηγείου ωργανώθησαν και έδρασαν:
α) Εθνικαί Ανταρτικαί Ομάδες
β) Εθνικαί Ομάδαι – Πληροφοριών και Δολιοφθοράς.
γ) Εθνικαί Ομάδαι Εσωτερικής Αντιστάσεως και ειδικώτερον.
Α. Υπουργείον Όρους Κέρδους Αρχηγός ο έφ. Λοχαγός Κοκονάς Αλέξ.
1) Εθνικαί Ανταρτικαί ομάδαι συνολικής δυνάμεως 100 ανδρών
2) Ομάδαι Πληροφοριών – Δολιοφθοράς συνολικής δυνάμεως 150 ανδρών.
3) Εθνικαί ομάδες Εσωτερικής Αντιστάσεως συνολικής δυνάμεως 250 ανδρών.
Β. Υπαρχηγείον Αμπαδιάς. Αρχηγός ο Έφ. Υπολ. Παραδεισανός Κων.
1) Εθνικαί Ανταρτικαί Ομάδαι συνολικής δυνάμεως 100 ανδρών.
2) Εθν. Ομ. Πληρ. Δολιοφ. συνολικής δυνάμεως 150 ανδρών
3) Εθν. Ομ. Εσωτ. Αντιστάσεως συνολικής δυνάμεως 270 ανδρών.
Αι εθνικαί ανταρτικαί Ομάδαι του Αρχηγείου έλαβον μέρος εις πλείστας συγκρούσεις και επικινδύνους αποστολάς κατά του εχθρού, ήτοι απαγωγήν Κράϊπε, μάχη ποταμών, εκδίωξιν κομμουνιστών εξ Ασωμάτων παραλαβή και διανομή όπλων σταλέντων εκ μέσης Ανατολής κλπ. ως και όσα σαμποτάζ διεξήχθησαν αιτήσει των εν τη επαρχία μονίμως διαμενόντων Άγγλων Αξιωματικών.
Ομοίως αι εθνικαί Ομ. πληροφοριών – Δολιοφθοράς εξετέλεσαν πλείστας σοβαράς αποστολάς, απαγωγάς αιχμαλώτων, διαρπαγάς όπλων του εχθρού, συλλήψεις κατασκόπων κλπ.
Ομοίως αι Εθνικαί Ομ. Εσωτερ. Αντιστάσεως προσέφερον ανεκτιμήτους Υπηρεσίας εις τον αγώνα.
Αι υπηρεσίαι Πληροφοριών, μυστικού τύπου, προπαγάνδας, διαφωτήσεως, κατασκοπείας, κλπ. ωργανώθησαν κατά τρόπον υποδειγματικόν και η όλη εθνική κίνησις αντιστάσεως προσέφερεν εξαιρετικάς υπηρεσίας εις τον συμμαχικόν αγώνα και ανυπολογίστους ζημίας εις τον κατακτητήν ο οποίος μενόμενος εκακούργησεν εις βάρος της Επαρχίας Αμαρίου τόσον όσον εις ελάχιστα μέρη της Ελλάδος.
Τετρακόσιοι (400) νεκροί Αμαριώται μέλη της Εθνικής Οργανώσεως φονευθέντες κατά τας συγκρούσεις και εκτελεσθέντες παρά των Γερμανών και Πέντε (5) χωρία της Επαρχίας Αμαρίου ανασκαφέντα παρ’ αυτών εκ θεμελίων το τίμημα με το οποίο ο Βάρβαρος κατακτητής επλήρωσε την ανωτέρω επαρχίαν διά την ανωτέρω εν περιλήψει πατριωτικήν της δράσιν.
Ο
Γενικός Αρχηγός της Εθν. Αντιστάσεως Ρεθύμνης.
Τ.Σ. Υπογραφή
Τζιφάκης ΧΡ.