Εκθεση Δράσης Οργάνωσης ΔΕΛΦΟΙ, 25 Νοε 1944


                                                                                   Αντ/ρχης Μηχ/κού
Παυλίδης Αχιλλεύς
Α 10 (Ο) ΓΕΣ
7 Ιανουαρίου 1953
ΘΕΜΑ: Αναγνώρισις Εθνικής Οργανώσεως Πληροφοριών «ΔΕΛΦΟΙ» (Α.Ν. 1104/1949)
ΠΡΟΣ: Β4/ΓΕΣ

Αναφέρω εν συνεχεία αναφορών μου από 25 Νοεμβρίου 1944, 21/2/49 (αριθ. Πρωτ. 825/Δ) και 15.12.49, δι’ ων υπέβαλον:
α) Απόσπασμα εκθέσεως από 2.9.1942 του Ταγ/χου Πεζ.Τσιγάντε Ι.
β) Εκθεσιν από 2.11.1944 του Αμερικανού υπηκόου DR. HOMER DAVOS, μετά μεταφράσεως εις την ελληνικήν.
γ) Πίνακα των μελών της ομάδος «ΔΕΛΦΟΙ» από 10.11.1945.
δ) Εκθεσιν μου από 25.11.1944.
ε) Βεβαίωσιν από 18.2.1949 του εκ των μελών της Διευθυνούσης Επιτροπής της Ελληνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Μέσης Ανατολής Αντ/ρχου Μηχ/κού Ιορδανίδου Γ. και ανεφέρθην εις:
α) τας εκθέσεις, καταστάσεις και προτάσεις ηθικών αμοιβών του υπό τας διαταγάς του Συν/χου Πεζ. Δημοτάκη Ν. προκεχωρημένου κλιμακίου πληροφοριών του Στρατηγείου Μέσης Ανατολής, εν αίς ρητώς αναφέρεται η προϋπηρεσία εις την ομάδα «ΔΕΛΦΟΙ» και
β) τας εκπομπάς του Ραδιοφωνικού Σταθμού Λονδίνου της 16,22 και 29 Αυγούστου 1941, αίτινες απηυθύνοντο προς την ομάδα ημών «Δελφοί», εξαιτούμαι την αναγνώρισιν της ομάδος «Δελφοί» ως Εθνικής Οργανώσεως Πληροφοριών κατά τας διατάξεις της πρώτης παραγράφου, εδ. α΄του άρθρου 2 του Αναγκαστικού Νόμου 971/1949, ως εκυρώθη και ετροποποιήθη, ή, εάν η τοιαύτη αναγνώρισις δεν είναι δυνατή, την προσθήκην του χρόνου υπηρεσίας των συνεργατών παρά τη ομάδι «Δελφοί» εις τον αναγνωρισθέντα χρόνον υπηρεσίας παρά τη ομάδι «Πλούτων – Μίδας 614». Σχετική αναφορά υπεβλήθη και υπό του Αρχηγού της ομάδος ταύτης.
Υ. Δ.

Ο Μ Α Σ «ΔΕΛΦΟΙ»

1.- Ι σ τ ο ρ ι κ ό ν. Κατά τας αρχάς Μαϊου 1941, ευθύς μετά την επάνοδον εκ του Αλβανικού μετώπου εις Αθήνας, εις μικρός κατ’ αρχάς αριθμός αξιωματικών και πολιτών, οι οποίοι ήσαν αποφασισμένοι να συνεχίσουν τον αγώνα, ήρχισε ν΄ανταλλάσση σκέψεις διά τον καλύτερον τρόπον συμμετοχής των εις αυτόν.
Ευθύς εξ αρχής απεφασίσθη η ομάς ν’ ασχοληθή εις την συγκέντρωσιν στρατιωτικών πληροφοριών, αίτινες να διαβιβάζωνται εις το Συμμαχικόν Στρατηγείον. Συγχρόνως ήρχισαν καταβαλλόμεναι προσπάθειαι διά την λήψιν οδηγιών της Ελληνικής Κυβερνήσεως. Αι προσπάθειαι αύται δεν απέβησαν αμέσως επιτυχείς και οι κυριώτεροι των συνεργατών συνεφώνησαν όπως αποκρυβούν αι αποτυχίαι λήψεως επαφής, ίνα μη μειωθή ο ζήλος των συνεργατών και επέλθη ενδεχομένως απογοήτευσις. Την ευθύνην της οργανώσεως και κατευθύνσεως της ομάδος ανέλαβε τοιουτρόπως ο υπογραφόμενος.
Η συστηματική εργασία ήρχισεν αμέσως από του πρώτου θέρους της κατοχής, ενταθείσα ότε κατ’ Αύγουστον 1941 ηκούσθησαν τα προς «Δελφούς» μηνύματα του Ραδιοφωνικού Σταθμού Λονδίνου, διά των οποίων, ως κατωτέρω περιγράφεται, μας επληροφόρει ούτος περί της ασφαλούς αφίξεως εις αρμοδίους χείρας του αποσταλέντος υφ’ ημών κώδικος. Τα μηνύματα ταύτα της 15ης, 22ας και 29ης Αυγούστου 1941, τα πρώτα διαβιβασθέντα προςτην υπόδουλον Ελλάδα μηνύματα, τα οποία τόσον παρηγόρησαν και ενεκαρδίωσαν τον στενάζοντα υπό τον εχθρικόν ζυγόν ελληνικόν λαόν, ενέπλησαν χαράς και υπερηφανείας τους συνεργάτας της ομάδος, διότι απηυθύνοντο προςαυτούς. Συγχρόνως ενίσχυσαν την συναίσθησιν της αναληφθείσης ευθύνης, υπεδαύλισαν τον ενθουσιασμόν των και επολλαπλασίασαν τας δυνάμεις των εις την εκτέλεσιν του δυσχερούς και επικινδύνου έργου αυτών.
Από της 18ης Αυγούστου 1942, η ομάς ετέθη υπό τας διαταγάς του αφιχθέντος εκ Μέσης Ανατολής Ταγματάρχου Ι. Τσιγάντε (Μήδα), όστις άμα τη αφίξει του παρουσίασεν ημίν επίσημον έγγραφον φέρον υπογραφήν του τότε αντιπροέδρου της Κυβερνήσεως κ. Π. Κανελλοπούλου, δι’ ού εβεβαιούτο, ότι ούτος εκόμιζε διαταγάς της Κυβερνήσεως. Η ομάς απετέλεσεν έκτοτε τον πυρήνα του ΙΙ Γραφείου του Μήδα, ηκολούθησε δε εν συνεχεία την εξέλιξιν του γραφείου τούτου.
2.- Δ ί κ τ υ ο ν π λ η ρ ο φ ο ρ ι ώ ν. Πρωταρχικόν μέλημα πάντων υπήρξεν η συμπλήρωσις του δικτύου πληροφοριών. προςτον σκοπόν περιορισμού των κινδύνων κατεβλήθη φροντίς, όπως συγκροτηθούν μικραί ομάδες ανεξάρτητοι απ’ αλλήλων, εις τας οποίας ο υπογραφόμενος ενεφανίζετο ως σύνδεσμος μεταξύ της ομάδος και του ΙΙ Γραφείου. Κατ’ αυτόν τον τρόπονέκαστος των συνεργατών δεν εγνώριζε παρά ελάχιστα μέλη της ιδίας αυτού ομάδος. Οι χρησιμοποιούμενοι πράκτορες κατά κανόνα εγνώριζον ένα μόνον των συνεργατών και, οσάκις παρίστατο ανάγκη, τον υπογραφόμενον υπό διάφορα ξένα ή συνθηματικά ονόματα.
Είς την οργάνωσιν, η οποία είχεν αυστηρώς στρατιωτικόν χαρακτήρα, έξω πάσης κομματικής ή πολιτειακής χροιάς, εγένετο δεκτός κατόπιν αυστηρού ελέγχου πας ΄Ελλην αποφασισμένος ν’ αγωνισθή κατά του εχθρού.
Λόγω των κυκλοφορησασών τότε φημών περί επικειμένης συλλήψεως όλων των μονίμων και εφέδρων αξιωματικών ελήφθη πρόνοια διά τον εφοδιασμόν των με πλαστάς ταυτότητας υπό ξένα ονόματα και προεβλέφθη η κατά το δυνατόν έγκαιρος αλλαγή καταλυμάτων. Συγχρόνως ερρυθμίσθη ο τρόπος συνεχίσεως της εργασίας και εν περιπτώσει ακόμη καθ’ ην ο εχθρός ήθελεν επιτύχη την εξουδετέρωσιν μέρους των συνεργατών. Διά την περίπτωσιν συλλήψεως του υπογραφομένου προεβλέπετο, όπως ο σύνδεσμος διατηρηθή υπό των αδελφών του, εξ ων ο Παυλίδης Παν. μετείχε των προσπαθειών λήψεως επαφής και ο Παυλίδης Ιορ. θα σενέδεε τους αξιωματικούς.
Βαθμηδόν υπό των ομάδων επεδιώχθη επαφή μετά καταλλήλων προσώπων ως μηχανικών, εργοδηγών και εργατών εκτελούντων έργα διά λογαριασμόν των αρχών κατοχής. Επίσης μετά μελών του προσωπικού διαφόρων υπηρεσιών και εταιρειών επιτεταγμένων η άλλως πως εργαζομένων διά λ/σμόν των εχθρικών στρατευμάτων (ΣΕΚ, ΣΠΑΠ, Εταιρεία Διώρυγος Κορίνθου κλπ.) Το σχηματισθέν δίκτυον υπήρξεν ημίν χρησιμότατον, ότε βραδύτερον ως ανεφέρθη ανωτέρω, η ομάς απετέλεσε τον πυρήνα του ΙΙ Γραφείου του Μήδα. Σημαντικωτάτη υπήρξεν εν προκειμένω η συμβολή εις το έργον της ομάδος των συνεργατών υπαλλήλων της εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου, ήτις επέτρεψε ν’ απαντήσωμεν αμέσως επί της υποθέσεως THURGOLAND (Ισθμού)
Ορα εκθέσεις Μήδα υπ’ αριθ. πρωτ. 2/2992 της 2.9.42 και 24/2992 της 15.9.42.
3.- Σ υ γ κ ρ ό τ η σ ι ς ο μ ά δ ω ν. Επί καφαλής των ομάδων εν αρχή και μέχρι της προσδοκωμένης λήψεως οδηγιών ετέθησαν οι Λοχαγοί Μηχανικού Ποντσιχίδης Σοφ., Βιτσαξάκης Εμμ., Καπλανίδης Ιωάν. και Γιαννόπουλος Αθαν. Ούτοι ηδυνήθησαν να οργανώσουν πλήρες δίκτυον πληροφοριών εις την περιφέρειαν Αττικής και να παρακολουθούν την κίνησιν των εχθρικών μονάδων εις ολόκληρον την περιοχήν. Ο Υπ/γός Μηχ. Ντινόπουλος Γ. και ο Ανθ/γός Μηχ. Παπανικόλας Δ. απετέλεσαν τους αμέσους συνεργάτας του υπογραφομένου εις την συγκέντρωσιν και διαπίστωσιν των πληροφοριών. Ούτοι προσέφερον ανεκτιμήτους υπηρεσίας ενεργήσαντες σειράν επικινδύνων αναγνωρίσεων υπό διαφόρους μεταμφιέσεις. Βραδύτερον εις ενίσχυσίν των εχρησιμοποιήθησαν ο εργοδηγός Μαυρόπουλος Κ. και ο Ανθ/στής Μηχ. Πετράς Νικ.
Ο Εφ. Ανθ/γός Παυλίδης Ιορδ. ετέθη επί κεφαλής συνεργείου σχεδιάσεως ασχοληθέντος εις τον καταρτισμόν λεπτομερών χαρτών και σχεδιαγραμμάτων επί τη βάσει προχείρων σχεδιασμάτων και πληροφοριών των συνεργατών. Επίσης εις την αντιγραφήν υποκλεπτομένων σχεδίων και χαρτών του εχθρού.
Μετάφρασιν των επιγραφών κλπ και διαλογήν αυτών ενήργει ο Ταγματάρχης της Εθνικής Τραπέζης Παυλίδης Παν., όστις εκαλλιέργησε προςτούτοις επαφάς με διαφόρους Γερμανούς πολίτας και στρατιωτικούς. Εκ των επαφών τούτων πλείσται θετικαί πληροφορίαι περιέλθον ημίν, ιδίως παρά των αντιχιτλερικών.
Ο Εφ. Ανθ/γός Μηχ. Κακισόπουλος Κων. μηχανικός της εταιρείας Διώρυγος Κορίνθου, παρηκολούθει την κίνησιν του Ισθμού και της Διώρυγος.
4.- Δ ρ ά σ ι ς. Παρά την παντελή έλλειψιν μέσων όλοι οι συνεργάται ειργάσθησαν με ζήλον, αυταπάρνησιν και πλήρη περιφρόνησιν των κινδύνων. Ενήργουν αναγνωρίσεις πολλάκις πεζοπορούντες, παρά τον υποσιτισμόν, όστις εμάστιζε τον ελληνικόν λαόν κατά τον τραγικόν χειμώνα 1941/42. Εισέδυον εις γερμανικάς υπηρεσίας, επεζήτουν και επετύγχανον επαφάς με γνωστούς και αγνώστους Γερμανούς, εισήρχοντο εις απηγορευμένας ζώνας, ενήργουν μικροσαμποτάζ κλπ. Αι τυχόν αναπόφευκτοι δαπάναι κινήσεως κατεβάλλοντο εκ του ισχνού βαλαντίου των συνεργατών.
Παρ’ όλα ταύτα αι αναγνωρίσεις, εκτός της περιοχής Αθηνών – Πειραιώς – Φαλήρων, ενηργούντο ανελλιπώς προς Κόρινθον, Πάρνηθα, Πεντέλην, Μαραθώνα, Μεσόγεια και προςτάς ακτάς Αττικής μέχρι Λαυρίου από Ανατολών και Βουλιαγμένης από Νότου. Τα αεροδρόμια Ελευσίνος, Τατοϊου και Καλαμακίου επετηρούντο συνεχώς. Υπεκλάπησαν χάρται, πληροφορίαι περί της συνολικής δυνάμεως του εν Ν. Ελλάδι γερμανικού στρατού (εκ της καταστάσεως δυνάμεως της γερμανικής Επιμελητείας από 1.2.42, υποκλαπείσης επιτηδείως) εξηκριβώθησαν το είδος, η δύναμις και οι αριθμοί των σταθμευουσών εις Αττικήν εχθρικών στρατιωτικών μονάδων, η σύνθεσις και η δύναμις των γερμανικών ναυτικών μονάδων και σχηματισμών(εκ πίνακος υποκλαπέντος εκ του γερμανικού ναυστάθμου Σαλαμίνος) κ.ο.κ. Πολλάκις επληροφορήθημεν τα της μετακινήσεως στρατιωτικών μονάδων και εις τινας περιπτώσεις πλοίων πολύ πριν η αύται εκδηλωθούν.
Αι συγκεντρούμεναι πληροφορίαι πίνακες και σχεδιαγράμματα διεβιβάζοντο εις το Εξωτερικόν άμα ως τούτο καθίστατο δυνατόν.
Εις τον Μήδαν, ολίγας ημέρας μετά την άφιξίν του, παρεδόθησαν πλείστα στοιχεία αποτελέσαντα το πρώτον ταχυδρομείον της αποστολής. Μεταξύ άλλων πληροφοριών, σχεδίων, χαρτών και πινάκων της ομάδος μας εις το ταχυδρομείον τούτο περιελήφθησαν: οι πίνακες 1,2, και 3 σχετικοί προςτην Διώρυγα και τον Ισθμόν της Κορίνθου (THURGOLAND), περιλαμβάνοντες σύν τοίς άλλοις τας διελεύσεις και άλλας πληροφορίας απ’ αρχής του έτους 1942, ο προμνησθείς πίναξ των γερμανικών ναυτικών μονάδων και σχηματισμών συμπληρωθείς και ενημερωθείς ως πίναξ 10Β, καταστάσεις των ιταλικών και γερμανικών στρατιωτικών μονάδων Αττικής κ.α.
Διά το εν λόγω ταχυδρομείον ελήφθη συγχαρητήριον τηλεγράφημα του Στρατηγείου, κοινοποιηθέν ημίν υπό του Μήδα με την προσθήκην ότι τα συγχαρητήρια εφορούν κυρίως την ημετέραν ομάδα, ήτις παρέσχε τα 9/10 των πληροφοριών και λοιπών στοιχείων.
5.- Π ρ ο σ π ά θ ε ι α ι λ ή ψ ε ω ς ε π α φ ή ς. Απ’ αρχής κατεβλήθησαν προσπάθειαι λήψεως επαφής δι’ επιχειρούντων να αναχωρήσουν εντεύθεν αξιωματικών. Επίσης επεχειρήσαμεν ταχυδρομείον να παραδώσωμεν εις τον έκτακτον απεσταλμένον του Αμερικανικού Ερυθρού Σταυρού κ.J.P. THORM (Ιούνιος 41) και τον β΄. Γραμματέα της Αμερικανικής Πρεσβείας Ρώμης κ. BURTON Y. BERRY, επί ειδική αποστολή εν τη κατεχομένη Ελλάδι κατά τας αρχάς Οκτωβρίου 1941.-
Περί τα μέσα Ιουνίου 1941 ο Δ/ντής του Κολλεγίου Αθηνών και μέλος της Επιτροπής Αμερικανικού Εράνου DR. HOMER DANIS, προκειμένου ν’ αναχωρήση, κατά τας αρχάς Ιουλίου εξ Ελλάδος, παρεκλήθη και εδέχθη να παραλάβη μεθ’ εαυτού κώδικα διά του οποίου θα μας διεβιβάζοντο οδηγίαι της Ελληνικής Κυβερνήσεως ή του Συμμαχικού Στρατηγείου. Εκ της επισυναπτομένης εκθέσεως του κ.DANIS εμφαίνονται αι σχετικαί λεπτομέρειαι. Η λήψις του κώδικος («Δελφοί» του συγγραφέως Ι. Μηλιάδη) θα διεπιστούτο εάν κατά την εσπερινήν εκπομπήν ελληνικών ειδήσεων της 15ης Αυγούστου 1941 εγίνετο λόγος περί Δελφών. Επί τη βάσει του κώδικος τούτου θα διεβιβάζοντο ημίν αι οδηγίαι της Ελληνικής Κυβερνήσεως, ενδεχομένως δι’ εκπομπής του Ραδιοφωνικού Σταυθμού Λονδίνου (περί ώραν 0200 της 16.8.41).
Πράγματι κατά την συμφωνηθείσαν εσπέραν, μετά την εκπομπήν των Ελληνικών ειδήσεων, εδόθη το μήνυμα «Δελφοί, Δελφοί δεν σας ελησμονήσαμεν, θα μας ακούσετε και πάλιν την ερχομένην Παρασκευήν 22 του μηνός». Την 22αν Αυγούστου 1941 εδόθη και πάλιν το μήνυμα επαναληφθέν και την 29ην. ΄Οπως ανεφέρθη εν αρχή της παρούσης τα μηνύματα ταύτα, τα οποία τόσον εχαροποίησαν και συνεκίνησαν τον ελληνικόν λαόν, διότι ήσαν τα πρώτα μηνύματα προςελληνικήν μυστικήν οργάνωσιν, ενεθάρυναν και ενίσχυσαν μεγάλως τους συνεργάτας της ομάδος.
Εν αναμονή των οδηγιών της Κυβερνήσεως επεδιώκαμεν και επετύχομεν αποστολάς ταχυδρομείων, δι’ ων διεβιβάζαμεν πληροφορίας, χάρτας κ.λ.π. και εζητούμεν την αποστολήν ασυρμάτου και οδηγιών.
Τοιαύται αποστολαί εγένοντο:
(α) Τον Σεπτέμβριον 1941 διά της αναχωρήσεως εντεύθεν διά Τουρκίαν οικογενείας Συμεωνίδου,
(β) Τον Μάρτιον 1942 διά του Ταγ/ρχου Μηχ. Ιορδανίδου Γεωργ. μετά του οποίου η ομάς είχε συνεργασθή επί τρίμηνον περίπου προ της αναχωρήσεως του,
(γ) τον Απρίλιον 1942 διά του Ταγ/ρχου Μηχ. Ουσγούρογλου, συμπληρωματικαί πληροφορίαι,
(δ) τον Μάιον 1942 διά του αντιπροσώπου της Ερυθράς Ημισελήνου κ. FERLYN DEMOGAN, πληροφορίαι και σχεδιαγράμματα,
(ε) τον Ιούλιον 1942 διά του Λοχ. Μηχ. Μανέτα Ιωάν.
Συμφώνως προςτας διαβιβασθείσας προςτο Στρατηγείον Μέσης Ανατολής παρακλήσεις της ομάδος ο κομιστής διαταγών του επρόκειτο να παρουσιασθή ως Πάτροκλος Πετρίδης, είτε τηλεφωνικώς εις τον υπογραφόμενον είτε αυτοπροσώπως εις το εν τη Εθνική Τράπεζη γραφείον του Παυλίδου Παν. Πράγματι, ως αναφέρεται εν αρχή της παρούσης την 18ην Αυγούστου 1942 ο μετέπειτα ηρωϊκώς πεσών ταγ/ρχης Πεζ. Τσιγάντε Ιωάννης (Μήδας) εκάλεσε τηλεφωνικώς τον υπογραφόμενον, παρουσίασεν εις αυτόν το προμνησθέν έγγραφον και εζήτησε την συνδρομήν της ομάδος διά την επισκευήν των κομισθέντων δύο ασυρμάτων και την συνεργασίαν της εις την συγκέντρωσιν πληροφοριών.-
Διεθέσαμεν αμέσως συνεργείον και επετύχομεν την επισκευήν του ενός ασυρμάτου. Συνχρόνως συνεκεντρώσαμεν και παρεδώσαμεν εις τον Μήδα το πρώτον ταχυδρομείον, περί ού εγένετο ήδη λόγος ανωτέρω, όπερ παρεδόθη με το χαρακτηριστικόν «Ελληνες». Μετά παρέλευσιν μηνός περίπου συνεργασίας, ο Μήδας εκάλεσε τον υπογραφόμενον και ανέθεσεν εις την ομάδα, όπως αποτελέση τον πυρήνα του ΙΙ Γραφείου του. Συγχρόνως παρέδωσεν ημίν τον υπ’ αριθ. 59410 ασύρματον. ΄Εκτοτε η ομάς ειργάσθη υπό τας αμέσους διαταγάς του Μήδα, τα διατεθέντα μέσα επέτρεψαν την εύρυνσιν του δικτύου πληροφοριών, ενίσχυσιν και αύξησιν των ομάδων και έντασιν της δράσεως. Η επαφή μετά του Συμμαχικού Στρατηγείου υπήρξε πλέον συνεχής και παρά τας απωλείας των υπέρ Θυσιασθέντων συνεργατών, αδιάκοπος.
8.- Π ρ ο τ ά σ ε ι ς η θ ι κ ώ ν α μ ο ι β ώ ν: Δεδομένου ότι ο Αρχηγός του προκεχωρημένου κλιμακίου πληροφοριών «Πλούτων, εις το οποίον εν συνεχεία ανήκον όλοι οι συνεργάται της ομάδος, θα υποβάλη προτάσεις δι’ ηθικάς αμοιβάς τούτων, αρκούμεθα εις την επισύναψιν εις την παρούσαν πίνακος υπηρεσίας των συνεργατών. Εις τον πίνακα τούτον ο χρόνος εργασίας εκάστου συνεργάτου σημειούται αφ’ ενός μεν κεχωρισμένως εις την ομάδα «Δελφοί» αφ’ ετέρου δε συνολικώς μετά του Πλούτωνος.-
Εκ των αρχικών συνεργατών των «Δελφών» δύο ελλείπουν εκ του σημερινού προσκλητηρίου, απωλεσθέντες κατά την εκπλήρωσιν του προςτην Πατρίδα υπερτάτου καθήκοντος:
Ο ασυρματιστής Δανιηλίδης Μάριος, Μήδας 614 συλληφθείς καθ’ ην ώραν εχειρίζετο τον ασύρματον κατεδικάσθη εις θάνατον και εξετελέσθη υπό τον Γερμανών την 10ην Μαϊου 1943. Ο Γενναίος στρατιώτης Δανιηλίδης όχι μόνον δεν επρόδωσε τους συνεργάτας, αλλά και μετά την εις θάνατον καταδίκην του μία σκέψιν έχων, την της συνεχίσεως του αγώνος, μας απέστειλε διά του συνηγόρου του προσθέτους πληροφορίας περί των χρησιμοποιουμένων υπό του εχθρού μέσων διώξεως.
Ο ομαδάρχης πληροφοριών Λοχ. Μηχ. Ποντσιχίδης Σοφ. εφονεύθη εν τη εκτελέσει διατεταγμένης υπηρεσίας την 20ην Οκτωβρίου 1944, εκ της εκρήξεως νάρκης εις το Αεροδρόμιον Τατοϊου.
Οι επιζήσαντες συνεργάται είναι ευτυχείς διότι ο Υψιστος τους διεφύλαξεν ώστε να δυνηθούν να συνεχίσουν τον Συμμαχικόν Αγώνα εκπληρούντες το προςτην Πατρίδα καθήκον και πάλιν ως στρατιώται.-
Εν Αθήναις τη 25η Νοεμβρίου 1944
Παυλίδης Αχ.
Λοχ. Μηχ.
Ακριβές Αντίγραφον
(Τ.Υ.)
Αντ/χης Πεζ.

Advertisements